Menu

Fradrag for virksomhedens udgifter

Du kan få fradrag for de udgifter, du har til at sikre din virksomheds indkomst. Udgifterne trækker du fra i din virksomheds årsregnskab. Du skal kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra.

Hvornår kan du få fradrag

Du kan få fradrag for fx:

 • Varekøb, dvs. udgifter til varer, som du sælger
 • Inventar og maskiner
 • Revisor- og advokatudgifter
 • Telefon- og internetudgifter
 • Husleje for lokaler
 • El og varme
 • Reparation og vedligeholdelse af lokaler
 • Forsikringer

Du kan ikke trække private udgifter fra - det vil fx sige ting, du køber gennem virksomheden, men kun bruger privat. Er udgiften både erhvervsmæssig og privat, kan du trække den erhvervsmæssige andel fra.

Du kan også trække momsen fra på nogle af din virksomheds udgifter.

Sådan får du fradrag

De udgifter, du kan få fradrag for, trækker du fra i dit årsregnskab ved at skrive dem ind som en udgift. På den måde vil dine fradragsberettigede udgifter være trukket fra i dit overskud eller underskud (årets resultat), som du oplyser på din selvangivelse.

Læs om bogføring og regnskab

Når du starter virksomheden

I de fleste tilfælde kan du få fradrag for de omkostninger, du har haft inden for de seneste seks måneder, før du startede virksomheden. Det kan fx være:

 • Husleje for lokaler
 • Telefon
 • Løn
 • Reklame

Jo tættere på opstarten udgifterne er betalt, desto større er sandsynligheden for, at du får fradrag

Du kan ikke få fradrag for udgifter til fx revisor, advokat og markedsundersøgelser.

Drifts- og anlægsudgifter (afskrivninger)

Driftsudgifter (udgifter til din løbende drift) trækker du fra i dit regnskab.

Anlægsudgifter (udgifter til fx maskiner og instrumenter) trækker du enten fra i dit regnskab i anskaffelsesåret eller afskriver over flere år, hvis udgiften overstiger 12.800 kr. (2015) eller 12.900 kr. (2016) om året.

Fradrag for småaktiver

Driftsmidler med en kort levetid (max 3 år) og småaktiver, der koster max 12.800 kr. (2015) eller 12.900 kr. (2016), kan du trække fra fuldt ud i anskaffelsesåret.

Fradrag for større udgifter

Overstiger en udgift, fx køb af en ny maskine, 12.800 kr. (2015) eller 12.900 kr. (2016), kan du ikke trække udgiften fra med det samme. Du skal i stedet fordele udgiften over en årrække. Fordelingen af udgifterne kaldes afskrivning. Du kan afskrive med max 25 procent om året. Har du flere udgifter, der overstiger beløbsgrænsen, lægges beløbene sammen til et beløb, som du samlet afskriver på. Det kalder man saldoprincippet.

Du kan sagtens afskrive med en mindre procent, fx hvis din virksomheds indtægt et år er lav, og du ikke har brug for så store fradrag. Årene efter kan du så sætte afskrivningsprocenten op, men max. til 25 procent.

Når beløbet på et tidspunkt kommer under beløbsgrænsen på 12.800 kr. (2015) eller 12.900 kr. (2016), kan du trække hele beløbet fra på én gang.

Eksempel på afskrivning

Køber du en maskine til 100.000 kr., kan du det første år vælge at afskrive 25 procent. Det betyder, at du kan trække en udgift på 25.000 kr. fra i dit årsregnskab. Næste år kan du afskrive 25 procent af saldoen, der nu er 75.000. Det vil sige, at du her kan trække 18.750 kr. fra.

Driftsmidler til både erhverv og privat (fx bil)

Bruger du et driftsmiddel til både erhvervsmæssige og private formål, fx en bil, skal du afskrive driftsmidlet særskilt. Du kan kun trække den erhvervsmæssige andel fra i dit regnskab.

Læs om reglerne for afskrivninger i Den juridiske vejledning

Reklame- og repræsentationsudgifter

Du kan trække alle udgifter til reklame fra i dit regnskab. Det kan fx være annoncer og markedsføringsaktiviteter.

Du kan trække 25 procent af en repræsentationsudgift fra i dit regnskab. Repræsentation er udgifter til at afslutte en forretning eller tilknytte eller bevare forretningsforbindelser som fx:

 • Måltider

 • Restaurationsbesøg

 • Drikkevarer

 • Gaver

 • Udgifter i forbindelse med jubilæer, fødselsdage, rejser, udflugter mv.

Det er vigtigt, at du gemmer bilagene og noterer anledningen til udgiften som dokumentation.

Lokaler og inventar i din private bolig

For at du kan få fradrag for lokaler, der indgår som en del af din private bolig, må du ikke kunne bruge lokalerne privat. Det er ikke nok, at lokalerne rent faktisk ikke bliver brugt privat. Et rum, der er indrettet til kontor, vil fx næsten altid kunne bruges privat, og kan derfor ikke trækkes fra.

Skrivebord, skab og øvrigt kontorinventar kan du dog få helt eller delvis fradrag for, hvis du kan dokumentere eller sandsynliggøre, at du bruger udstyret i virksomheden. Bruger du fx inventaret halvdelen af tiden i din virksomhed og halvdelen af tiden privat, kan du trække 50 procent fra i dit regnskab.

