Dato for offentliggørelse
25 Sep 2015 10:16
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
09 Oct 2015 23:59
Kontaktperson
Jens Peter Licht
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-2324962
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Afgift
Emneord
Energiafgifter, elafgift, måling
Resumé

Styresignalet præciserer, hvordan elafgiftslovens "effekt-regel" i § 11, stk. 5, nr. 3, finder anvendelse, når der i en campinghytte skal ske opgørelse af den godtgørelsesberettigede mængde elektricitet anvendt til rumvarme mv., således at virksomheden ved anvendelse af "effekt-reglen" frem for at foretage direkte måling ikke får en øget samlet tilbagebetaling af elafgift.

Reference(r)

Elafgiftsloven § 11, stk. 5, nr. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit E.A.4.6.13.4.

Høringsparter
Høringsliste Moms.docx

1. Sammenfatning

Momsregistrerede virksomheder har mulighed for at få delvis godtgørelse af afgift af elektricitet anvendt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling. Hovedreglen er, at den delvis godtgørelsesberettigede mængde elektricitet opgøres efter måler. Virksomheden kan dog vælge at opgøre forbruget til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling ved bl.a. at anvende en alternativ metode, der består i at gange den installerede effekt med 350 timer pr. måned eller den målte driftstid ("effekt-reglen").

Styresignalet præciserer, at elafgiftslovens "effekt-regel" kan anvendes til at opgøre elforbruget til rumvarme mv. i en campinghytte i den situation, hvor der kun foreligger én måling af det samlede forbrug i campinghytten, og der både er et forbrug til rumvarme og et forbrug til procesformål, og når det samtidig sikres, at virksomheden ved anvendelse af "effekt-reglen" frem for at foretage direkte måling ikke får en øget samlet tilbagebetaling af elafgift.

2. Baggrund og problemstilling

Der er opstået tvivl om, hvorvidt elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3, - "effekt-reglen" -, kan anvendes af en momsregistreret virksomhed til at opgøre elforbruget til rumvarme mv. i en campinghytte, når der kun foreligger én måling af det samlede forbrug i campinghytten, og det er givet, at der både er et forbrug til rumvarme mv. og et forbrug til procesformål i hytten, som f.eks. belysning.

3. Regelgrundlaget

3.1 Elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3

Bestemmelsen om opgørelse af delvis godtgørelse af rumvarme mv. efter elafgiftslovens § 11, stk. 3, 7. pkt., findes i elafgiftslovens § 11, stk. 5 med følgende ordlyd:

"For at der kan ydes tilbagebetaling efter stk. 3, 7. pkt., skal den tilbagebetalingsberettigede mængde elektricitet være opgjort som den faktiske mængde elektricitet forbrugt i de nævnte anlæg opgjort efter måler. Et af de øvrige nedenstående principper kan dog vælges, såfremt virksomheden kan godtgøre, at den derved ikke opnår øget tilbagebetaling af afgift efter denne lov, ud over hvad den kan opnå ved opgørelse efter 1. pkt. Virksomheder kan vælge mellem følgende principper ved opgørelsen af den mængde elektricitet, som ikke er berettiget til tilbagebetaling efter stk. 3:

1) Den faktiske mængde elektricitet forbrugt i de nævnte anlæg opgjort efter måler.

2) Den fremstillede mængde varme opgjort efter måler ganget med 1,1.

3) Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned eller den målte driftstid."

3.2 Forarbejderne til bestemmelsen

Det fremgår af forarbejderne til den nuværende § 11, stk. 5, nr. 3, (2010/1 LSF 195, fremsat af skatteministeren den 27. april 2011), at udgangspunktet for opgørelsen af mængden af elektricitet, som berettiger til delvis tilbagebetaling af elafgift anvendt til rumvarme mv. er, at den relevante mængde elektricitet opgøres som den faktiske mængde elektricitet efter måler (direkte måling). Der åbnes dog op for, at der (fortsat) kan vælges mellem en række alternative metoder (herunder "effekt-reglen") på betingelse af, at virksomheden kan godtgøre, at den ved at bruge en af de alternative metoder - frem for direkte måling - derved ikke får en øget samlet tilbagebetaling af afgift efter elafgiftsloven, herunder eventuel procesgodtgørelse.

4. SKATs opfattelse

Det er SKATs opfattelse, at "effektreglen" i elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3, kan anvendes af en momsregistreret virksomhed til at opgøre elforbruget til rumvarme mv. i en campinghytte, når der kun foreligger én måling af det samlede forbrug i campinghytten, og når der både er et forbrug til rumvarme og et forbrug til procesformål.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at det er en betingelse for en virksomheds anvendelse af effektreglen, at virksomheden kan godtgøre, at den ikke derved får en øget samlet tilbagebetaling af afgift efter elafgiftsloven.

Eksempel:

En momsregistreret virksomhed ejer en campinghytte.

Der er i campinghytten elforbrug til belysning og til rumvarme.

Der er kun én måler, der måler det samlede elforbrug i hytten.

Det samlede målte elforbrug er på 10.000 kWh.

Det beregnede forbrug efter effektreglen i elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3 er på 21.000 kWh.

I et sådan situation, hvor det målte forbrug er 10.000 kWh, og det beregnede forbrug efter effektreglen er på 21.000 kWh, er det således SKATs opfattelse, at der alene kan ske delvis godtgørelse af campinghyttens målte forbrug på 10.000 kWh, og ikke af det beregnede forbrug på 21.000 kWh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Det forhold at der eventuelt måtte være tale om et forbrug i en enkelt campinghytte ud af flere driftsmidler i virksomheden samt, at der også sker salg af el i virksomheden til campister til anvendelse i campingvogne, der ikke er virksomhedens driftsmidler, er uden betydning for SKATs opfattelse.

5. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske Vejledning 2016-1, afsnit E.A.4.6.13.4. Herefter er styresignalet ophævet.