Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2001.666.VLRSelskabstømning - bruttoafregning - passivitet - indbyrdes regres26-09-01SKAT interntDom
SKM2001.665.ØLRSelskabstømning - culpaansvar - rådgiveransvar21-06-01SKAT interntDom
SKM2001.664.ØLRSelskabstømning - erstatningssag - ansvar for køberbank - frifindelse14-06-01SKAT interntDom
SKM2001.663.VLRKonkurs - omstødelse - betaling af momsrestancer kort før fristdagen12-10-01SKAT interntDom
SKM2001.662.ØLRBilregistreringsafgiftsloven - forelæggelse for EF-domstolen om forenelighed med EF-traktatens artikel 28.26-09-01Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + SKAT interntKendelse
SKM2001.661.ØLRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar - efterfølgende momsregnskab23-10-01SKAT interntDom
SKM2001.660.HRRenteudgifter - udskudt forfaldstidspunkt - renteperiodisering - virksomhedsordningen - efterfølgende indskud af gæld og renter23-11-01SKAT interntDom
SKM2001.659.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - salg af indbo - sædvanlig bopæl - manglende bevis for daglig transport01-11-01SKAT interntDom
SKM2001.658.TSSMineralolieafgiftsloven - benzinafgift - afgiftsdifferentiering21-12-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.657.LRGoodwill - omgørelse efter skattestyrelsesloven - spørgsmål om krav om god tro11-12-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.656.LRBegrænset skattepligt - indeholdelse af udbytteskat - dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA11-12-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.655.ØLRLevering af mineralolieprodukter til forbrug i Københavns Frihavn - afgiftspligt09-11-01SKAT interntDom
SKM2001.654.ØLRDobbeltbeskatning - dansk-svenske grænsegængerregel - forventningsprincippet - befordringsfradrag - færgetransport15-11-01SKAT interntDom
SKM2001.653.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2001 - kontantomregning af overdragelsessummer23-11-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.652.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2001 - kontantomregning af overdragelsessummer23-11-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.651.TSSMomspligtige værdier for øl og læskedrikke26-11-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.650.VLRBoafgiftsloven - afgiftssats - adoptivbarnebarn13-11-01SKAT interntDom
SKM2001.649.ØLRBoafgift - ufuldbyrdede gaver20-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.648.ØLRBoafgift - plejebarn28-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.647.ØLRAffaldsafgiftsloven - deponering på egen grund - retablering af råstofgrav22-10-01SKAT interntDom
SKM2001.646.TSSMomsmæssig vurdering af retten til fradrag for moms af leasingydelser19-12-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.645.TSSAmortisationsrenten for 2002 - rateopsparing19-12-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.644.TSSMomsmæssig behandling af messehagler20-12-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.643.ØLREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - byggeretsværdiprincippet - tæt-lav boligbebyggelse - almennyttigt boligbyggeri16-11-01SKAT interntDom
SKM2001.642.VLRDriftsomkostning - kursusudgifter - lønaccessorium31-10-01SKAT interntDom
SKM2001.641.ØLRRestanceopgørelse - nægtet forlængelse af afdragsordning - erstatningsansvar - forældelse26-06-01SKAT interntDom
SKM2001.640.VLRKildeskat - indeholdelsespligt - lønudbetaling til hovedaktionær05-04-01SKAT interntDom
SKM2001.639.BROmstødelse - betaling af skatter efter fristdagen - tilsynets godkendelse ved passivitet05-07-01SKAT interntDom
SKM2001.638.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse af privat ejerboligdel20-03-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.637.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - negativ anskaffelsessum - anparter omfattet af personskatteloven20-03-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.636.LRVirksomhedsordningen - den særlige kapitalafkastordning - arbejdstidskravet20-11-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.635.ØLRSkattepligt - ansættelsesfrist - rette indkomstmodtager01-11-01SKAT interntDom
SKM2001.634.TSSIndbringelse af landsskatteretskendelse - godtgørelse af elafgift - landboforening18-12-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.633.LSRVirksomhedsomdannelse - overdragelse af aktier - bindende forhåndsbesked28-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.632.LSRKoncern - sambeskatning - tysk datterselskab - underskud15-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.631.LSRHensættelse - udgifter til hovedeftersyn af fly til udlejning - forventningsprincip20-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.630.LSRSkattefri aktieombytning - afslag fra Ligningsrådet14-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.629.LSRRejseudgifter - midlertidigt arbejde - ophold hos forældre23-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.628.LSREjendomsvurdering - værdi af fællesareal26-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.627.ØLRSalg af landbrugsejendom - parcelhusreglen - restejendom31-10-01SKAT interntDom
SKM2001.626.VLRLønmodtager kontra selvstændigt erhvervsdrivende - journalistvikar - arbejdsgivers hæftelse for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag30-10-01SKAT interntDom
SKM2001.625.ØLRUdlevering af deponeret advokatbeskikkelse nægtet - moms- og skatterestancer11-10-01SKAT interntDom
SKM2001.624.HRSalg af udlejningsejendom - huslejegaranti over for køberen anset for regulering af afståelsessummen31-10-01SKAT interntDom
SKM2001.623.VLRUdlæg i fordring vedrørende fragtkørsel - CMR-loven - forældelse28-08-01SKAT interntDom
SKM2001.622.LSRFonde - fradrag for fremførte kurstab06-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.621.LSRFonde - efterbeskatning af ikke benyttede hensættelser06-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.620.LSRErstatning - indfrielse af fastrentelån - fradrag - afskrivningsberettigelse27-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.619.VLRAgents råderet og hæftelsesforhold - toldloven - cigaretafgift05-10-01Told + AfgifterDom
SKM2001.618.ØLRManglende klagebegrundelse - afvisning ved skatteankenævnet31-10-01Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2001.617.TSSKorrektion af afgiftssats efter kulafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 212-12-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.616.VLRForventningsprincippet - udtalelse fra skatteforvaltningen - ej retsbeskyttet forventning23-10-01SKAT interntDom
SKM2001.615.LSRVirksomhedsoverdragelse - fradrag for moms - køb af arbejdsgivers driftsmidler på auktion30-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.614.LSRVirksomhedsoverdragelse - fradrag for moms af omkostninger12-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.613.LSRObligation - mindsterentekravet - bindende forhåndsbesked10-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.612.LSRStudierejse til Marokko - nye bilmodeller - direktør med ægtefælle04-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.611.LSREl- og CO2- afgift - landboforening05-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.610.LSRFradrag for moms af tab på debitorer - energiafgifter - afgiftspligtige varer ikke forbrugt07-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.609.LSRFerskvandscenter - refusion af afgift af ledningsført vand07-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.608.HRRealrenteafgiftsgrundlaget - ej fradrag for kurtage26-10-01SKAT interntDom
SKM2001.607.ØLRAffaldsafgiftsloven - forrentning af negativt afgiftstilsvar18-10-01SKAT interntDom
SKM2001.606.ØLRVidneførsel af sagsbehandler fra den kommunale skatteforvaltning - anmodning afvist24-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.605.DEPKommentar - forlig - arveafgift - forældelse - testamentarisk disposition22-11-01SKAT interntKommentar
SKM2001.604.HRForlig - arveafgift - forældelse - testamentarisk disposition29-05-01SKAT internt 
SKM2001.603.VLRSkønsmæssig ansættelse - omsætning i pizzaria - varekøb19-10-01SKAT interntDom
SKM2001.602.VLRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst - tilsidesættelse af regnskab - pizzaria19-09-01SKAT interntDom
SKM2001.601.ØLRStraffesag - smugleri - indkøbsrejsende10-05-01SKAT interntDom
SKM2001.600.LSRFraskrivning i lagerregnskab for uanvendelige varer - komsum-is30-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.599.LSRTilbagebetaling af vandafgift til golfbane21-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.598.LSRGrusværk - produktion af el til eget forbrug - godtgørelse for olie- og CO2-afgift - registrering21-03-01SKAT interntKendelse
SKM2001.597.ØLRStraffesag - stadfæstet kendelse om tilstedeværelse under domsforhandling - sagkyndige medarbejdere fra ToldSkat26-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.596.VLRStraffesag - indsmugling af cigaretter - hjemvisning til byretten28-08-01SKAT interntDom
SKM2001.595.HRStraffesag - lang sagsbehandlingstid - ingen krænkelse af Menneskerettighedskonventionens art. 622-08-01SKAT interntDom
SKM2001.594.DEPGenoptagelsesfrist ved gældseftergivelse27-06-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.593.DEPMaskeret udlodning - salg af overskudsselskab - beskatning af avance30-11-01SKAT interntKommentar
SKM2001.592.ØLRStraffesag - kildeskatteloven - ikke rettidig indbetalt indeholdt A-skat26-06-01SKAT interntDom
SKM2001.591.VLRRestskatter - afskrevet som uerholdelige - modregning i overskydende skat05-10-01SKAT interntDom
