Menu

Gæld (restance)

Hvis du har fået et brev fra SKAT om, at vi vil inddrive din gæld, skal du betale den eller ringe til os på 70 15 73 04. Du kan også ringe til os, hvis du har brug for at få en oversigt over din gæld.

SKAT har standset den automatiserede inddrivelse via det digitale inddrivelsessystem EFI. Inddrivelsen sker derfor manuelt.

Folketinget har i den forbindelse vedtaget at forlænge muligheden for at inddrive gæld ved at ændre reglerne for forældelse. Det betyder, at forældelsesfristen for gæld til inddrivelse først begynder at løbe fra den 20. november 2018, uanset hvornår gælden er opstået.

Folketinget har også vedtaget, at kommunerne fra den 2. februar 2017 selv inddriver gæld vedrørende ejendomsskatter og andre gebyrer og afgifter, der knytter sig til en ejendom (fortrinsberettigede krav). De fortrinsberettigede krav, der er sendt til inddrivelse hos SKAT inden den 2. februar, inddrives dog af SKAT.

 

 

Sådan betaler du din gæld

I det brev, du har fået, kan du se, hvordan du skal betale. Hvis du har mistet brevet, skal du ringe til os på 70 15 73 04.

Hvis du vil betale et beløb af på din gæld, eller du ikke kan betale hele din gæld nu, kan du også ringe til os og få oplyst, hvordan du kan betale.

Betaling fra udlandet kan ske ved at benytte bankoverførsel til:

 • SWIFT-kode: DABADKKK
 • IBAN-kode: DK6102164069170749

Husk at angive, hvem der indbetaler (CPR-nummer/CVR-nummer), og hvilket krav betalingen vedrører.

Hvis du ikke betaler din gæld

Hvis du ikke betaler din gæld, løber der renter på. Renten er 8,05 procent pr. år (2015).

Undtagelser

Ved gæld hvor renten er aftalt mellem dig og din kommune (fx boligydelseslån), eller hvor renten er direkte nævnt i et lånedokument, skal du fortsat betale den aftalte rente i stedet for inddrivelsesrenten på 8,05 procent pr. år (2015).

Gæld uden renter

Der løber ikke renter på:

 • Straffelovsbøder
 • Konfiskationskrav
 • Straffeprocessuelle sagsomkostninger

Gebyrer

Hvis vi sender dig en rykker eller tilsigelse til udlægsforretning, skal du betale et gebyr.

Gebyret for en rykker er 140 kr. og for en tilsigelse 450 kr.

Hvis SKAT gennemfører en udlægsforretning, skal du også betale retsafgift og eventuelle sagsomkostninger.

Eftergivelse af gæld og gældssanering

For at få eftergivet gæld, skal din gæld være så stor, at du ikke har udsigt til at kunne betale den. SKAT vurderer dine indtægter, dine udgifter, hvad du ejer og din gæld.

Gældens alder, måden den er opstået på og afviklingen indtil nu har også indflydelse på vurderingen.

Ansøgning

For at søge om at få slettet din gæld skal du udfylde en blanket og sende den til os:
Ansøg om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige

Du vil typisk ikke kunne få din gæld slettet, hvis:

 • Dine økonomiske forhold er uafklarede
 • Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender
 • En del af gælden skyldes strafbare eller erstatningspådragende forhold
 • Du har undladt at afdrage på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det
 • Du har indrettet dig med henblik på eftergivelse
 • Der er andre omstændigheder, som taler afgørende imod eftergivelse af gælden

Gæld, der er sikret ved pant i fx fast ejendom, kan ikke blive slettet.

Særregler, hvis du er kommet i beskæftigelse eller uddannelse

Du kan søge om at få eftergivet en del af din gæld til det offentlige, hvis du har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, arbejdsløshedsdagpenge i mindst tre år ud af en periode på fire år. Det er en betingelse, at du nu har fået arbejde, fleksjob, er under uddannelse eller under revalidering, og at du ikke længere får kontanthjælp.

Ansøg om eftergivelse af gæld til det offentlige

Gæld til private kreditorer

Er en væsentlig del af din gæld til private kreditorer (fx bank, finansieringsselskab, kontokort), vil du normalt blive henvist til at søge gældssanering gennem skifteretten.

I skifteretten har du mulighed for at få en samlet ordning med alle kreditorer. Du kan også selv kontakte dine kreditorer for at få en samlet ordning.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?