Menu

Udland

Når du flytter til eller fra Danmark, anbefaler vi, at du ringer til SKAT på 72 22 28 92. Det skal du gøre en uge efter, du er flyttet og har tilmeldt eller frameldt dig på Folkeregisteret. 

Vi tager stilling til din skattepligt med det samme, hvis det er muligt, og vejleder dig ellers i, hvad du skal sende til SKAT om din flytning.

Du flytter fra Danmark

Når du flytter fra Danmark, skal du ringe til SKAT på 72 22 28 92, efter du er flyttet og har frameldt dig på Folkeregisteret. 

Vi tager stilling til din skattepligt med det samme, hvis det er muligt, og vejleder dig ellers i, hvad du skal sende til SKAT om din fraflytning.

Om skattepligt

Når du flytter fra Danmark, er det dit arbejde og din bopæl, der afgør, hvor du skal betale skat og af hvad (din skattepligt).

 • Fuld skattepligt i Danmark: Når du har helårsbolig til rådighed her i landet. Du skal selvangive hele din indkomst, uanset om den er fra Danmark eller udlandet.
 • Begrænset skattepligt i Danmark: Når du har indtægter fra Danmark, men ikke har helårsbolig. Du skal selvangive dine indtægter fra Danmark.
 • Ingen skattepligt i Danmark: Når du hverken har bolig eller indtægter her i landet. Du skal  hverken selvangive eller betale skat i Danmark. 

Du opgiver din bolig, når du flytter

Sælger du din ejendom eller opsiger din lejebolig, ophører din fulde skattepligt til Danmark. Hvis du lejer din bolig ud, skal lejekontrakten være uopsigelig fra din side i mindst tre år for, at den fulde skattepligt kan ophøre.

Har du hverken ejendom eller indtægter fra Danmark efter du er flyttet, og SKAT har vurderet, at din fulde skattepligt er ophørt, skal du kun selvangive indtil datoen for din fraflytning.

Efter du er flyttet til udlandet

Hvis du stadig ejer ejendom eller har indtægter i Danmark, når du flytter, og SKAT har vurderet, at din fulde skattepligt ophører, bliver du begrænset skattepligtig til Danmark.

Er du begrænset skattepligtig, betyder det, at du kun skal betale skat af visse indkomster fra Danmark. Det kan for eksempel være:

 • Indtægter af dansk ejendom
 • Lønindkomst for arbejde udført i Danmark
 • Pension, folkepension, bestyrelseshonorar, SU og andre A-indkomster
 • Aktieudbytte
 • Ejendomsværdiskat af dansk sommerhus eller feriebolig.

Læs mere: Dansk pension, når du flytter til udlandet

Hvis du har aktiver i Danmark, når du flytter - fx værdipapirer med en værdi på over 100.000 kr. - skal du muligvis betale fraflytterskat. Læs mere om fraflytterbeskatning i Den juridiske vejledning, eller ring til SKAT på 72 22 28 94, hvis du har spørgsmål.

Du skal studere i udlandet

Hvis du

 • bor hos dine forældre, inden du rejser, og
 • regner med at bo hos dem igen, når du flytter tilbage

vil du typisk være fuldt skattepligtig til Danmark.

Hvis du bor i lejebolig eller på kollegium, og du fremlejer din bolig for en periode på under tre år, mens du er væk, vil du også være fuldt skattepligtig til Danmark.

SU:

 • Du skal betale fuld skat af din SU til Danmark - ligesom hvis du studerer i Danmark.
 • Du kan også blive skattepligtig af din SU i studielandet. Danmark har dog indgået en række dobbeltbeskatningsoverenskomster, der gør, at studielandet ikke beskatter stipendier, som studerende får fra Danmark. 

Læs mere: SU og skat

Skattefri studierejselegater:

 • Får du et legat, der er betinget af, at du bruger det til studierejser i udlandet, skal du ikke betale skat af det. Det er dog en betingelse, at du bruger legatet til at dække sædvanlige udgifter til kost, logi og små fornødenheder samt dokumenteret udgift til undervisning.
 • Du skal kunne dokumentere udgifterne i originalbilag og oplyse dem til SKAT, så de bliver trukket fra i studierejselegatet. 

Ph.d.-studerende:

 • Er du ansat efter aftalen mellem AC og finansministeriet og i hele forløbet indskrevet til forskeruddannelse i udlandet, er du ansat af den danske stat og dermed fuldt skattepligtig til Danmark.

