Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.318.SRSport - momsfritagelse25-04-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.317.SRSpilleklub - skattepligt25-04-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.316.ØLRStraf - momssvig - uregistreret virksomhed30-03-17StrafDom
SKM2017.315.SRSelvejende institutions leverancer af bl.a. dopingkontrol ikke anset for omfattet af momsloven28-03-17MomspligtBindende svar
SKM2017.314.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - delvis fri bolig for hovedaktionær28-03-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2017.313.BRHovedaktionær - skattefri rejsegodtgørelser - fri bil11-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.312.SRMomsfritagelse af underleverandørs levering af MR-canninger til hospitaler mv.28-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.311.SRMomsfritagelse af levering af MR-scanninger til hospitaler mv.28-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.310.SRIkke leveringssted i Danmark ved salg af træpiller fra lager i Tyskland.28-03-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2017.309.SRElektronisk levering af reklameplads momspligtig28-03-17MomspligtBindende svar
SKM2017.308.SREjendomsavance - forlods ekspropriation28-03-17EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2017.307.BRErstatning - ikke lovlig indregistrering - køjetøjregisteret03-04-17Når man vil klageDom
SKM2017.306.SRMoms - levering af kabel - leveringssted og betalingspligtig person28-03-17Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2017.305.LSRChokolade- og sukkervareafgift for snackbarer med overtræk af chokolade/vekao10-02-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2017.304.BRGrundværdi - Fradrag for grundforbedringer - Ekstern vej11-04-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.303.LSRMaskeret udlodning ved overdragelse af ejendom til hovedanpartshaver og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat14-12-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.302.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer samt grundværdiansættelse04-04-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.301.LSRPersonalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - Beskatning03-04-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.300.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætning på bankkonto - lån - privatforbrug31-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.299.BRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. og 2. pkt. - momspligt af udlejning af parkeringspladser27-03-17MomspligtDom
SKM2017.298.SKATSKAT-meddelelse om tidspunktet for SKATs afgørelse om eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 1205-04-17VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2017.297.BRRejsefradrag - betydning af EUs køre-hviletidsregler04-04-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.296.LSRStraksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloer25-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.295.LSRStraksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygninger25-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.294.ØLRMaskeret udlodning ved kontante hævninger og overførsler - mulighed for omgørelse22-03-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.293.SRMomspligt af tilskud til nedsættelse af prisen på transport af gods.28-03-17MomspligtBindende svar
SKM2017.292.ØLRBeregning af indbringelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 49 - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten24-03-17Andet om momsKendelse
SKM2017.291.SRSikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen28-03-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.290.BROpgørelse af genvundne afskrivninger - fradrag for hensættelser - fradrag for rejseomkostninger - manglende møde i Skatteankenævnet20-03-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.289.BRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - interesseforbundne parter27-03-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.288.BRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst10-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.287.SRMedarbejderaktieordning var ikke omfattet af ligningslovens § 7P.28-03-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.286.HROmberegnet grundværdi - grundskatteloft - ny udstykket ejendom - basisår - forventningsprincip07-02-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.285.SRProfessionel e-sportsudøver kunne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 B28-03-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.284.SRAfvisning af anmodning om bindende svar - teoretisk spørgsmål28-03-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2017.283.BRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom - beregningsgrundlag09-05-16Personlig indkomstDom
SKM2017.282.LSRFradrag for virksomhedsunderskud - Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed - Anvendelse af virksomhedsordningen14-03-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.281.LSRKøb og salg af ejendomme - Næringsvirksomhed01-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.280.BRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelse21-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.279.ØLRBindende svar - afvisning24-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.278.BRGyldigheden af Inddrivelsesdirektivets kapitel IV i dansk ret - bevisførelse for en tysk fordrings rigtighed24-03-17International inddrivelseKendelse
