Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Collapse E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.4.1 MineralolieprodukterE.A.4.1 Mineralolieprodukter
Expand E.A.4.2 Kul og affaldsvarmeE.A.4.2 Kul og affaldsvarme
Expand E.A.4.3 ElektricitetE.A.4.3 Elektricitet
Expand E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas mv.E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas mv.
Expand E.A.4.5 KuldioxidE.A.4.5 Kuldioxid
Collapse E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgiftE.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift
Expand E.A.4.6.1 Generelt om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgiftE.A.4.6.1 Generelt om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift
Expand E.A.4.6.2 Energi- og CO2-afgifter historisk setE.A.4.6.2 Energi- og CO2-afgifter historisk set
Expand E.A.4.6.3 Energiprodukter og elektricitetE.A.4.6.3 Energiprodukter og elektricitet
Expand E.A.4.6.4 Varme og energiprodukter anvendt som procesenergiE.A.4.6.4 Varme og energiprodukter anvendt som procesenergi
Expand E.A.4.6.5 Bundfradrag i betaling af CO2-afgiftE.A.4.6.5 Bundfradrag i betaling af CO2-afgift
Expand E.A.4.6.6 Mineralogiske processer mv.E.A.4.6.6 Mineralogiske processer mv.
Expand E.A.4.6.7 Jordbrug, gartnerier og skovbrug mv.E.A.4.6.7 Jordbrug, gartnerier og skovbrug mv.
Expand E.A.4.6.8 Kvoteomfattede virksomhederE.A.4.6.8 Kvoteomfattede virksomheder
Expand E.A.4.6.9 ProceslistenE.A.4.6.9 Proceslisten
Collapse E.A.4.6.10 OverskudsvarmeE.A.4.6.10 Overskudsvarme
E.A.4.6.10.1 Regel og lovgrundlag
E.A.4.6.10.2 Definition [Væsentlige ændringer]
E.A.4.6.10.3 Beregning og betaling af overskudsvarmeafgift [Væsentlige ændringer]
E.A.4.6.10.4 Udnyttelse af varm procesluft
E.A.4.6.10.5 Genindvinding af rumvarme og overskudsvarme
E.A.4.6.10.6 Overskudsvarme der afsættes [Væsentlige ændringer]
E.A.4.6.10.7 Leverancer af overskudsvarme omfattet af dispensation fra 1995
E.A.4.6.10.8 Satser ved nedsættelse
Expand E.A.4.6.11 MotorbrændstofE.A.4.6.11 Motorbrændstof
Expand E.A.4.6.12 Ingen godtgørelse af afgiftE.A.4.6.12 Ingen godtgørelse af afgift
Expand E.A.4.6.13 Fordeling og måling af energiforbrugE.A.4.6.13 Fordeling og måling af energiforbrug
Expand E.A.4.6.14 Krav til målere af energiforbrugE.A.4.6.14 Krav til målere af energiforbrug
Expand E.A.4.6.15 Opgørelse af godtgørelsesberettigede afgifterE.A.4.6.15 Opgørelse af godtgørelsesberettigede afgifter
Expand E.A.4.6.16 Dokumentation og regnskabE.A.4.6.16 Dokumentation og regnskab
Expand E.A.4.6.17 Tilbagebetaling af afgift og kontrolE.A.4.6.17 Tilbagebetaling af afgift og kontrol
Expand E.A.4.7 Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifterE.A.4.7 Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
E.A.4.8 Tilskud til dækning af energispareafgift af el mv.
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Expand E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Expand E.A.9 Afgifter af spil <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>E.A.9 Afgifter af spil [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.4.6.10.2 Definition

Indhold

Dette afsnit handler om definition på overskudsvarme. 

Afsnittet indeholder:

  • Definition på overskudsvarme
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Definition på overskudsvarme 

Ved afgift af overskudsvarme forstås i denne sammenhæng afgift ved nyttiggørelse af varme, varmt brugsvand og varm luft, der ved hjælp af særlige installationer er udnyttet fra en produktionsproces, hvortil der anvendes afgiftspligtig elektricitet eller afgiftspligtige brændsler.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser samt
evt. tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2016.106.LSR

Et selskabs produktion af varme på en gasturbine ansås for at være overskudsvarme, hvorfor produktionen var fritaget for betaling af energiafgifter. Derimod kunne produktionen ikke anses for omfattet af en dispensation fra 1988. Det er SKATs opfattelse, at røggassen blev opfattet som anvendt direkte i processen. Landsskatteretten lagde derfor til grund, at røggasveksleren, hvor råvarerne opvarmedes, var en del af processen (udstyret) til at bearbejde råvarerne, og at veksleren ikke opfattedes som en varmeveksler (kedel), der producerede varme til godtgørelsesberettiget og ikke-godtgørelsesberettigede formål. Røggasveksleren var således en integreret del af virksomhedens fremstillingsproces, hvor råvaren (råolie) direkte blev behandlet i røggasveksleren.

