Få besked, når der sker ændringer på denne side.


E-mail:

Menu

Den nye EU-toldkodeks

EU-toldkodeks (EUTK) trådte i kraft den 1. maj 2016 og har erstattet EF-toldkodeks fra 1992. 

Formålet med den nye EU-toldkodeks er at tage højde for den hastige udvikling, der har været i handels- og transportmønstre, samt at digitalisere og effektivisere toldbehandlingen og toldkontrollen.

På denne side får du et overblik over de ændringer som EUTK indebærer. Hvis du ønsker en mail om de løbende ændringer her på sitet, skal du benytte knappen 'Få besked' helt ude i højre side. Sideløbende sender SKAT nyhedsbreve til virksomheder, hvor der orienteres om de mere konkrete ændringer - særligt systemændringerne. Nyhedsbrevene finder du her.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

EU-toldkodeks, love og regler

Toldkodeksen kaldes også for EUTK (dansk forkortelse for EU-toldkodeks) eller for UCC (engelsk forkortelse). 

EU-toldkodeks (EUTK) trådte i kraft den 1. maj 2016. En Lovpakke bestående af:

Ændringer vedtaget efter den 1. maj 2016:

Processen omkring EU-toldkodeksen:

  • EU-toldkodeks blev vedtaget i oktober 2013
  • Kommissionens delegerede forordning (DF) er vedtaget af Kommissionen den 28. juli 2015, og den endelige version blev offentliggjort i EU-tidende den 29. december 2015. Den er efterfølgende blevet ændret med vedtagelsen af Kommissionens delegerede forordning om overgangsordninger (DFO). Ændringerne til DF fremgår af DFO artikel 55.

  • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) er vedtaget den 24. november 2015 af Kommissionen. Den endelige version blev offentliggjort i EU-tidende den 29. december 2015.
  • Kommissionens delegerede forordning om overgangsordninger (DFO) er vedtaget af Kommissionen den 17. december 2015. Forordningen har efterfølgende været i høring hos Rådet og Europaparlamentet. Den endelige version blev offentliggjort i EU-tidende den 15. marts 2016.

Arbejdsprogram
Der er vedtaget et arbejdsprogram for udvikling af nye IT-systemer. I bilaget til arbejdsprogrammet er der en beskrivelse af de IT-systemer, der skal udvikles og en tidsplan for deres iværksættelse. Alle IT-systemer skal være klar senest 31. december 2020. Nogle af ændringerne i EU-toldkodeksen vil først gælde fra det tidspunkt, hvor IT-systemerne er klar, og der vil derfor være overgangsordninger.

Kort om de nye regler

EU-toldkodeks (EUTK) trådte i kraft den 1. maj 2016 og har erstattet EF-toldkodeks fra 1992. 

Formålet med den nye EU-toldkodeks er at tage højde for den hastige udvikling, der har været i handels- og transportmønstre.

Kommissionen har udarbejdet en hjemmeside der informere om EUTK samt en informerende video - se den her.

Der kommer nye procedurer og IT-systemer, som skal sikre virksomheder i EU en mere ensartet toldbehandling og en hurtig udveksling af information mellem toldmyndighederne. Overgangen fra papir til elektroniske løsninger for toldbehandling i hele EU sker for at sikre handelslettelser og samtidig en effektiv toldkontrol, så der bliver færre omkostninger for erhvervslivet og færre finansielle, sikkerhedsmæssige og andre risici for samfundet. For virksomhederne vil det betyde, at der på nogle områder vil blive mulighed for lettelser, mens der på andre områder vil komme stramninger, herunder behov for IT-tilpasninger.

Blandt en række ændringer kan nævnes:

  • Mulighed for forenklede procedurer for virksomhederne, som for eksempel Egen beregning og Centraliseret toldbehandling.

  • Obligatorisk sikkerhedsstillelse for indehavere af midlertidige oplag og for indehavere af en bevilling til en økonomisk procedure (fx aktiv forædling og toldoplag)

  • Mulighed for at bevillinger og afgørelser kan komme til at gælde på tværs i EU

  • Retten til at blive hørt, inden myndighederne træffer en afgørelse, bliver slået fast som en grundliggende rettighed, der gælder i alle medlemslande.

Kommissionens e-læringskursus
Kommissionen har udviklet gratis e-læringskurser om den nye EU-toldkodeks. Formålet med kurserne er at give en hjælp til at forstå de vigtigste ændringer. Kurserne er tilgængelige på forskellige niveauer. Der er foreløbig udarbejdet et overbliksmodul og enkelte andre moduler om specifikke emner, for eksempel om toldværdi.

Kursusindholdet er alene vejledende og indholdet er ikke juridisk bindende.

Du kan få adgang til kurserne her. De findes på engelsk, men vil også senere komme på en lang række andre sprog.

Toldkontaktudvalget
SKATs Toldkontaktudvalg informeres løbende om ændringer samt inddrages i arbejdet omkring implementeringen af EU-toldkodeksen. I SKATs Toldkontaktudvalg sidder bl.a. repræsentanter for brancheorganisationer og virksomheder. Du kan finde flere oplysninger om Toldkontaktudvalgets kommissorium, medlemmer og referater her.  

Sikkerhedsstillelse

Ændringer i toldbehandlingsbekendtgørelsen - sikkerhedstillelse

Den nye toldbehandlingsbekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2017 og har blandt andet betydning for SKATs sikkerhedsstillelsesordninger for eksisterende og potentiel toldskyld. Se eventuelt nyhedsbrev af 8. december 2016.

Du kan læse den nye toldbehandlingsbekendtgørelse her.

 SKATs sikkerhedsstillelsesordning for eksisterende toldskyld

Den nye bekendtgørelse medfører en ændring i promillesatsen for SKATs sikkerhedsstillelsesordning for eksisterende toldskyld. Promillesatsen hæves fra 2,5 til 3,5, og gælder for alle virksomheder, der deltager i ordningen fra den 1. januar 2017.

Virksomhederne, der ikke ønsker at anvende ordningen længere, skal betale tolden, når varerne overgår til fri omsætning, eller vælge en anden form for sikkerhedsstillelse. 

Sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld

Når man har en bevilling til en særlig procedure eller en bevilling til midlertidig opbevaring, skal der stilles sikkerhed for den potentielle toldskyld. Det er derfor vigtigt, at man har sat sig ind i reglerne og har taget stilling til, hvordan man vil stille sikkerheden og hvilken ordning, man vil benytte sig af.

Det bemærkes, at ændringerne kun har betydning for de virksomheder, der har fået eller skal have udstedt eller fornyet bevillinger efter den 1. maj 2016.

Læs mere om reglerne for sikkerhedsstillelse her og ofte stillede spørgsmål om sikkerhedsstillelse her.

SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel grundskyld

 

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?