SKM2017.277.ØLRSkatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 34 b, 2 pkt.23-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.276.VLRSkattepligt - dødsbo - skattefrihed14-11-16DødsboerDom
SKM2017.275.BRMoms ved levering af fast ejendom - påbegyndelsestidspunkt for byggeri22-12-16ByggeriDom
SKM2017.274.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende ejendomsvurdering15-12-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.273.LSRHæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøj15-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.272.LSRFritagelse for betaling af gebyr samt renter opstået som følge af en fejlagtig udbetaling af udbytteskat20-03-17Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2017.271.LSRSkattepligt i dødsbo omfattende en udlejningsejendom30-01-17DødsboerAfgørelse
SKM2017.270.BRRentebegrænsning - valutaterminsforretning - bevisbyrde - lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraft07-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.269.BRMomspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg23-01-17Andet om momsDom
SKM2017.268.LSROpgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxid03-06-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.267.LSRUdtagningsmoms - solcelleanlæg med nettounderskud03-04-17Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2017.266.LSRUdtagningsmoms – solcelleanlæg med nettooverskud03-04-17Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2017.265.BRIkke grundlag for ordinær og ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder10-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.264.ØLROverdragelse af ejendom fra hovedaktionær til selskab - interesseforbundne parter - maskeret udbytte - bagatelgrænse21-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.263.ØLRStraf - svig med lønsumsafgift og kildeskat - ledelsesansvar - nægtet registrering16-02-17StrafDom
SKM2017.262.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - tilståelsessag - prøvesag03-03-17StrafDom
SKM2017.261.SRAfvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger28-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.260.BRSkønsmæssigt fastsat - vederlag for udført arbejde15-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.259.ØLRStraf - bogføring - momssvig - skyldnersvig24-08-16StrafDom
SKM2017.258.SRMoms - kommunalt tilskud til hal28-03-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.257.BRTilbagebetaling - uberettiget udbetalt overskydende skat - dokumentation for ansættelses- og lønforhold09-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.256.BRKursgevinst - værdiansættelse - eftergivelse af renter og procenttillæg03-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.255.SKATGenoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR - styresignal05-04-17Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2017.254.BRPrøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse - rette sagsøgte - afvisning09-03-17Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtDom
SKM2017.253.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - fikseret lejeindtægt03-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.252.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift03-03-17Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.251.SRGratiale til medarbejdere i koncern, i anledning af moderselskabets jubilæum28-03-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.250.SRBådudlejning - hobby - privatanvendelse28-02-17VirksomhederBindende svar
SKM2017.249.BRIkke grundlag for ordinær eller ekstraordinær - genoptagelse af skatteansættelserne - beskatning - grænsegænger09-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.248.BRVærdiansættelse af ejendom - aftalt købesum ikke åbenbart forkert03-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.247.BRGrundforbedring - ændring af påstande - retlig interesse - sagsomkostninger24-02-17Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.246.BRGenoptagelse - skatteforvaltningslovens § 35 g - afvisning af påstande24-02-17Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2017.245.VLRRegistreringsafgiftsloven - leasing - bortfald ved ændring i aftale16-03-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.244.ØLRIkke sagkyndige dommere - forretningsmæssig drift - fagkundskab09-03-17TonnageskatKendelse
SKM2017.243.ØLRHovedaktionærbegrebet - indirekte ejerskab - bestemmende indflydelse - kursgevinst03-03-17StrafDom
SKM2017.242.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom27-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.241.BRHovedaktionærs mellemregning - aktionær lån - løn - nulstilling af A-skat og AM-bidrag09-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.240.VLRStraf - momssvig - beviskrav - flere tiltalte07-12-16StrafDom
SKM2017.239.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil03-03-17StrafDom
SKM2017.238.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - betingelse - overdragelse af alle aktiver og passiver01-03-17VirksomhederDom
SKM2017.237.ØLRKommanditist - tvangsindløsning - opgørelse af pris22-02-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.236.VLRStraf - moms- og skattesvig - skrot - delvist betinget frihedsstraf06-02-17StrafDom
SKM2017.235.ØLRStraf - momssvig - subsumption - revisorpåtegning05-12-16StrafDom