SKM2013.490.LSR

Et selskabs levering af fjernvarme blev ikke anset for omfattet af reglerne om overskudsvarme, men af de almindelige regler for produceret varme, som leveres fra virksomheden, jf. GASAL § 10, stk. 4, 1. pkt., og CO2AL § 9a, stk. 2.

Retten lagde til grund, at selskabet leverer fjernvarme, der er indvundet i en varmeveksler, hvor der sker overførsel af energiindholdet i røggassen fra den kedel, hvori der fremstilles damp, som selskabet anvender i en produktionsproces med fremstilling af pap mv. Sagen vedrørte således den afgiftsmæssige håndtering af de i kedlen anvendte afgiftspligtige varer.

Retten fandt, at den forbrugte gas må anses for anvendt til både godtgørelsesberettiget formål i form af den fremstillede damp til brug i processen og til ikke godtgørelsesberettiget fremstilling af fjernvarme. Der er således tale om anvendelse til formål omfattet af henholdsvis GASAL § 10, stk. 5 og GASAL § 10, stk. 4.

Der var således ikke grundlag for at anse fjernvarmen for overskudsvarme efter reglerne i GASAL § 10, stk. 9, idet der ikke var tale om efterfølgende nyttiggørelse.

Det er SKATs opfattelse, at kedelanlægget ikke var en integreret del af procesanlægget, men et varmeproducerende anlæg, der dels fremstillede damp til processen og dels fremstillede varme, der blev leveret fra virksomheden. Det var i den forbindelse uden betydning, at en del af varmeenergien i røggassen anvendtes til forvarmning af fødevand og forbrændingsluft.

SKAT  

xSKM2017.585.SRx  xSpørger havde en specialbygget kedel, der anvendtes til både 1) luftrensning af procesluft og 2) dampproduktion til brug for fremstilling af varer. Luftrensningen var et krav fra miljømyndighederne og kunne ske ved afbrænding af procesluften.

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne anvende reglerne om afgift af overskudsvarme, jf. GASAL § 10, stk. 9, for den restvarme, der blev indvundet fra røggas fra spørgers kedel, som kunne henføres til luftrensningen.

Derimod ansås restvarme, der blev indvundet fra røggassen, som kunne henføres til dampproduktionen, ikke som overskudsvarme.  Dette skyldtes, at varmen blev indvundet, inden den er blevet anvendt i spørgers produktion. Der var derfor ikke tale om, at energien blev genanvendt efter at have været anvendt til et godtgørelsesberettiget formål. Dermed var der ikke tale om overskudsvarme.x
SKM2016.7.SR Skatterådet bekræftede, at spørger kan anvende reglerne om afgift af overskudsvarme, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 9, for den restvarme, som via economisere indvindes fra røggassen fra spørgers specialkedel, der anvendes til afbrænding af lugtstoffer i henhold til miljøkrav, og som leveres som fjernvarme til et varmeværk.

SKM2015.589.SR

Skatterådet bekræftede i spørgsmål nr. 1, at nyttiggjort elbaseret varme fra virksomhedens produktionsanlæg er overskudsvarme.

Skatterådet kunne ikke bekræfte:

  • at varme fra forbrug af LPG-gas, der anvendes ved forbrænding af spritdampe, og som leveres som fjernvarme, er overskudsvarme (spørgsmål nr. 2)

  • at varme fra forbrænding af emballageaffald, der leveres som fjernvarme, er overskudsvarme (spørgsmål nr. 3)

  • at der ikke skal betales overskudsvarmeafgift af overskudsvarme, der leveres som fjernvarme, jf. svaret på spm. nr. 1 (spørgsmål nr. 4)

  • at selskabet først skal betale overskudsvarmeafgift fra det tidspunkt, hvor selskabet modtager en overskudsandel (spørgsmål nr. 5)

  • at selskabet maksimalt skal betale 33 pct. i overskudsvarmeafgift af overskudsandelen fra varmeværket (spørgsmål nr. 6).

SKM2015.186.SR

Skatterådet bekræftede, at ny produktion af overskudsvarme fra et raffinaderi var overskudsvarme.

SKM2014.37.SR

En virksomhed udnytter overskudsvarme fra en proces, og overskudsvarmen måles separat. Skatterådet bekræfter, at overskudsvarmen skal afgiftsberigtiges efter gasafgiftslovens § 10, stk. 9. Skatterådet bekræfter ligeledes, at reglerne om overskudsvarme også finder anvendelse på udnyttet overskudsvarme, når overskudsvarmen efterfølgende på virksomheden "boostes" for at opnå højere temperatur. Vederlaget for varmen, som er brugt til "boostning", skal ikke indgå i beregningen af vederlaget for overskudsvarmen.

Fik du svar på dine spørgsmål?