Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Collapse C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.C.1 Selvstændig erhvervsvirksomhedC.C.1 Selvstændig erhvervsvirksomhed
Expand C.C.2 Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivendeC.C.2 Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende
Expand C.C.3 Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditisterC.C.3 Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister
Expand C.C.4  Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlægC.C.4 Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlæg
Collapse C.C.5 Virksomheds- og kapitalafkastordningenC.C.5 Virksomheds- og kapitalafkastordningen
Expand C.C.5.1 Virksomhedsskatteloven og de enkelte ordningerC.C.5.1 Virksomhedsskatteloven og de enkelte ordninger
Collapse C.C.5.2 VirksomhedsordningenC.C.5.2 Virksomhedsordningen
C.C.5.2.1 Skattemæssige fordele ved virksomhedsordningen
Collapse C.C.5.2.2 Hvem kan anvende ordningen og hvad anvendes den på?C.C.5.2.2 Hvem kan anvende ordningen og hvad anvendes den på?
C.C.5.2.2.1 Betingelser for at bruge virksomhedsordningen
C.C.5.2.2.2 Anpartsvirksomhed
C.C.5.2.2.3 Konkursindkomst
C.C.5.2.2.4 Erhvervsmæssige aktiver [Væsentlige ændringer]
C.C.5.2.2.5 Aktier, andelsbeviser mv.
C.C.5.2.2.6 Blandet benyttede aktiver
C.C.5.2.2.7 Ejendomme, der både benyttes til bolig og erhverv [Væsentlige ændringer]
C.C.5.2.2.8 Blandet benyttede driftsmidler
Expand C.C.5.2.2.9 Blandet benyttede bilerC.C.5.2.2.9 Blandet benyttede biler
C.C.5.2.2.10 Blandet benyttet telefon, datakommunikation, computer [Væsentlige ændringer]
C.C.5.2.2.11 Andre blandet benyttede aktiver
C.C.5.2.2.12 Erhvervsmæssige passiver
Expand C.C.5.2.3 Valg af ordning mv. og regnskabskravC.C.5.2.3 Valg af ordning mv. og regnskabskrav
Expand C.C.5.2.4 ÆgtefællerC.C.5.2.4 Ægtefæller
Expand C.C.5.2.5 IndskudskontoC.C.5.2.5 Indskudskonto
C.C.5.2.6 Mellemregningskontoen
Expand C.C.5.2.7 HæverækkefølgenC.C.5.2.7 Hæverækkefølgen
Expand C.C.5.2.8 Opgørelse af virksomhedens indkomstC.C.5.2.8 Opgørelse af virksomhedens indkomst
Expand C.C.5.2.9 Kapitalafkast og kapitalafkastgrundlagetC.C.5.2.9 Kapitalafkast og kapitalafkastgrundlaget
C.C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat [Væsentlige ændringer]
C.C.5.2.11 Rentekorrektion [Væsentlige ændringer]
C.C.5.2.12 Underskud [Væsentlige ændringer]
Expand C.C.5.2.13 Afståelse og ophørC.C.5.2.13 Afståelse og ophør
Expand C.C.5.2.14 Skattefri virksomhedsomdannelseC.C.5.2.14 Skattefri virksomhedsomdannelse
Expand C.C.5.2.15 Påligning og opkrævningC.C.5.2.15 Påligning og opkrævning
Expand C.C.5.3 Kapitalafkastordningen og konjunkturudligningsordningenC.C.5.3 Kapitalafkastordningen og konjunkturudligningsordningen
Expand C.C.5.4 Kapitalafkastordningen for aktier og anparterC.C.5.4 Kapitalafkastordningen for aktier og anparter
Expand C.C.5.5 Udligningsordningen for kunstnereC.C.5.5 Udligningsordningen for kunstnere
Expand C.C.6 Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv.C.C.6 Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv.
Expand C.C.7 VirksomhedsomdannelseC.C.7 Virksomhedsomdannelse
Expand C.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivendeC.C.8 Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende
Expand C.C.9 Skat ved konkursC.C.9 Skat ved konkurs
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.C.5.2.2.12 Erhvervsmæssige passiver

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for hvilke passiver, der kan indgå i virksomhedsordningen, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Passiver omfattet af reglen
  • Oversigt over afgørelser domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Resumé

Erhvervsmæssige passiver skal indgå i virksomhedsordningen, når der er valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1. Privat gæld kan indgå i virksomhedsordningen mod beregning af eventuel rentekorrektion. Det er nødvendigt at foretage en opdeling af passiverne i en erhvervsmæssig og en privat del. Afsnittet indeholder eksempler på erhvervsmæssige passiver.

