Momsvejledningen 2000
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Forord [Væsentlige ændringer]
Begreber
Momsvejledningen
Forkortelser
Expand Afsnit A IndledningAfsnit A Indledning
Expand Afsnit B MomsområdetAfsnit B Momsområdet
Expand Afsnit C Momspligtige personerAfsnit C Momspligtige personer
Collapse Afsnit D Momspligtige transaktionerAfsnit D Momspligtige transaktioner
D.1 Generelt
Expand D.2 Leverancer mod vederlagD.2 Leverancer mod vederlag
Expand D.3 Andre momspligtige leverancerD.3 Andre momspligtige leverancer
Expand D.4 Andre momspligtige transaktionerD.4 Andre momspligtige transaktioner
Expand D.5 Byggeri for egen regningD.5 Byggeri for egen regning
Expand D.6 Salg og udtagning af aktiver § 8D.6 Salg og udtagning af aktiver § 8
D.7 Offentlige institutioners leverancer § 9
D.8 Overførsel af varer til eget brug i andre EU-lande § 10
Expand D.9 ErhvervelserD.9 Erhvervelser
D.10 Indførsel § 12 [Væsentlige ændringer]
Collapse D.11 FritagelserD.11 Fritagelser
D.11.1 Sundhedssektoren § 13, stk. 1, nr. 1 [Væsentlige ændringer]
D.11.2 Social forsorg og bistand § 13, stk. 1, nr. 2 [Væsentlige ændringer]
Collapse D.11.3 Undervisnings- og  kursusvirksomhed § 13, stk. 1, nr. 3 <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>D.11.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed § 13, stk. 1, nr. 3 [Væsentlige ændringer]
D.11.3.1 Momspligtige kurser
D.11.4 Foreninger § 13, stk. 1, nr. 4
D.11.5 Sportsaktiviteter og arrangementer § 13, stk. 1, nr. 5 [Væsentlige ændringer]
D.11.6 Kulturelle aktiviteter § 13, stk. 1, nr. 6
D.11.7 Kunstnerisk virksomhed § 13, stk. 1, nr. 7
D.11.8 Administration, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom § 13, stk. 1, nr. 8 [Væsentlige ændringer]
D.11.9 Levering af fast ejendom § 13, stk. 1, nr. 9
D.11.10 Forsikringsvirksomhed mv. § 13, stk. 1, nr. 10
D.11.11 Finansielle aktiviteter § 13, stk. 1, nr. 11 [Væsentlige ændringer]
D.11.12 Lotterier og lign. samt spil om penge § 13, stk. 1, nr. 12 [Væsentlige ændringer]
D.11.13 Post Danmarks tjenesteydelser § 13, stk. 1, nr. 13
D.11.14 Levering af frimærker mv. § 13, stk. 1, nr. 14
D.11.15 Personbefordring § 13, stk. 1, nr. 15
D.11.16 Rejsebureauvirksomhed mv. § 13, stk. 1, nr. 16 [Væsentlige ændringer]
D.11.17 Bedemandsvirksomhed § 13, stk. 1, nr. 17
D.11.18 Velgørende arrangementer § 13, stk. 1, nr. 18 [Væsentlige ændringer]
D.11.19 Genbrugsbutikker med almennyttige formål § 13, stk. 1, nr. 19
D.11.20 Selvstændige grupper af personer § 13, stk. 1, nr. 20
D.11.21 Investeringsguld
D.12 Salg af virksomhedens driftsmidler mm. § 13, stk. 2
Expand Afsnit E  Stedet for momspligtige transaktionerAfsnit E Stedet for momspligtige transaktioner
Expand Afsnit F Momspligtens indtrædenAfsnit F Momspligtens indtræden
Expand Afsnit G MomsgrundlagetAfsnit G Momsgrundlaget
Afsnit H Momssatsen § 33
Expand Afsnit I MomsfritagelserAfsnit I Momsfritagelser
Expand Afsnit J FradragAfsnit J Fradrag
Expand Afsnit K Momsgodtgørelse § 45 <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Afsnit K Momsgodtgørelse § 45 [Væsentlige ændringer]
Expand Afsnit L Betalingspligtige personerAfsnit L Betalingspligtige personer
Expand Afsnit M Registrering §§ 47-51Afsnit M Registrering §§ 47-51
Expand Afsnit N Fakturerings- og regnskabsbestemmelserAfsnit N Fakturerings- og regnskabsbestemmelser
Expand Afsnit O Opgørelsen af momstilsvaret § 56 <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Afsnit O Opgørelsen af momstilsvaret § 56 [Væsentlige ændringer]
Expand Afsnit P Angivelse og betaling <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Afsnit P Angivelse og betaling [Væsentlige ændringer]
Expand Afsnit Q Byggeri - motorkøretøjerAfsnit Q Byggeri - motorkøretøjer
Expand Afsnit R Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterAfsnit R Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
Expand Afsnit S Andre særlige bestemmelserAfsnit S Andre særlige bestemmelser
Expand Afsnit T KontrolbestemmelserAfsnit T Kontrolbestemmelser
Expand Afsnit U Klageadgang og sagsbehandlingAfsnit U Klageadgang og sagsbehandling
Expand Afsnit V Straffebestemmelser <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Afsnit V Straffebestemmelser [Væsentlige ændringer]
Expand Afsnit X Eftergivelse og henstand <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Afsnit X Eftergivelse og henstand [Væsentlige ændringer]
Expand Afsnit Y IkrafttrædelsesbestemmelserAfsnit Y Ikrafttrædelsesbestemmelser

