Menu

Transfer pricing

Transfer pricing drejer sig om prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner. Hermed menes overdragelse af varer, serviceydelser mv. mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal denne prisfastsættelse foretages på armslængdevilkår. Det vil sige, at priser og vilkår skal være fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter, jf. Ligningsloven § 2.

Selskaber og personer omfattet af SKL § 3 B, stk. 1 skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for denne prisfastsættelse, jf. SKL § 3 B, stk. 5.

Danske regler om transfer pricing

 • Armslængdeprincippet er fastlagt i Ligningslovens § 2 (Retsinformation). Herefter skal koncernselskaber anvende priser og vilkår for de koncerninterne handler som kunne være opnået mellem uafhængige parter. Heri findes tillige reglerne om betalingskorrektion.
 • Reglerne for oplysningspligten og dokumentationspligten er fastlagt i Skattekontrollovens § 3 B (Retsinformation).
 • Oplysningspligten opfyldes for selskaber ved udfyldelse af oplysningerne om kontrollerede transaktioner i TastSelv Selskabsskat og for fysiske personer ved indsendelse af 3B-skemaet (blanket 05.021).  
 • Reglerne for opfyldelse af dokumentationspligten for indkomstår til og med 2015 er nærmere beskrevet i BEK nr. 42 af 24.01.06 (Retsinformation) og for 2016 og efterfølgende indkomstår i BEK nr. 401 af 28.04.16 (Retsinformation) samt i den Juridiske Vejledning afsnit C.D.11 om Transfer Pricing. 
 • Reglerne om ophævelse af dobbeltbeskatning indenfor EU er at finde i BEK nr. 260 af 21.03.06 (Retsinformation) om EF-voldgiftskonventionen (kompetent myndighed), SKM2005.2.TSS om EF-voldgiftskonventionen og den hertil knyttede adfærdskodeks, BEK nr. 40 af 25.01.06 (Retsinformation) om dansk udvidelse af EF-voldgiftskonventionen til også at omfatte de nye EU-medlemsstater, SKM2005.106.TSS om EF-voldgiftskonventionens anvendelse på sager om tynd kapitalisering, SKM2006.40.SKAT om udpegning af eksperter til det i EF-voldgiftskonventionen omtalte rådgivende udvalg og Skatteforvaltningslovens § 55 (Retsinformation) om omkostningsgodtgørelse i klagesager vedrørende ophævelse af dobbeltbeskatning som følge af en transfer pricing regulering (EU-voldgiftskonventionen).
 • Skattekontrollovens § 17 (Retsinformation) indeholder reglerne om bøder i tilfælde af manglende opfyldelse af Skattekontrollovens § 3 B ved forsæt eller grov uagtsomhed.
 • Reglerne om indsendelse af revisorerklæring vedrørende transfer pricing-dokumentationen fremgår af Skattekontrollovens § 3 B, stk 8 (Retsinformation), som ændret ved § 8 i lov nr. 591 af 18. juni 2012.
 • Skatteforvaltningslovens § 26 (Retsinformation) og Skatteforvaltningslovens § 27 (Retsinformation) indeholder regler om hhv. udvidelse af fristerne for skattemyndighedernes ligning ved transfer pricing-sager og udvidet adgang til genoptagelse af skatteansættelser ved transfer pricing-sager.
 • Skatteforvaltningslovens § 54 (Retsinformation) fastlægger, at der ikke ydes omkostningsgodtgørelse for dokumentation efter skattekontrollovens § 3 B i klagesager.  
 • Tonnageskattelovens § 13 (Retsinformation) (Ligningslovens § 2 og Skattekontrollovens § 3 B er ligeledes gældende for skatteydere omfattet af Lovbekendtgørelse om beskatning af rederivirksomhed (tonnagebeskatning))
 • SKM2011.517.SKAT omhandler ophævelsen af den centrale godkendelsesordning for transfer pricing-sager 
 • Offentliggjorte afgørelser om transfer pricing fra Landsskatteretten og domstolene kan findes på SKATs hjemmeside under afgørelser.

SKATs vejledninger om transfer pricing

For at se en vejledning i sin helhed, klik på den pågældende vejledning og klik derefter på Vis udskrift.

For at se tidligere - ikke længere gældende - versioner af en vejledning, skal du klikke på vejledningen og dernæst på Andre versioner af vejledningen.

Internationale hjemmesider om transfer pricing

Blanketter 

Blanket 05.021 kaldes også for 3B-skemaet, og det indeholder oplysninger om art og omfang af koncernens kontrollerede transaktioner. Blanketten skal udfyldes og indsendes pr. e-mail, hvis en skattepligtig fysisk person har haft kontrollerede transaktioner for mere end 5 mio. kr. i indkomståret.

3B-skemaet skal indberettes digitalt

Oplysningerne indberettes digitalt via TastSelv Selskabsskat

Såfremt virksomheden ikke har pligt til at indberette selvangivelsen via TastSelv Selskabsskat, skal skemaerne sendes til SKAT ved anvendelse af blankettens e-mail-funktion. Brug linket med e-mail-adressen nederst i selve blanketten.

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?