Juridiske nyheder

Nyheder offentliggjort i september (01-09-2017 - 25-09-2017)
septemberDato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
25-09-17SKM2017.560.BRStraf - registreringsafgift - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom - selskabDomStraf
25-09-17SKM2017.559.BRNulstilling – ugyldighed – aktindsigt - selvinkrimineringDomForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
22-09-17SKM2017.558.SRUdenlandsk kapitalforsikring - Opsigelse - skatte- og afgiftspligtBindende svarArv og gaver
21-09-17SKM2017.557.LSRKøb af andele i ægtefælles vindmøllevirksomhed - successionAfgørelseFradrag og afskrivninger
21-09-17SKM2017.556.LSRGenoptagelse af indkomstansættelser med henblik på fradrag uden indskudAfgørelseFradrag og afskrivninger
21-09-17SKM2017.555.LSRÆndring af fremførselsberettiget tabAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
20-09-17SKM2017.554.SRKapitalforhøjelse skattemæssige konsekvenser for aktionærer og selskaberBindende svarSelskabsbeskatning
19-09-17SKM2017.553.SKATStyresignal om omlægning af indkomstårStyresignalSelskabsbeskatning
18-09-17SKM2017.552.BRFradrag for grundforbedringer - ny dokumentation - ophævelse af sagsomkostningerDomEjendomsvurdering
18-09-17SKM2017.551.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – sagsbehandlingstid - forældelseDomStraf
15-09-17SKM2017.550.VLRForsvarersalær i administrativ straffesag – nedsættelse af salær – rimeligt tidsforbrugDomStraf
15-09-17SKM2017.549.SRMoms på fast ejendom - tilbageskødning af byggegrundeBindende svarByggeri
15-09-17SKM2017.548.ØLRPræjudiciel forelæggelse - kildebeskatning - udbytter - udenlandske kollektive investeringsinstitutterKendelseSelskabsbeskatning
13-09-17 Korrektion af engangsindberetning af historiske restunderskud 2002-2013 i underskudsregistreret og ajourføring af underskudsregistreret fra og med indkomståret 2014 - udkast til styresignalUdkast til styresignalSelskabsbeskatning
13-09-17SKM2017.547.SRInvesteringsforening, overflytning til værdipapirfond, udenlandsk forvaltningBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
12-09-17SKM2017.546.BRRegistreringsafgiftsloven - storkundeordningen - annullering af afbrudte leasingkontrakter i Det digitale motorregister (DMR)DomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
12-09-17SKM2017.545.LSRSælgerpantebrevs indgåelse i virksomhedsordningAfgørelseVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
12-09-17SKM2017.544.SRMoms - ejendomsselskabs salg af fast ejendomBindende svarAndet om moms
12-09-17SKM2017.542.SRMomsfritagelse af ydelser i form af formueforvaltning med investeringsmandat fra selvstændig gruppe til medlemmerBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
11-09-17SKM2017.541.SKATMoms - personalets private brug af virksomhedens aktiver - styresignalStyresignalFradrag
11-09-17SKM2017.540.SRErhvervsbeskatning - udlejning af aktiverBindende svarSelskabsbeskatning
11-09-17SKM2017.539.VLRKildeskat på aktieudbytte - dobbeltbeskatning etableringsretDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
06-09-17SKM2017.538.SKATGenoptagelse som følge af fejl i offentliggørelsen af TSS-cirkulære 2000-10 om Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill - styresignalStyresignalAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
06-09-17 Ændring af retningslinjerne for SKATs henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - udkast til styresignalUdkast til styresignalPolitikker og retningslinier
06-09-172000-102000-10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwillTSS-cirkulæreSelskabsbeskatning + Virksomheder
06-09-17SKM2017.537.SKATMoms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - præcisering - styresignalStyresignalMomsgrundlag
05-09-17SKM2017.536.SRMoms - forsikring - snerydning - abonnementBindende svarAndet om moms
05-09-17SKM2017.535.SRUnderskudsbegrænsning og fraflytningBindende svarSelskabsbeskatning
05-09-17SKM2017.534.ØLRSkønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst - ej objektivt bevis for finansiering af privat forbrug ved gavebeløb og kasinogevinster - skattemyndighederne berettiget til at ændre ansættelsesgrundlagetDomPersonlig indkomst
05-09-17SKM2017.533.SRBeskatning af kompensation for forhøjelse af bidragssatserBindende svarKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst
04-09-17SKM2017.532.SRMomspligt af kursusvirksomhed med efteruddannelse af kørelærereBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
04-09-17SKM2017.531.BRFradrag for grundforbedringer – Ophævelse af sagsomkostningerDomNår man vil klage
04-09-17SKM2017.530.BRIndbetalinger – lånearrangement – forkortet ligningsfrist – begrundelsesmanglerDomForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
04-09-17SKM2017.529.ØLRStraf – momssvig – urigtig momsangivelse - revisorDomStraf
04-09-17SKM2017.528.BROmkostningsgodtgørelse – transport, afslag og manglende hæftelseDomNår man vil klage
04-09-17SKM2017.527.BRStraf – registreringsafgift – autocampere – urigtige oplysninger til SKAT om importpriser og salgspriserDomStraf
04-09-17SKM2017.526.ØLRSag om afslag på omkostningsgodtgørelse skulle ikke behandles efter småsagsreglerneKendelseNår man vil klage
01-09-17SKM2017.525.LSRSkattepligt i forbindelse med forenings overdragelse af ejendomAfgørelseEjendomsavancebeskatning