Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.223.LSRArbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrønt15-03-17 Afgørelse
SKM2017.222.LSRGenoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag17-03-17 Afgørelse
SKM2017.221.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer - Klageberettigelse09-03-17 Afgørelse
SKM2017.220.LSRFradrag for tab på renteindtægter13-03-17 Afgørelse
SKM2017.219.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdom15-02-17 Dom
SKM2017.218.ØLRStraf - momssvig - revisor - selskabsstiftelser - råderet over konti29-11-16 Dom
SKM2017.217.BRAffaldsvarmeafgift - ét eller to anlæg24-01-17 Dom
SKM2017.216.BRStraf – prøvesag – transfer pricing dokumentation30-09-16 Dom
SKM2017.215.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne09-02-17 Dom
SKM2017.214.SRTinglysningsafgift ved virksomhedspant - ejerpantebrev28-02-17 Bindende svar
SKM2017.213.SRFast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor28-02-17 Bindende svar
SKM2017.212.VLRStraf - rette ansvarssubjekt - momssvig - grov uagtsomhed15-02-17 Dom
SKM2017.211.SRTinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver28-02-17 Bindende svar
SKM2017.210.BREj skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indhold10-02-17 Dom
SKM2017.209.BRFradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vej02-01-17 Dom
SKM2017.208.BRManglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende09-02-17 Dom
SKM2017.207.VLRGenoptagelse af samlet afgiftstilsvar ved underkendelse af praksis - erstatningskrav forældet07-02-17 Dom
SKM2017.206.BRSkattepligt af gevinst - handel med pantebrev27-01-17 Dom
SKM2017.205.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelse08-02-17 Dom
SKM2017.204.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregel03-02-17 Dom
SKM2017.203.BRBetalinger fra selskaber til ansatte ejere - løn eller udbytte01-02-17 Dom
SKM2017.202.VLRStraffesag, skatte- og momssvig - daglig leder eller indehaver26-01-16 Dom
SKM2017.201.SRSkattefrit afkald på regresfordring24-01-17 Bindende svar
SKM2017.200.ØLRVærdiansættelse af anparter ved fraflytning18-01-17 Dom
SKM2017.199.ØLRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom10-02-17 Dom
SKM2017.198.SRNæringsdrivende med køb/salg af fast ejendom28-02-17 Bindende svar
SKM2017.197.SRGodkendt fradrag for tab omfattet af AL § 40 C28-02-17 Bindende svar
SKM2017.196.ØLREkstraordinær genoptagelse - udenlandske skattepligt - særlige omstændigheder22-12-16 Dom
SKM2017.195.SRAnmodning om genoptagelse - SKM2016.72.SR28-02-17 Afgørelse
SKM2017.194.SRSkattefri fusion, underskudsbegrænsning, tilskud28-02-17 Bindende svar
SKM2017.193.SRFratrædelsesgodtgørelser - skattefri bundgrænse28-02-17 Bindende svar
SKM2017.192.SRSkattefrihed af forskerpris uddelt af en stiftelse28-02-17 Bindende svar
SKM2017.191.SRSkærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren28-02-17 Bindende svar
SKM2017.190.SRHonorar fra ejendomsinvesteringsselskaber28-02-17 Bindende svar
SKM2017.189.SRKoncession - servicestationer28-02-17 Bindende svar
SKM2017.188.SRTransport til sikkerhed - virksomhedsskatteloven § 4 b28-02-17 Bindende svar
SKM2017.187.LSRSpørgsmål vedrørende TP-korrektion.16-12-16 Afgørelse
SKM2017.186.VLRKommanditist - opgørelse af fradragskonto24-01-17 Dom
SKM2017.185.LSRUdenlandske lønmodtagere, herunder spørgsmål om arbejdsleje eller entreprise20-02-17 Afgørelse
SKM2017.184.SRFCP SIV i Luxembourg blev anset for skattemæssigt transparent28-03-17 Bindende svar
SKM2017.183.SRIrsk CCF omfattet af UCITS-direktivet anset for skattemæssigt transparent28-02-17 Bindende svar