SKM2017.234.BRSkattepligt - lempelse - periodisering - ekstraordinær genoptagelse27-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.233.BRSkønsmæssig forhøjelse - skiftende forklaringer - indsætninger på bankkonto28-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.232.SRFast driftssted, indkomstopgørelse27-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.231.SKATÆndring af SKM2015.119.SKAT - Realkreditinstitutter, der deltager i en fællesregistrering - Delvis fradragsret og opgørelse af den momsfrie omsætning - styresignal30-03-17Fradrag + MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.230.ØLRPeriodisering - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist17-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.229.BRGenoptagelse af sag - 6 måneders fristen - retssikkerhedslovens § 1017-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.228.BRGrund- og ejendomsværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn21-02-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.227.ØLRStraf - prøvesag - transfer pricing dokumentation27-02-17StrafDom
SKM2017.226.ØLRStraf - kædesvig - momssvig - A-skat12-10-16StrafDom
SKM2017.225.ØLRStraf - momssvig - frifindelse16-11-16StrafDom
SKM2017.224.HREkstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder21-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.223.LSRArbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrønt03-04-17Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2017.222.LSRGenoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag17-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.221.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer - Klageberettigelse09-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.220.LSRFradrag for tab på renteindtægter13-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.219.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdom15-02-17StrafDom
SKM2017.218.ØLRStraf - momssvig - revisor - selskabsstiftelser - råderet over konti29-11-16StrafDom
SKM2017.217.BRAffaldsvarmeafgift - ét eller to anlæg24-01-17MiljøafgifterDom
SKM2017.216.BRStraf – prøvesag – transfer pricing dokumentation30-09-16StrafDom
SKM2017.215.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne09-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.214.SRTinglysningsafgift ved virksomhedspant - ejerpantebrev28-02-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.213.SRFast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.212.VLRStraf - rette ansvarssubjekt - momssvig - grov uagtsomhed15-02-17StrafDom
SKM2017.211.SRTinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver28-02-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.210.BREj skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indhold10-02-17FradragDom
SKM2017.209.BRFradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vej02-01-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.208.BRManglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende09-02-17Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2017.207.VLRGenoptagelse af samlet afgiftstilsvar ved underkendelse af praksis - erstatningskrav forældet07-02-17Andet om momsDom
SKM2017.206.BRSkattepligt af gevinst - handel med pantebrev27-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.205.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelse08-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.204.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregel03-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.203.BRBetalinger fra selskaber til ansatte ejere - løn eller udbytte01-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.202.VLRStraffesag, skatte- og momssvig - daglig leder eller indehaver26-01-16StrafDom
SKM2017.201.SRSkattefrit afkald på regresfordring24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.200.ØLRVærdiansættelse af anparter ved fraflytning18-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.199.ØLRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom10-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.198.SRNæringsdrivende med køb/salg af fast ejendom28-02-17Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2017.197.SRGodkendt fradrag for tab omfattet af AL § 40 C28-02-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.196.ØLREkstraordinær genoptagelse - udenlandske skattepligt - særlige omstændigheder22-12-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.195.SRAnmodning om genoptagelse - SKM2016.72.SR28-02-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.194.SRSkattefri fusion, underskudsbegrænsning, tilskud28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.193.SRFratrædelsesgodtgørelser - skattefri bundgrænse28-02-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.192.SRSkattefrihed af forskerpris uddelt af en stiftelse28-02-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.191.SRSkærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren28-02-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.190.SRHonorar fra ejendomsinvesteringsselskaber28-02-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.189.SRKoncession - servicestationer28-02-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.188.SRTransport til sikkerhed - virksomhedsskatteloven § 4 b28-02-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.187.LSRSpørgsmål vedrørende TP-korrektion.16-12-16Transfer pricingAfgørelse