SKM2001.590.VLRForældelse af skattekrav - suspension - udlægsforretning - afbrydelse af forældelsesfristen05-10-01SKAT interntDom
SKM2001.589.VLRDrifts- eller repræsentationsudgifter - professionel fodboldklub - traktementer til sponsorer02-10-01SKAT interntDom
SKM2001.588.LSRVirksomhedsomdannelse - revisorudgifter06-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.587.LSR10-mandsprojekt - skovdrift - renteudgifter mm.19-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.586.LSRLegater - studieafgift - Master of Public Health19-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.585.LSRIgangværende arbejder - principskifte - kompetence18-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.584.LSREjerlejlighed - skattepligtig avance ved salg05-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.583.LSRSambeskatning - underskudsbegrænsning07-11-01SKAT interntKendelse
SKM2001.582.ØLRSuspension af ansættelsesfristen - straffesag opgivet08-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.581.VLRProcessuelle regler - prøvelse af afvisningskendelse - afvisning af realitetspåstand01-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.580.TSSFradrag for flyudgifter ved befordring mellem hjem og arbejdsplads06-09-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.579.LRMedarbejderaktieordning - konsekvens af overskridelse af objektive krav - udenlandske medarbejdere23-10-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.578.LRAktieavancebeskatning - handelsværdi af minoritetsaktiepost den 19. maj 199318-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.577.LSRKonvertible obligationer - direktør - lønaccessorium - bindende forhåndsbesked31-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.576.LSRHensættelse til udpakningsgaranti11-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.575.LSRSalg af aktier - ejertid under 3 år - forældelsesfrist23-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.574.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdte indtægter17-08-01SKAT interntDom
SKM2001.573.VLRStraffesag - skatteunddragelse - henlæggelse til investeringsfond06-08-01SKAT interntDom
SKM2001.572.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - selvstændig virksomhed11-07-01SKAT interntDom
SKM2001.571.ØLRStraffesag - spiritusafgiftssvig - ulovlig indført spiritus07-06-01SKAT interntDom
SKM2001.570.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning21-05-01SKAT interntDom
SKM2001.569.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning i pizzaria16-05-01SKAT interntDom
SKM2001.568.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - handel med papegøjer24-04-01SKAT interntDom
SKM2001.567.VLRStraffesag - skatteunddragelse - salg af aktier23-04-01SKAT interntDom
SKM2001.566.VLRStraffesag - olieafgiftsloven - fyringsolie som brændstof i biler25-06-01SKAT interntDom
SKM2001.565.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser16-01-01SKAT interntDom
SKM2001.564.VLRSkønsmæssig ansættelse af indkomst - udeholdte indtægter05-10-01SKAT interntDom
SKM2001.563.HRNæringsbeskatning - handel med fast ejendom10-09-01SKAT interntDom
SKM2001.562.ØLRRejseudgifter - studierejse - dansk universitetslektors ulønnede ophold ved udenlandsk universitet13-08-01SKAT interntDom
SKM2001.561.LRTildeling af køberetter til ledende medarbejder i filial omfattet af LL § 2820-02-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.560.LRMedarbejderaktieordning - tidsbegrænset ansatte - ledergruppe23-10-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.559.VLRGoodwill - rette indkomstmodtager - maskeret udlodning - fristregler for forhøjelse12-09-01SKAT interntDom
SKM2001.558.VLRGoodwill - rette indkomstmodtager - maskeret udlodning - konsulentvederlag - fristregler for forhøjelse12-09-01SKAT interntDom
SKM2001.557.LROptionsaftale for medarbejdere - ændring af aftale26-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.556.LRFantomaktier - beskatningstidspunkt18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.555.LRSkattepligt - vandforsyningsselskab - ændring af vedtægter12-12-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.554.DEPKommentar - forlig - leasingarrangement16-11-01SKAT interntKommentar
SKM2001.553.ØLRForlig - leasingarrangement29-08-01SKAT internt 
SKM2001.552.TSSElafgift - godtgørelse - finansiel virksomhed med kunder uden for EU19-11-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.551.LSRVindmølle - afskrivningsgrundlag12-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.550.LSRAktier - avance - udenlandsk bank31-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.549.LSRMoms - fradrag for udgifter til udbedring af mangler som følge af fejl i tilstandsrapporter15-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.548.LSRMoms - fradrag - kursusvirksomhed15-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.547.LSRVirksomhedsoverdragelse - momsregulering - forventningsprincippet31-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.546.LSRRegistreringsafgift - demobiler mv.04-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.545.ØLRMaskeret udlodning - indbetalinger på hovedanpartshavers pensionsordning - arbejdsindsats27-09-01SKAT interntDom
SKM2001.544.VLRUdlejning af ejerlejlighed til datter - fikseret lejeindtægt25-09-01SKAT interntDom
SKM2001.543.VLRTilbagebetaling af udbetalt negativ moms - selvstændig økonomisk virksomhed - huslejeudgifter efter virksomheds ophør29-08-01SKAT interntDom
SKM2001.542.ØLRLempelsesberegning - nettoprincippet - skattefrie indtægter - fordeling af udgifter11-09-01SKAT interntDom
SKM2001.541.ØLRAfskrivningsret og rentefradrag - skatteleasingarrangement04-09-01SKAT interntDom
SKM2001.540.LRFornyet sambeskatning - omlægning af regnskabsår20-02-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.538.HRMaskeret udlodning - salg af overskudsselskab - beskatning af avance22-05-01SKAT interntDom
SKM2001.537.LSRIslændingfradrag - studerende - ugyldighedsindsigelse30-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.536.LSRErstatning - manglende partshøring - forlænget opsigelsesperiode30-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.535.TSSGensidig aftale mellem Danmark og Sverige vedrørende fortolkning af forskellige begreber i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst28-08-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.534.DEPKommentar - fradrag for arbejdstøj14-11-01SKAT interntKommentar
SKM2001.533.VLRFradrag for arbejdstøj - el-installatør 22-10-01SKAT interntDom
SKM2001.532.ØLRPeriodisering - vederlag for afståelse af know-how - tidspunkt for retserhvervelse28-08-01SKAT interntDom
SKM2001.531.ØLRKonkurs - A-skattekrav - privilegeret eller simpelt krav - betalingstandsning05-04-01SKAT interntDom
SKM2001.530.LRÆndringer i køberetsaftaler som følge af ophørsspaltning20-03-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.529.LRAfgrænsning mellem aktietegningsretter og aktiekøberetter26-09-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.528.LRÆndring i køberetsaftaler i forbindelse med skattefri tilførsel af aktiver03-11-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.527.LRSkattemæssige følger af ændringer i køberetsaftaler efter skattefri aktieombytning18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.526.LRFradrag ved udstedelse af tegnings- og køberetter omfattet af ligningslovens § 2818-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.525.LRFradrag for tegningsretter tildelt efter ligningslovens § 7A18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.524.LRIndgåelse af køberetsaftaler i vilkårsperioden i strid med aktieombytningsvilkår18-09-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.523.LREfterfølgende af- og nedskrivninger - ændret periodisering23-10-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.522.LRTvungen sambeskatning - vederlag for brugsret18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.521.DEPBeskatning efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1013-11-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.520.VLRFradrag for arbejde i udlandet - bevis for udført arbejde11-09-01SKAT interntDom
SKM2001.519.HRFordeling af el-udgift ved privat og erhvervsmæssig anvendelse af varmegenvindingsanlæg.27-08-01SKAT interntDom
SKM2001.518.HRBegrænset skattepligt - filippinske sømænd - udenlandsk registreret skib ejet af dansk rederi27-08-01SKAT interntDom
SKM2001.517.VLRMaskeret udlodning - køb og videresalg af overskudsselskab01-08-01SKAT interntDom
SKM2001.516.LRDatterselskabsudbytte - engelsk "unlimited company" anset som udenlandsk datterselskab18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.515.ØLRForsørgelseskontrakter06-09-01SKAT interntDom
SKM2001.514.VLRSkønsmæssig ansættelse - indtægter fra værelsesudlejning07-09-01SKAT interntDom
SKM2001.513.HRMorarenter - nedsættelse af skatteansættelse - modregning i overskydende skat - uforfaldne morarenter20-08-01SKAT interntDom
SKM2001.512.ØLRStempelpligtig deklaration vedr. køberet og -pligt vedr. ejendom - solidarisk hæftelse24-08-01SKAT interntDom
SKM2001.511.VLR10-mandsprojekt - formelt contra reelt ejerskab til containere16-08-01SKAT interntDom
SKM2001.510.TSSSpaltning af amerikansk selskab, 3Com Corporation, USA - afslag på anmodning om skattemæssig succession på aktionærsiden13-07-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.509.LRFusion af foreninger med tilbagevirkende kraft - konsolideringsfradrag23-10-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.508.VLRRette indkomstmodtager - virksomhedsoverdragelse - interesseforbundne parter13-08-01SKAT interntDom
