Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2015.777.SKATStyresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn15-12-15EjendomsvurderingStyresignal
SKM2015.767.SKATGodtgørelse af moms af udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. - styresignal08-12-15FradragStyresignal
SKM2015.765.SKATStyresignal om underskudsrækkefølgen i sambeskatning08-12-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.741.SKATAnvendelse af "effekt-reglen" i elafgiftsloven § 11, stk. 5, nr. 3, som alternativ til måling af elforbruget i campinghytter - styresignal01-12-15Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2015.734.SKATGenoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - styresignal25-11-15Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2015.733.SKATSKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - styresignal25-11-15Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2015.711.SKATMoms - fradragsret for rådgiveromkostninger ved køb af selskaber - genoptagelse - Styresignal16-11-15FradragStyresignal
SKM2015.664.SKATMoms - udlevering af overskudsfødevarer - styresignal22-10-15MomsgrundlagStyresignal
SKM2015.628.SKATMoms - Konkursboer - fradragsret - omkostninger ved gældssanering i konkurs og kurators honorar for arbejde med pålæg af konkurskarantæne - styresignal29-09-15FradragStyresignal
SKM2015.622.SKATPræcisering af praksis fastlagt i SKM2014.7.SR vedrørende elvarmesats i elopvarmede helårsboliger med solceller - genoptagelse efter principperne i skatteforvaltningslovens § 31 - styresignal25-09-15Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2015.611.SKATGenoptagelse - ændring af praksis for leveringsstedet for kurser af længere varighed - moms - styresignal22-09-15Andet om momsStyresignal
SKM2015.600.SKATSKM2014.538.ØLR - genoptagelse på ejendomsvurderingsområdet - styresignal14-09-15EjendomsvurderingStyresignal
SKM2015.572.SKATGenoptagelse som følge af SKM2015.259.BR om godtgørelse af afgiften på elektricitet til ventilation af lokaler ved forarbejdning af smeltet metal og smeltet glas - styresignal02-09-15Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2015.570.SKATPræcisering af begrebet "kraftvarmekapacitet" i el-patronordningen - styresignal02-09-15Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2015.569.SKATMomsfritagelse af undervisning - underleverandørydelser - praksisændring - styresignal01-09-15Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2015.562.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende indberetnings- og betalingspligten for el-cykelbatterier i henhold til batteribekendtgørelsens §§ 16 og 17 - styresignal26-08-15MiljøafgifterStyresignal
SKM2015.557.SKATAnvendelse af underskud ved afbrydelse af sambeskatning ved skattefri omstrukturering - styresignal21-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.555.SKATTatovørers udøvelse af kunstnerisk virksomhed - styresignal18-08-15Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2015.535.SKATStyresignal om subsambeskatningskredse12-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.534.SKATInternational sambeskatning - styresignal12-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.532.SKATOmlægning af indkomstår - styresignal12-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.527.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow - Styresignal30-06-15Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2015.525.SKATAktindsigt i interne arbejdsdokumenter - styresignal31-07-15Når man ønsker aktindsigtStyresignal
SKM2015.505.SKATStyresignal om genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningslovens § 33 D, stk. 5, og genbeskatning efter § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningslovens § 33 D, stk. 510-07-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.498.SKATMomsregistrering af konkursboer - styresignal08-07-15Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Andet om momsStyresignal
SKM2015.473.SKATGenoptagelse af sager, hvor radiofradraget for brugte importerede biler er nedsat med urette - styresignal02-07-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2015.466.SKATErhvervsskoler - Museer - Zoologiske haver - Moms - Delvis fradragsret - Taxametertilskud - EU-domstolens dom af 27. marts 2014 i sag C-151/13, Le Rayon d'Or SARL - Praksisændring - styresignal01-07-15FradragStyresignal
SKM2015.457.SKATSkadesforsikringsafgift - lovændring fra 1. juli 2015 - vejhjælps-abonnementer, som udbydes sammen med andre ydelser, herunder uden særskilt vederlag25-06-15Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
SKM2015.411.SKATSKATs krav til indretning af campingbiler (autocampere) indregistreret efter reglerne om 60 pct. registreringsafgift - styresignal16-06-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2015.374.SKATGenoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012 - styresignal20-05-15Fradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstStyresignal
SKM2015.330.SKATOphævelse af TSS-cirkulære fra 1994, nr. 195. - styresignal18-05-15Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstStyresignal
SKM2015.318.SKATGenoptagelse af en nærmere afgrænset type sager i SKATs indsatsprojekt ”Flytning af avance på biler” som følge af Landsskatterettens kendelse i SKM2014.718.LSR – styresignal11-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2015.308.SKATOphævelse af mælkekvoteordningen - afskrivningslovens § 40 C - styresignal07-05-15Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2015.295.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af tonnage-indkomsten - styresignal06-05-15TonnageskatStyresignal
SKM2015.287.SKATMidlertidig toldfri indførsel af transportmidler fra tredjelande - ændring af EU-arbejdstageres private brug af disse transportmidler i EU - styresignal29-04-15Særlige procedurerStyresignal
SKM2015.270.SKATFastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession - styresignal21-04-15Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2015.256.SKATDen registreringsafgiftspligtige værdi af nye køretøjer, der udtages som demo-biler - styresignal15-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2015.244.SKATGenoptagelse - registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 8 - konsekvensen af manglende aflevering af nummerplader efter udløb af leasingkontrakt - styresignal14-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2015.160.SKATStyresignal om negative renter27-02-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenStyresignal
SKM2015.133.SKATRettelse af satsen for miljøbidrag i den juridiske vejledning - styresignal17-02-15MiljøafgifterStyresignal
SKM2015.120.SKATÆndring af retningslinjer for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - styresignal13-02-15FradragStyresignal
SKM2015.119.SKATRetningslinjer for beregning af pengeinstitutters og realkreditinstitutters delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - styresignal13-02-15FradragStyresignal
SKM2015.96.SKATStyresignal i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen05-02-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2015.54.SKATSKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal22-01-15Politikker og retningslinierStyresignal