SKM2017.186.VLRKommanditist - opgørelse af fradragskonto24-01-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.185.LSRUdenlandske lønmodtagere, herunder spørgsmål om arbejdsleje eller entreprise20-02-17Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2017.184.SRFCP SIV i Luxembourg blev anset for skattemæssigt transparent28-03-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.183.SRIrsk CCF omfattet af UCITS-direktivet anset for skattemæssigt transparent28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.182.BRBeskatning af maskeret udlodning - mellemregningskonto30-01-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.181.BRVægtafgift - midlertidig registrering - registreringsattest - dokumentation09-01-17Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2017.180.LSRGenindtræden af skattepligt til DK ved besøg hos familie, der er vendt tilbage til DK14-02-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.179.ØLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel27-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.178.BREkstraordinær skatteansættelse - aktieavancebeskatning16-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.177.BROrdinær- og ekstraordinær genoptagelse – dispensation fra reaktionsfristen16-01-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.176.ØLROmgørelse – overdragelse af varelager – ikke lagt klart frem16-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.175.BRSameje – beskatning af værdi af fri bolig – udlejning til familiemedlemmer09-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.174.BRFikseret lejeindtægt - parcelhusreglen - ekstraordinær genoptagelse - begrundelse03-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.173.BRFri bil - hovedaktionærs rådighed - beskatningsgrundlag ved privat rådighed19-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.172.BRGavebeskatning – negativt privatforbrug – lån fra nærtstående06-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.171.LSRModregning i beslaglagte midler til dækning af skattegæld07-03-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.170.VLRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger05-01-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.169.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte28-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.168.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte28-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.167.BRRegistreringsafgift – autocamper - værdiansættelse03-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.166.SRFradrag for tab omfattet af afskrivningsloven § 40 C28-02-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.165.BRFradrag for børnebidrag - ikke fradrag for beløb overført til ekskonens konto i udlandet02-01-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.164.BRRegistreringsafgiftsloven – varebil – utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport – egnethed til personophold30-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.163.LSRKlage over inddrivelsesrenter02-03-17Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2017.162.ØLRDobbeltbeskatning – indkomst oppebåret på et norsk skib13-12-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.161.BRBefordringsgodtgørelse - professionel håndboldspiller23-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.160.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - salg af anparter22-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.159.BRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab06-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.158.BRKuldioxidafgiftslovens § 9 – tung proces01-12-16Energi og kuldioxidDom
SKM2017.157.BRToldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU05-12-16Erhvervsmæssig importDom
SKM2017.156.BRSkønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – familielån19-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.155.ØLRGodtgørelse af elektricitetsafgift og kuldioxidafgift - fejlbehæftede faktura - uberettiget fradrag15-12-16Energi og kuldioxidDom
SKM2017.154.BRTold - kontanter - låneforhold02-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.153.BRForhøjelse af indkomst - fast driftssted i Danmark13-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.152.ØLRPersonalesommerhus - rådighedsbegreb08-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.151.BRForældelse af skatte og afgiftskrav – forståelse af administrativ afgørelse indeholdende skrivefejl30-11-16ForældelseDom
SKM2017.150.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelse28-02-17Andet om momsBindende svar
SKM2017.149.ØLRStraf – skattesvig – skyldnersvig – skattekontrollovens § 1503-06-16StrafDom
SKM2017.148.SKATOphør af administrativ toldordning for luftfragt, der transporteres ad landevej - styresignal07-03-17Forsendelse og transiteringStyresignal
SKM2017.147.BRFormulering af hjemvisning til vurderingsmyndigheden - afgørelse truffet på et forkert faktisk grundlag13-12-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.146.BROverskud af virksomhed - fast driftssted i Danmark15-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.145.BRManglende kasseapparat – fast driftssted – praksisændring14-12-16Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2017.144.BROrdinær genoptagelse – negativt privatforbrug – lån30-11-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.143.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætning på konto01-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.142.ØLRBeskatning af udstedte fakturaer – Maskeret udlodning14-12-16SelskabsbeskatningDom
SKM2017.141.ØLRForvaltningsmyndigheders brevudsendelse - Forsendelsesrisiko30-11-16Når man vil klageDom
SKM2017.140.BRGrundværdi – fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter29-11-16Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.139.ØLRSkønsmæssigt forhøjelse – negativt privatforbrug - mellemregningskonto30-11-16Personlig indkomstDom