SKM2001.507.HRSkatteproces - forhøjelse af skatteansættelsen efter udløbet af ligningsfristen - godkendelse fra told- og skatteregionen09-08-01SKAT interntDom
SKM2001.506.ØLRFeriepengeforpligtelse - etableringsudgift - omdannelse af Postgiro til GiroBank A/S26-06-01SKAT interntDom
SKM2001.505.LRUdbetaling fra andelsselskab i opløsning - skattemæssig behandling af overdækningsbeløbene - tilkendegivelse fra Ligningsrådet23-10-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.504.ØLRSkattefri befordringsgodtgørelse - kørselsopgørelser - arbejdsgiverens kontrol26-06-01SKAT interntDom
SKM2001.503.VLRUdlodning - handel med overskudsselskaber21-06-01SKAT interntDom
SKM2001.502.HRSelskabstømning - objektiv hæftelse - ambi - afbrydelse af forældelse14-06-01SKAT interntDom
SKM2001.501.ØLRSelskabstømning - objektiv hæftelse - erstatningsansvar - regres07-06-01SKAT interntDom
SKM2001.500.HRSelskabstømning - objektiv hæftelse10-05-01SKAT interntDom
SKM2001.499.ØLRSelskabstømning - bruttoafregning - sælgers erstatningsansvar19-04-01SKAT interntDom
SKM2001.498.HRSkattemæssig forhøjelse - rettidig varsling - agterskrivelse01-05-01SKAT interntDom
SKM2001.497.HREfterbeskatning af etableringskonto - erhvervsmæssig virksomhed - forældelse13-06-01SKAT interntDom
SKM2001.496.VLRTilskud - interessefællesskab 03-05-01SKAT interntDom
SKM2001.495.HRSkatteforbehold - ejendomsoverdragelse - interesseforbundne parter09-04-01SKAT interntDom
SKM2001.494.VLRKrav på udenlandsk cigaretafgift - gensidig bistand ved inddrivelse 11-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.493.LRAktieavancebeskatning - fast driftssted23-10-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.492.VLRErstatning for rentetab - indfrielse af lån før tid - renteudgift eller formuetab23-08-01SKAT interntDom
SKM2001.490.VLRArbejde i udlandet - rejse- og befordringsgodtgørelse - fradrag for merudgifter - befordringsfradrag15-08-01SKAT interntDom
SKM2001.489.ØLRBeregning af rentegodtgørelse ved tilbagebetaling af overskydende skat - sambeskatning08-08-01SKAT interntDom
SKM2001.488.HRTilbagebetaling af el- og CO2-afgift08-08-01AfgifterDom
SKM2001.487.VLRDriftsomkostninger - maskeret udlodning - vederlag for aktier12-06-01SKAT interntDom
SKM2001.486.VLRAktieavancebeskatning - aftale om yderligere vederlag - bevisspørgsmål14-06-01SKAT interntDom
SKM2001.485.ØLRErstatningsansvar - bedrageri - fiktive fakturaer21-03-01SKAT interntDom
SKM2001.484.TSSForeninger - konsolideringsfradrag for indkomståret 2002 - fondsbeskatningslovens § 5, stk. 3. (rettelse til SKM2001.444.TSS)23-10-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.483.HRDobbeltbeskatning - bolig i Spanien og Danmark - midtpunkt for livsinteresser - hjemmehørende i Danmark29-05-01SKAT interntDom
SKM2001.482.VLRSkønsmæssig forhøjelse af indkomst og momstilsvar - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - pizzeria22-06-01SKAT interntDom
SKM2001.481.VLRHøringsfrist28-06-01SKAT interntDom
SKM2001.480.ØLRAfvisning - frist for domstolsprøvelse - vejledning 23-05-01SKAT interntDom
SKM2001.479.HRNæring med køb og salg af fast ejendom - modkøb af båd28-06-01SKAT interntDom
SKM2001.478.VLRAmbi - tilbagebetalingskrav forældet30-05-01SKAT interntDom
SKM2001.477.ØLRAmbi - tilbagebetaling - processuel skadevirkning10-05-01SKAT interntDom
SKM2001.476.ØLRAmbi - tilbagebetaling - sparede arbejdsgiverafgifter - advokater03-05-01SKAT interntDom
SKM2001.475.VLRMomsfritagelse - arrangementer afholdt af boldklub26-04-01SKAT interntDom
SKM2001.474.LSRFonde - udlodningstidspunkt04-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.473.LSRAdvokatomkostninger - opsigelse - krav om merløn27-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.472.LSRUnderslæb - tab28-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.471.LSROmstrukturering - advokat- og revisorudgifter21-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.470.LSRKoncernforhold - genbeskatning af underskud13-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.469.LSRStudierejse til Brasilien - arrangeret af bilimportør12-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.468.LSRAktier - anskaffelsessum for medarbejderaktier - bindende forhåndsbesked11-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.467.LSRAndelsforening - udlejning af fast ejendom14-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.466.LSRMælkekvote - vederlagsfri tildeling12-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.465.LRTab på fordring efter virksomhedsophør18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.464.LRMedarbejderaktieordning - gratisaktier - fradrag18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.463.LRAktieavancebeskatning - båndlagte aktier - fifo-princip21-08-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.462.TSSTilbagesøgningskrav - forældelse - afgift af udtrædelsesgodtgørelse - pensionsbeskatningsloven25-10-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.461.LSRGenoptagelse af skatteansættelse - fristoverskridelse19-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.460.LSRAfskrivning - småanskaffelser til udlejning21-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.459.LSRMoms - fradrag - tab på debitorer12-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.458.LSRMoms - fradrag - advokatomkostninger - retssager20-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.457.LSRMoms - fradrag - sagsomkostninger12-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.456.LSRMomsafgiftstilsvar - gebyrer - afståelse af forretninger17-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.455.LSRMoms - salg af busser11-09-01Momspligt + Momsgrundlag + SKAT interntKendelse
SKM2001.454.LSRDobbeltbeskatningsoverenskomst - Grønland - beskatningsret12-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.453.LSRRegistreringsafgift - bus til institution04-10-01SKAT interntKendelse
SKM2001.452.VLRReceptionsudgift - reklame eller repræsentation03-07-01SKAT interntDom
SKM2001.451.VLRUdlandsophold - 6 måneders reglen - 42 dages reglen25-06-01SKAT interntDom
SKM2001.450.ØLRDriftsomkostninger - etableringsomkostninger - lån til datterselskab22-06-01SKAT interntDom
SKM2001.449.ØLRDriftsomkostninger - virksomhed ikke etableret - ingen omsætning08-06-01SKAT interntDom
SKM2001.448.ØLRSyn og skøn - efterfølgende årsregnskaber24-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.447.ØLRFradragsret for tab - udstedelse af medarbejderaktier - favørkurs27-04-01SKAT interntDom
SKM2001.446.LRSkattefri godtgørelser - ligningslovens § 7 M18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.445.TSSIkke gennemført skatteansættelse - agterskrivelse - manglende afgørelse10-10-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.444.TSSForeninger - konsolideringsfradrag for indkomståret 2002 - fondsbeskatningslovens § 5, stk. 3.23-10-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.443.LRGenbeskatning af underskud - udtræden af under-sambeskatning sidestillet med udtræden af sambeskatning18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.442.VLROverskridelse af frist for sagsanlæg09-05-01SKAT interntDom
SKM2001.441.VLRReceptionsudgift - reklame- eller repræsentationsudgift - bespisning - forretningsjubilæum06-07-01SKAT interntDom
SKM2001.440.VLRGenvundne afskrivninger - driftsbygninger - mælkekvote06-06-01SKAT interntDom
SKM2001.439.ØLRSkønsmæssig ansættelse - pizzeria - bruttoavance15-05-01SKAT interntDom
SKM2001.438.LRArbejdsgivers fradrag for uddannelsesudgifter21-08-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.437.ØLRGrundværdiansættelse - etagearealprincippet - deklaration - ubebygget areal21-05-01SKAT interntDom
SKM2001.436.VLRSkattepligt af pensioner fra Danmark - forældelse - grov uagtsomhed30-01-01SKAT interntDom
SKM2001.435.DEPKommentar - forlig - Højesteret - leasing22-10-01SKAT interntKommentar
SKM2001.434.HRForlig - Højesteret - leasing29-08-01SKAT internt 
SKM2001.433.ØLRPræklusion af rentekrav - dødsbo - forbehold17-04-01SKAT interntDom
SKM2001.432.VLRIkke erhvervsmæssig virksomhed - Fasan- og strudseopdræt14-05-01SKAT interntDom
SKM2001.431.VLRBefordringsfradrag - betydelig afstand mellem bopæl og arbejdsplads - bevisbyrde - overnatningsmulighed27-04-01SKAT interntDom
SKM2001.430.ØLRSkattepligt - kommuneskatteloven - statsindtægter02-03-01SKAT interntDom
SKM2001.429.VLRProces - pligt til at svare på spørgsmål - omgåelse af skattekontrollovens regler16-01-01SKAT interntKendelse
SKM2001.428.VLREjendomsvurdering - kommune ikke anset for klageberettiget22-05-01SKAT interntDom
SKM2001.427.VLRKørselsgodtgørelse - bopæl og arbejdsplads samme sted - arbejdspladsbegrebet22-05-01SKAT interntDom
SKM2001.426.DEPRentegodtgørelse - rentecirkulæret - negativ moms- tilbageholdelse - modregning05-10-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.425.LRFejlagtig rådgivning fra revisor - erstatning for manglende fortjeneste24-04-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.424.LRBeskatning af helårsbolig - direktør - bestemmende indflydelse18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.423.TSSLeveringsstedet for insemineringsydelser og bedækningsydelser vedr. heste12-10-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.422.TSSMomsforhold i forbindelse med skolers deltagelse i forsøgsordningen vedrørende bedre og sundere mad til børn12-10-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.421.DEPKommentar – hævet sagsanlæg – igangværende arbejder - primoregulering12-10-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.420.LRFirmabilbeskatning - deleleasing18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.419.ØLRBoafgift - afgiftsberegning - et eller to bundfradrag10-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.418.VLRFri bil - hovedanpartshaver - underordnet stilling - erhvervsmæssig anvendelse08-05-01SKAT interntDom
