Juridiske nyheder

Nyheder offentliggjort i april (01-04-2017 - 29-04-2017)
aprilDato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
28-04-17SKM2017.318.SRSport - momsfritagelseBindende svarAndet om moms
28-04-17SKM2017.317.SRSpilleklub - skattepligtBindende svarSelskabsbeskatning
27-04-17SKM2017.316.ØLRStraf - momssvig - uregistreret virksomhedDomStraf
27-04-17SKM2017.315.SRSelvejende institutions leverancer af bl.a. dopingkontrol ikke anset for omfattet af momslovenBindende svarMomspligt
26-04-17SKM2017.314.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - delvis fri bolig for hovedaktionærAfgørelseForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
26-04-17SKM2017.313.BRHovedaktionær - skattefri rejsegodtgørelser - fri bilDomPersonlig indkomst
26-04-17SKM2017.312.SRMomsfritagelse af underleverandørs levering af MR-canninger til hospitaler mv.Bindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
26-04-17SKM2017.311.SRMomsfritagelse af levering af MR-scanninger til hospitaler mv.Bindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
26-04-17SKM2017.310.SRIkke leveringssted i Danmark ved salg af træpiller fra lager i Tyskland.Bindende svarHandel med udlandet og betalingspligtige personer
26-04-17SKM2017.309.SRElektronisk levering af reklameplads momspligtigBindende svarMomspligt
26-04-17SKM2017.308.SREjendomsavance - forlods ekspropriationBindende svarEjendomsavancebeskatning
26-04-17SKM2017.307.BRErstatning - ikke lovlig indregistrering - køjetøjregisteretDomNår man vil klage
25-04-17SKM2017.306.SRMoms - levering af kabel - leveringssted og betalingspligtig personBindende svarHandel med udlandet og betalingspligtige personer
25-04-17SKM2017.305.LSRChokolade- og sukkervareafgift for snackbarer med overtræk af chokolade/vekaoAfgørelseIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
25-04-17SKM2017.304.BRGrundværdi - Fradrag for grundforbedringer - Ekstern vejDomEjendomsvurdering
24-04-17SKM2017.303.LSRMaskeret udlodning ved overdragelse af ejendom til hovedanpartshaver og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskatAfgørelseSelskabsbeskatning
24-04-17SKM2017.302.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer samt grundværdiansættelseAfgørelseFradrag og afskrivninger
24-04-17SKM2017.301.LSRPersonalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - BeskatningAfgørelsePersonlig indkomst
24-04-17SKM2017.300.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætning på bankkonto - lån - privatforbrugDomPersonlig indkomst
24-04-17SKM2017.299.BRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. og 2. pkt. - momspligt af udlejning af parkeringspladserDomMomspligt
24-04-17SKM2017.298.SKATSKAT-meddelelse om tidspunktet for SKATs afgørelse om eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 12SKAT-meddelelseVirksomheder
24-04-17SKM2017.297.BRRejsefradrag - betydning af EUs køre-hviletidsreglerDomFradrag og afskrivninger
21-04-17SKM2017.296.LSRStraksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloerAfgørelseFradrag og afskrivninger
21-04-17SKM2017.295.LSRStraksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygningerAfgørelseFradrag og afskrivninger
21-04-17SKM2017.294.ØLRMaskeret udlodning ved kontante hævninger og overførsler - mulighed for omgørelseDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
20-04-17SKM2017.293.SRMomspligt af tilskud til nedsættelse af prisen på transport af gods.Bindende svarMomspligt
20-04-17SKM2017.292.ØLRBeregning af indbringelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 49 - korrigeret afgørelse fra LandsskatterettenKendelseAndet om moms
20-04-17SKM2017.291.SRSikkerhedsstillelse - VirksomhedsskatteordningenBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
20-04-17SKM2017.290.BROpgørelse af genvundne afskrivninger - fradrag for hensættelser - fradrag for rejseomkostninger - manglende møde i SkatteankenævnetDomFradrag og afskrivninger
19-04-17SKM2017.289.BRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - interesseforbundne parterDomFradrag og afskrivninger
19-04-17SKM2017.288.BRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomstDomPersonlig indkomst
18-04-17SKM2017.287.SRMedarbejderaktieordning var ikke omfattet af ligningslovens § 7P.Bindende svarPersonlig indkomst
18-04-17SKM2017.286.HROmberegnet grundværdi - grundskatteloft - ny udstykket ejendom - basisår - forventningsprincipDomEjendomsvurdering
11-04-17SKM2017.285.SRProfessionel e-sportsudøver kunne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 BBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
11-04-17SKM2017.284.SRAfvisning af anmodning om bindende svar - teoretisk spørgsmålBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
11-04-17SKM2017.283.BRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom - beregningsgrundlagDomPersonlig indkomst
11-04-17SKM2017.282.LSRFradrag for virksomhedsunderskud - Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed - Anvendelse af virksomhedsordningenAfgørelseVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
10-04-17SKM2017.281.LSRKøb og salg af ejendomme - NæringsvirksomhedAfgørelseFradrag og afskrivninger
10-04-17SKM2017.280.BRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelseDomPersonlig indkomst
10-04-17SKM2017.279.ØLRBindende svar - afvisningDomSelskabsbeskatning