SKM2017.182.BRBeskatning af maskeret udlodning - mellemregningskonto30-01-17 Dom
SKM2017.181.BRVægtafgift - midlertidig registrering - registreringsattest - dokumentation09-01-17 Dom
SKM2017.180.LSRGenindtræden af skattepligt til DK ved besøg hos familie, der er vendt tilbage til DK14-02-17 Afgørelse
SKM2017.179.ØLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel27-01-17 Dom
SKM2017.178.BREkstraordinær skatteansættelse - aktieavancebeskatning16-01-17 Dom
SKM2017.177.BROrdinær- og ekstraordinær genoptagelse – dispensation fra reaktionsfristen16-01-17 Dom
SKM2017.176.ØLROmgørelse – overdragelse af varelager – ikke lagt klart frem16-01-17 Dom
SKM2017.175.BRSameje – beskatning af værdi af fri bolig – udlejning til familiemedlemmer09-01-17 Dom
SKM2017.174.BRFikseret lejeindtægt - parcelhusreglen - ekstraordinær genoptagelse - begrundelse03-01-17 Dom
SKM2017.173.BRFri bil - hovedaktionærs rådighed - beskatningsgrundlag ved privat rådighed19-12-16 Dom
SKM2017.172.BRGavebeskatning – negativt privatforbrug – lån fra nærtstående06-01-17 Dom
SKM2017.171.LSRModregning i beslaglagte midler til dækning af skattegæld07-03-17 Afgørelse
SKM2017.170.VLRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger05-01-17 Dom
SKM2017.169.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte28-02-17 Bindende svar
SKM2017.168.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte28-02-17 Bindende svar
SKM2017.167.BRRegistreringsafgift – autocamper - værdiansættelse03-01-17 Dom
SKM2017.166.SRFradrag for tab omfattet af afskrivningsloven § 40 C28-02-17 Bindende svar
SKM2017.165.BRFradrag for børnebidrag - ikke fradrag for beløb overført til ekskonens konto i udlandet02-01-17 Dom
SKM2017.164.BRRegistreringsafgiftsloven – varebil – utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport – egnethed til personophold30-12-16 Dom
SKM2017.163.LSRKlage over inddrivelsesrenter02-03-17 Afgørelse
SKM2017.162.ØLRDobbeltbeskatning – indkomst oppebåret på et norsk skib13-12-16 Dom
SKM2017.161.BRBefordringsgodtgørelse - professionel håndboldspiller23-12-16 Dom
SKM2017.160.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - salg af anparter22-12-16 Dom
SKM2017.159.BRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab06-12-16 Dom
SKM2017.158.BRKuldioxidafgiftslovens § 9 – tung proces01-12-16 Dom
SKM2017.157.BRToldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU05-12-16 Dom
SKM2017.156.BRSkønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – familielån19-12-16 Dom
SKM2017.155.ØLRGodtgørelse af elektricitetsafgift og kuldioxidafgift - fejlbehæftede faktura - uberettiget fradrag15-12-16 Dom
SKM2017.154.BRTold - kontanter - låneforhold02-12-16 Dom
SKM2017.153.BRForhøjelse af indkomst - fast driftssted i Danmark13-12-16 Dom
SKM2017.152.ØLRPersonalesommerhus - rådighedsbegreb08-12-16 Dom
SKM2017.151.BRForældelse af skatte og afgiftskrav – forståelse af administrativ afgørelse indeholdende skrivefejl30-11-16 Dom
SKM2017.150.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelse28-02-17 Bindende svar
SKM2017.149.ØLRStraf – skattesvig – skyldnersvig – skattekontrollovens § 1503-06-16 Dom
SKM2017.148.SKATOphør af administrativ toldordning for luftfragt, der transporteres ad landevej - styresignal07-03-17 Styresignal
SKM2017.147.BRFormulering af hjemvisning til vurderingsmyndigheden - afgørelse truffet på et forkert faktisk grundlag13-12-16 Dom
SKM2017.146.BROverskud af virksomhed - fast driftssted i Danmark15-12-16 Dom
SKM2017.145.BRManglende kasseapparat – fast driftssted – praksisændring14-12-16 Dom
SKM2017.144.BROrdinær genoptagelse – negativt privatforbrug – lån30-11-16 Dom