SKM2017.138.VLREjendomsavancebeskatningsloven § 11 – stigning i ejendomsskatter - zoneændring indebar ikke ekspropriation30-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.137.ØLROmkostningsgodtgørelse – forening – skattepligtig efter selskabsskatteloven – tidspunkt for vurdering14-12-16Når man vil klageDom
SKM2017.136.ØLRStraf – momssvig – nul angivelser05-12-16StrafDom
SKM2017.135.VLRStraf – momssvig – skrot – skattesvig – uregistreret virksomhed30-11-16StrafDom
SKM2017.134.BRVurderingslovens § 13 - Grundværdiansættelse07-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.133.SRUrealiseret kurstab på renteswapaftaler ved optagelse af lån med sikkerhed i fast ejendom28-02-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.132.BRStraf – kildeskat – prøvesag – indkomstregisterlov – undladt rettidig lønindberetning29-11-16StrafDom
SKM2017.131.SRMomslovens § 13, stk. 1 nr. 2 - social forsorg og bistand -"fritvalgsordningen"28-02-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.130.SKATListe over anerkendte flyselskaber03-03-17Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2017.129.SRInvesteringsforening - andelsklasser - opdeling28-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.128.VLRSKATs erstatningsansvar i forbindelse med tilbageholdelse af varemærkeforfalskede mobiltelefoner - afvisning24-11-16Erhvervsmæssig importDom
SKM2017.127.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk overfor SKAT18-05-15StrafDom
SKM2017.126.HRSømandsbeskatning – statsstøtte – grundlovens § 4323-11-16Personlig indkomstDom
SKM2017.125.BREkstraordinær genoptagelse – grænsehandelskoncept – salg af campingvogne med tysk moms – konkret væsentlighed18-11-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2017.124.VLRStraf – registreringsafgift – grov uagtsomhed16-11-16StrafDom
SKM2017.123.BRRejseudgifter - fast arbejdssted - ikke særlige forhold18-11-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.122.BRVurderingsloven §§ 17 og 18 - fradrag for grundforbedring16-11-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.121.BRSkattepligt til Danmark – Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over skattepligtig indkomst14-11-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.120.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger på bankkonto – negativ/lavt privatforbrug25-05-16Personlig indkomstDom
SKM2017.119.HRSkatteyders døgnplejeaktivitet - selvstændig erhvervsvirksomhed - henvist til landsretten11-11-16Personlig indkomstKendelse
SKM2017.118.ØLRSalg af mobiltelefoner - ikke momsregistreret selskab i et andet EU-land – fysiske transport fra Danmark til England – momssvig10-11-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2017.117.ØLRFradrag for købsmoms - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag07-11-16Indeholdelses- og registreringspligt + FradragDom
SKM2017.116.LSRBerettigelse til afgiftslempelse for fjernvarme. Krav om opfyldelse af kraftvarmekapacitet08-02-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.115.LSRSpørgsmål vedrørende selskabs skattepligtige indkomst15-12-16Transfer pricingAfgørelse
SKM2017.114.SROvergang fra arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til alm. livsforsikringsselskab succession fremførsel negativ afkastskat24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.113.SKATOrientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag23-02-17Når man er part i en sagSKAT-meddelelse
SKM2017.112.LSREfteropkrævning af moms for entreindtægter fra kasino30-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.111.SANSTOmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand24-11-16Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne ske modregning i overskydende skat samt fastholdelse af pålagte inddrivelsesrenter og et rykkergebyr.03-10-16Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2017.109.SRLån, afståelse, omkostninger, opgørelse af gæld24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.108.SRFri bil - beskatningsgrundlag ved leaset brugt bil24-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.107.ØLRKorrektion – berigtigelse - hjemmel09-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.106.SRFast driftssted - bygge- og anlæg24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.105.ØLRVurderingslovens § 18 - fastsættelse af værdien af råjord07-11-16ErhvervsejendommeDom
SKM2017.104.ØLRAntidumpingtold – rette debitor – fritagelse for toldskyld04-11-16TariferingDom
SKM2017.103.BRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning20-10-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.102.SKATMasse, chokoladeafgiftsloven - styresignal20-02-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teStyresignal
SKM2017.101.VLRFradrag - afgiftsgrundlag - tab på uerholdelige fordringer02-11-16FradragDom
SKM2017.100.SRAnpartshaveres indskud af anparter i fond24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.99.SRKonsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende24-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.98.BREjendomsværdi - erhvervsejendom - skøn02-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.97.VLREkstraordinær genoptagelse - ændring af privatretlige grundlag - 6 måneders fristen02-11-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.96.BRIndsætninger på konto – direktør og medindehaver – tilbagebetaling af lån – løn eller aktieindkomst01-11-16Personlig indkomstDom
SKM2017.95.LSRSpørgsmål om personlig eller erhvervsmæssig virksomhed samt om virksomhedsordningen kan anvendes12-01-17VirksomhederAfgørelse