Telefon og internet

Udgifter til telefon og internet er fuldt fradragsberettiget, men måske skal du betale skat af fri telefon og/eller internet.

Fri telefon

Du skal betale skat af fri telefon, hvis du driver din virksomhed fra din private bolig, eller hvis du blot én gang tager din arbejdsmobiltelefon med hjem. Har du fri telefon til rådighed hele året, skal du skrive 2.700 kr. (2016) i rubrik 462 på din selvangivelse. I din virksomheds skatteregnskab, hvor du har fratrukket telefonudgifterne, skal du lægge 2.700 kr. (2016) til din virksomheds resultat.

Fri internetforbindelse

Du kan få fuldt fradrag af fri internetforbindelse, hvis du enten driver din virksomhed hjemmefra eller har adgang til din virksomheds netværk via computeren (dvs. at du har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter, som når du er på arbejde i virksomheden).

Hvis din internetforbindelse ikke opfylder et af de to krav, skal du betale skat af 2.700 kr. årligt. Du skal så skrive 2.700 kroner i rubrik 462 på din selvangivelse. I din virksomheds skatteregnskab, hvor du har trukket internetudgiften fra, skal du lægge 2.700 kr. til din virksomheds resultat.

Skal du både betale skat af telefon og internet, skal du kun lægge samlet 2.700 kr. til virksomhedens resultat og skrive 2.700 kr. i rubrik 462 på din selvangivelse

Ægtefællerabat ved fri telefon og internetforbindelse

Hvis du og din ægtefælle begge betaler skat af fri telefon og/eller internetforbindelse hele året, kan I begge få 25 procent i rabat. Beløbet, I bliver beskattet af, bliver så 2.025 kroner årligt for hver.  I din virksomheds  skatteregnskab, hvor du har trukket internet/telefonudgiften fra skal du lægge 2.025  kr. til din virksomheds resultat.

På jeres selvangivelser skal I skrive 2.700 kroner i rubrik 462.

For at få rabat, skal I opfylde følgende betingelser:

 • I skal være gift eller registrerede partnere
 • I skal være samlevende ved årets udgang
 • Jeres samlede skattepligtige værdi af goderne i indkomståret skal udgøre mindst 3.600 kroner. Det vil sige, at I inden for indkomståret tilsammen skal beskattes af goderne i mindst 16 måneder.

Hvis I er blevet gift i løbet af indkomståret, har I ret til ægtefællerabatten for hele indkomståret. Det gælder, uanset hvornår på året, I er blevet gift.

Brug af privat bil i virksomheden

Hvis du har egen virksomhed og bruger din private bil erhvervsmæssigt, kan du få fradrag for den erhvervsmæssige kørsel ved at trække udgiften fra i din virksomheds regnskab.

Du kan beregne udgiften til den erhvervsmæssige kørsel på to måder:

 • Enten ud fra en beregnet “leje", der svarer til de faktiske erhvervsmæssige omkostninger (dvs. den erhvervsmæssige del af driftsudgifter og afskrivninger).

 • Eller efter Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil i 2015 på 3,70 kr./km indtil 20.000 km/år (3,63 i 2016) og 2,05 kr./km over 20.000 km/år (1,99 i 2016). Satserne reguleres hvert år.

Eksempler

Eksempel 1: Du får godtgjort de faktiske udgifter ved den erhvervsmæssige kørsel

Ifølge kørebogen har du kørt 20.000 km, hvoraf de 8.000 km (40 procent) er erhvervsmæssig kørsel.

Samlede driftsudgifter på bilen (benzin, forsikring, reparation mv.) er på 24.500 kr.

Bilen har en skattemæssig værdi på 150.000 kr.

Du kan afskrive op til 25 procent af den skattemæssige værdi, bilen har ved indkomstårets begyndelse.

Godtgørelse af faktiske udgifter ved erhvervsmæssig kørsel

Erhvervsmæssig andel af driftsudgifter: 40 % af 24.500 kr.

 9.800 kr.

Afskrivninger. 150.000 kr. x 25 % = 37.000 kr. x 40 %

15.000 kr.

Fradrag i alt:

24.800 kr.

Eksempel 2: Du får godtgjort udgifterne efter Skatterådets satser

Ifølge kørebogen har du kørt 20.000 km, hvoraf de 8.000 km (40 procent) er erhvervsmæssig kørsel.

2014:
Efter Skatterådets satser kan du få fradrag for 8.000 km x 3,73 kr. = 29.840 kr.

2015:
Efter Skatterådets satser kan du få fradrag for 8.000 km x 3,70 kr. = 29.600 kr.

2016:
Efter Skatterådets satser kan du få fradrag for 8.000 km x 3,63 kr. = 29.040 kr.

Kørebog

Husk at føre kørebog, så du altid kan dokumentere, hvor meget du har kørt privat, og hvor meget du har kørt erhvervsmæssigt.

Hent kørebog

Bil i virksomhedsordningen

Du kan også vælge virksomhedsordningen og lade bilen indgå der (dvs. at bilen indgår i virksomhedens økonomi). Så skal du som udgangspunkt beskattes af fri bil, hvis du råder over den privat. Til gengæld kan du trække alle bilens udgifter fra i virksomhedens regnskab.

Moms af biludgifter

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?