SKM2017.143.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætning på konto01-12-16 Dom
SKM2017.142.ØLRBeskatning af udstedte fakturaer – Maskeret udlodning14-12-16 Dom
SKM2017.141.ØLRForvaltningsmyndigheders brevudsendelse - Forsendelsesrisiko30-11-16 Dom
SKM2017.140.BRGrundværdi – fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter29-11-16 Dom
SKM2017.139.ØLRSkønsmæssigt forhøjelse – negativt privatforbrug - mellemregningskonto30-11-16 Dom
SKM2017.138.VLREjendomsavancebeskatningsloven § 11 – stigning i ejendomsskatter - zoneændring indebar ikke ekspropriation30-11-16 Dom
SKM2017.137.ØLROmkostningsgodtgørelse – forening – skattepligtig efter selskabsskatteloven – tidspunkt for vurdering14-12-16 Dom
SKM2017.136.ØLRStraf – momssvig – nul angivelser05-12-16 Dom
SKM2017.135.VLRStraf – momssvig – skrot – skattesvig – uregistreret virksomhed30-11-16 Dom
SKM2017.134.BRVurderingslovens § 13 - Grundværdiansættelse07-11-16 Dom
SKM2017.133.SRUrealiseret kurstab på renteswapaftaler ved optagelse af lån med sikkerhed i fast ejendom28-02-17 Bindende svar
SKM2017.132.BRStraf – kildeskat – prøvesag – indkomstregisterlov – undladt rettidig lønindberetning29-11-16 Dom
SKM2017.131.SRMomslovens § 13, stk. 1 nr. 2 - social forsorg og bistand -"fritvalgsordningen"28-02-17 Bindende svar
SKM2017.130.SKATListe over anerkendte flyselskaber03-03-17 SKAT-meddelelse
SKM2017.129.SRInvesteringsforening - andelsklasser - opdeling28-02-17 Bindende svar
SKM2017.128.VLRSKATs erstatningsansvar i forbindelse med tilbageholdelse af varemærkeforfalskede mobiltelefoner - afvisning24-11-16 Dom
SKM2017.127.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk overfor SKAT18-05-15 Dom
SKM2017.126.HRSømandsbeskatning – statsstøtte – grundlovens § 4323-11-16 Dom
SKM2017.125.BREkstraordinær genoptagelse – grænsehandelskoncept – salg af campingvogne med tysk moms – konkret væsentlighed18-11-16 Dom
SKM2017.124.VLRStraf – registreringsafgift – grov uagtsomhed16-11-16 Dom
SKM2017.123.BRRejseudgifter - fast arbejdssted - ikke særlige forhold18-11-16 Dom
SKM2017.122.BRVurderingsloven §§ 17 og 18 - fradrag for grundforbedring16-11-16 Dom
SKM2017.121.BRSkattepligt til Danmark – Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over skattepligtig indkomst14-11-16 Dom
SKM2017.120.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger på bankkonto – negativ/lavt privatforbrug25-05-16 Dom
SKM2017.119.HRSkatteyders døgnplejeaktivitet - selvstændig erhvervsvirksomhed - henvist til landsretten11-11-16 Kendelse
SKM2017.118.ØLRSalg af mobiltelefoner - ikke momsregistreret selskab i et andet EU-land – fysiske transport fra Danmark til England – momssvig10-11-16 Dom
SKM2017.117.ØLRFradrag for købsmoms - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag07-11-16 Dom
SKM2017.116.LSRBerettigelse til afgiftslempelse for fjernvarme. Krav om opfyldelse af kraftvarmekapacitet08-02-17 Afgørelse
SKM2017.115.LSRSpørgsmål vedrørende selskabs skattepligtige indkomst15-12-16 Afgørelse
SKM2017.114.SROvergang fra arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til alm. livsforsikringsselskab succession fremførsel negativ afkastskat24-01-17 Bindende svar
SKM2017.113.SKATOrientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag23-02-17 SKAT-meddelelse
SKM2017.112.LSREfteropkrævning af moms for entreindtægter fra kasino30-01-17 Afgørelse
SKM2017.111.SANSTOmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand24-11-16 Afgørelse
SKM2017.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne ske modregning i overskydende skat samt fastholdelse af pålagte inddrivelsesrenter og et rykkergebyr.03-10-16 Afgørelse