SKM2017.94.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - erstatning01-11-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.93.BRHævninger på virksomhedskonti tilgået privatsfæren – manglende objektive holdepunkter28-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.92.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Y-land20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.91.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - parcelhusreglen24-10-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.90.SRNedsættelse af boligafgift - udlodningsbeskatning24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.89.SRLedelsens sæde - bestyrelsesmøder i Danmark og i Y-land20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.88.VLRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom25-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.87.ØLRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst20-10-16SelskabsbeskatningDom
SKM2017.86.VLRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse af brugte køretøjer - dokumentation17-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.85.VLRStraf – skattesvig – udeholdt omsætning - momssvig20-09-16StrafDom
SKM2017.84.SROPP projekt, afskrivninger ejerlejligheder - ejerskab - frivillig momsregistrering20-12-16Andet om moms + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2017.83.SRMoms - studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler kan anses for momsfri personbefordring24-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.82.ØLRFradrag for løbende ydelser – begrænset skattepligt – ekstraordinær genoptagelse20-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.81.ØLRStraf – momssvig - selskaber05-10-16StrafDom
SKM2017.80.BRRådighed over fri bil - maskeret udbytte - utilstrækkelig dokumentation03-08-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.79.SRFondsbeskatning - nedsættelse af grundkapital til dækning af underskud24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.78.SKATGenoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - styresignal07-02-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2017.77.SRTinglysningsafgift - fusion - tilsvarende virksomhedspant24-01-17TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2017.76.SRAftale om aktielønsprogram indgået inden ligningslovens § 7 P's ikrafttræden24-01-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.75.SRKrav til lønnens størrelse i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse24-01-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.74.SRKildeskat på udbytte - retmæssig ejer - gennemstrømning24-01-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.73.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.72.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.71.SKATTransaktionsværdi af varer som sælges fra toldoplag mv. efter at være bragt ind i EU's toldområde - styresignal02-06-16Erhvervsmæssig importStyresignal
SKM2017.70.LSRSpørgsmål om forhøjelse af klagers indkomst, herunder om der er tale om erhvervsmæssige eller private hævninger.09-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.69.LSRSpørgsmål vedrørende opgørelse af registreringsafgift ved overflytning af avance.13-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.68.LSRBindende svar vedrørende underskudsbegrænsning og frivillig akkord11-04-16AkkordordningerAfgørelse
SKM2017.67.LSRBindende svar om hvorvidt drift af spillekasino er lønsumspligtig23-12-16Lønsumsafgiftspligt og registreringAfgørelse
SKM2017.66.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udbytte i form af rentefrit lån fra selskab til hovedanpartshaver06-10-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.65.SANSTSpørgsmål om, hvorvidt der foreligger en leasingvirksomhed, som berettiger forholdsmæssig registreringsafgift23-02-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.64.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af gevinst ved salg af tegningsretter samt ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.09-09-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.63.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.14-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.62.LSRSpørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret06-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.61.LSRSpørgsmål om skattepligtig værdi af personalegode01-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.60.LSRSpørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter14-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.59.LSRBindende svar vedrørende fortolkning af vederlagskrav.17-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.58.LSRSpørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning af udenlandsk pension28-11-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.57.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - styresignal26-01-17Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2017.56.VLRFradrag for moms af omkostninger – due-diligence-undersøgelse udarbejdet i forbindelse med aktiesalg – Præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen19-10-16FradragKendelse
SKM2017.55.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.26-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2017.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskabs aktivitet med befordring af personer kan fritages for moms som personbefordring efter momsloven.15-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.53.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøver udgør et selvstændigt produkt, som er momsfritaget.23-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.52.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – forsøg - tillægsbødeberegning23-06-16StrafDom