SKM2001.417.VLRUdlodning af egen formue contra udlodning fra forening16-03-01SKAT interntDom
SKM2001.416.HRPeriodisering af revisorhonorar13-03-01SKAT interntDom
SKM2001.415.TSSKrav om tilbagebetaling af lønsumsafgift - bestyrelseshonorarer26-09-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.414.TSSSkattefri aktieombytning - afslag på dispensationsanmodning - 3 års ejertidsvilkår12-09-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.413.LREn eller flere virksomheder - afskrivningssaldo18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.412.LSRTerminsforretninger - ophør af - tabsfradrag - formalitetsindsigelse23-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.411.VLRBådudlejning - fradrag i sambeskatning nægtet24-04-01SKAT interntDom
SKM2001.410.ØLRBefordringsfradrag - befordring hjem/arbejde - skattefri time- dagpenge, nattillæg og befordringsgodtgørelse30-04-01SKAT interntDom
SKM2001.409.ØLRFrivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom - personsammenfald21-05-01SKAT interntDom
SKM2001.408.ØLRFilmrettigheder - afskrivning - driftsomkostning - berettiget forventning01-05-01SKAT interntDom
SKM2001.407.LSRBetalingskorrektion - administrationsvederlag - forventningsprincippet20-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.406.VLRStraffesag - overtrædelse af registreringsafgiftsloven - frifindelse14-03-01SKAT interntDom
SKM2001.405.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (6)14-03-01SKAT interntDom
SKM2001.404.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (5)14-03-01SKAT interntDom
SKM2001.403.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (4)14-03-01SKAT interntDom
SKM2001.402.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (3)14-03-01SKAT interntDom
SKM2001.401.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (2)14-03-01SKAT interntDom
SKM2001.400.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter (1)14-03-01SKAT interntDom
SKM2001.399.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - arbejdsmarkedsfondsloven14-03-01SKAT interntDom
SKM2001.398.VLRStraffesag - skattekontrollovens § 13, stk. 2 - frifindelse25-04-01SKAT interntDom
SKM2001.397.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - uregistreret momsvirksomhed11-04-01SKAT interntDom
SKM2001.396.ØLRDobbelbeskatning - arbejdsudleje - fortolkning06-04-01SKAT interntDom
SKM2001.395.ØLRTarifering - vin eller spiritus25-04-01SKAT interntDom
SKM2001.394.LRFradrag for driftsmiddelsaldo ved ophør af virksomhed - én eller flere virksomheder18-09-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.393.TSSMineralolieafgift - uddybningsfartøjer mv. - godtgørelse28-09-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.392.TSSFradrag efter kursgevinstloven for låneomkostninger på lån, der stiftes og indfries til pari01-10-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.391.VLRToldgodtgørelse - ændring af toldangivelser - borgerens retsbeskyttede forventninger 20-04-01SKAT interntDom
SKM2001.390.ØLRTab på finansielle transaktioner - terminsforretninger01-05-01SKAT interntDom
SKM2001.389.ØLRSkønsmæssig ansættelse - manglende regnskabsmateriale - tvangsakkord06-04-01SKAT interntDom
SKM2001.388.HRSkattepligt/dobbeltbeskatning - bolig i Spanien - fortsat bopæl i Danmark - hjemmehørende i Danmark - midtpunkt for livsinteresser06-04-01SKAT interntDom
SKM2001.387.TSSMoms i forhold til pakkerejser28-09-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.386.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - bryllupsgaver - ikke præjudiciel forelæggelse for EF-Domstolen20-02-01SKAT interntDom
SKM2001.385.VLRFast ejendom - næring - ejendomsmægler29-03-01SKAT interntDom
SKM2001.384.VLRStraffesag - skatteunddragelse - urigtig selvangivelse26-02-01SKAT interntDom
SKM2001.383.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - selvstændig virksomhed02-03-01SKAT interntDom
SKM2001.382.ØLRStraffesag - momsloven - kildeskatteloven - arbejdsmarkedsfondsloven03-01-01SKAT interntDom
SKM2001.381.ØLRKasinobesøg - driftsudgifter - repræsentation30-03-01SKAT interntDom
SKM2001.380.LSRUgyldighed - gaveanmeldelse - 3-måneders frist for ændring af værdiansættelse12-07-01SKAT interntKendelse
SKM2001.379.LSRSukkerkvote - afståelse05-07-01SKAT interntKendelse
SKM2001.378.LSRFratrædelsesgodtgørelse - ubegrundet opsigelse - barselsorlov17-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.377.LSRHobbyvirksomhed - kunstner29-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.376.LSRKursus - supervision - cand.psych.31-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.375.LSRHensættelse - fratrædelsesgodtgørelse31-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.374.LSRLandbrugsejendom - genanbringelse af ejendomsavance31-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.373.LSRAfskrivninger - genvundne - genopførelse af bygning andet sted17-07-01SKAT interntKendelse
SKM2001.372.LSRHensættelse til garanti- og serviceforpligtelser19-07-01SKAT interntKendelse
SKM2001.371.LSRBetalingskorrektion - aktieombytning - advokat- og revisorudgifter09-07-01SKAT interntKendelse
SKM2001.370.LSRBetalingskorrektion - reparations- og vedligeholdelsesarbejder24-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.369.LSRBetalingskorrektion - virksomhedsoverdragelse - igangværende arbejder12-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.368.LSRBetalingskorrektion - produktudviklingshonorar17-07-01SKAT interntKendelse
SKM2001.367.LSRMoms - håndværkers opførelse af sommerhus til eget brug23-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.366.LSRVindmølle - afskrivning - projektledelse06-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.365.LSRSalg af museumsgenstande - avance05-09-01SKAT interntKendelse
SKM2001.364.LSRKonkursbo - godtgørelse for vandafgifter og fradrag for moms - afregning29-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.363.DEPBeskatning af fri lystbåd – formodningsreglen og rådighedsbegrebet12-09-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.362.DEPBeskatningen af fri bil og brobizz ved arbejde i Øresundsregionen samt svenske studiebidrag12-09-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.361.TSSRentesats efter PAL § 20, stk. 2 - rettelse til SKM 2001.318.TSS12-09-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.360.LRInvesteringsforeningers udlån af aktier21-08-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.359.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - "sorte grise"13-12-00SKAT interntDom
SKM2001.358.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet09-02-01SKAT interntDom
SKM2001.357.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - menneskeretskonventionens artikel 630-11-00SKAT interntDom
SKM2001.356.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdte indtægter12-02-01SKAT interntDom
SKM2001.355.ØLRStraffesag - momssvig - dokumentfalsk08-02-01SKAT interntDom
SKM2001.354.VLRStraffesag - kildeskatteloven - lov om arbejdsmarkedsfonde29-01-01SKAT interntDom
SKM2001.353.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - passivitet24-01-01SKAT interntDom
SKM2001.352.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - mangelfuld regnskabsaflæggelse22-01-01SKAT interntDom
SKM2001.351.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - urigtige momsangivelser21-11-00SKAT interntDom
SKM2001.350.ØLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser31-10-00SKAT interntDom
SKM2001.349.ØLRStraffesag - bedrageri - momskarruselsvig28-08-00SKAT interntDom
SKM2001.348.DEPKommentar – kontrol - indberetning - festivaler - kunstnere - honorarer - bookingbureauer12-09-01SKAT interntKommentar
SKM2001.347.HRKursgevinstloven - gældseftergivelse - samlet ordning - skattefrihed12-03-01SKAT interntDom
SKM2001.346.ØLRBegrænsning af underskudsfremførsel18-01-01SKAT interntDom
SKM2001.345.ØLRMomspligt - rette indehaver af virksomhed - fuldmægtig - skønsmæssig ansættelse19-02-01SKAT interntDom
SKM2001.344.HRSambeskatning - skatteansættelse - sagsbehandlingsfejl - ej ugyldighed - konkret væsentlighedsvurdering - kompetence23-01-01SKAT interntDom
SKM2001.343.TSSPræcisering af godtgørelsesregler vedr. malekabiner og undervognsbehandling10-09-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.342.TSSTilførsel af aktiver - efterfølgende udlodning af over halvdelen af overkursen anset som kontant vederlag01-06-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.341.TSSTilførsel af aktiver - efterfølgende udlodning af 2/3 af overkursen anset som kontant vederlag21-06-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.340.LRSkattefritagelse for tilskud til fredet bygning20-02-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.339.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A19-06-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.338.TSSDen momsmæssige behandling af provision, som danske agenter modtager fra udenlandske virksomheder for deres formidlingsydelser i forbindelse med handel med varer10-09-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.337.TSSErhvervsskoler - lønsumsafgift10-09-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.336.VLREtableringskontoloven - arbejdskravet08-03-01SKAT interntDom
