Dato for offentliggørelse
02 Oct 2015 14:46
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
16 Oct 2015 23:59
Kontaktperson
Stig Jacobsen
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-2657006
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Momsgrundlag, overskudsvarer
Resumé

Fødevareproducenter, fødevaregrossister og supermarkeder m.fl., som udleverer overskudsvarer bl.a. til Folkekirkens Nødhjælp med henblik på videresalg efter organisationens WeFood koncept, mod en enhedspris, f.eks. per kg/ton fødevarer, kan anvende denne pris som momsgrundlag, jf. momslovens § 4, stk. 1 og § 27, stk. 1.

Reference(r)

Momslovens § 4, stk. 1 og § 27, stk. 1

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.A.8.1.1.1

Høringsparter
Høringsliste Moms.docx

Baggrund og problemstilling

En række indsamlingsorganisationer i Danmark har i de seneste år haft fokus på madspild og iværksat en række initiativer af varierende karakter med henblik på at indsamle og nyttiggøre overskudsfødevarer.

Folkekirkens Nødhjælp etablerer i slutningen af 2015 "WeFood", der er Danmarks første butik med overskudsmad. Organisationens formål med butikken er at forhindre madspild i Danmark, og at skabe overskud til organisationens humanitære arbejde.

Overskudsfødevarerne vil blive solgt af organisationen til priser, der gennemsnitligt udgør ca. 50-70 procent af prisen for kurante fødevarer i detailhandelsleddet.

Overskudsfødevarerne leveres til organisationen af fødevareproducenter, fødevaregrossister og supermarkeder m.fl. Der er tale om varer, som for producenterne m.fl. udgør "overskudsvarer", d.v.s. varer, som virksomheden normalt vil skulle destruere, og hvorved varerne udgør en negativ værdi for virksomheden.

Spørgsmålet er, om udlevering af overskudsfødevarer mod betaling af et vederlag under disse omstændigheder er omfattet af momslovens regler om udtagning.

Lovgrundlag

Momslovens § 4, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Momslovens § 27, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varen eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betalingen helt eller delvis sted, inden leveringen finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb."

SKATs opfattelse

Det er SKATs opfattelse, at fødevareproducenter, fødevaregrossister og supermarkeder m.fl., som udleverer overskudsvarer til de nævnte indsamlingsorganisationer, herunder Folkekirkens Nødhjælp med henblik på videresalg efter organisationens WeFood koncept, mod en enhedspris, f.eks. per kg/ton fødevarer, kan anvende denne pris som momsgrundlag, jf. momslovens § 4, stk. 1 og § 27, stk. 1.

Udlevering af overskudsfødevarer mod betaling af et vederlag er således ikke omfattet af momslovens regler om udtagning, jf. lovens § 5, stk. 1, og § 28, stk. 1. Det gælder efter SKATs opfattelse, uanset at prisen for de omhandlede overskudsvarer udgør et mindre (symbolsk) beløb i forhold til normalværdien af tilsvarende kurante fødevarer.  

SKAT lægger vægt på, at der er tale om varer, som for producenterne m.fl. udgør "overskudsvarer", d.v.s. varer, som virksomheden normalt vil skulle destruere, og hvorved varerne udgør en negativ værdi for virksomheden.

Ophævelse

Styresignalet bortfalder på datoen for offentliggørelse af Den juridiske vejledning 2016-1.