Menu

Høringsportal for SKATs styresignaler

SKAT udsender styresignaler, som fastlægger eller ændrer praksis på et af SKATs områder. Inden et styresignal får virkning, sendes styresignalet i høring hos en række myndigheder, organisationer, personer mv. Vi offentliggør også udkastet til styresignalet her på Høringsportalen.

Alle kan sende et høringssvar

Borgere, virksomheder, rådgivere, organisationer og andre interesserede kan abonnere på udkast til styresignaler, der er sendt i høring, og sende kommentarer til os.

Du kan her på siden se, hvad høringsfristen er.

Du kan også se en liste over, hvilke myndigheder, organisationer og andre personer, der har fået udkastet i høring.

Høringssvarene offentliggøres

SKAT har valgt, at alle høringssvar der modtages, offentliggøres her på hjemmesiden. Det offentliggøres også, hvem der har indsendt høringssvaret, både navn og evt. virksomhed eller organisation.

Offentliggørelse af styresignalet

Når arbejdet med behandlingen af høringssvarene er færdigt, udarbejder SKAT det endelige styresignal.

Det endelige styresignal bliver offentliggjort på skat.dk.

Abonner på høringer

Hold dig opdateret med de seneste høringer:
Tilmeld dig SKATs nyhedsmail .

To slags styresignaler sendes i høring

To typer af styresignaler sendes i høring:

Styresignaler om genoptagelse

Styresignalet fastlægger i hvilket omfang, der kan ske ændringer af en skatteansættelse og/eller en afgiftsopgørelse, når SKATs praksis er blevet underkendt, enten som følge af en endelig afgørelse fra domstolene eller fra Landsskatteretten, eller fordi SKAT af egen drift ændrer praksis.

Styresignal om fastlæggelse og/eller præcisering af praksis

Styresignalet fastlægger praksis på områder, hvor

  • der ikke tidligere har været en praksis
  • retsgrundlaget er uklart
  • praksis ikke er ensartet
  • der er behov for en generel udmelding om lovfortolkning.

Et styresignal er en bindende tjenestebefaling, der har samme retlige status som cirkulærer, og ligesom cirkulærer rangerer under lov og bekendtgørelse i den retskildemæssige trinfølge. Det er fastslået i domspraksis, at da styresignaler fastlægger gældende praksis, kan borgere og virksomheder støtte ret herpå i det omfang, at denne praksis ikke klart er i uoverensstemmelse med højere rangerende retskilder som love eller bekendtgørelser.

Det skal et høringssvar indeholde

Når du indsender et høringssvar, skal du være opmærksom på følgende:

  1. Et høringssvar skal indeholde en præcis henvisning til, hvilke dele af styresignalet du forholder dig til.
  2. Dit høringssvar offentliggøres. Tjek derfor dit svar igennem en ekstra gang, før du afsender det. Hvis der alligevel skulle vise sig at være fejl i dit svar, så kan du kontakte den anførte kontaktperson (fremgår af høringssiden), og henvise til hvilken høring, der er tale om.
  3. Når vi modtager dit høringssvar, vil du modtage en kvitteringsmail.
  4. Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar. Efter høringsperiodens udløb, vil SKAT samle alle de indkomne høringssvar, og lade dem indgå i den videre behandling af styresignalet.
  5. Det er ikke muligt at klage over, at dine bemærkninger ikke indarbejdes i det endelige styresignal.

Om høringsprocessen

Når SKAT modtager et høringssvar fra dig, bliver det samlet sammen med alle de høringssvar, der kommer til en given høring af det pågældende styresignal. Det er derfor vigtigt, at du så præcist som muligt angiver hvilken del af forslaget, du ønsker at kommentere.

SKAT har valgt, at det her på hjemmesiden fremgår, hvem der har indsendt høringssvar - både ved navn og evt. virksomhed eller organisation.

SKAT forholder sig til høringssvarene og afgør, om dine bemærkninger har eller kan få en væsentlig betydning for styresignalet, der har været i høring. Det er derfor ikke sikkert, at dine bemærkninger bliver indarbejdet i det endelige styresignal.
Du vil ikke få et direkte svar på dit høringssvar.

Arkivet over høringer opbygges efterhånden, som høringerne holdes fra xxx 2014.

Yderligere information

For at give borgere og andre interessenter bedre mulighed for at deltage i høringer omkring SKATs styresignaler, har vi oprettet denne høringsportal.

Høringsportalen skal give en nemmere adgang og overblik over alle de høringer, vi har i gang, men også de høringer, der har været afholdt.

Det er også muligt at se andre borgeres og interessenters høringssvar. Dette giver en større gennemskuelighed i den efterfølgende arbejdsproces, således at man nu kan følge med i, hvor mange der har bemærket dette eller hint om et forslag.