SKM2001.335.VLRFor sen klage til Landsskatteretten07-03-01SKAT interntDom
SKM2001.334.ØLRModregning - rentetilskrivning09-03-01SKAT interntDom
SKM2001.333.LRAndelsbeskatning - opretholdelse - sideaktiviteter21-08-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.332.LRAndelsbeskatning - opretholdelse - datterselskab22-05-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.331.LRBeskatning af sommerbolig - direktør21-08-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.330.LRJustering af kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter21-08-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.329.LRÆndring af indbetaling på ratepension21-08-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.328.LSRArbejdsskade - operation og genoptræning - kontraktspiller01-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.327.LSRVirksomhedsordning - sygedagpenge - værdi af fri bil - arbejdstøj - udlejning af sommerhus27-07-01SKAT interntKendelse
SKM2001.326.LSROverskud af bolig i egen ejendom i Luxembourg og Frankrig23-07-01SKAT interntKendelse
SKM2001.325.LSRFlytte- og transportomkostninger - praktikant - Danmarks Journalisthøjskole09-07-01SKAT interntKendelse
SKM2001.324.LSRVurdering af fast ejendom - banegård01-08-01SKAT interntKendelse
SKM2001.323.LSRVurdering af fast ejendom - banegårdsforretninger i pavilloner i hal18-07-01SKAT interntKendelse
SKM2001.322.LRKoncernintern erhvervelse af fast driftssted19-06-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.321.LRSambeskatning - tilførsel af aktiver - underskud21-11-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.320.LRSalg af datterselskabsaktier - beskatning af udbytte24-10-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.319.LRSkattefrit datterselskabsudbytte - spaltning - succession23-01-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.318.TSSPensionsafkastbeskatningsloven, 7-måneders renten for indkomståret 200214-08-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.317.TSSNedsættelse af morarenten efter opkrævningsloven15-08-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.316.TSSAlternative behandlere10-08-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.315.TSSTeléfonos de México - spaltning til América Móvil18-06-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.314.LSRAdvokat- og revisorudgifter ved køb af virksomhed12-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.313.LSRToldtarifering af stoleunderlag27-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.312.LSRErstatning - avance ved beskatning - modregning21-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.311.LSRDobbelt husførelse i forbindelse med turnusstilling - samlivsforhold24-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.310.LSRLandbrugsejendom - hektarstøtte ved køb - driftsomkostning09-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.309.LSRLandbrugsejendom - hektarstøtte ved salg09-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.308.LSRLandbrugsejendom - avance ved salg af jordareal - genanbringelse - vedligeholdelse12-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.307.LSRArbejdsmarkedssammenslutning - fordeling af renteudgifter i erhvervsmæssig/ikke erhvervsmæssig indkomst22-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.306.LSRDødsbo - renteudgifter i forbindelse med udlæg af ejendom30-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.305.LSRDagplejefradrag - beregningsgrundlag21-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.304.LSRHovedanpartshaver - fri bil20-09-00SKAT interntKendelse
SKM2001.303.TSSSkattefri aktieombytning - stemmeflertal28-06-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.302.LSRLønsumsafgift - grundejerforening - ansat vicevært22-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.301.LSRKvælstofsafgift - tilbagebetaling - registreringstidspunkt13-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.300.LSRRegistreringsafgift - stationcar - ombygning14-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.299.LSRKørselsgodtgørelse - lods - A-skat27-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.298.LSREjendomsvurdering - privat ejet havn25-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.297.LSRAndelsboligforening - fordeling af fællesudgifter erhverv/ikke erhverv15-01-01SKAT interntKendelse
SKM2001.296.TSSDen momsmæssige behandling af demonstrationskøretøjer - Rettelse06-08-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.295.TSSSkattefri aktieombytning - udenlandsk selskab - omvendt aktieombytning26-04-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.294.LRPeriodisering - erstatning for landbrugsbesætning19-06-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.293.DEPAkkumulerende investeringsforeninger, der udelukkende henvender sig til PAL-skattepligtige – fortolkning af betingelserne i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a12-07-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.292.LSRUdgifter til bistand i skattesager22-06-00SKAT interntKendelse
SKM2001.291.TSSUdenlandsk spaltning - succession for danske aktionærer - Kyro Oyj Abp, Finland14-06-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.290.LRSuccession - virksomhedsordningen19-06-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.289.LRAnmodning om omgørelse - skattestyrelsesloven - virksomhedsordningen - hæverækkefølgen19-06-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.288.LSRSommerhusudlejning - erhvervsmæssig/blandet benyttelse02-03-01SKAT interntKendelse
SKM2001.287.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - interessentskab - udlejningsejendomme20-02-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.286.LRSambeskatning - ophør - anmodningstidspunkt22-05-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.285.LRGenbeskatning af underskud - udenlandsk datterselskabs frasalg af produktionsejendom22-05-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.284.TSSFraflytterskat22-06-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.283.LSRMBA kursus i Frankrig - arbejdsgiverbetalt - skattepligt. Bindende forhåndsbesked18-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.282.LSRToldgodtgørelse - ikke bestilingssvarende varer30-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.281.LSRFratrædelsesgodtgørelse/skattefri godtgørelse - kompensation tilkendt ved Højesteret21-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.280.LSRAndelsforening - ophørsbeskatning ved overgang fra kooperationsbeskatning - bindende forhåndsbesked25-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.279.TSSDen momsmæssige behandling af demonstrationskøretøjer13-07-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.278.DEPTilbagebetaling af moms - opfølgning på dom - momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.27-06-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.277.LSRTinglysningsafgift ved ejerpantebrev07-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.276.LSRKunstnere - skattepligt til Danmark - retserhvervelsestidspunkt31-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.275.LSRToldgodtgørelse - ikke bestillingssvarende varer30-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.274.LSRMomsafgiftsfritagelse - bladet "Penge og Privatøkonomi"31-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.273.LSRLufthavn - beskatning - bindende forhåndsbesked23-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.272.LSRMoms - omkostninger til børsintroduktion22-06-01SKAT interntKendelse
SKM2001.271.LSRMoms - fradrag - mæglerudgifter ved bortforpagtning og salg af inventar09-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.270.LSRReduceret momsgrundlag - kunstner - unika produktion29-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.269.LSRLønsumsafgift - regulering af feriepengeforpligtelse24-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.268.TSSÆldreklubber - momspligt06-07-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.267.TSSMoms og lønsumsafgift - drift af gevinstgivende spilleautomater06-07-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.266.TSSLønsumsafgiftspligt og momsfradrag i et selskab, der investerer i porteføjlevirksomheder (udviklingsselskaber)06-07-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.265.TSSLønsumsafgift - registreringspligt - investeringsselskaber06-07-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.264.TSSDen momsmæssige behandling af køreundervisning06-07-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.263.LRAndelsbeskatning - opretholdelse - finansieringsvirksomhed22-05-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.262.LSRLønsumsafgift - uddannelsessekretariat05-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.261.LSRLysslange - afgiftssats15-03-01SKAT interntKendelse
