Den juridiske vejledning 2017-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Collapse C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelseC.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelse
Expand C.A.2 Principperne for indkomst og fradragC.A.2 Principperne for indkomst og fradrag
Expand C.A.3 IndtægterC.A.3 Indtægter
Collapse C.A.4 FradragC.A.4 Fradrag
Expand C.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomstC.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomst
C.A.4.2 Fradrag i kapitalindkomsten
Collapse C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)
Expand C.A.4.3.1 Generelle fradrag for lønmodtagereC.A.4.3.1 Generelle fradrag for lønmodtagere
Expand C.A.4.3.2 Fradrag for særlige persongrupperC.A.4.3.2 Fradrag for særlige persongrupper
Expand C.A.4.3.3 Befordringsfradrag og -godtgørelseC.A.4.3.3 Befordringsfradrag og -godtgørelse
C.A.4.3.4 Fradrag for underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse eller til børn født uden for ægteskab
Expand C.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 AC.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 A
C.A.4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag [Væsentlige ændringer]
Expand C.A.5 PersonalegoderC.A.5 Personalegoder
Expand C.A.6 Gaver, legater og gevinsterC.A.6 Gaver, legater og gevinster
Expand C.A.7 RejseudgifterC.A.7 Rejseudgifter
Expand C.A.8 Beskatning af ægtefællerC.A.8 Beskatning af ægtefæller
Expand C.A.9 Beskatning af børnC.A.9 Beskatning af børn
Expand C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.
Expand C.A.11 RenterC.A.11 Renter
Expand C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms og lønsumsafgift
Expand D.A MomsD.A Moms
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Afgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.A.4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag

Som udgangspunkt er der ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter vedrørende serviceydelser i hjemmet eller reparations- og vedligeholdelsesarbejde på boligen.

Som en forsøgsordning blev der dog med BoligJobordningen indført en begrænset fradragsret for denne type udgifter i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2013. Ordningen havde oprindeligt virkning til udgangen af 2013, men blev som led i finanslovsaftalen for 2012 afkortet med et år. Siden er ordningen ophørt, genindført med tilbagevirkende kraft, udvidet med fritidsboliger og forlænget til og med 2015. Se Den juridiske vejledning 2016-1 afsnit C.A.4.3.6 om fradrag til og med 2015.

Ved lov nr. 134 af 16. februar 2016 er der for 2016 og 2017 indført en grøn BoligJobordning, der giver fradrag for lønudgifter til hjælp og grøn istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig samt tilslutning til bredbånd. Loven ændrede i en række af bestemmelserne i LL § 8 V.

Efter LL § 8 V er der således fradrag for arbejdsløn til en række ydelser til hjælp og grøn istandsættelse samt til slutning til bredbånd, der udføres i perioden fra og med 1. januar 2016 til og med 31. december 2017.

Hvilke personer

Alle skattepligtige personer der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, og som havde fast bopæl i helårsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse, er omfattet af den personkreds, der kan foretage fradrag vedrørende helårsboliger. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 1 og 2. 

Vedrørende fritidsboliger er fradragsretten begrænset til den personkreds, der ejer og er ejendomsværdiskattepligtig af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdes udførelse. Endvidere er ejerens ægtefælle omfattet af personkredsen, såfremt ægtefællerne var gift og samlevende på tidspunktet for arbejdets udførelse. Det er en betingelse, at personen er skattepligtig og fyldt 18 år ved indkomstårets udløb. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 1 og 2. samt stk. 3. Begrænset skattepligtige kan foretage fradrag i forhold til en fritidsbolig, der er beliggende i Danmark under samme betingelser som fuldt skattepligtige.

Se endvidere afsnit C.F.5.4 om fradrag i forhold til begrænset skattepligtige der har valgt beskatning efter grænsegængerreglerne i kildeskatteloven afsnit I A. 

Hvilke ydelser

Reglen giver fradrag for to kategorier af arbejdsydelser:

  • serviceydelser (servicefradrag)
  • grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd (håndværkerfradrag)

Serviceydelser i hjemmet (helårsboligen) og i en fritidsbolig omfatter almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Grøn istandsættelse mv. vedrørende eksisterende helårsboliger, samt fritidsboliger omfatter eksempelvis energibesparende foranstaltninger i form af isolering af tag og ydervægge, udskiftning af vinduer og yderdøre, energirådgivning til energiforbedringer mv.

De specifikke arbejdsydelser der er omfattet af den grønne BoligJobordning i 2016 og 2017, og betingelserne knyttet til de enkelte ydelser, fremgår af LL § 8 V, hvor der i bilag 1 er en opregning af de omfattede ydelser, og af bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016.  

Betingelser

Det er en betingelse for fradrag, at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. I forhold til serviceydelser, må arbejdet dog tillige være udført af en person, der er fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomstår, og som er fuldt skattepligtig til Danmark. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 3.

I forhold til udenlandske fritidsboliger, og helårsboliger der tilhører grænsegængere, er der også fastsat betingelser vedrørende registrering mv. i forhold til den der udfører arbejdet. Se herom LL § 8 V, stk. 8 samt bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016 §§ 9 og 12.