10-04-17SKM2017.278.BRGyldigheden af Inddrivelsesdirektivets kapitel IV i dansk ret - bevisførelse for en tysk fordrings rigtighedKendelseInternational inddrivelse
10-04-17SKM2017.277.ØLRSkatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 34 b, 2 pkt.DomPersonlig indkomst
10-04-17SKM2017.276.VLRSkattepligt - dødsbo - skattefrihedDomDødsboer
10-04-17SKM2017.275.BRMoms ved levering af fast ejendom - påbegyndelsestidspunkt for byggeriDomByggeri
07-04-17SKM2017.274.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende ejendomsvurderingAfgørelseEjendomsvurdering
07-04-17SKM2017.273.LSRHæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøjAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
07-04-17SKM2017.272.LSRFritagelse for betaling af gebyr samt renter opstået som følge af en fejlagtig udbetaling af udbytteskatAfgørelseRenter og gebyrer
07-04-17SKM2017.271.LSRSkattepligt i dødsbo omfattende en udlejningsejendomAfgørelseDødsboer
07-04-17SKM2017.270.BRRentebegrænsning - valutaterminsforretning - bevisbyrde - lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraftDomSelskabsbeskatning
07-04-17SKM2017.269.BRMomspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlægDomAndet om moms
07-04-17SKM2017.268.LSROpgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxidAfgørelseEnergi og kuldioxid
07-04-17SKM2017.267.LSRUdtagningsmoms - solcelleanlæg med nettounderskudAfgørelseOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
07-04-17SKM2017.266.LSRUdtagningsmoms – solcelleanlæg med nettooverskudAfgørelseOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
06-04-17SKM2017.265.BRIkke grundlag for ordinær og ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændighederDomPersonlig indkomst
06-04-17SKM2017.264.ØLROverdragelse af ejendom fra hovedaktionær til selskab - interesseforbundne parter - maskeret udbytte - bagatelgrænseDomPersonlig indkomst
06-04-17SKM2017.263.ØLRStraf - svig med lønsumsafgift og kildeskat - ledelsesansvar - nægtet registreringDomStraf
06-04-17SKM2017.262.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - tilståelsessag - prøvesagDomStraf
06-04-17SKM2017.261.SRAfvisning - usikkerhed om faktiske oplysningerBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
06-04-17SKM2017.260.BRSkønsmæssigt fastsat - vederlag for udført arbejdeDomPersonlig indkomst
06-04-17SKM2017.259.ØLRStraf - bogføring - momssvig - skyldnersvigDomStraf
06-04-17SKM2017.258.SRMoms - kommunalt tilskud til halBindende svarAndet om moms
06-04-17SKM2017.257.BRTilbagebetaling - uberettiget udbetalt overskydende skat - dokumentation for ansættelses- og lønforholdDomPersonlig indkomst
06-04-17SKM2017.256.BRKursgevinst - værdiansættelse - eftergivelse af renter og procenttillægDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
05-04-17SKM2017.255.SKATGenoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR - styresignalStyresignalEnergi og kuldioxid
05-04-17SKM2017.254.BRPrøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse - rette sagsøgte - afvisningDomIndberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt
05-04-17SKM2017.253.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - fikseret lejeindtægtDomPersonlig indkomst
05-04-17SKM2017.252.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgiftDomAfskrivninger og fradrag
04-04-17SKM2017.251.SRGratiale til medarbejdere i koncern, i anledning af moderselskabets jubilæumBindende svarPersonlig indkomst
04-04-17SKM2017.250.SRBådudlejning - hobby - privatanvendelseBindende svarVirksomheder
04-04-17SKM2017.249.BRIkke grundlag for ordinær eller ekstraordinær - genoptagelse af skatteansættelserne - beskatning - grænsegængerDomPersonlig indkomst
04-04-17SKM2017.248.BRVærdiansættelse af ejendom - aftalt købesum ikke åbenbart forkertDomSelskabsbeskatning
04-04-17SKM2017.247.BRGrundforbedring - ændring af påstande - retlig interesse - sagsomkostningerDomAfskrivninger og fradrag
04-04-17SKM2017.246.BRGenoptagelse - skatteforvaltningslovens § 35 g - afvisning af påstandeDomNår man ønsker en sag genoptaget
04-04-17SKM2017.245.VLRRegistreringsafgiftsloven - leasing - bortfald ved ændring i aftaleDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
04-04-17SKM2017.244.ØLRIkke sagkyndige dommere - forretningsmæssig drift - fagkundskabKendelseTonnageskat
04-04-17SKM2017.243.ØLRHovedaktionærbegrebet - indirekte ejerskab - bestemmende indflydelse - kursgevinstDomStraf
04-04-17SKM2017.242.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdomDomPersonlig indkomst
03-04-17SKM2017.241.BRHovedaktionærs mellemregning - aktionær lån - løn - nulstilling af A-skat og AM-bidragDomPersonlig indkomst
03-04-17SKM2017.240.VLRStraf - momssvig - beviskrav - flere tiltalteDomStraf
03-04-17SKM2017.239.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebilDomStraf
03-04-17SKM2017.238.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - betingelse - overdragelse af alle aktiver og passiverDomVirksomheder
03-04-17SKM2017.237.ØLRKommanditist - tvangsindløsning - opgørelse af prisDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
03-04-17SKM2017.236.VLRStraf - moms- og skattesvig - skrot - delvist betinget frihedsstrafDomStraf
03-04-17SKM2017.235.ØLRStraf - momssvig - subsumption - revisorpåtegningDomStraf