Arbejdsindkomst i udlandet:

 • Arbejder du i fritiden i studielandet, vil lønnen normalt blive beskattet i studielandet. Når du er fuldt skattepligtig til Danmark, skal du også betale skat til Danmark.
 • Danmark har dog indgået en række dobbeltbeskatningsoverenskomster, der regulerer hvilket land, der har ret til at beskatte lønnen. 

Hvis du er i udlandet i mindst seks måneder

Hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark og er i udlandet i mindst seks måneder, skal du - under visse betingelser - ikke betale dansk skat af din udenlandske løn. Læs mere:

Ligningslovens § 33 A (Den juridiske vejledning)

Du flytter til Danmark

Fast arbejde i Danmark

Du skal ringe til SKAT på 72 22 28 92, når du er flyttet og har tilmeldt dig på Folkeregisteret. Så laver vi et skattekort til dig. Du skal vide, hvor meget du skal tjene og hvilke andre indkomster og fradrag du regner med at få.

Au pair

Når du kommer til Danmark som au pair, skal du ringe til SKAT på 72 22 28 92. Du skal betale skat af dine lommepenge og frit logi. Dette gør du ved, at vi på din forskudsopgørelse indberetter beløbene, og så sender vi indbetalingskort. Indkomsten bliver automatisk overført til din årsopgørelse, når året er slut.

Udenlandske studerende - fradrag

Når du kommer til Danmark for at studere, skal du som udgangspunkt ikke registreres hos SKAT. Kun hvis du er her i mere end 365 dage på to år, eller hvis du får arbejde ved siden af dit studie. I så fald skal du ringe til SKAT på 72 22 28 92.

Studerende fra bestemte lande kan få et ekstra studerende-fradrag. Du kan se, hvilke lande der er omfattet af aftalen her.

Hvis du er omfattet af disse regler, skal du sende blanket 04.062 til SKAT, med dokumentation for, at du er tilmeldt uddannelsesstedet her i Danmark.

Hvis du får godkendt fradraget på din forskudsopgørelse, skal du huske selv at skrive det på din selvangivelse.

Forskere og nøglemedarbejdere

Kommer du til Danmark som forsker eller nøglemedarbejder, kan du blive godkendt til at bruge en ordning, som giver en lavere beskatning af din lønindkomst. Du skal dog opfylde visse betingelser - se betingelserne her:

Skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere

Oplys om formue i udlandet

Når du flytter til Danmark fra udlandet, har du pligt til at oplyse om den formue du har i udlandet. Det kan for eksempel være:

 • Livs- og pensionsforsikring, mv. - se blanket 49.020
 • Konto hos udenlandske pengeinstitutter, mv. - se blanket 49.021
 • Deponering af værdipapirer i udlandet - se blanket 49.023
 • Ejendom i udlandet - se blanket 04.053 

Der er vejledning på hver blanket.

Du har tidligere boet i Danmark og vender nu tilbage

Når du flytter tilbage til Danmark, skal du ringe til SKAT på 72 22 28 92. Vi skal tage stilling til, om du er korrekt registreret. Hvis du har brug for et skattekort, vil vi samtidig lave det til dig.

Du har bopæl i Danmark og arbejder i udlandet

Hvis du opholder dig i udlandet for at arbejde, men stadig har din bopæl i Danmark, kan du i nogle tilfælde blive fritaget for at betale dansk skat af din løn, selvom du stadig er fuldt skattepligtig til Danmark.

Det afhænger bl.a. af,

 • hvor længe du arbejder i udlandet
 • om din arbejdsgiver er dansk eller udenlandsk
 • om du arbejder i et land, som Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftale med. 

Hvis du arbejder i udlandet i mindst 6 måneder og ikke er i Danmark i mere end 42 dage i den periode, så kan du muligvis bruge reglerne i ligningslovens § 33 A. Se mere om betingelserne her.

Hvordan du beskattes efter ligningslovens § 33 A afhænger af, hvilket land der efter dobbeltbeskatningsaftalen har beskatningsretten til din lønindkomst:

 • Har Danmark beskatningsretten, så får du nedsat din danske skat med halvdelen.
 • Har arbejdslandet beskatningsretten, så vil hele din danske skat blive nedsat på den indkomst, du har fra udlandet. Det samme gælder, når der ikke er nogen dobbeltbeskatningsaftale med arbejdslandet.
 • Hvis du hver dag pendler mellem dit hjem i Danmark og dit arbejde i Sverige eller Tyskland, er lønnen omfattet af reglerne i dobbeltbeskatningsaftalen med arbejdslandet. Du kan her ikke bruge ligningslovens § 33 A, da du afbryder udlandsopholdet, hver gang du kommer til Danmark, og dermed ikke opfylder betingelserne for at bruge denne regel.

