Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2011-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
D. Dobbeltbeskatning
Forkortelser
S.A Subjektiv skattepligt
S.B Skattepligtens indtræden og ophør, herunder stiftelse og opløsning af aktie- og anpartsselskaber
Expand S.C Objektiv skattepligtS.C Objektiv skattepligt
Expand S.D KoncernforholdS.D Koncernforhold
Expand S.E SkatteberegningS.E Skatteberegning
Expand S.F Beskatningen af udbytte m.v. fra aktieselskaber, anpartsselskaber og andelsselskaberS.F Beskatningen af udbytte m.v. fra aktieselskaber, anpartsselskaber og andelsselskaber
Collapse S.G Beskatning ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lign.S.G Beskatning ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lign.
Expand S.G.1 Området for aktieavancebeskatningS.G.1 Området for aktieavancebeskatning
Collapse S.G.2 Generelle begreberS.G.2 Generelle begreber
Expand S.G.2.1 Sondringer og definitionerS.G.2.1 Sondringer og definitioner
Expand S.G.2.2 Kredsen af skattepligtigeS.G.2.2 Kredsen af skattepligtige
Expand S.G.2.3 AfståelseS.G.2.3 Afståelse
Expand S.G.2.4 Faktiske anskaffelses- og afståelsessummerS.G.2.4 Faktiske anskaffelses- og afståelsessummer
S.G.2.5 Fastlæggelse af anskaffelses- og afståelsestidspunkter
Collapse S.G.2.6 Forskellige afståelses- og erhvervelsessituationerS.G.2.6 Forskellige afståelses- og erhvervelsessituationer
S.G.2.6.1 Salg
S.G.2.6.2 Erstatnings- og forsikringssummer [Væsentlige ændringer]
S.G.2.6.3 Gave eller arveforskud
S.G.2.6.4 Pensionsordninger
S.G.2.6.5 Selskabsstiftelse
S.G.2.6.6 Kapitaludvidelse
S.G.2.6.7 Kapitalnedsættelse, likvidation og konkurs.
S.G.2.6.8 Overdragelse af egne aktier til aktionærerne
S.G.2.6.9 Tvangsindløsning
S.G.2.6.10 Skattepligtig fusion
S.G.2.6.11 Opløsning af interessentskab
S.G.2.6.12 Tab på aktier i depot hos vekselerer.
S.G.2.6.13 Overdragelse med succession
S.G.2.6.14 Arveudlæg
S.G.2.6.15 Afnotering fra en børs og ny-notering på en anden
S.G.2.6.16 Aktieudlån
Expand S.G.2.7 Særlige regler for tegningsretter, fondsaktier og aktieretter.S.G.2.7 Særlige regler for tegningsretter, fondsaktier og aktieretter.
Expand S.G.3 PersonerS.G.3 Personer
Expand S.G.4 Selskaber <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>S.G.4 Selskaber [Væsentlige ændringer]
Expand S.G.5 OpgørelsesmetoderS.G.5 Opgørelsesmetoder
Expand S.G.6 Kapitaludvidelse ved gældskonverteringS.G.6 Kapitaludvidelse ved gældskonvertering
S.G.7 Medarbejderaktier [Væsentlige ændringer]
Expand S.G.8 NæringsaktierS.G.8 Næringsaktier
Expand S.G.9  InvesteringsselskaberS.G.9 Investeringsselskaber
Expand S.G.10 Andelsbeviser - ABL § 18S.G.10 Andelsbeviser - ABL § 18
S.G.11 Aktier erhvervet for lånte midler
Expand S.G.12 Investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger - ABL  §§ 21-22 <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>S.G.12 Investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger - ABL §§ 21-22 [Væsentlige ændringer]
S.G.13 Konvertible obligationer
S.G.14 Idéaktier
S.G.15 Investeringsbeviser i visse akkumulerende investeringsforeninger - ABL § 20 [Væsentlige ændringer]
Expand S.G.16 Arveudlæg - Fysiske personerS.G.16 Arveudlæg - Fysiske personer
Expand S.G.17 Succession ved familieoverdragelse, overdragelse til visse medarbejdere og overdragelse til tidligere ejere - ABL §§ 34, 35 og 35 AS.G.17 Succession ved familieoverdragelse, overdragelse til visse medarbejdere og overdragelse til tidligere ejere - ABL §§ 34, 35 og 35 A
Expand S.G.18 Skattefri aktieombytningS.G.18 Skattefri aktieombytning
Expand S.G.19 Beskatning ved fraflytning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>S.G.19 Beskatning ved fraflytning [Væsentlige ændringer]
Expand S.G.20 Avancebeskatning af udbytteS.G.20 Avancebeskatning af udbytte
Expand S.G.21 Andre forholdS.G.21 Andre forhold
S.G.22 Investeringsbeviser i kontoførende foreninger [Væsentlige ændringer]
S.G.23. Aktier, ejet af kapitalfondspartnere [Væsentlige ændringer]
Expand S.H. Beskatning af fonde, foreninger m.v.S.H. Beskatning af fonde, foreninger m.v.
Expand S.I. Koncernforbundne selskaber. Transfer pricing. Tynd kapitalisering.S.I. Koncernforbundne selskaber. Transfer pricing. Tynd kapitalisering.
Expand BilagBilag

 

Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2011-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

S.G.2.6.2 Erstatnings- og forsikringssummer

Erstatnings- og forsikringssummer sidestilles med salgssummer, jf. ABL § 31, stk. 2. I LSRM 1970, 7 LSR blev erstatning for annullering af en aftale om aktiesalg behandlet som et salg.

Ny tekst startNy tekst slutNy tekst startNy tekst slut

Ny tekst start

I SKM2010.529.SKAT beskrives, hvordan erstatninger som banker og andre pengeinstitutter betaler til kunder, skal beskattes.

I SKM2010.274.LSR blev en erstatning, der udbetaltes til selskabet for manglende opfyldelse af en aktiekøbsaftale, anset for omfattet af kursgevinstloven. Sagen er indbragt for domstolene.

Ny tekst slut