Det er selvfølgelig stadig muligt at indsende høringssvar til SKAT pr. mail eller brev. Disse vil så blive indscannet og lagt på hjemmesiden, således at andre også kan se dem.

Arkivet over høringer opbygges efterhånden, som høringerne holdes fra xxx 2014.

Styresignaler i høring

Styresignaler - høring afsluttetDatoStyresignalTidsfristHøringsparterKommentar
10-01-17Præcisering af praksis for indretning af lastbiler afgiftsfritaget efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8, litra a, - udkast til styresignal2017-01-27 13:18Vis siden 
05-01-17Ny formel til fuldstændig denaturering af alkohol - udkast til styresignal2017-01-20 10:11Vis siden 
22-12-16Transaktionsværdi af varer som sælges fra toldoplag mv. efter at være bragt ind i EU's toldområde2017-01-16 11:47Vis siden 
21-12-16Moms - personalets private brug af virksomhedens aktiver - udkast til styresignal2017-01-17 10:17Vis siden 
21-12-16Genoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - udkast til styresignal2017-01-16 08:20Vis siden 
19-12-16GSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling- udkast til styresignal2017-01-16 10:28Vis siden 
07-12-16Masse, chokoladeafgiftsloven - udkast til styresignal2016-12-22 10:14Vis siden 
01-12-16Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme - ligningslovens § 15 J, stk. 12016-12-16 11:14Vis siden 
10-11-16Genoptagelse - praksisændring som følge af Højesterets dom af 2. september 2016 om, at grillbetræk ikke skal anses for at være presenninger i pvc-afgiftslovens forstand2016-11-25 23:59Vis siden 
28-10-16Præcisering af reglerne for afgiftsfritagelse ved registrering af nybygget skib - tinglysningsafgiftslovens § 11, stk. 3 - udkast til styresignal2016-11-14 13:09Vis siden 
14-10-16Moms på salg af byggegrunde2016-11-04 23:59Vis siden 
14-10-16Moms på fast ejendom - salg efter udlejning2016-11-04 23:59Vis siden 
30-09-16Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - udkast til styresignal2016-10-24 12:00Vis siden 
12-09-16Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - udkast til styresignal2016-09-26 23:59Vis siden 
18-08-16Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - udkast styresignal2016-09-01 23:59Vis siden 
12-07-16Styresignal om "ejerreglen" i VUL § 33, stk. 15, ved blandet benyttede ejendomme og tofamilieshuse2016-08-05 12:00Vis siden 
30-06-16Lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - udkast til styresignal2016-08-01 23:59Vis siden 
20-06-16Præcisering af praksis på overskudsvarmeområdet på baggrund af de seneste afgørelser fra Landsskatteretten2016-07-04 23:59Vis siden 
20-06-16Udkast til styresignal - GSP-ordningen (det generelle præferencesystem) - attestering af erstatningcertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling2016-07-04 23:59Vis siden 
26-05-16Genoptagelse -Ændring af praksis ved afgiftsberigtigelse af nye parallelimporterede køretøjer - udkast til styresignal2016-06-09 23:59Vis siden 
03-05-16Chokoladeafgift - genoptagelse - udkast til styresignal2016-05-17 23:59Vis siden 
03-05-16Udenlandske studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt - udkast til styresignal2016-05-23 12:00Vis siden 
19-04-16Ændring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv.2016-05-16 12:00Vis siden 
12-04-16Skadesforsikringsafgift af vejhjælpsabonnementer - udkast til styresignal2016-04-27 23:59Vis siden 
18-03-16Udkast - Styresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 12016-04-08 23:59Vis siden 
18-03-16Udkast til styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C2016-04-14 23:59Vis siden 
16-03-16Udkast til styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 332016-04-01 23:59Vis siden 
08-03-16Præcisering af reglerne for udstedelse af historisk nummerplader - udkast til styresignal2016-03-23 23:59Vis siden 
26-02-16Præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - styresignal2016-03-16 23:59Vis siden 
28-01-16Udkast til styresignal - Fjernsalg i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande2016-02-11 23:59Vis siden 
27-01-16Udkast til styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse2016-02-10 23:59Vis siden 
25-01-16Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal2016-02-08 23:59Vis siden 
15-01-16Udkast til styresignal om omlægning af indkomstår2016-01-30 23:59Vis siden 
13-01-16Udkast - Styresignal - Ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde2016-01-27 23:59Vis siden 
07-01-16Beregning af UCITS-investeringsforeningernes delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - udkast til styresignal2016-01-21 23:59Vis siden 