Regel

Hele den selvstændigt erhvervsdrivendes erhvervsmæssige gæld skal indgå i virksomhedsordningen.

Det er vanskeligt at definere, hvad der er erhvervsmæssig gæld. Hvis en selvstændig skal dokumentere, at gælden er erhvervsmæssig, vil der blive lagt vægt på, hvad lånet er anvendt til. Hvis der er tale om ældre lån, vil der i højere grad kunne blive tale om sandsynliggørelse end dokumentation.

Typiske gældsposter, der er erhvervsmæssige og skal indgå i virksomhedsordningen, er bl.a.

  • leverandørkreditter
  • forudbetalinger
  • påløbne eller forfaldne renter af erhvervsmæssig gæld, der indgår i virksomheden.

Lån, der alene kan ydes til eller optages af selvstændigt erhvervsdrivende eller af selvstændigt erhvervsdrivende i bestemte brancher, skal normalt indgå i virksomheden. 

Det gælder fx

  • lån ydet eller garanteret af staten og statslige institutioner efter erhvervsfremmeordninger mv.
  • lån, hvor der ydes statslige tilskud til betaling af renter eller afdrag.

For gældsposter og lån, herunder almindelige realkreditlån, der ikke er typiske for en erhvervsmæssig virksomhed, må den selvstændiges fordeling normalt lægges til grund.

Landsskatteretten har taget stilling til, om et privat realkreditlån kunne medtages i virksomhedsordningen, når provenuet i overvejende grad var anset for brugt til private formål. Landsskatteretten anerkendte, at prioritetsgælden kunne indgå i virksomhedsordningen mod beregning af rentekorrektion jf. VSL § 11, stk. 1 og 3. Landsskatteretten henså ved afgørelsen til, at kapitalafkastsatsen på 5 pct. ikke adskilte sig væsentligt fra den effektive forrentning af et 5 pct. obligationslån, ligesom den beregnede rentekorrektion ikke oversteg nettorenteudgifterne i virksomheden. Se SKM2007.588.LSR.

Anerkendelse af, at et privat lån kan indgå i virksomhedsordningen mod beregning af rentekorrektion indebærer ikke, at det private lån derved ændrer karakter og bliver et erhvervsmæssigt lån, jf. fx SKM2015.618.SR.

SKAT har adgang til at kontrollere og eventuelt tilsidesætte den selvstændiges fordeling.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.5.4 om nulstilling af negativ indskudskonto, hvor afgrænsningen mellem privat og erhvervsmæssig gæld er nærmere omtalt.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2014.470.LSR

Landsskatteretten fastslog, at en af SKAT gennemført ændring af skatteansættelsen var uden betydning for fordelingen af prioritetsgælden i en ejendom på henholdsvis erhverv og privat. Fordelingen kunne derfor ikke ændres som en konsekvens af ansættelsesændringen.

SKM2007.588.LSR

Et privat realkreditlån kunne indgå i virksomhedsordningen mod, at der skete rentekorrektion jf. VSL § 11, stk. 1 og 3, Det var uden betydning, at provenuet ved låneoptagelsen overvejende var anvendt til private formål. Landsskatteretten henså ved afgørelsen til, at kapitalafkastsatsen på 5 pct. ikke adskilte sig væsentligt fra den effektive forrentning af et 5 pct. obligationslån, ligesom den beregnede rentekorrektion ikke oversteg nettorenteudgifterne i virksomheden.

 

SKAT

SKM2015.618.SR Skatterådet kunne bekræfte, at privat gæld stiftet ved bodeling efter skilsmisse, kunne placeres i virksomhedsordningen. Placeringen ville udgøre en hævning i hæverækkefølgen. Skatterådet kunne bekræfte, at den samtidige forekomst af gælden i privat regi og positiv formue i virksomhedsordningen ikke ville udgøre en sikkerhedsstillelse. Skatterådet kunne bekræfte, at der ville ske beskatning af sikkerhedsstillelse, hvis aktiver i virksomhedsordningen faktisk stilles til sikkerhed for den tidligere ægtefælles krav på boslod, dog ikke såfremt sikkerheden udelukkende var tilvejebragt ved udlæg efter fogedforretning.
SKM2015.291.SR Der kunne ikke ske nulstilling af indskudskontoen efter VSL § 3, stk. 5, da væsentlige dele af den medtagne gæld kunne henføres til investering i aktier, der i medfør af VSL § 1, stk. 2, ikke kan medtages under virksomhedsordningen.
Fik du svar på dine spørgsmål?