Juridiske nyheder

Nyheder offentliggjort i marts (01-03-2017 - 25-03-2017)
martsDato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
24-03-17SKM2017.223.LSRArbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrøntAfgørelse 
24-03-17SKM2017.222.LSRGenoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidragAfgørelse 
24-03-17SKM2017.221.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer - KlageberettigelseAfgørelse 
24-03-17SKM2017.220.LSRFradrag for tab på renteindtægterAfgørelse 
24-03-17SKM2017.219.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdomDom 
24-03-17SKM2017.218.ØLRStraf - momssvig - revisor - selskabsstiftelser - råderet over kontiDom 
23-03-17SKM2017.217.BRAffaldsvarmeafgift - ét eller to anlægDom 
23-03-17SKM2017.216.BRStraf – prøvesag – transfer pricing dokumentationDom 
22-03-17SKM2017.215.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederneDom 
22-03-17SKM2017.214.SRTinglysningsafgift ved virksomhedspant - ejerpantebrevBindende svar 
22-03-17SKM2017.213.SRFast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontorBindende svar 
22-03-17SKM2017.212.VLRStraf - rette ansvarssubjekt - momssvig - grov uagtsomhedDom 
21-03-17SKM2017.211.SRTinglysningsafgift ved tilførsel af aktiverBindende svar 
20-03-17SKM2017.210.BREj skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indholdDom 
20-03-17SKM2017.209.BRFradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vejDom 
20-03-17SKM2017.208.BRManglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivendeDom 
20-03-17SKM2017.207.VLRGenoptagelse af samlet afgiftstilsvar ved underkendelse af praksis - erstatningskrav forældetDom 
20-03-17SKM2017.206.BRSkattepligt af gevinst - handel med pantebrevDom 
17-03-17SKM2017.205.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelseDom 
17-03-17SKM2017.204.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregelDom 
17-03-17SKM2017.203.BRBetalinger fra selskaber til ansatte ejere - løn eller udbytteDom 
17-03-17SKM2017.202.VLRStraffesag, skatte- og momssvig - daglig leder eller indehaverDom 
16-03-17SKM2017.201.SRSkattefrit afkald på regresfordringBindende svar 
16-03-17SKM2017.200.ØLRVærdiansættelse af anparter ved fraflytningDom 
16-03-17SKM2017.199.ØLRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendomDom 
16-03-17SKM2017.198.SRNæringsdrivende med køb/salg af fast ejendomBindende svar 
15-03-17SKM2017.197.SRGodkendt fradrag for tab omfattet af AL § 40 CBindende svar 
15-03-17SKM2017.196.ØLREkstraordinær genoptagelse - udenlandske skattepligt - særlige omstændighederDom 
14-03-17SKM2017.195.SRAnmodning om genoptagelse - SKM2016.72.SRAfgørelse 
14-03-17SKM2017.194.SRSkattefri fusion, underskudsbegrænsning, tilskudBindende svar 
14-03-17SKM2017.193.SRFratrædelsesgodtgørelser - skattefri bundgrænseBindende svar 
13-03-17SKM2017.192.SRSkattefrihed af forskerpris uddelt af en stiftelseBindende svar 
13-03-17SKM2017.191.SRSkærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiverenBindende svar 
13-03-17SKM2017.190.SRHonorar fra ejendomsinvesteringsselskaberBindende svar 
13-03-17SKM2017.189.SRKoncession - servicestationerBindende svar 
13-03-17SKM2017.188.SRTransport til sikkerhed - virksomhedsskatteloven § 4 bBindende svar 
13-03-17SKM2017.187.LSRSpørgsmål vedrørende TP-korrektion.Afgørelse 
10-03-17SKM2017.186.VLRKommanditist - opgørelse af fradragskontoDom 
10-03-17SKM2017.185.LSRUdenlandske lønmodtagere, herunder spørgsmål om arbejdsleje eller entrepriseAfgørelse 
10-03-17SKM2017.184.SRFCP SIV i Luxembourg blev anset for skattemæssigt transparentBindende svar 
10-03-17SKM2017.183.SRIrsk CCF omfattet af UCITS-direktivet anset for skattemæssigt transparentBindende svar 
10-03-17SKM2017.182.BRBeskatning af maskeret udlodning - mellemregningskontoDom 
10-03-17SKM2017.181.BRVægtafgift - midlertidig registrering - registreringsattest - dokumentationDom 
10-03-17SKM2017.180.LSRGenindtræden af skattepligt til DK ved besøg hos familie, der er vendt tilbage til DKAfgørelse 
10-03-17SKM2017.179.ØLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykelDom 
10-03-17SKM2017.178.BREkstraordinær skatteansættelse - aktieavancebeskatningDom 
10-03-17SKM2017.177.BROrdinær- og ekstraordinær genoptagelse – dispensation fra reaktionsfristenDom 
10-03-17SKM2017.176.ØLROmgørelse – overdragelse af varelager – ikke lagt klart fremDom 
10-03-17SKM2017.175.BRSameje – beskatning af værdi af fri bolig – udlejning til familiemedlemmerDom 
10-03-17SKM2017.174.BRFikseret lejeindtægt - parcelhusreglen - ekstraordinær genoptagelse - begrundelseDom 
10-03-17SKM2017.173.BRFri bil - hovedaktionærs rådighed - beskatningsgrundlag ved privat rådighedDom 