06-01-16Udkast til styresignal - Moms - ophævelse af de særlige retningslinjer for e-handelsvirksomheders anvendelse af udlægsreglerne2016-01-29 23:59Vis siden 
06-01-16Genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen - ny praksis for frist for godkendelse som forsker - Det Frie Forskningsråd2016-01-20 23:59Vis siden 
21-12-15Underskrift på fakturaer, til brug for nedsættelse af antidumpingtold2016-01-15 23:59Vis siden 
11-12-15Genoptagelse som følge af SKM2015.447.LSR om tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordningen - styresignal2016-01-07 23:59Vis siden 
12-11-15Udkast til styresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn2015-12-07 23:59Vis siden 
06-11-15Kantinemoms - administrativt forenklede ordninger2015-11-23 23:59Vis siden 
23-10-15Udkast til styresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang2015-11-23 23:59Vis siden 
22-10-15Godtgørelse af moms af udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. - udkast til styresignal2015-11-06 23:59Vis siden 
02-10-15Udkast til styresignal - moms - udlevering af overskudsfødevarer2015-10-16 23:59Vis siden 
29-09-15Moms - fradragsret for rådgiveromkostninger ved køb af selskaber - genoptagelse - udkast til Styresignal2015-10-19 23:59Vis siden 
25-09-15Anvendelse af "effekt-reglen" i elafgiftsloven § 11, stk. 5, nr. 3, som alternativ til måling af elforbruget i campinghytter - udkast til styresignal.2015-10-09 23:59Vis siden 
09-09-15Moms - konkursboer - fradragsret - omkostninger ved gældssanering i konkurs og honorarer for kurators arbejde med pålæg af konkurskarantæne2015-09-26 23:59Vis siden 
28-08-15Udtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen2015-09-11 23:59Vis siden 
13-08-15Udkast til styresignal om underskudsrækkefølgen i sambeskatning2015-09-10 23:59Vis siden 
11-08-15Momsfritagelse af undervisning - underleverandørydelser - praksisændring2015-08-25 23:59Vis siden 
13-07-15Genoptagelse - ændring af praksis for leveringsstedet for kurser af længere varighed - moms - udkast til styresignal2015-08-24 23:59Vis siden 
10-07-15Udkast til Styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver2015-08-21 23:59Vis siden 
06-07-15Genoptagelse som følge af SKM2015.259.BR om godtgørelse af afgiften på elektricitet til ventilation af lokaler ved forarbejdning af smeltet metal og smeltet glas – Udkast til styresignal2015-08-05 23:59Vis siden 
03-07-15Præcisering af begrebet ”kraftvarmekapacitet” i el-patronordningen - Udkast til styresignal2015-08-07 23:59Vis siden 
01-07-15Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow - Udkast til styresignal2015-07-31 23:59Vis siden 
30-06-15Tatovørers udøvelse af kunstnerisk virksomhed - Udkast til styresignal2015-07-20 12:00Vis siden 
25-06-15Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende indberetnings- og betalingspligten for el-cykelbatterier i henhold til batteribekendtgørelsens §§ 16 og 17 - udkast til styresignal2015-07-15 23:59Vis siden 
24-06-15Præcisering af praksis vedrørende elvarmesats i elopvarmede helårsboliger med solceller - genoptagelse efter principperne i skatteforvaltningslovens § 31 -udkast til styresignal2015-07-15 23:59Vis siden 
23-06-15Udkast til Styresignal om genoptagelse som følge af SKM2014.538.ØLR om fradrag for grundforbedringer og nedslag i grundværdien2015-07-21 23:59Vis siden 
17-06-15International sambeskatning - udkast til styresignal2015-08-07 23:59Vis siden 
17-06-15Subsambeskatningskredse - udkast til styresignal2015-08-07 23:59Vis siden 
17-06-15Anvendelse af underskud ved afbrydelse af sambeskatning ved omstrukturering - udkast til styresignal2015-08-07 23:59Vis siden 
17-06-15Omlægning af indkomstår - udkast til styresignal2015-08-07 23:59Vis siden 
17-06-15Ikrafttrædelsen af det genindførte enhedsprincip - udkast til styresignal2015-08-07 23:59Vis siden 
08-06-15Skadesforsikringsafgift - lovændring fra 1. juli 2015 - vejhjælps-abonnementer, som udbydes sammen med andre ydelser uden særskilt vederlag - udkast til styresignal2015-06-22 23:59Vis siden 
08-06-15Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - Udkast til styresignal2015-06-29 12:00Vis siden 
08-06-15SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - udkast til styresignal2015-06-29 12:00Vis siden 
08-06-15Praksisændring - Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - udkast til styresignal2015-06-29 12:00Vis siden 
07-05-15Genoptagelse af sager, hvor radiofradraget for brugte importerede biler er nedsat med urette - styresignal2015-05-22 12:00Vis siden 