SKM2017.109.SRLån, afståelse, omkostninger, opgørelse af gæld24-01-17 Bindende svar
SKM2017.108.SRFri bil - beskatningsgrundlag ved leaset brugt bil24-01-17 Bindende svar
SKM2017.107.ØLRKorrektion – berigtigelse - hjemmel09-11-16 Dom
SKM2017.106.SRFast driftssted - bygge- og anlæg24-01-17 Bindende svar
SKM2017.105.ØLRVurderingslovens § 18 - fastsættelse af værdien af råjord07-11-16 Dom
SKM2017.104.ØLRAntidumpingtold – rette debitor – fritagelse for toldskyld04-11-16 Dom
SKM2017.103.BRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning20-10-16 Dom
SKM2017.102.SKATMasse, chokoladeafgiftsloven - styresignal20-02-17 Styresignal
SKM2017.101.VLRFradrag - afgiftsgrundlag - tab på uerholdelige fordringer02-11-16 Dom
SKM2017.100.SRAnpartshaveres indskud af anparter i fond24-01-17 Bindende svar
SKM2017.99.SRKonsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende24-01-17 Bindende svar
SKM2017.98.BREjendomsværdi - erhvervsejendom - skøn02-11-16 Dom
SKM2017.97.VLREkstraordinær genoptagelse - ændring af privatretlige grundlag - 6 måneders fristen02-11-16 Dom
SKM2017.96.BRIndsætninger på konto – direktør og medindehaver – tilbagebetaling af lån – løn eller aktieindkomst01-11-16 Dom
SKM2017.95.LSRSpørgsmål om personlig eller erhvervsmæssig virksomhed samt om virksomhedsordningen kan anvendes12-01-17 Afgørelse
SKM2017.94.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - erstatning01-11-16 Dom
SKM2017.93.BRHævninger på virksomhedskonti tilgået privatsfæren – manglende objektive holdepunkter28-10-16 Dom
SKM2017.92.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Y-land20-12-16 Bindende svar
SKM2017.91.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - parcelhusreglen24-10-16 Dom
SKM2017.90.SRNedsættelse af boligafgift - udlodningsbeskatning24-01-17 Bindende svar
SKM2017.89.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Danmark og i Y-land20-12-16 Bindende svar
SKM2017.88.VLRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom25-10-16 Dom
SKM2017.87.ØLRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst20-10-16 Dom
SKM2017.86.VLRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse af brugte køretøjer - dokumentation17-01-17 Dom
SKM2017.85.VLRStraf – skattesvig – udeholdt omsætning - momssvig20-09-16 Dom
SKM2017.84.SROPP projekt, afskrivninger ejerlejligheder - ejerskab - frivillig momsregistrering20-12-16 Bindende svar
SKM2017.83.SRMoms - studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler kan anses for momsfri personbefordring24-01-17 Bindende svar
SKM2017.82.ØLRFradrag for løbende ydelser – begrænset skattepligt – ekstraordinær genoptagelse20-10-16 Dom
SKM2017.81.ØLRStraf – momssvig - selskaber05-10-16 Dom
SKM2017.80.BRRådighed over fri bil - maskeret udbytte - utilstrækkelig dokumentation03-08-16 Dom
SKM2017.79.SRFondsbeskatning - nedsættelse af grundkapital til dækning af underskud24-01-17 Bindende svar
SKM2017.78.SKATGenoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - styresignal07-02-17 Styresignal
SKM2017.77.SRTinglysningsafgift - fusion - tilsvarende virksomhedspant24-01-17 Bindende svar
SKM2017.76.SRAftale om aktielønsprogram indgået inden ligningslovens § 7 P's ikrafttræden24-01-17 Bindende svar
SKM2017.75.SRKrav til lønnens størrelse i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse24-01-17 Bindende svar
SKM2017.74.SRKildeskat på udbytte - retmæssig ejer - gennemstrømning24-01-17 Bindende svar
SKM2017.73.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond20-12-16 Bindende svar
SKM2017.72.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond20-12-16 Bindende svar
