Menu

 
Skatteoplysninger for selskaber 2012

 

Her kan du finde skatteoplysninger om selskaber, foreninger og fonde, der betaler skat i Danmark. De offentliggjorte skatteoplysninger er for indkomståret 2012 og kan ses, indtil oplysningerne for 2013 bliver offentliggjort i slutningen af 2014.

 

Virksomhedsnavn: eller:
CVR/SE-nummer:

Om skattelisterne

Hvilke virksomheder kan du finde oplysninger om?

Du kan finde skatteoplysninger om aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde og foreninger, der betaler skat i Danmark. Du kan ikke finde oplysninger om personligt ejede virksomheder. Hvis et selskab bliver sambeskattet med andre selskaber, kan du kun se de samlede skatteoplysninger for alle selskaber i sambeskatningen. Disse oplysninger kan ses ved opslag på administrationsselskabet (moderselskabet). Du kan ikke finde skatteoplysninger om det enkelte datterselskab.

Hvilke oplysninger kan du se om det enkelte selskab?

Du kan se disse oplysninger om selskabers skatteforhold:

  • Selskabets skattepligtige indkomst.
  • Eventuelt underskud fra tidligere år, som selskabet har trukket fra i årets indkomst.
  • Den beregnede skat for indkomståret.
  • Den skattebestemmelse, som selskabet er skattepligtig efter.
  • Om selskabet er omfattet af tonnageskatteloven.

Hvis selskabet er skattepligtig efter kulbrinteskatteloven, kan du også se skatteoplysningerne om dette.

I koncerner, hvor et selskab er registreret med kulbrinteskattepligt, vises skatten heraf, både hos administrationsselskabet og hos det selskab, der er registreret med kulbrinteskatten.

Er flere selskaber i en sambeskatning registreret med kulbrinteskattepligt, vises skatten hos administrationsselskabet og hos et af de kulbrinteskattepligtige selskaber i sambeskatningen. 

Danske selskaber beskattes samlet, hvis de i løbet af et indkomstår tilhører samme koncern. Hvis et selskab bliver sambeskattet med andre selskaber, kan du kun se de samlede skatteoplysninger for alle selskaber i sambeskatningen. Disse oplysninger kan ses ved opslag på administrationsselskabet (moderselskabet). Du vil desuden kunne se oplysninger om, hvilke selskaber der indgår i sambeskatningskredsen. Du kan ikke se oplysninger om datterselskabers skatteforhold. Dog vil et datterselskab, der ikke i hele indkomståret har indgået i en sambeskatning, kunne have en såkaldt særindkomst, og denne vil blive vist.

Mens national sambeskatning er obligatorisk, er international sambeskatning derimod frivillig. Tilvælges international sambeskatning, er valget bindende i 10 år og samtlige udenlandske datterselskaber skal medtages i sambeskatningen.

Selskabsskatten udgør 25 procent af den skattepligtige indkomst. Dog udgør selskabsskatten for nogle andelsselskaber 14,3 procent.* Er den beregnede skat lavere, kan det skyldes, at selskabet betaler skat i udlandet.

Oplysningerne om selskabernes skatteforhold er baseret på årsopgørelsen for det seneste indkomstår.


*Andelsbeskatningen indebærer bl.a., at andelsselskaberne beskattes af deres formue og ikke indkomsten. Denne beskatning ledsages af en hårdere beskatning af udlodning til andelshavere end eksempelvis aktionærerne i et aktieselskab.

Hvilken periode dækker oplysningerne om selskaberne?

Oplysningerne om selskabernes skatteforhold omfatter det seneste indkomstår. Du kan se oplysningerne på skat.dk sidst på året, når årsopgørelserne for det seneste indkomstår er sendt ud til selskaberne. For eksempel kan du sidst på året 2013 se skatteoplysningerne for indkomståret 2012. Oplysningerne kan ses på skat.dk hele det følgende år frem til det tidspunkt, hvor oplysningerne for det efterfølgende indkomstår offentliggøres. Du kan ikke se oplysninger fra tidligere indkomstår. Selskabets skattemæssige indkomstår følger selskabets regnskabsår, som ikke nødvendigvis er kalenderåret. Eksempelvis kan indkomståret begynde 1. juli og slutte 30. juni det følgende år.

Oplysningerne om selskabernes skatteforhold for 2012 bliver opdateret i begyndelsen af hver måned. Opdateringen baserer sig på udtræk fra SKATs systemer i begyndelsen af den foregående måned. Det vil fx sige, at opdateringen i begyndelsen af april baserer sig på udtræk af de tal, som SKAT har i begyndelsen af marts. Hvis selskabet har fået ændret sin årsopgørelse efter udtræksdatoen, vil dette først blive vist på hjemmesiden efter næste opdatering.

Hvorfor er selskabernes skattebetaling blevet offentliggjort?

Folketinget har besluttet, at skatteoplysningerne for selskaber skal være offentligt tilgængelige, fordi der ønskes en større åbenhed om selskabers skattebetalinger. Skatteforvaltningsloven er derfor blevet ændret (lov nr. 591 af 18. juni 2012), så det nu er blevet muligt at offentliggøre visse skatteoplysninger for aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber samt fonde og foreninger, der er skattepligtige til Danmark.

 

Sådan gør du, hvis du finder fejl i oplysningerne

Hvis et selskab er uenig i skatteansættelsen og ønsker at få ændret denne, skal selskabet skrive til SKAT og medsende oplysninger, der kan begrunde ændringen. Se alle SKAT adresser. Journalister henvises til SKATs pressefunktion på tlf. 72 37 09 00.