SKM2001.260.LSRChefdirigent – vederlag - begrænset skattepligt - bindende forhåndsbesked18-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.259.LSRLeasingarrangement - fradrag for underskud mm.04-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.258.LSRFrirejse - gave - fodbold09-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.257.LSRLandbrug - omlægning af regnskabsår11-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.256.TSSMomsfritagelse for velgørende arrangementer04-07-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.255.LRFirmabilbeskatning - leasingaftale - ansatte19-06-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.254.LRArbejdsgiverbetalt læge- og helseservice19-06-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.253.LRBeskatning af arbejdsgiverbetalt zoneterapi16-06-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.252.LRArbejdsgiverbetalt akupunkturbehandling19-06-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.251.LRFratrædelsesgodtgørelse - beskatning - arbejdstager19-06-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.250.LRMedarbejderaktier - alle ansatte - anciennitet20-02-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.249.TSSSkattefri aktieombytning - aktionæroverenskomst - majoritetskravet26-10-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.248.LSRHovedaktionær - udlodningsbeskatning16-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.247.LSRJubilæumsgratiale til ansatte i koncern - jubilæum i moderfond - bindende forhåndsbesked30-03-01SKAT interntKendelse
SKM2001.246.LSRFordring - betaling af rente eller afdrag27-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.245.LSRFlytteudgifter - tjenestebolig - fradrag21-03-01SKAT interntKendelse
SKM2001.244.LSRUgyldighed - manglende høring - skønsmæssig ansættelse05-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.243.LSRSømandsfradrag - Skib der bruges til bl.a. lejrskoleophold - charterturister m.v.09-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.242.TSSEntreprenørmæssig virksomhed - skibe - TSS-cirkulære 2001-0428-06-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.241.LRAktionæroverenskomst hindring for skattefri aktieombytning28-07-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.240.LSRKøb af A/S - fusion - revisorudgifter23-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.239.LSRAfskrivningsgrundlag - traktor - kontantomregning af anskaffelsessum05-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.238.LSRLønsumsafgift - finansiel virksomhed eller formuepleje11-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.237.LSRFradrag for købsmoms - fodboldklub - udgifter til bustransport - opholdsudgifter samt fortæring05-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.236.LSRMomsgrundlag - opkrævede forsikringsbeløb ved udleasing af driftsmidler - salg af tidligere udleasede driftsmidler - Omsætningstal ved opgørelse af fradragsprocent27-04-01SKAT interntKendelse
SKM2001.235.TSSMomsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 og nr. 227-06-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.234.TSSEfterløn og overgangsydelse - udlandet - skatte- og bidragspligt - trækfritagelse18-06-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.233.TSSKildeskatteloven § 48 E - forsker - indtræden af skattepligt08-06-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.232.LSRGrundværdi parcelhus - etagearealprincip08-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.231.LSRTinglysningsafgift - salg af fast ejendom09-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.230.LRRette indkomstmodtager - retten til goodwill - goodwill ved ind- og udtræden af advokatvirksomhed20-02-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.229.LRMedarbejderaktieordning - medarbejdere på orlov22-05-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.228.TSSSkattefri aktieombytning - ekstraordinær udlodning - overskridelse af kontantvederlag04-04-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.227.LRMedarbejderes tegningsretter - fondsemission20-03-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.226.TSSKapitalpension - delophævelse efter det fyldte 60. år06-06-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.225.LSRUgyldighed - manglende sagsfremstilling - arbejdsmarkedsbidrag27-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.224.TSSMoms - trafikflyveruddannelsen18-06-01Momsfritagelse og -godtgørelse + SKAT interntMeddelelse
SKM2001.223.TSSMomsmæssig vurdering af produktionsskoler i statsfængslerne18-06-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.222.LRAfslag på omgørelse af aftalt rente20-03-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.221.LROmgørelse af renter betalt i koncernforhold20-03-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.220.LRSkattefri spaltning - lempelse af ejertidsvilkår - Leur-Bloem sagen20-06-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.219.LRFri helårsbolig - beskatning - arbejdstager22-05-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.218.TSSBopælskravet i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 110-05-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.217.LRSambeskatning - vilkår 2.7. - udenlandsk datterselskab20-02-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.216.LRSpaltning - ejertidsvilkår - interesseopdeling12-12-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.215.TSSAfgift af elektricitet - gadebelysning mv.12-06-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.214.LRCreditlempelse ved arbejde på sygehuse i Norge og Sverige24-04-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.213.LSRMoms - rådgivningsvirksomhed - social forsorg og bistand07-03-01SKAT interntKendelse
SKM2001.212.LSRLønsumsafgift - lønandele i koncernselskab - fællesregistrering12-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.211.LSRVindmølle - afskrivning på ulempeerstatning23-01-01SKAT interntKendelse
SKM2001.210.LSRNettoafregningsmetoden - avance - salg af anparter20-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.209.LSRVejbidrag - driftsomkostning28-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.208.LSRLandbrugsejendom - vurderet som bebygget landbrug (kode 05) - avance ved salg12-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.207.LSRInvesteringsfondshenlæggelser - vindmøller28-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.206.LSRDagplejer - barselsorlov - fradrag m.v.05-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.205.LSRGrænsegængerreglerne - begrænset skattepligt - udsendt til Kina i orlovsperiode13-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.204.LSRServicestation - Lån/tilskud til modernisering07-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.203.LSRSocial sikring, fradrag for bidrag i Frankrig. Ikke hjemmel i dansk lovgivning01-05-01SKAT interntKendelse
SKM2001.202.LRVirksomhedsordningen - udlån af opsparede midler til investeringsselskab24-04-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.201.LRVirksomhedsordningen - udlån af opsparede midler til familie24-04-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.200.TSSEn virksomheds salg af mad og drikkevarer til medarbejdere30-05-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.199.LRAktieavancebeskatning - handelsværdien af en minoritetsaktiepost den 19. maj 1993 - omsættelighedsbegrænsning24-04-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.198.LRAktieavancebeskatning - handelsværdien af en minoritetsaktiepost den 19. maj 1993 - omsættelighedsbegrænsning24-04-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.197.LRAndelsbeskatning - opretholdelse - udlejning af tjenestebolig20-03-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.196.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - kontant- og obligationsbeholdning - fast ejendom23-01-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.195.TSSKorrektion til vejledning til TSS-cirkulære nr. 2001-07 af 7. marts 2001 om tilbagebetaling af moms - kantinedrift, kaffe og te til forretningsforbindelser og andre varer og ydelser22-05-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.194.TSSGrænsegængere efter KSL §§ 5 A-D og LL § 33 A27-04-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.193.TSSMomsmæssig vurdering af kommunernes tilbud om lovpligtig skorstensfejning06-04-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.192.TSSUdenlandsk fusion - succession for danske aktionærer - selskaberne Lloyds Trust World Investment Portfolio Limited og the International Equity Class of Lloyds TSB Offshore Funds Limited, hjemmehørende på Jersey, Kanaløerne03-11-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.191.TSSUdenlandsk fusion - succession for danske aktionærer - selskaberne Monsanto Company og Pharmacia Upjohn Inc., hjemmehørende i USA06-11-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.190.LRVærdiansættelse af goodwill - virksomhedens erfaring og omdømme - variende kundekreds - personlige kvalifikationer20-03-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.189.LRAfskrivning på immaterielle rettigheder - salg og opgivelser af rettigheder - fradrag af uafskrevet restbeløb20-03-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.188.TSSUdlændinge med sæsonarbejde i Danmark - skattepligt - rejseregler - befordring - AM-bidrag06-04-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.187.LRTvungen sambeskatning - finansiel virksomhed - vederlag for anvendelse af brugsret20-02-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.186.HRIntet fradrag for "køb af konsulentassistance"12-03-01SKAT interntDom
SKM2001.185.HRGoodwill - Lov om særlig indkomstskat20-02-01SKAT interntDom
SKM2001.184.ØLRDobbeltbeskatning - Danmark og Tyskland - Fast driftssted16-03-01SKAT interntDom
SKM2001.183.HREkstraordinær genoptagelse efter underkendende dom13-03-01SKAT interntDom
SKM2001.182.VLRAnnulleret skatteansættelse - Retlig interesse02-03-01SKAT interntDom
SKM2001.181.VLREkstraordinær genoptagelse - Ansvarspådragende fejl - Tilsidesættelse af fast administrativ praksis22-02-01SKAT interntDom
SKM2001.180.VLRSelskabstømning - Sælgers erstatningsansvar21-02-01SKAT interntDom