09-03-17SKM2017.172.BRGavebeskatning – negativt privatforbrug – lån fra nærtståendeDom 
09-03-17SKM2017.171.LSRModregning i beslaglagte midler til dækning af skattegældAfgørelse 
09-03-17SKM2017.170.VLRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalingerDom 
09-03-17SKM2017.169.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytteBindende svar 
09-03-17SKM2017.168.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytteBindende svar 
09-03-17SKM2017.167.BRRegistreringsafgift – autocamper - værdiansættelseDom 
09-03-17SKM2017.166.SRFradrag for tab omfattet af afskrivningsloven § 40 CBindende svar 
09-03-17SKM2017.165.BRFradrag for børnebidrag - ikke fradrag for beløb overført til ekskonens konto i udlandetDom 
09-03-17SKM2017.164.BRRegistreringsafgiftsloven – varebil – utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport – egnethed til personopholdDom 
09-03-17SKM2017.163.LSRKlage over inddrivelsesrenterAfgørelse 
09-03-17SKM2017.162.ØLRDobbeltbeskatning – indkomst oppebåret på et norsk skibDom 
09-03-17SKM2017.161.BRBefordringsgodtgørelse - professionel håndboldspillerDom 
09-03-17978-87-417-0031-1TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering
09-03-17SKM2017.160.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - salg af anparterDom 
08-03-17SKM2017.159.BRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskabDom 
08-03-17SKM2017.158.BRKuldioxidafgiftslovens § 9 – tung procesDom 
08-03-17SKM2017.157.BRToldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EUDom 
08-03-17SKM2017.156.BRSkønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – familielånDom 
08-03-17SKM2017.155.ØLRGodtgørelse af elektricitetsafgift og kuldioxidafgift - fejlbehæftede faktura - uberettiget fradragDom 
08-03-17SKM2017.154.BRTold - kontanter - låneforholdDom 
08-03-17SKM2017.153.BRForhøjelse af indkomst - fast driftssted i DanmarkDom 
08-03-17SKM2017.152.ØLRPersonalesommerhus - rådighedsbegrebDom 
08-03-17SKM2017.151.BRForældelse af skatte og afgiftskrav – forståelse af administrativ afgørelse indeholdende skrivefejlDom 
07-03-17SKM2017.150.SRSkibe og fast udstyr - momsfritagelseBindende svar 
07-03-17SKM2017.149.ØLRStraf – skattesvig – skyldnersvig – skattekontrollovens § 15Dom 
07-03-17SKM2017.148.SKATOphør af administrativ toldordning for luftfragt, der transporteres ad landevej - styresignalStyresignal 
07-03-17SKM2017.147.BRFormulering af hjemvisning til vurderingsmyndigheden - afgørelse truffet på et forkert faktisk grundlagDom 
07-03-17SKM2017.146.BROverskud af virksomhed - fast driftssted i DanmarkDom 
07-03-17SKM2017.145.BRManglende kasseapparat – fast driftssted – praksisændringDom 
07-03-17SKM2017.144.BROrdinær genoptagelse – negativt privatforbrug – lånDom 
07-03-17SKM2017.143.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætning på kontoDom 
07-03-17SKM2017.142.ØLRBeskatning af udstedte fakturaer – Maskeret udlodningDom 
06-03-17SKM2017.141.ØLRForvaltningsmyndigheders brevudsendelse - ForsendelsesrisikoDom 
06-03-17SKM2017.140.BRGrundværdi – fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifterDom 
06-03-17SKM2017.139.ØLRSkønsmæssigt forhøjelse – negativt privatforbrug - mellemregningskontoDom 
06-03-17SKM2017.138.VLREjendomsavancebeskatningsloven § 11 – stigning i ejendomsskatter - zoneændring indebar ikke ekspropriationDom 
06-03-17SKM2017.137.ØLROmkostningsgodtgørelse – forening – skattepligtig efter selskabsskatteloven – tidspunkt for vurderingDom 
06-03-17SKM2017.136.ØLRStraf – momssvig – nul angivelserDom 
06-03-17SKM2017.135.VLRStraf – momssvig – skrot – skattesvig – uregistreret virksomhedDom 
06-03-17SKM2017.134.BRVurderingslovens § 13 - GrundværdiansættelseDom 
06-03-17SKM2017.133.SRUrealiseret kurstab på renteswapaftaler ved optagelse af lån med sikkerhed i fast ejendomBindende svar 
06-03-17SKM2017.132.BRStraf – kildeskat – prøvesag – indkomstregisterlov – undladt rettidig lønindberetningDom 
06-03-17SKM2017.131.SRMomslovens § 13, stk. 1 nr. 2 - social forsorg og bistand -"fritvalgsordningen"Bindende svar 
06-03-17SKM2017.130.SKATListe over anerkendte flyselskaberSKAT-meddelelse 
02-03-17SKM2017.129.SRInvesteringsforening - andelsklasser - opdelingBindende svar 
02-03-17SKM2017.128.VLRSKATs erstatningsansvar i forbindelse med tilbageholdelse af varemærkeforfalskede mobiltelefoner - afvisningDom 
02-03-17SKM2017.127.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk overfor SKATDom 
01-03-17SKM2017.126.HRSømandsbeskatning – statsstøtte – grundlovens § 43Dom 
01-03-17SKM2017.125.BREkstraordinær genoptagelse – grænsehandelskoncept – salg af campingvogne med tysk moms – konkret væsentlighedDom