SKM2017.71.SKATTransaktionsværdi af varer som sælges fra toldoplag mv. efter at være bragt ind i EU's toldområde - styresignal02-06-16 Styresignal
SKM2017.70.LSRSpørgsmål om forhøjelse af klagers indkomst, herunder om der er tale om erhvervsmæssige eller private hævninger.09-12-16 Afgørelse
SKM2017.69.LSRSpørgsmål vedrørende opgørelse af registreringsafgift ved overflytning af avance.13-12-16 Afgørelse
SKM2017.68.LSRBindende svar vedrørende underskudsbegrænsning og frivillig akkord11-04-16 Afgørelse
SKM2017.67.LSRBindende svar om hvorvidt drift af spillekasino er lønsumspligtig23-12-16 Afgørelse
SKM2017.66.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udbytte i form af rentefrit lån fra selskab til hovedanpartshaver06-10-16 Afgørelse
SKM2017.65.SANSTSpørgsmål om, hvorvidt der foreligger en leasingvirksomhed, som berettiger forholdsmæssig registreringsafgift23-02-16 Afgørelse
SKM2017.64.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af gevinst ved salg af tegningsretter samt ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.09-09-16 Afgørelse
SKM2017.63.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.14-12-16 Afgørelse
SKM2017.62.LSRSpørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret06-10-16 Afgørelse
SKM2017.61.LSRSpørgsmål om skattepligtig værdi af personalegode01-12-16 Afgørelse
SKM2017.60.LSRSpørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter14-12-16 Afgørelse
SKM2017.59.LSRBindende svar vedrørende fortolkning af vederlagskrav.17-11-16 Afgørelse
SKM2017.58.LSRSpørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning af udenlandsk pension28-11-16 Afgørelse
SKM2017.57.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - styresignal26-01-17 Styresignal
SKM2017.56.VLRFradrag for moms af omkostninger – due-diligence-undersøgelse udarbejdet i forbindelse med aktiesalg – Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen19-10-16 Kendelse
SKM2017.55.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.26-09-16 Afgørelse
SKM2017.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskabs aktivitet med befordring af personer kan fritages for moms som personbefordring efter momsloven.15-12-16 Afgørelse
SKM2017.53.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøver udgør et selvstændigt produkt, som er momsfritaget.23-12-16 Afgørelse
SKM2017.52.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – forsøg - tillægsbødeberegning23-06-16 Dom
SKM2017.51.ØLRStraf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade11-05-16 Dom
SKM2017.50.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 4. december 2015, SKM 2016.320 LSR20-01-17 Kommentar
SKM2017.49.LSRSpørgsmål vedrørende den afgiftsmæssige kvalificering af gasforbrug til opvarmning af ovn i forbindelse med produktion af gipsplader02-12-16 Afgørelse
SKM2017.48.LSRSpørgsmål om forældelse af gæld vedrørende sagsomkostninger.12-01-17 Afgørelse
SKM2017.47.LSRSpørgsmål vedrørende kompetence til at behandle klage om modregning i overskydende skat.12-01-17 Afgørelse
SKM2017.46.ØLRObjektiv hæftelse - parallelimport - forskelsbehandling17-10-16 Dom
SKM2017.45.VLRStraf – skattesvig – momssvig – kildeskat – socialt bedrageri23-09-16 Dom
SKM2017.44.BRSkattepligt til Danmark – opgivelse af bopæl – 3 års-reglen – ekstraordinær genoptagelse14-10-16 Dom
SKM2017.43.SRTilsagn om at stemme for et senere fremsat rekonstruktionsforslag sidestilles med en aftale om frivillig akkord20-12-16 Bindende svar
SKM2017.42.BRRegistreringsafgift af personbil - bopæl - dobbeltdomicil11-10-16 Dom
SKM2017.41.SKATGSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling - styresignal18-01-17 Styresignal
