Menu

Gaver

Giver du gaver over et bestemt beløb til din nærmeste familie, skal der betales gaveafgift, og du skal udfylde en blanket og sende den til os. Hvis du giver en gave under afgiftsgrænsen, skal hverken du eller modtageren gøre noget.

Loading...  

Beregningen er vejledende og viser gaveafgiften på kontantgaver i de almindeligste tilfælde. Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning og i Boafgiftsloven (Retsinformation).

Betal gaveafgift

Via netbank:

Brug indbetalingskort med kortart-kode +73 og kreditornummer 8140 6731. Skriv i oplysningsfeltet, at betalingen er gaveafgift, og skriv givers og modtagers cpr-numre.

I pengeinstitut:

Oplys kreditornummer 8140 6731, at indbetalingen er gaveafgift og givers og modtagers cpr-numre.

Frist for betaling 

Gaveafgiften skal betales, når du sender gaveanmeldelsen.

Fristen for at anmelde og betale gave afgift er den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Betaler og anmelder du for sent, skal du betale renter.

Hvis enten giveren eller modtageren dør, efter at gaven er givet, er fristen senest otte uger efter dødsfaldet.

Opgør gavens værdi

Når gaven er en ting, kan værdien fastsættes ved hjælp af for eksempel en faktura.

Værdipapirer og aktiver

Værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og noterede valutaer værdiansættes til kursen på det tidspunkt gaven modtages.

Aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fx unoterede aktier, valuta eller en bil, værdiansættes til handelsværdien, når gaven modtages.

Brugsværdi

Hvis for eksempel forældre stiller en bil til rådighed for deres barn, skal værdien opgøres som de udgifter, der er forbundet med at benytte bilen: registreringsafgift, afskrivninger, benzin og andet, der betales for barnet i forbindelse med bilen.

Er du i tvivl, om værdien af et aktiv overstiger den skattefrie grænse 62.900 kr. i 2017 (61.500 kr. i 2016), kan du bede om at få et bindende svar.

Fast ejendom

Fast ejendom kan som hovedregel overdrages til ejendomsværdien +/- 15 procent. Den kan dog også ansættes til handelsværdien.

Gaver til eller fra udlandet

Hvis du har fået en gave fra en i din nærmeste familie, der bor i udlandet, gælder de samme regler, som hvis giveren bor i Danmark.

Det samme er tilfældet, hvis du giver en gave til én, der bor i udlandet. I begge tilfælde skal der betales afgift til Danmark.

Der skal betales gaveafgift, hvis begge parter bor i udlandet, når gaven er:

  • fast ejendom
  • tilbehør til fast ejendom
  • formue tilknyttet et fast driftssted, fx en virksomhed.

Gaver sendt fra lande uden for EU

Gaver fra andre end den nærmeste familie

Almindelige gaver til jul, fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup, ved fratrædelse, jubilæer, lignende lejlighedsgaver og reklamegaver af beskeden værdi er skattefri.

Får du en gave, som er større, end hvad der almindeligvis er passende, skal du betale skat af den. Det gør du ved at skrive værdien af gaven på din årsopgørelse, rubrik 20. Der er ingen faste grænser for, hvad der en almindelig gave, og hvornår den bliver så stor, at du skal betale skat. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til os på 72 22 18 18.

Gaver, der altid er skattepligtige

En gave som tak for undervisning eller et foredrag er skattepligtig. Gaver, du får tilsendt, og som du kan anmelde på en blog, er skattepligtige, også selvom du vælger ikke at skrive om dem.

Hvis gaven er et gavekort eller en kontantgave, skal du betale skat af beløbet. Ved tingsgaver skal du kun betale skat af den værdi, gaven har for dig.

Du skal selv indberette værdien af gaver. Det gør du ved at skrive værdien på din årsopgørelse, rubrik 20.

Indsamlede penge er i visse tilfælde skattefri

Indsamlede penge er skattefri, hvis enten:

  • de alene er en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
  • de er givet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst.
  • de er givet til personer eller efterladte til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe.

Der er også et krav, at pengene er givet én gang for alle, at indsamlingen er foregået blandt en større personkreds, og at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ.

Giverne kan ikke få fradrag for deres bidrag til indsamlingen. Indsamlede penge til andre formål skal modtageren betale skat af.

Er du i tvivl, om de indsamlede penge er skattefri, kan du ringe til os på 72 22 18 18.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?