Lønnen skal i alle tilfælde selvangives på TastSelv under afsnittet "Udenlandsk indkomst".

Ring til SKAT på 72 22 28 92, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Dansk arbejdsgiver

Hvis du har en dansk arbejdsgiver, kan du eller din arbejdsgiver bede om at få en fritagelse for at indeholde dansk A-skat og AM-bidrag. Så risikerer du ikke at komme til at betale forskudsskat i to lande. Hvis du arbejder i et EU-land, Grønland, Færøerne, Island, Norge og (for USA´s vedkommende kun hvis du ikke er dansk statsborger) skal du dokumentere, at du betaler skat til arbejdslandet, før vi giver dig en skattefritagelse.

Sammen med anmodningen om skattefritagelse skal du sende en kopi af din ansættelseskontrakt/udstationeringsaftale og oplysninger om bopælsforhold (blanket 04.029). Du kan sende anmodningen via TastSelv under Kontakt/Send e-mail/Skat-udlandsforhold/Anmodning om skattefritagelse.

Udenlandsk arbejdsgiver

Hvis du har en udenlandsk arbejdsgiver, bliver der ikke løbende betalt dansk skat og AM-bidrag.

Du skal selvangive lønnen som udenlandsk indkomst, men kan få nedslag i skatten, når din danske skat beregnes, hvis du opfylder betingelserne. Se nedenfor.

Skattefritagelse eller nedslag i beregningen af din danske skat

Hvad enten din arbejdsgiver i udlandet er dansk eller udenlandsk, kan du få skattefritagelse eller nedslag i skatteberegningen.

Du kan få det efter to forskellige sæt regler, som du frit kan vælge imellem, hvis du opfylder betingelserne:

1. Ligningslovens § 33 A

Du får nedslag ved skatteberegningen med hele den skat, der falder på din udenlandske indkomst, hvis du er omfattet af reglerne i ligningslovens § 33 A. Du skal opfylde visse betingelser for at blive omfattet af denne regel. De vigtigste betingelser er:

 • 6-måneders reglen
 • 42-dages reglen 

Du kan læse om ligningslovens § 33 A i Den juridisk vejledning. Der er også information om 6-måneders reglen og 42-dages reglen.

Hvis du er offentligt ansat, er der flere betingelser, der skal være opfyldt, blandt andet skal din løn være individuelt fastsat, og den skal være fastsat under hensyn til, at den er skattefri. Det er også en betingelse, at du ikke fået skattefri godtgørelser under dit udlandsophold.

2. En dobbeltbeskatningsaftale, som Danmark har indgået med arbejdslandet

Hvis du er omfattet af reglerne i en dobbeltbeskatningsaftale, og arbejdslandet har beskatningsretten til din løn, kan der være tale om to forskellige former for nedslag i din danske skat: enten credit nedslag eller exemption nedslag. Langt de fleste aftaler, som Danmark har indgået, følger reglerne om credit nedslag.

Credit nedslag: Du får nedslag for den skat, du har betalt af lønnen i arbejdslandet, dog højst den del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske løn. I praksis betyder dette, at du skal betale forskellen mellem den udenlandske og den danske skat i Danmark, fordi skatten i udlandet som regel er mindre end den danske skat.

Exemption nedslag: Du får nedslag for al den del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske løn uafhængigt af om/hvor meget skat du har betalt i udlandet. I praksis betyder dette, at du kun betaler skat af lønnen i udlandet.

Hvis du arbejder i et af de andre nordiske lande eller i Tyskland for en privat arbejdsgiver, er nedslagsmetoden (credit eller exemption) afhængig af, om du er socialt sikret i arbejdslandet. Du får exemption nedslag, hvis du er socialt sikret i arbejdslandet. Du skal kunne dokumentere dette med en attest fra de sociale myndigheder i det pågældende land.

Hvis Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med det land, som du arbejder i, og hvis du ikke vil/kan blive omfattet af reglerne i ligningslovens § 33 A, kan du få credit nedslag efter ligningslovens § 33. Læs om ligningslovens § 33 i Den juridiske vejledning.

Hvis Danmark har beskatningsretten til din løn efter en dobbeltbeskatningsaftale

Hvis Danmark har beskatningsretten til din løn, kan du ikke få noget nedslag efter dobbeltbeskatningsaftalen. Dette kan fx være tilfældet, hvis du er i arbejdslandet i under 183 dage.

Hvis du samlet set opfylder betingelserne i ligningslovens § 33 A, kan du få nedslag for halvdelen af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.