SKM2017.40.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde10-10-16 Dom
SKM2017.39.BREjendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 – Parcelhusreglen07-10-16 Dom
SKM2017.38.BRFradrag for tab - salg i K/S - nyt spørgsmål06-10-16 Dom
SKM2017.37.BRTilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)04-10-16 Dom
SKM2017.36.SRPersonalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort20-12-16 Bindende svar
SKM2017.35.ØLRStraf – momssvig – momsrefusion – fiktiv købsmoms18-08-16 Dom
SKM2017.34.BRInteresseforbundne parter - overdragelse ejendom - offentlig af ejendomsvurdering10-08-16 Dom
SKM2017.33.SRAndelshaverkonti - beskatningstidspunkt20-12-16 Bindende svar
SKM2017.32.SRMoms - Fast Ejendom - Salg efter successiv ombygning20-12-16 Bindende svar
SKM2017.31.SRMomsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder20-12-16 Bindende svar
SKM2017.30.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement20-12-16 Bindende svar
SKM2017.29.SRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen20-12-16 Bindende svar
SKM2017.28.SRMomsfritagelse af plejeydelser20-12-16 Bindende svar
SKM2017.27.SKATMoms på salg af byggegrunde - styresignal16-01-17 Styresignal
SKM2017.26.SKATMoms på fast ejendom - salg efter udlejning - styresignal16-01-17 Styresignal
SKM2017.25.VLRStraf – skattesvig – lønmodtager – ingen lønsedler08-06-16 Dom
SKM2017.24.ØLRDokumentation for afgiftsgodtgørelse - glødelampeafgift - skærpet07-12-16 Dom
SKM2017.23.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement20-12-16 Bindende svar
SKM2017.22.BREkstraordinær genoptagelse – tab på anparter – maskeret udlodning30-09-16 Dom
SKM2017.21.SRMomsfritagelse af selvstændig gruppes ydelser til forsikringsklubber20-12-16 Bindende svar
SKM2017.20.BRGrundværdiansættelse, handels-og udbudspriser, syn og skøn30-09-16 Dom
SKM2017.19.SRMomspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til forsikringsvirksomheder20-12-16 Bindende svar
SKM2017.18.SRVirksomhedsoverdragelse - forsikringsvirksomhed20-12-16 Bindende svar
SKM2017.17.SRSelskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S20-12-16 Bindende svar
SKM2017.16.SRInvesteringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde20-12-16 Bindende svar
SKM2017.15.BRFradrag - forbedringer - grundværdi - dokumentation for afholdte udgifter30-09-16 Dom
SKM2017.14.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16 Bindende svar
SKM2017.13.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16 Bindende svar
SKM2017.12.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16 Bindende svar
SKM2017.11.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 105-01-17 Styresignal
SKM2017.10.SRKapitalforhøjelse i datterselskab - Indfrielse af gæld - Samlet ordning20-12-16 Bindende svar
SKM2017.9.ØLRStraf - momssvig - fiktive fakturaer fra tredjemand29-09-15 Dom
SKM2017.8.SKATKantinemoms - standardsats i administrativt forenklet ordning 205-01-17 SKAT-meddelelse
SKM2017.7.ØLRAfgiftsmæssig identitet - konstruktive ændringer - udskiftning af motor - registreringsafgift28-09-16 Dom
SKM2017.6.BRFri bil - hovedaktionær og direktør - luksusbil - unøjagtig kørebog20-09-16 Dom
SKM2017.5.BRNegativt privatforbrug - manglende dokumentation - ændring af hjemmelsgrundlag28-09-16 Dom
SKM2017.4.BRSyn og skøn - udpegning af skønsmand - nyt forslag til skønsmand - forhandling om pris22-09-16 Kendelse
SKM2017.3.HRIT-ydelser fra underleverandør til bank momsfritaget16-09-16 Dom
SKM2017.2.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - fradragsberettiget handelstab01-08-16 Dom
SKM2017.1.ØLRStraf - momssvig - dokumentfalsk - bedrageri - straffelovsovertrædelser22-01-16 Dom