SKM2001.179.DEPKommentar - gældseftergivelse - samlet ordning - skattefrihed17-04-01SKAT interntKommentar
SKM2001.178.DEPHjemme-pc'er - til rådighed til brug ved arbejdet - aftale om køb30-04-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.177.DEPMedarbejderaktier - afståelse ved tvangsindløsning under båndlæggelsen - båndlæggelse af afståelsesprovenu30-04-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.176.VLRRentefradrag - Aktuelt gældsforhold - Sagsomkostninger20-02-01SKAT interntDom
SKM2001.175.VLRSelskabstømning - Sælgers, købers banks, rådgiveres og sælgers bankserstatningsansvar16-02-01SKAT interntDom
SKM2001.174.VLRSelskabstømning - Sælgere af overskudsselskab ikke erstatningsansvarlige25-01-01SKAT interntDom
SKM2001.173.VLRUdlandsindtægt15-01-01SKAT interntDom
SKM2001.172.ØLRKursgevinster - Formidlingsprovision - Høring20-02-01SKAT interntDom
SKM2001.171.ØLRSkatteministeriet frifundet for påstand om tilbagebetaling af ambi12-03-01SKAT interntDom
SKM2001.170.ØLRLandsretten gav tilladelse til at stille visse præjudicielle spørgsmål til EF-Domstolen i sag om registreringsafgift08-03-01SKAT interntKendelse
SKM2001.169.ØLRArbejdsværelse i hjemmet - Fradrag nægtet16-02-01SKAT interntDom
SKM2001.168.ØLRSelskabstømning - Hæftelse efter den dagældende ApS-lovs § 84, stk. 520-12-00SKAT interntDom
SKM2001.167.DEPFradrag for arbejdstøj - scenetøj - merudgifter - kunstner (kommentar til SKM2001.166.ØLR)04-01-01SKAT interntKommentar
SKM2001.166.ØLRFradrag for arbejdstøj - kunstner16-11-00SKAT internt 
SKM2001.165.DEPAnpartsselskab - anskaffelsessum - apportindskud (kommentar til SKM2001.164.VLR)22-01-01SKAT interntKommentar
SKM2001.164.VLRAnpartsselskab - anskaffelsessum - apportindskud22-06-00Selskabsbeskatning + SKAT interntDom
SKM2001.163.TSSGranada Compass plc - delvis spaltning til Compass Group plc - succession i skattemæssig anskaffelsessum på aktier - fusionsskattelovens § 15 b, stk. 621-03-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.162.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2001 - kontantomregning af overdragelsessummer12-03-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.161.TSSTransfer pricing-ændring - godkendelseskrav - manglende forudgående godkendelse20-03-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.160.LREjendomsavancebeskatningsloven - helårshus anvendt som fritidshus - sommerhusreglen20-02-01Ejendomsavancebeskatning + SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.159.LSRSociale ydelser - selvstændig erhvervsdrivende - sygedagpenge fra offentlig frivillig10-01-01SKAT interntKendelse
SKM2001.158.LSRAfhændelse af anparter - en eller flere virksomheder - avance12-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.157.LSREjendomskøb - renteudgifter m.v. forud for overtagelse19-12-00Ejendomsavancebeskatning + SKAT interntKendelse
SKM2001.156.LSRErstatning - tab vedr. differencerenter31-08-00SKAT interntKendelse
SKM2001.155.LSREU-observatør - lempelse - forventningsprincip22-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.154.LSRSambeskatning - udenlandsk selskab fuldt skattepligtig til Danmark - valuta for indkomstopgørelse19-01-01SKAT interntKendelse
SKM2001.153.LSRTold/Moms - indrejsende i Danmark - værdi af guldsmykker19-01-01SKAT interntKendelse
SKM2001.152.LSRLønsumsafgiftsgrundlag - fond, der driver virksomhed med ejendomsadministration05-02-01SKAT interntKendelse
SKM2001.151.LSRMomsfradrag - driftsudgifter på varevogn - momspligtig omsætning20-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.150.LSRMomspligtig virksomhed - administrator/formidler af boliger05-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.149.LSRMoms - ejendomsmæglerfirma - rådgivning m.v. i forbindelse med salg af aktier18-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.148.LSRRealrenteafgiftsgrundlag - succession - fordeling af realisationssaldo18-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.147.LSROlie- og CO2-afgift - rengøring af containere13-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.146.LSRGrænsegængerreglerne - udstationering22-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.145.LSRArbejdsmarkedsbidrag - løn indtjent ved arbejde i Hong-Kong22-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.144.LSRMomstilsvar - varer ikke anset leveret til andet EU land16-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.143.LSRKommanditist - fradrag for renter m.v.21-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.142.VLRKursgevinst - Fradrag29-01-01SKAT interntDom
SKM2001.141.ØLRSkattefri kørselsgodtgørelse02-02-01SKAT interntDom
SKM2001.140.VLRBestyrelsesansvar01-02-01SKAT interntDom
SKM2001.139.HRKartoffelavler - Ej tilbagebetaling af ambi - Afgiftsomlægning08-02-01SKAT interntDom
SKM2001.138.HRKartoffelavler - Ej tilbagebetaling af ambi - Afgiftsomlægning08-02-01SKAT interntDom
SKM2001.137.TSSSociale bidrag til Frankrig omfattet af artikel 1 i den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst01-03-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.136.LRUdstationerede medarbejdere - arbejdsgivers afholdelse af ægtefællers rejseudgifter (frirejser) - skattepligtigt personalegode20-02-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.135.LRLøbende aftægtsydelse - ligningslovens § 12 B20-02-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.134.LRSkattefrihed for indsamlet beløb til kræftsyg - ligningslovens § 7, litra a23-01-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.133.LRSkattefrihed for indsamlet beløb til idrætsudøver - ligningslovens § 7, litra a21-11-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.132.LRVærdiansættelse af goodwill - forrentning af aktiver - likvide midler24-10-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.131.DEPSelskabsskatteloven - ejendomsdatterselskaber - ophørsbeskatning08-03-01SKAT interntAfgørelse
SKM2001.130.LRKursus - udland - beskatning/fradrag23-01-01SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.129.LRGældseftergivelse - samlet ordning - ægtefæller vurderet under ét.24-10-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.128.HRTvangsakkord - Krav om betaling af yderligere selskabsskat14-02-01SKAT interntDom
SKM2001.127.HRNæring med valutaterminsforretninger og obligationshandler05-02-01SKAT interntDom
SKM2001.126.HRAktieavancebeskatning31-01-01SKAT interntDom
SKM2001.125.ØLRSelskabstømning - Mellemformsafregning08-12-00SKAT interntDom
SKM2001.124.ØLRRegnskabsforkastelse - Skønsmæssig indkomstforhøjelse - Hjemvisning06-02-01SKAT interntDom
SKM2001.123.ØLRLejeværdi af egen bolig i udlejningsejendom22-01-01SKAT interntDom
SKM2001.122.ØLRTold - Importmoms - Vinafgift - Moms26-01-01SKAT interntDom
SKM2001.121.VLRPrivat motionscenters berettigelse til momsfritagelse12-01-01SKAT interntDom
SKM2001.120.VLRFradrag for tab på debitorer - Nægtet15-01-01SKAT interntDom
SKM2001.119.VLRSelskabstømning - Overskudsselskab - Sælgers ansvar22-01-01SKAT interntDom
SKM2001.118.VLRSpildevandsafgift - Nedsivningsanlæg - Manglende kommunal tilladelse01-02-01SKAT interntDom
SKM2001.117.VLRTab på løntilgodehavende - Renter - Rejseudgifter - Fradrag nægtet07-02-01SKAT interntDom
SKM2001.116.VLRRejseudgifter - Standardfradrag - Hovedanpartshaver - Bevisbyrde01-02-01Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
SKM2001.115.VLRKonkursbegæring - Udsættelse08-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.114.VLRSelskabstømning - køberbankens regreskrav mod køberselskaberne og dettes direktør20-11-00SKAT interntDom
SKM2001.113.LSRStempelafgift - banktilbud på kredit18-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.112.LSREtablering af benzinanlæg - investerings- og moderniseringstilskud13-10-00SKAT interntKendelse
SKM2001.111.DEPKommentar - ægtefæller - næringsbeskatning - hjemmel (SKM2001.14.HR)18-01-01SKAT interntKommentar
SKM2001.110.TSSPensionsafkastbeskatningsloven, 7-måneders renten for indkomståret 200102-04-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.109.VLRRette indkomstmodtager af konsulentvederlag13-12-00SKAT interntDom
SKM2001.108.ØLRSelskabstømning - Erstatning - Sælger - Købers bank17-11-00SKAT interntDom
SKM2001.107.VLRSkønsmæssig ansættelse - Frisør15-12-00SKAT interntDom
SKM2001.106.HRManglende indeholdelse af A-skat - Arbejdsgiverens hæftelse08-12-00SKAT interntDom
SKM2001.105.VLRPartsevne - Likvidationsprovenu - Selskabsdeltagelse - Betydningen af bindende forhåndsbesked12-12-00SKAT interntDom
SKM2001.104.VLRVærdi af frit ophold - Tilsidesættelse19-12-00SKAT interntDom
SKM2001.103.VLRSkattepligtig indkomst - Vederlag for afståelse af aktiekøberet21-12-00SKAT interntDom
SKM2001.102.VLRSøgsmålsfrist - Sagsanlæg afvist14-12-00SKAT interntDom
SKM2001.101.VLRTilbagesalg af andelsbeviser i indkøbsforening - Afslag på dispensation07-12-00SKAT interntDom
SKM2001.100.TSSMoms - udlejning af bådepladser - kendelse indbragt for domstolene20-03-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.99.LSRMoms og lønsumsafgift - koncern med fællesregistreringer30-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.98.LSRHovedanpartshaver - fri bil20-09-00SKAT interntKendelse
SKM2001.97.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2001- kontantomregning af overdragelsessummer19-12-00SKAT interntMeddelelse
SKM2001.96.ØLRGodskrivning af A-skat08-12-00Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2001.95.VLRSyn og skøn - Aktier13-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.94.ØLRErstatning - Ubetalte skatter17-11-00SKAT interntDom
SKM2001.93.ØLRSkatteansættelse - Genoptagelse - Betingelser10-11-00SKAT interntDom