Du kan læse om reglerne i Den juridiske vejledning.

Fradrag i den udenlandske indkomst

Du kan få fradrag for de udgifter, der vedrører din udenlandske løn. Hvis du ikke får dækket dine rejseudgifter af din arbejdsgiver, kan du få fradrag efter faste satser, hvis du opfylder betingelserne. Du kan også få fradrag for kørsel til og fra arbejdslandet og lokalt. Fradragene skal trækkes fra i den udenlandske indkomst og skal derfor selvangives sammen med lønnen på TastSelv under afsnittet "Udenlandsk indkomst".

Du kan få fradrag, uanset om Danmark eller arbejdslandet har beskatningsretten til din løn.

Læs mere:

Udenlandske obligatoriske sociale bidrag

Når du betaler bidrag til en udenlandsk obligatorisk social sikringsordning, kan du få fradrag for bidraget på din selvangivelse, hvis du sender dokumentation for, at du er socialt sikret i et andet land til SKAT (læs mere om blanket A1). Du vil herefter kunne selvangive fradraget i rubrik 459.

Du kan få fradrag, uanset om Danmark eller arbejdslandet har beskatningsretten til din løn. Læs mere om udenlandske obligatoriske sociale bidrag i Den juridiske vejledning.

Dobbeltdomicil: Fuld skattepligt både i Danmark og dit arbejdsland

Hvis du er fuldt skattepligtig i både Danmark og i arbejdslandet, har du dobbeltdomicil. Hvis du arbejder i et land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med, skal SKAT vurdere, i hvilket land du har dit skattemæssige hjemsted (domicilland/bopælsland). Her kigger vi på hele din situation omkring dine personlige og økonomiske interesser.

Hvis Danmark er domicilland, gælder ovenstående regler om skattefritagelse og nedslag i skatteberegningen.

Hvis arbejdslandet er domicilland, skal du ikke selvangive lønnen i Danmark.

Læs mere om skattemæssigt hjemsted, herunder dobbeltdomicil i Den juridiske vejledning.

Ønsker du at være omfattet af reglerne om dobbeltdomicil, skal du sende dokumentation for, at du er fuldt skattepligtig i dit arbejdsland. Du kan indsende dokumentationen via TastSelv under Kontakt/Send e-mail/Skat-udlandsforhold/bekræftelse af skattepligtstilhørsforhold.

Du bor i Danmark og har indkomst, aktier, ejendom mv. i udlandet

Udenlandsk indkomst

Når du er fuldt skattepligtig i Danmark, skal du selvangive alle indkomster og fradrag, uanset om de kommer fra Danmark eller udlandet. Udenlandsk indkomst kan fx være:

 • Løn for arbejde udført i udlandet (se afsnittet "Du har bopæl i Danmark og arbejder i udlandet")
 • Pension
 • Honorarer
 • Renteindtægter og -udgifter
 • Værdipapirer
 • Ejendom, herunder lejeindtægter. 

Når du får løn fra en udenlandsk arbejdsgiver, men fysisk udfører arbejdet i Danmark, skal lønnen kun beskattes her. Denne løn skal derfor selvangives på den danske selvangivelse i rubrik 1015.

Pension fra udlandet

Når du får pension fra udlandet, bliver det ikke automatisk indberettet til SKAT. Du skal derfor selv indberette det på din selvangivelse for udenlandsk indkomst. Du vælger det land pensionen kommer fra, og herefter hvilken type pension du modtager. Der findes tre typer pension:

 • Social pension, fx folkepension, førtidspension, ATP
 • Privat pension, fx pension der er optjent under et ansættelsesforhold, eller indbetalt privat i en bank/et forsikringsselskab.
 • Offentlig pension, fx når du har været ansat ved det offentlige, herunder tjenestemandspension. 

Hvis du har betalt skat i udlandet, skal du selvangive den skat. I de tilfælde, hvor vi ikke kan beskatte pensionen i Danmark, vil du dog blive bedt om at fjerne skatten. Det skyldes, at vi ikke har brug for den oplysning, da vi nedsætter den danske skat på pensionen. Hvis pensionen kun kan beskattes i Danmark, bliver du også bedt om at fjerne den udenlandske skat.

Udenlandske aktier

De fleste udenlandske aktieudbytter bliver automatisk indberettet til SKAT af bankerne, hvis aktierne ligger i dansk depot, og der er en dobbeltbeskatningsaftale med landet.

Hvis dine udenlandske aktier ligger i et udenlandsk depot, skal du selv indberette udbyttet og den betalte udbytteskat på selvangivelsen for udenlandsk indkomst.