07-05-15Mandskabsvogne - Personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed - udkast til styresignal2015-05-22 12:00Vis siden 
20-04-15Udkast til styresignal for genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af tonnage-indkomsten2015-05-04 23:59Vis siden 
17-04-15Udkast - Genoptagelse af en nærmere afgrænset type sager i SKATs indsatsprojekt ”Flytning af avance på biler” som følge af Landsskatterettens kendelse i SKM2014.718.LSR - styresignal2015-05-06 23:59Vis siden 
10-04-15Momsregistrering af konkursboer2015-04-27 23:59Vis siden 
10-04-15Ophævelse af mælkekvoteordningen - afskrivningslovens § 40 C2015-04-24 23:59Vis siden 
27-03-15Udkast til styresignal - den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer, der udtages som demo-biler2015-04-10 23:59Vis siden 
20-03-15Udkast til styresignal til fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession2015-04-10 23:59Vis siden 
18-03-15Udkast til styresignal - Genoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 20122015-04-10 23:59Vis siden 
13-03-15Høring - udkast til styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelser i SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR - SKATs praktisering af enhedsprincippet ved skattefri omstrukturering2015-04-10 23:59Vis siden 
12-03-15Udkast til styresignal - genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningsloven § 33 D stk. 5 og genbeskatning efter § 15 stk. 9, lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningsloven § 33 D, stk. 52015-03-26 23:59Vis siden 
27-02-15Præcisering af SKATs krav til indretning af campingbiler (autocampere) indregistreret efter reglerne om 60 pct. registreringsafgift - styresignal2015-03-16 23:59Vis siden 
23-12-14Udkast - Retningslinjer for beregning af pengeinstitutters og realkreditinstitutters delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 12015-01-19 23:59Vis siden 
23-12-14Udkast - Ændring af retningslinjer for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsret efter momslovns § 38, stk. 12015-01-19 23:59Vis siden 
27-11-14Moms på fast ejendom – salg efter kortere tids udlejning2014-12-12 23:59Vis siden 
24-11-14Udkast til styresignal - Erhvervsskoler - Museer - Zoologiske haver - Moms - Delvis fradragsret - Tilskud - EU-domstolens dom af 27. marts 2014 i sag C-151/13, Le Rayon d’Or SARL - Praksisændring.2014-12-15 23:59Vis siden 
20-11-14Udkast til styresignal - Vederlag for værgemål - momsfritagelse2014-12-04 23:59Vis siden 
17-11-14Udkast til styresignal - dokumentationskrav ved transport af bekæmpelsesmidler - styresignal2014-12-03 23:59Vis siden 
12-11-14Motorbrændstof til fly og skibe - præcisering af anvendelsesområdet for afgiftsfritagelse - styresignal2014-11-27 23:59Vis siden 
04-11-14Udkast til Styresignal - skærpelse af praksis - godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven2014-11-19 23:59Vis siden 
13-10-14Udkast - Leasingtager - momsfradrag - importmoms - styresignal2014-10-29 23:59Vis siden 
10-10-14Udkast til styresignal - Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer - beregningsregel vedr. minimumsafgift - korrigering af SKATs juridiske vejledning2014-10-24 23:59Vis siden 
30-09-14Udkast - den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer, der udtages som demo-biler - styresignal2014-10-23 23:59Vis siden 
26-09-14Udkast til styresignal - Aktindsigt i interne arbejdsdokumenter2014-10-10 23:59Vis siden 
04-09-14Fjernsalg eller ej i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande - styresignal2014-09-19 23:59Vis siden 
13-08-14Udkast til styresignal - Moms - Tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v. - styresignal2014-09-15 23:59Vis siden 
13-08-14Udkast til styresignal om aktionærlån2014-08-27 23:59Vis siden 
17-07-14Udkast til styresignal - Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal2014-08-21 23:59Vis siden 
11-07-14Udkast til styresignal - Genoptagelse af skatteansættelser for indkomstårene 2010 - 2013 som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet2014-08-08 12:00Vis siden 
08-07-14Udkast til styresignal - Moms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - EU-domstolens dom af 7. november 2013 i de forenede sager C-249/12 og C-250/12, Tulicâ og Plavosin2014-08-15 23:59Vis siden 
08-07-14Udkast til styresignal - Moms - EU-handel med varer - dokumentationskrav ved afhentningskøb2014-08-15 23:59Vis siden 
02-07-14Udkast til styresignal - Anonyme anmeldelser - pr?cisering af retningslinjerne2014-08-04 12:00Vis siden