Menu

Crowdfunding

Crowdfunding er en særlig måde at finansiere projekter på gennem sit netværk. Der er ikke lavet særlige skatteregler for crowdfunding. Det er derfor de almindelige skatteregler, der gælder. Hvad det betyder for din skat afhænger af hvilken type crowdfunding, du bruger.

Donationsbaseret crowdfunding

Ved donationsbaseret crowdfunding bliver de penge, du får, betragtet som gaver, og bidragsyderne får ikke fradrag for deres donationer.

Som modtager skal du:

 • Senest to uger før indsamlingen går i gang anmelde donationen til Indsamlingsnævnet ved at udfylde blanketten Anmeldelse om indsamling (indsamlingsnaevnet.dk).
 • Betale skat af beløbet, du samler ind. Det gør du ved at oplyse beløbet på din forskudsopgørelse (felt 250) og årsopgørelse (rubrik 20).

Der kan være særlige omstændigheder, hvor den indsamlede donation kan være skattefri for dig. Det kan for eksempel være, hvis pengene er givet til dig, fordi du er syg/tilskadekommen eller er blevet ramt af en ulykke.

Du skal heller ikke betale skat, hvis du får pengene af et nært familiemedlem. Her skal du i stedet betale gaveafgift afhængig af, hvilket familiemedlem, der er tale om.
Gaver.

Er du en forening, kan du læse mere på Foreninger.

Rewardbaseret crowdfunding (modydelser)

Ved reward-baseret crowdfunding giver du bidragsyderen en ydelse eller et produkt til gengæld for bidraget (for eksempel en cd eller en billet til releaseparty). Bidragsyderen får ikke fradrag for sit bidrag. Skattemæssigt svarer modellen til et almindeligt salg af et produkt.

Som modtager skal du:

 • Betale skat af beløbet som af en almindelig salgsindtægt. Det gør du ved at oplyse beløbet på din forskudsopgørelse (felt 250) og årsopgørelse (rubrik 20)

 • Muligvis betale moms af beløbet.

Hvis bidragets størrelse er væsentligt større end ydelsen eller produktets værdi, er den overskydende værdi muligvis en ren donation.
Se afsnittet om Donationsbaseret crowdfunding.

Du kan få fradrag for underskud

Er donationernes værdi mindre end værdien på de produkter eller ydelser, du giver for at få donationen (for eksempel ved et opstartstilbud), får du et underskud.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende kan du trække underskuddet fra i din indkomst.

Er du ikke selvstændig erhvervsdrivende, kan du kun trække underskuddet fra i årets indkomst for virksomheden og ikke i andre indtægter.

Selvstændig erhvervsvirksomhed

Momspligt ved reward-baseret crowdfunding

Du skal betale moms, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende og omsætter for mindst 50.000 kroner om året. Hvis du som afgiftspligtig person foretager en levering af en vare mod betaling, indgår en række faktorer i vurderingen af, hvornår momsen forfalder og skal betales. Det afgørende er derfor, hvad du og bidragsyderen har aftalt.

Udgangspunktet vil derfor altid være, at det skal foretages en konkret vurdering fra sag til sag, og det er derfor ikke umiddelbart muligt at sige noget generelt om, hvordan crowdfunding skal behandles momsmæssigt.

Moms

Regnskab og bogføring.

Lånebaseret crowdfunding

Låne-baseret crowdfunding bliver skattemæssigt betragtet som et almindeligt låneforhold, hvor långiver (bidragsyder) stiller et beløb til rådighed for dig som låntager (bidragsmodtager) mod betaling af en rente. Långiveren skal betale skat af renterne på lånet, men ikke for selve tilbagebetalingerne.

 • Som lånmodtager kan du få fradrag for dine renteudgifter ved at oplyse dem på din forskudsopgørelse (felt 485) og årsopgørelse (rubrik 44).
 • Når du låner penge fra private og professionelle investorer, kan du benytte dig af en crowdfundingplatform, der er godkendt af Finanstilsynet. Find Godkendte udbydere (finanstilsynet.dk).

Det skal du være opmærksom på

Du får som modtager et fradrag for dine renteudgifter. Selve modtagelsen af lånet ikke er en skattepligtig indkomst, ligesom selve tilbagebetalingerne ikke medfører et skattemæssigt fradrag.

Det skal långiveren være opmærksom på

Långiver skal betale skat af renterne på lånet, og långiver får ikke fradrag af selve udlånet af beløbet. Omvendt skal låntageren heller ikke betale skat af tilbagebetalingerne. Det er altså kun de modtagne renter, långiveren skal betale skat af.

Er du ikke i stand til at tilbagebetale lånet, kan långiver få fradrag for tabet

 • Hvis du og långiver er nærtstående, for eksempel i familie, kan långiveren dog ikke få fradrag.
 • Hvis du som låntager er en fysisk person, er den gevinst, du opnår ved ikke at tilbagebetale lånet, som udgangspunkt ikke skattepligtig.
 • Hvis du som låntager er et selskab, er gevinsten ved ikke at tilbagebetale lånet, som udgangspunkt skattepligtig.

Aktiebaseret crowdfunding (investering)

Ved aktiebaseret crowdfunding kan private og professionelle investorer investere direkte i virksomheder mod at få del i en kommende fortjeneste eller aktier. Investeringerne foretages i unoterede aktier, der ikke er beregnet til at skulle omsættes. For dig som bidragsmodtager gælder, at din virksomhed skal drives som aktieselskab.

Udbud af unoterede kapitalandele til en ukendt kreds af investorer er i dag reguleret af en række regler i den finansielle lovgivning, og kun virksomheder, der har tilladelse som værdipapirhandler, kan formidle køb og salg af værdipapirer.
 

Crowdfunding og peer-to-peer låneformidling (finanstilsynet.dk).

Det skal du være opmærksom på

 • Som iværksætter og indehaver af det selskab, der modtager bidragene, ejer du fortsat din virksomhed og er dermed aktionær i den.
 • Selskabet beskattes generelt af indtægter med selskabsskatteprocenten på 23,5 procent (2015). Hvis der sker kapitalindskud ved tegning af aktiekapital i form af de modtagne bidrag, er der ikke tale om en indtægt, men om et skattefrit kapitalindskud. De modtagne indskud bliver derfor ikke beskattet, uanset om aktierne er tegnet til overkurs eller ej.

Det skal din investor være opmærksom på

 • Investoren modtager aktierne som et vederlag for bidraget, og aktiernes værdi svarer dermed til bidraget. Selve bidraget er ikke fradragsberettiget for investoren.
 • Selve modtagelsen af aktierne beskattes som udgangspunkt ikke, hvis investoren er en fysisk person.
 • Bidraget lægges til grund som anskaffelsessum, hvis investoren senere afstår aktierne, eller hvis selskabet ophører. Her vil gevinst eller tab ved videresalg af de modtagne aktier være skattepligtige efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.
 • Eventuelle udbetalte udbytter vil for fysiske personer være skattepligtige efter reglerne i ligningsloven. Investoren vil dermed blive beskattet af en eventuel avance på et salg, ligesom et eventuelt tab vil kunne fradrages i anden indkomst med skatteværdien af tabet.
 • En eventuel avance vil ligesom udbetalt udbytte fra aktierne være skattepligtig aktieindkomst, der beskattes med 27 procent op til progressionsgrænsen på 49.900 kroner (2015) og med 42 procent herover.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?