Hvis der ikke er en aftale med landet (fx Frankrig og Spanien), eller der ikke er en fastsat procent for, hvad kildelandet må indeholde i udbytteskat (fx Grønland og Malaysia), så kan de danske banker ikke indberette det for dig, og du skal derfor selv indberette det på selvangivelsen for udenlandsk indkomst.

Du får fradrag for den udbytteskat, som er betalt i udlandet, dog højst det beløb som kildelandet har ret til at beskatte med efter dobbeltbeskatningsaftalen. Har kildelandet opkrævet mere skat, end de har ret til, kan du tilbagesøge den for meget betalte udbytteskat i kildelandet.

Ejendom i udlandet

Ejer du en ejendom i udlandet, skal du betale dansk ejendomsværdiskat efter danske regler, men får et nedslag for den skat, som du har betalt i udlandet.

Ejendommen skal registreres på samme vilkår som danske ejendomme, hvilket betyder, at du skal indberette 3 ejendomsværdier til SKAT. Disse ejendomsværdier er:

 • Ejendomsværdi pr. 1. oktober i indkomståret
 • Ejendomsværdi pr. 1. januar 2001 + 5 %
 • Ejendomsværdi pr. 1. januar 2002 

Der beregnes kun ejendomsværdiskat af den laveste af disse tre værdier.

Du kan læse mere om ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme her:

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme

Hvis du udlejer din udenlandske ejendom, skal du selvangive et eventuelt overskud af udlejning på selvangivelsen for udenlandsk indkomst, rubrik 401-498. Formueværdien af ejendommen i indkomståret selvangives også her.

Læs om køb og salg af fast ejendom i udlandet:

Du køber en fritidsbolig i udlandet

Salg af bolig i udlandet

Formue i udlandet

Når du bor i Danmark, har du en forpligtelse til at oplyse om den formue du har i udlandet. Det kan fx være:

 • Livs- og pensionsforsikring, mv. - se blanket 49.020
 • Konto hos udenlandske pengeinstitutter, mv. - se blanket 49.021
 • Deponering af værdipapirer i udlandet - se blanket 49.023
 • Ejendom i udlandet - se blanket 04.053 

Der er vejledning på den enkelte blanket.

Du bor i udlandet og har indkomst, aktier, ejendom mv. i Danmark

Løn

Når du får løn fra en dansk arbejdsgiver, er det afgørende for skattepligten, hvor henne du fysisk udfører dit arbejde. Arbejder du i Danmark, er du skattepligtig af lønnen her i Danmark. Lønnen skal både være med på din forskudsopgørelse og din selvangivelse. Hvis du har brug for et skattekort, så ring til SKAT på 72 22 28 92.

Udfører du arbejdet i dit hjemland eller et tredje land, skal du ikke beskattes i Danmark, men sandsynligvis i dit hjemland. Spørg skattemyndighederne i dit hjemland.

Bestyrelseshonorarer

Når du får bestyrelseshonorar fra et dansk selskab, er du begrænset skattepligtig til Danmark og skal betale skat af beløbet her i Danmark. Honoraret beskattes på samme måde som anden A-indkomst, for eksempel løn. Selskabet indeholder derfor AM-bidrag og A-skat i beløbet.

Lønnen skal både være med på din forskudsopgørelse og din selvangivelse. Hvis du har brug for et skattekort, så ring til SKAT på 72 22 28 92.

Pension

Når du får pension fra Danmark, skal du som udgangspunkt betale skat i Danmark. Men hvis du bor i et land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med, eller hvor der er overgangsregler omkring beskatningen af pension, så er pensionen muligvis skattefri i Danmark. Hvis du er i tvivl, så ring til SKAT på 72 22 28 92.

Når pensionen er skattefri, skal du huske at selvangive dette på TastSelv. Se hvordan under afsnittet Sådan selvangiver du.

SU

Når du får dansk SU, er du som udgangspunkt skattepligtig af den til Danmark, selvom du bor i udlandet. Læs mere:

SU og skat

Hvis du allerede bor i udlandet, inden du begynder at studere, og du ikke er flyttet til udlandet med det formål at studere, kan du bede om en skattefritagelse til din SU. Du skal skrive til SKAT og bede os om at lave en skattefritagelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Du kan sende anmodningen via TastSelv under Kontakt/Send e-mail/Skat-udlandsforhold/Anmodning om skattefritagelse.

Når din SU er skattefri, skal du huske at selvangive dette på TastSelv. Se hvordan under afsnittet Sådan selvangiver du.