 

Momsvejledningen 2000

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

D.11.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed § 13, stk. 1, nr. 3

Forskellige former for undervisnings- og uddannelsesvirksomhed er fritaget for moms. Det gælder efter § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.:
  • skoleundervisning
  • undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner
  • faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af  skolemæssig eller faglig undervisning.
 
Momsfritagelsen gælder både selve undervisningen og levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil.
 
Efter bestemmelsen er almindelig undervisning af børn og unge momsfri. På samme måde er undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner fritaget. Fritagelsen gælder f.eks. også aftenskoleundervisning, hvor der undervises i traditionelle fag som sprog, matematik, bogføring, håndarbejde, musik mv.Ny tekst start Produktionsskoler, der er omfattet af lov om produktionsskoler er også fritagetNy tekst slut.
 
Told- og Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at uddannelsen til trafikpilot - ab initiouddannelsen - i sin helhed kan anses for momsfri faglig uddannelse. Afbryder eleven uddannelsen efter at have opnået A-certifikat, skal der ske en efteropkrævning (regulering) af momsen, da erhvervelse af A-certifikatet alene er momspligtig, TfS 1995, 808.
 
Ny tekst startHvis der foreligger en aftale om opnåelse af den samlede trafikflyveruddannelse inden man påbegynder erhvervelse af A-certifikat og uddannelsen genoptages inden for 1 år, kan uddannelsen dog i sin helhed anses som momsfri. Praksis om ab initiouddannelsen anvendes analogt på modularuddannelsenNy tekst slut.
 
Kurser, der er snævert forbundet med afsætningen af virksomhedens produkter, anses ikke som faglig undervisning, men derimod som instruktion, og er derfor momspligtige, TfS 1996, 680.
 
Virksomhed med kurser i selvudvikling, healing, drømme og lign., der hverken kan anses for skolemæssig undervisning, faglig uddannelse eller undervisning med et erhvervsmæssigt sigte, er ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen, jf. TfS 1996, 732.
 
Undervisning i legemsøvelser er altid momsfri. Fritagelsen omfatter undervisning i gymnastik samt beslægtede discipliner. Eksempler herpå er undervisning i aerobic og andre særlige gymnastikformer, dans, afspænding, yoga, judo og andre kampsporter.
 
Undervisning i legemsøvelser er gymnastik i bred forstand  med henblik på en almen styrkelse af udøverens krop.
 
Brug af redskaber eller maskiner udelukker ikke i sig selv, at der kan være tale om undervisning i legemsøvelser, men for at der kan være tale om momsfri undervisning i legemsøvelser, må der være et væsentligt element af reel undervisning.
 
Undervisningen skal således forestås af en lærer/instruktør efter et forud fastlagt program, og den skal endvidere have en vis intensitet. Det er ikke tilstrækkeligt, at den alene går ud på at instruere om brugen af forskellige trænings- og motionsapparater. Styrke- og motionstræning med motionsredskaber i et motionscenter vil derfor normalt ikke være momsfritaget.
 
For at afgøre, om der er tale om undervisning, lægges der bl.a. vægt på følgende elementer:
  • Om der er en lærer/instruktør gennem hele timen
  • Om der er tale om et egentligt hold
  • Om instruktøren har andre opgaver samtidig
  • Om man bliver ledt gennem hele programmet, eller man blot kan spørge om hjælp
 
Et motionscenter skal ved salg af turkort, som dækker såvel momspligtige som momsfrie aktiviteter, skønsmæssigt opdele vederlaget på de respektive aktiviteter. Efterfølgende skal det foretagne skøn korrigeres ud fra den faktiske benyttelse, TfS 1998, 275.
 
Den omstændighed, at et motionscenter udarbejdede et træningsprogram for den enkelte, og at de maskiner, der anvendtes til træningsprogrammet, blev forevist og demonstreret af en instruktør, var ikke nok til, at der kunne ske fritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, jf. TfS 1999, 218.
 
Momsfritagelsen for undervisning i legemsøvelser er generel og omfatter også den undervisning, der udbydes af private virksomheder på almindelige forretningsmæssige vilkår. Se i øvrigt TfS 1996,127.
 
Momsnævnet har afgjort, at undervisning i faldteknik/faldskærmsudspring og klatring/bjergbestigning, der drives med gevinst for øje, omfattes af momspligten på linje med undervisning i f.eks. golf, ridning og tennis, TfS 1996, 125.
Momsnævnet traf i ovennævnte afgørelse også afgørelse om, at aktiviteterne i dykkerskoler er momspligtige. Uddannelse af instruktører er imidlertid momsfri, jf. oven for om uddannelse.