SKM2017.51.ØLRStraf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade11-05-16StrafDom
SKM2017.50.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 4. december 2015, SKM 2016.320 LSR20-01-17FradragKommentar
SKM2017.49.LSRSpørgsmål vedrørende den afgiftsmæssige kvalificering af gasforbrug til opvarmning af ovn i forbindelse med produktion af gipsplader02-12-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.48.LSRSpørgsmål om forældelse af gæld vedrørende sagsomkostninger.12-01-17ForældelseAfgørelse
SKM2017.47.LSRSpørgsmål vedrørende kompetence til at behandle klage om modregning i overskydende skat.12-01-17Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeAfgørelse
SKM2017.46.ØLRObjektiv hæftelse - parallelimport - forskelsbehandling17-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.45.VLRStraf – skattesvig – momssvig – kildeskat – socialt bedrageri23-09-16StrafDom
SKM2017.44.BRSkattepligt til Danmark – opgivelse af bopæl – 3 års-reglen – ekstraordinær genoptagelse14-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.43.SRTilsagn om at stemme for et senere fremsat rekonstruktionsforslag sidestilles med en aftale om frivillig akkord20-12-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2017.42.BRRegistreringsafgift af personbil - bopæl - dobbeltdomicil11-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.41.SKATGSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling - styresignal18-01-17OprindelseStyresignal
SKM2017.40.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde10-10-16FradragDom
SKM2017.39.BREjendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 – Parcelhusreglen07-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.38.BRFradrag for tab - salg i K/S - nyt spørgsmål06-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.37.BRTilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)04-10-16TariferingDom
SKM2017.36.SRPersonalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort20-12-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2017.35.ØLRStraf – momssvig – momsrefusion – fiktiv købsmoms18-08-16StrafDom
SKM2017.34.BRInteresseforbundne parter - overdragelse ejendom - offentlig af ejendomsvurdering10-08-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.33.SRAndelshaverkonti - beskatningstidspunkt20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.32.SRMoms - Fast Ejendom - Salg efter successiv ombygning20-12-16ByggeriBindende svar
SKM2017.31.SRMomsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.30.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.29.SRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen20-12-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2017.28.SRMomsfritagelse af plejeydelser20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.27.SKATMoms på salg af byggegrunde - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.26.SKATMoms på fast ejendom - salg efter udlejning - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.25.VLRStraf – skattesvig – lønmodtager – ingen lønsedler08-06-16StrafDom
SKM2017.24.ØLRDokumentation for afgiftsgodtgørelse - glødelampeafgift - skærpet07-12-16Glødelamper og elek. sikringerDom
SKM2017.23.SRMoms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.22.BREkstraordinær genoptagelse – tab på anparter – maskeret udlodning30-09-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.21.SRMomsfritagelse af selvstændig gruppes ydelser til forsikringsklubber20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.20.BRGrundværdiansættelse, handels-og udbudspriser, syn og skøn30-09-16SalgDom
SKM2017.19.SRMomspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til forsikringsvirksomheder20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.18.SRVirksomhedsoverdragelse - forsikringsvirksomhed20-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2017.17.SRSelskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.16.SRInvesteringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2017.15.BRFradrag - forbedringer - grundværdi - dokumentation for afholdte udgifter30-09-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.14.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.13.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.12.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond15-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.11.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 105-01-17Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2017.10.SRKapitalforhøjelse i datterselskab - Indfrielse af gæld - Samlet ordning20-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2017.9.ØLRStraf - momssvig - fiktive fakturaer fra tredjemand29-09-15StrafDom
SKM2017.8.SKATKantinemoms - standardsats i administrativt forenklet ordning 205-01-17MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2017.7.ØLRAfgiftsmæssig identitet - konstruktive ændringer - udskiftning af motor - registreringsafgift28-09-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.6.BRFri bil - hovedaktionær og direktør - luksusbil - unøjagtig kørebog20-09-16Personlig indkomstDom
SKM2017.5.BRNegativt privatforbrug - manglende dokumentation - ændring af hjemmelsgrundlag28-09-16Personlig indkomstDom
SKM2017.4.BRSyn og skøn - udpegning af skønsmand - nyt forslag til skønsmand - forhandling om pris22-09-16EjendomsvurderingKendelse
SKM2017.3.HRIT-ydelser fra underleverandør til bank momsfritaget16-09-16MomspligtDom
SKM2017.2.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - fradragsberettiget handelstab01-08-16VirksomhederDom
SKM2017.1.ØLRStraf - momssvig - dokumentfalsk - bedrageri - straffelovsovertrædelser22-01-16StrafDom