Ejendom

Når du ejer en dansk ejendom, skal du betale ejendomsværdiskat. Læs mere:

Du bor i udlandet og køber bolig i Danmark

Hvis du udlejer din ejendom, er du skattepligtig af et eventuelt overskud vedrørende udlejningen, men skal under visse betingelser ikke betale ejendomsværdiskat.

Læs mere om reglerne:

Du udlejer en bolig som du ikke selv bor i  

Du udlejer et værelse eller en bolig en del af året

Du udlejer dit sommerhus eller din ferielejlighed

Udbytte

Hvis du har aktier i Danmark, bliver der indeholdt 27 procent aktieskat, når udbyttet udbetales. Hvis du bor i et land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med, kan du ofte søge om at få en del af udbytteskatten tilbage. Læs mere om Ansøgning om refusion af udbytteskat.

Virksomhed

Hvis du har dansk virksomhed med fast driftssted her i landet, er du som udgangspunkt skattepligtig af et eventuelt overskud i Danmark. Du skal skrive virksomhedsindkomsten på din forskudsopgørelse og betale B-skat.

Du bor i udlandet og arbejder i Danmark

Begrænset skattepligtig

Når du bor i udlandet, men arbejder i Danmark, er du begrænset skattepligtig. Hvis du hver dag pendler mellem din bolig i hjemlandet, fx Sverige eller Tyskland, og dit arbejde i Danmark, kan du ikke blive fuldt skattepligtig i Danmark, uanset hvor længe du arbejder her.

Det betyder, at du skal betale skat af din løn her i Danmark, og at du kan trække de udgifter fra, som vedrører din danske løn, fx kørselsfradrag, rejseudgifter, fagforening og a-kasse.

Du skal derfor registreres hos SKAT og have et skattekort, så du kan betale skat af din danske indkomst. Har du ikke tidligere været i Danmark, skal du også have et skattepersonnummer. Det kan du søge om via en digital ansøgning (er på dansk, engelsk, tysk, polsk, rumænsk og litauisk) eller ved at udfylde blanket 04.063, som du sender til SKAT sammen med en kopi af dit pas og din kontrakt med din arbejdsgiver. Har du ikke et pas, kan du sende en kopi af dine identifikationspapirer.

Du skal oplyse om din bolig - både her og i udlandet - og om dit ansættelsesforhold, herunder hvornår du starter/slutter, lønnens størrelse og eventuelle fradrag, fx kørselsfradrag og rejseudgifter.

Blanket 04.063 findes på de samme sprog som den digitale ansøgning, dvs. dansk, engelsk, tysk, polsk, rumænsk og litauisk:

04.063/PL   04.063/LT   04.063/RO  04.063/DK   04.063/EN  04.063/DE

Læs mere, hvis du bor i Sverige: SKAT i Øresundsregionen

Grænsegænger

Hvis mindst 75 procent af din samlede indkomst beskattes i Danmark, kan du bruge skattereglerne for grænsegængere.

Når du har så meget af din indkomst i Danmark, kan vi udvide din fradragsret, så du også kan få fradrag for udgifter, som ikke vedrører den indkomst, som vi beskatter i Danmark. Det kan fx være renter i udlandet, eller din ægtefælles personfradrag, hvis denne ikke har indkomst, hverken i Danmark eller udlandet.

Hvis du i forbindelse med din forskudsopgørelse ønsker beskatning efter skattereglerne for grænsegængere, skal du kontakte SKAT, og du skal indsende flere oplysninger.

Læs mere, hvis du bor i Sverige: SKAT i Øresundsregionen

Dobbeltdomicil: Fuld skattepligt både i Danmark og dit hjemland

Hvis du har en helårsbolig til rådighed i Danmark, eller hvis du opholder dig i Danmark i over 6 måneder uden at tage hjem til dit hjemland, vil du efter danske regler blive fuldt skattepligtig til Danmark.

Hvis du samtidig stadig er fuldt skattepligtig til dit hjemland, er du nu fuldt skattepligtig til to lande. Du skal derfor sende dokumentation til SKAT for, at du er fuldt skattepligtig i dit hjemland, så vi kan afgøre, hvem der har beskatningsretten som bopælsland efter en  dobbeltbeskatningsaftale.

Vi laver herefter en konkret vurdering af din situation, herunder hvor dine personlige og økonomiske interesser ligger. Det betyder, at du anses for at have bopælsland i det land, som du har størst tilknytning til, både økonomisk og personligt. Det land, hvor du har størst tilknytning, vil beskatte dig som fuldt skattepligtig, og det andet land vil som udgangspunkt kun beskatte dig, som hvis du var begrænset skattepligtig.