SKM2001.92.ØLRAmbi - Tilbagebetaling - Tab - Konsulentbistand16-11-00SKAT interntDom
SKM2001.91.ØLRPantefogedudlæg07-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.90.ØLRRenter - Realitet30-11-00SKAT interntDom
SKM2001.89.VLRTerminsforretninger - Realisationsprincippet15-11-00SKAT interntDom
SKM2001.88.HRSælgere af overskudsselskab skattepligtige efter reglerne om beskatning af avance ved salg af anparter14-12-00SKAT interntDom
SKM2001.87.HRUnderholdsforpligtelse - Ej fradrag22-12-00SKAT interntDom
SKM2001.86.HRTilbagebetaling af stempelafgift29-12-00SKAT interntDom
SKM2001.85.HRSelskabstømning - Hæftelse for sælger og bank - Indbyrdes erstatningsfordeling29-12-00SKAT interntDom
SKM2001.84.LSRKulbrintebeskatning - salg af andel af efterforskningslicens13-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.83.LSRVurdering af fast ejendom - hus ikke færdigt ved indflytning06-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.82.TSSAmortisationsrente for 2001 - Rateopsparing21-12-00SKAT interntMeddelelse
SKM2001.81.LRSkattefri aktieavance - finansiel virksomhed - lavt beskattet20-06-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.80.LRSpaltning - grenkrav - fælleseje om fast ejendom og varemærker22-02-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.79.LRSpaltning - behandling af krav opstået efter spaltningen - fordelingsaftale26-09-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.78.LRSpaltning - grenkravet - egne aktier - vilkår22-02-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.77.LRSkattefri tilførsel af aktiver - medarbejdere - gren af virksomhed12-12-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.76.LRAktielåneordning - beskatning af udbytte12-12-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.75.TSSTilførsel af aktiver - egne midler - udskudt skat05-12-00SKAT interntMeddelelse
SKM2001.74.LROverdragelse af fast ejendom - hovedaktionær - maskeret udlodning - overdragelsespris11-12-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.73.LRTilførsel af aktiver - anset for skattepligtig - overtrædelse af vilkår - kontantvederlag01-11-00SKAT interntAfgørelse
SKM2001.72.LRLønmodtagere - pc-ordning - lønnedgang - arbejdsgiverfinansiering - uddannelsesudgifter26-09-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.70.ØLREjer af selskab - maskeret udlodning21-12-00SKAT interntDom
SKM2001.69.ØLRSkatteansættelse - Ekstraordinær genoptagelse - Adgang til effektiv domstolsprøvelse24-11-00SKAT interntDom
SKM2001.68.ØLRErstatning - Selskabstømning22-12-00SKAT interntDom
SKM2001.67.VLRVærdiansættelse af varelager - Hjælpevarer - Administrativ praksis21-11-00SKAT interntDom
SKM2001.66.ØLRDriftsomkostninger - Operationsudgift til hjerteoperation - Interessent21-12-00SKAT interntDom
SKM2001.65.ØLREfteropkrævning af told- og importmoms - Falske oprindelsescertifikater20-12-00SKAT interntDom
SKM2001.64.ØLRMaskeret udlodning15-12-00SKAT interntDom
SKM2001.63.VLRFortolkning af national lovgivning der tjener til gennemførelse af EF-direktiver - Præjudicielt spørgsmål04-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.62.VLRForvaltningsret - Suspension af klagefrist på grund af genoptagelsesbegæring - Afvisning af klage01-12-00SKAT interntDom
SKM2001.61.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - tjenestemand - ventepenge08-12-00SKAT interntDom
SKM2001.60.ØLRRegisteringsafgift - Ombygning - Hyrevogn06-12-00SKAT interntDom
SKM2001.59.ØLRTold - Forvaltningsret - Begrundelse - Afhjælpning i rekursinstans30-11-00SKAT interntDom
SKM2001.58.ØLRAvanceopgørelse - Afståelse af fast ejendom - Anskaffelsestidspunkt22-11-00SKAT interntDom
SKM2001.57.VLRForsørgerkontrakt01-12-00SKAT interntDom
SKM2001.56.VLRProcesudgifter - Fradrag nægtet27-11-00SKAT interntDom
SKM2001.55.ØLRTerminsforretninger27-11-00SKAT interntDom
SKM2001.54.VLRLandsskatterettens begrundelse - Kendelse ej ugyldig - Beskatning af privat kørsel i selskabets biler28-11-00SKAT interntDom
SKM2001.53.VLRSelskabstømning - Sælgeransvar22-11-00SKAT interntDom
SKM2001.52.VLRSelskabstømning - Ansvar for sælger30-11-00SKAT interntDom
SKM2001.51.LSRArbejdsmarkedsbidrag - forfatter (erhverv) - biblioteksafgift/CopyDan afgift - genoptagelse told- og skatteregion29-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.50.LSRVurdering af fast ejendom - grundværdi - tillæg for ret til at opføre vindmølle07-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.49.LSRMoms - salg af bus07-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.48.LSRMoms - udlejning af bådpladser - sommer/vinter06-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.47.LRSkattepligtig værdi af fri bil - overdragelse ved tilførsel af aktiver21-11-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.46.LSRAvance ved likvidation - selskab i Luxembourg17-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.45.LSRLønsumsafgift - fritagelse - Højskole - Kommunal betaling for ophold15-09-00SKAT interntKendelse
SKM2001.44.LSRAnpartsselskab - konsulenthonorar til hovedanpartshaver - skatteforbehold27-10-00SKAT interntKendelse
SKM2001.43.LSRSvovlafgift - fjernvarmeværk - indfyret træflis23-10-00SKAT interntKendelse
SKM2001.42.LSRFN-politistyrke - udsendt til Bosnien - lempelse23-10-00SKAT interntKendelse
SKM2001.41.LSRMomsfritagelse - levering af mad til pensionister23-10-00SKAT interntKendelse
SKM2001.40.LSRFradrag for moms - flytteudgifter for ansatte - kursusudgifter, deltagende ægtefæller19-10-00SKAT interntKendelse
SKM2001.39.LSRMoms - rustvogne24-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.38.LSRAfslag på genoptagelse af indkomstansættelse - honorar anset som tilskud08-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.37.LSRSkattefri aktieombytning - tilladelse01-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.36.LSRMoms - forening - delebiler07-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.35.LSRMomsfritagelse - velgørende arrangement26-10-00SKAT interntKendelse
SKM2001.34.LSRToldgodtgørelse - præferencetoldbehandling - varer fra Laos23-10-00SKAT interntKendelse
SKM2001.33.LSRMoms - afgiftsfritagelse - salg af juletræer til Tyskland15-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.32.LSRBefordringsfradrag - kørselsordning (samkørsel) - bil til rådighed - egenbetaling31-10-00SKAT interntKendelse
SKM2001.31.LSRForbrugsafgifter - kaffe, rå eller brændt - afgiftssats31-10-00SKAT interntKendelse
SKM2001.30.LSRReassuranceselskab i Luxembourg - udbytte27-10-00SKAT interntKendelse
SKM2001.29.LSROmlægning af regnskabsår - ansøgningsfrist30-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.28.LSRGaveafgift - succession og beregning af passivpost14-12-00SKAT interntKendelse
SKM2001.27.LSRVirksomhed - udgift til personalets forbrug af cigaretter11-09-00SKAT interntKendelse
SKM2001.26.LSRLønindkomst ved arbejde i Tyskland - 183 dages reglen30-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.25.LSRMomsfritagelsesbestemmelsen - formidling af forsikringer23-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.24.LSRErhvervelse af samlet aktiekapital - fradrag for diverse omkostninger03-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.23.LSRAnpartsselskab - fradrag for revisorudgifter og stiftelsesomkostninger10-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.22.LSRSkattepligt - personfradrag - ophold i USA09-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.21.LSRForeningsudbetaling af dividende - fradrag15-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.20.LSRLønsumsafgift - forening - finansielle sektor15-11-00SKAT interntKendelse
SKM2001.19.TSSMoms - tilbagebetaling23-02-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.18.TSSMoms - udlejning af bådepladser23-02-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.17.ØLRSelskabstømning - Konkursorden11-01-01SKAT interntDom
SKM2001.16.ØLRPantefogedudlæg - Told- og Skat - Prøvelse - Modregning17-01-01SKAT interntKendelse
SKM2001.15.HREjendomsavanceskat23-01-01Ejendomsavancebeskatning + SKAT interntDom
SKM2001.14.HRNæring med fast ejendom04-01-01SKAT interntDom
SKM2001.13.HRBeskatning i forbindelse med aftaler mellem interesseforbundne parter - Generationsskifte11-01-01SKAT interntDom
SKM2001.12.HRRette indkomstmodtager - Stille selskab - Konsulentvirksomhed26-01-01SKAT interntDom
SKM2001.11.ØLRLikvidationsudlodning fra gensidigt brandassuranceselskab - Ej skattefri eller omfattet reglerne i ABL-loven03-01-01SKAT interntDom
SKM2001.10.ØLRUdgifter til studieophold15-01-01SKAT interntDom
SKM2001.9.ØLRMomspligtig af indtægter hidrørende fra inddrivelse af tredjemands fordringer12-01-01SKAT interntDom
SKM2001.8.VLREftergivelse af morarenter - Skatteministeriet frifundet16-01-01SKAT interntDom
SKM2001.7.DEPHjemme-pc'er - skift af arbejdsgiver01-02-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.6.TSSArbejdsmarkedsbidrag - Bosnien/Hercegovina18-01-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.5.TSSMoms - Dispensation fra opfyldelse af fakturakravene08-02-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.4.LRMedarbejderaktier - beregning af maksgrænse - beregning af årsløn - ansatte i udenlandsk datterselskab24-10-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.3.LRMedarbejderaktier - udstationerede medarbejdere - beregning af favørelement - beregning af årsløn24-10-00SKAT interntBindende forhåndsbesked
SKM2001.2.TSSLovpligtig arbejdsskadeforsikring for fiskere - beskatning af udbetalinger31-01-01SKAT interntMeddelelse
SKM2001.1.TSSSkattelempelse - udsendte offentligt ansatte10-01-01SKAT interntMeddelelse