Det er en betingelse for fradrag, at der ikke er ydet tilskud til arbejdet efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice. I forhold til fradrag for arbejde vedrørende etablering af vedvarende energianlæg omfattet af §§ 41 og 47 i lov om fremme af vedvarende energi, er det en betingelse, at der ikke er modtaget offentlig driftsstøtte til disse anlæg. I forhold til fradrag for arbejde vedrørende afmontering af brændeovne og pejseindsatse, er det en betingelse, at der ikke er modtaget offentligt tilskud til skrotning af disse. Se LL § 8 V, stk. 6, 1. pkt. Udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter LL § 7 Æ er ligesom udgifter der er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen ikke fradragsberettigede. Se nærmere herom i LL § 8 V, stk. 6, 2. pkt.

Det er en betingelse for fradrag for serviceydelser vedrørende fritidsboliger, at fritidsboligen ikke har været udlejet i indkomståret. Det skyldes at der allerede indirekte bliver givet fradrag for sådanne ydelser efter de gældende regler om fradragsret ved udlejning. Se LL § 8 V, stk. 6, 3. pkt.

Det er en betingelse for fradrag at personer, der bor i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, har en individuel råderet over den del af ejendommen arbejdet er udført på. Se SKM2013.341.LSR

Det er en betingelse for fradrag, at arbejdet ikke er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres, ligesom der heller ikke kan foretages fradrag for udgifter til arbejde vedrørende en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen. Se LL § 8 V, stk. 7.

Se endvidere afsnittet vedrørende betingelser om elektronisk indberetning og betaling nedenfor. 

Fradragstidspunktet

Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. Fradrag for arbejde udført i 2016, der betales i perioden 1. januar 2018 til 28. februar 2018, henføres dog til indkomståret 2017. Der er ikke fradrag for arbejde, der betales den 1. marts 2018 eller senere. Se LL § 8 V, stk. 4. 

Bemærk, at der er indført en overgangsregel i forhold til arbejde udført i 2015, der vedrører ydelser der er videreført i den nye grønne BoligJobordning, og som er betalt den 1. marts 2016 eller senere, dog inden 1. marts 2018. Sådanne fradrag henføres i overensstemmelse med den generelle regel om periodisering til det indkomstår, hvor betaling sker, dog henføres fradraget til indkomståret 2017, hvis betalingen sker i perioden 1. januar 2018 til og med 28. februar 2018. Fradrag der efter overgangsreglen henføres til indkomstårene 2016 eller 2017 er omfattet af de beløbsgrænser der gælder for fradrag efter den nye grønne BoligJobordning. Se afsnittet om fradragets størrelse nedenfor.

Fradragets størrelse

Der kan i hvert af indkomstårene 2016 og 2017 højest fradrages udgifter til arbejdsløn til serviceydelser op til 6.000 kr. årligt (servicefradrag) og udgifter til arbejdsløn til grøn istandsættelse mv. op til 12.000 kr. årligt (håndværkerfradrag), pr. person, der er fyldt 18 år. Se LL § 8 V, stk. 5. Fradraget kan således højest udgøre 18.000 kr. årligt pr. person, hvis begge kategorier af fradrag udnyttes fuldt ud. En person med både helårs- og fritidsbolig kan samlet højest få servicefradrag og håndværkerfradrag for fradragsberettigede udgifter op til 18.000 kr. pr. år. 

Elektronisk indberetning og betaling

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde og dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. xSe SKM2016.558.SRx. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag. Se bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, §§ 3, 4, 8 og 11.

Fradraget er endvidere betinget af, at der foretages elektronisk indberetning til SKAT af oplysninger om det udførte arbejde samt betaling herfor. Se bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, §§ 5-7. Dette gælder dog ikke for skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) og ejere af fritidsboliger i udlandet. Se bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, §§ 10 og 13.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2013.341.LSR

Der var ikke ret til servicefradrag efter bolig-jobordningen for et medlem af en ejerforening for en forholdsvis andel af udgifter, der var afholdt af ejerforening, idet fakturaen var betalt samlet af ejerforeningen.

SKAT
xSKM2016.558.SRx

xSkatterådet kunne ikke bekræfte, at den forholdsmæssige andel af de omkostninger der relaterede sig til arbejdsløn for etablering af stikledning og investering i husinstallation kunne fradrages efter Boligjobordninen jf. LL § 8 V, medmindre den enkelte kundes regning var så specificeret jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, at det tydeligt fremgik, hvor stor en andel heraf, der udgjorde den egentlige arbejdsløn for det arbejde, der reelt var udført for den enkelte kunde.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers tilskud i form af en kontantrabat kunne fordeles fortrinsvis på ydelser der ikke indeholdt udgifter til arbejdsløn og materialer forudsat, at der ikke skete en forvridning af fordelingen mellem arbejdsløn og materialer, således at der blev betalt overpris for ydelser, der indeholdt arbejdsløn.

Herudover kunne Skatterådet bekræfte, at fradragsretten ikke blev påvirket af, at spørger tilbød en finansieringsordning/lønordning, men det var en betingelse for fradrag, at betalingen for det udførte arbejde kunne dokumenteres i form af et kontoudtog eller kvittering for gennemført betalingsoverførsel jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016.x

xSKM2016.321.SRx

xSkatterådet kunne ikke bekræfte, at der kunne tages fradrag efter Boligjobordningen for 2016-2017 jf. LL § 8 V. Efter ændring af Boligjobordningen pr. 1. januar 2016 gælder, at der alene er fradragsret for isolering af tag, men ikke for udskiftning af tag. En nedtagelse af gamle strå og pålægning af nye strå i en tykkelser, der svarer til det, der er normalt for stråtage på 2/3 af taget, måtte anses for en udskiftning af tag, uagtet at dette samtidig måtte have en vis positiv indvirkning på isoleringsevnen.x