Ønsker du at være omfattet af reglerne om dobbeltdomicil, skal du sende dokumentation for, at du er fuldt skattepligtig i dit hjemland. Du kan indsende dokumentationen via TastSelv under Kontakt/Send e-mail/Skat-Udlandsforhold/Bekræftelse af skattepligtstilhørsforhold.

Arbejdsudleje

Når du ikke er ansat direkte af den danske virksomhed, men i stedet er sendt afsted for en udenlandsk arbejdsgiver for at udføre en arbejdsopgave hos en dansk virksomhed, er der tale om arbejdsudleje. Det betyder, at den udenlandske virksomhed udlejer din arbejdskraft til den danske virksomhed, som bestemmer, hvad du skal lave, og stiller fx værktøj til rådighed. Er du ansat under disse forhold, skal du ikke have et skattekort, men skal i stedet bruttobeskattes med 8 procent AM-bidrag og 30 procent indkomstskat. Du har ingen fradrag, men i stedet en lavere skatteprocent.

Du kan vælge i stedet at blive beskattet efter de almindelige danske skatteregler. Læs mere:

Valg af beskatning efter almindelige regler i Den juridiske vejledning.

Den danske virksomhed skal sørge for, at du betaler AM-bidrag og indkomstskat. Læs mere: 

Leje af medarbejdere fra udlandet - arbejdsudleje                            

 Hvis du ikke har haft virksomhed og/eller udlejningsejendom i 2015, kan du i stedet for de 2 selvangivelser anvende "Selvangivelse med to skattepligtsperioder" (blanket 04.076) og sende til os. Du kan finde vejledning om, hvordan du udfylder den på blanketten.

Sådan selvangiver du 

Du skal hvert år selvangive dine indkomster og fradrag. I nogle tilfælde får du en automatisk årsopgørelse, og i andre tilfælde skal du selv udfylde en selvangivelse for at få en korrekt årsopgørelse. I langt de fleste tilfælde kan du selvangive ved at logge på.

Log på og se din årsopgørelse/selvangivelse

I ganske få tilfælde kan du ikke selvangive på TastSelv, og her skal du sende selvangivelsesblanketterne til SKAT.

Hvis du er tilmeldt Digital Post, får du ikke selvangivelsesblanketterne mv. fra SKAT i papirform. Du kan finde blanketterne på skat.dk/blanketterborger.

Fristen for at selvangive udenlandsk indkomst for 2015 var den 3. juli 2016.

Nyt for årsopgørelsen 2015

Hvis du kun har udenlandsk pension, udenlandsk kapitalindkomst eller en ejendom i udlandet, og dette er indberettet i TastSelv i 2014, vil du i stedet for en selvangivelse få en årsopgørelse, hvor din udenlandske indtægt eller ejendom indgår med skønnede beløb.

Du kan rette beløbet i TastSelv under Udlandsforhold - vælg modul:

 • Udenlandsk pension
 • Formue og renter fra udlandet
 • Udenlandske ejendomme

På oversigten under Udlandsforhold kan du se, i hvilke moduler der står et beløb. 

TastSelv selvangivelse

Du bor i Danmark (fuld skattepligt)

Når du bor her i landet og har indtægter fra udlandet, lån i udlandet eller udenlandsk ejendom, får du en udvidet selvangivelse med et afsnit til de udenlandske forhold. Her skal du selvangive oplysningerne fra udlandet, da SKAT ikke får indberetninger fra udlandet.

Du skal selvangive under afsnittet Udenlandsforhold, hvor du vælger det modul, som du har indkomst til:

 • International organisation
 • Udenlandske ejendomme
 • Udenlandsk pension
 • Udenlandsk lønindkomst
 • Udenlandske aktier og investeringsbeviser
 • Udenlandsk virksomhed
 • Andre udenlandske indkomster
 • Formue og renter fra udlandet.

Hvis du har en udenlandsk arbejdsgiver, men du har udført arbejdet i Danmark, skal du  selvangive indkomsten i Andre udenlandske indkomster. Du skal  skrive beløbet i rubrik 1015 (løn fra udenlandsk arbejdsgiver for arbejde udført i Danmark).

Hvis du har lån i udlandet, skriver du renteudgifterne i rubrik 432 og gælden i rubrik 493 i Formue og renter fra udlandet. Hvis renteudgiften og gælden vedrører en ejendom, skal du skrive renteudgiften og gælden i Udenlandske ejendomme sammen med oplysninger om ejendommen.

Hvis du har renteindtægter i udlandet, skriver du renteindtægten i rubrik 431 og formuen i rubrik 492  i Formue og renter fra udlandet. Hvis renteindtægten og formuen vedrører en ejendom, skal du skrive renteindtægten og formuen i Udenlandske ejendomme sammen med oplysninger om ejendommen

Du bor i udlandet (begrænset skattepligt)

Når du bor i udlandet og har indtægter eller ejendom her i landet, får du i de fleste tilfælde en automatisk årsopgørelse. På den årsopgørelse er de oplysninger, som vi har fået oplyst i løbet af året fra arbejdsgiver, pengeinstitut mv.

Da alle indkomstoplysninger automatisk kommer på årsopgørelsen, er det dit ansvar at sikre, at den er rigtig. Hvis du for eksempel har fået en fritagelse for beskatning af din pension eller din SU, skal du i rubrik 28 på selvangivelsen skrive den del af din indtægt, der er skattefri i Danmark. Hvis du har haft kørselsfradrag eller rejsefradrag på din forskudsopgørelse, skal du også sikre dig, at de beløb står på din årsopgørelse, da det ikke i alle tilfælde automatisk kommer med på årsopgørelsen.

Grænsegænger

Hvis du vil bruge reglerne for grænsegængere, skal du klikke på Ret årsopgørelsen og herefter klikke på Vis ud for Grænsegængerdata.

For at du kan blive grænsegænger, skal din danske løn, pension eller indkomst fra selvstændig virksomhed udgøre mindst 75 procent af din samlede årsindkomst. Din samlede årsindkomst er både din danske og din udenlandske indkomst, men efter fradrag af udgifter vedrørende din løn (fx kørselsfradrag, kontingent til fagforening og A-kasse).

I de 75 procent kan du kun medregne den indkomst, som du skal betale skat af i Danmark. Når du opgør de 75 procent, skal du medtage løn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, pensionsudbetalinger, efterløn og lignende, som du betaler skat af i Danmark.

Hvis du er fuldt skattepligtig og ønsker at bruge reglerne for grænsegængere, kan du ikke anvende TastSelv, men skal indsende blanket 04.003 og 04.032. Du finder dem på skat.dk/blanketterborger.

Hvis du ikke kan selvangive på TastSelv

Til- og fraflytning til Danmark (to skattepligtsperioder)

Hvis du er rejst ind eller ud af Danmark i løbet af året, og din skattepligt har ændret sig fra fuld skattepligt til begrænset skattepligt eller omvendt, kan du ikke bruge TastSelv til at indberette din selvangivelse dette år.

Du skal i stedet udfylde to forskellige selvangivelser på papir:

Hvis du ikke har haft virksomhed og/eller udlejningsejendom i 2015, kan du i stedet for de to selvangivelser bruge "Selvangivelse med to skattepligtsperioder" (blanket 04.076) og sende den til os. På blanketten er der vejledning om, hvordan du udfylder den.

Selvangivelserne for 2015 skal du have sendt til os senest den 3. juli 2016.

Hvis du har arbejdet i udlandet i den periode, du har boet i Danmark, skal du også udfylde Selvangivelse for udenlandsk indkomst (blanket 04.012).

Hvis du opfylder betingelserne og ønsker at bruge grænsegængerreglerne i den periode, du har boet i udlandet, skal du også udfylde Supplement til selvangivelsen for begrænset skattepligtige (blanket 04.031)

Du kan sende selvangivelserne ved at logge på og vælge Mail/kontakt SKAT. Vælg derefter emnet SKAT- Udlandsforhold - Flytter til/fra Danmark, bor i udlandet eller har indkomst/ejendom i udlandet - Indsendelse af selvangivelse 2015. Du kan også sende dem samlet til SKAT, Postboks 9, 4930 Maribo.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på 72 22 28 92.

Alle offentlige myndigheder sender Digital Post til dig, med mindre du er blevet fritaget eller ikke er omfattet af tilmeldingspligten. Hvis du er tilmeldt Digital Post, betyder det, at du ikke længere modtager selvangivelsesblanketterne mv. på papir.

Hvis du er tilmeldt Digital Post, men du ikke kan selvangive på TastSelv, fordi du efter vores oplysninger har to perioder med skattepligt, har du i stedet fået en mail med links til de blanketter, du skal bruge.

Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post

Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post, vil du modtage din selvangivelse på papir senest ultimo maj/primo juni. Det har ikke betydning for din adgang til TastSelv, om du er tilmeldt Digital Post.    

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

 

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?