Ved lov nr. 567 af 30. november 1983 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.m. bestemmes, at der ved mellemfolkelig overenskomst kan indrømmes internationale organisationer og institutioner samt disses embedsmænd, og eventuelt personer, der optræder på de pågældende institutioners vegne, særlige rettigheder og immuniteter.

Dette medfører skattefrihed for den løn, der af organisationen udbetales til den faste stab af embedsmænd i en sådan organisation.

Hvis andre personer end den faste stab skal være omfattet af skattefriheden, skal dette udtrykkeligt være hjemlet i overenskomsten vedrørende den pågældende organisation. Mange organisationer ansætter specialister til særlige projekter. Disse personer benævnes bl.a. som Field Officer, Expert on Mission, Tecnical Adviser eller lignende. Disse er sjældent en del af den faste stab af embedsmænd ved den pågældende organisation. Det vil oftest af disse kontrakter fremgå, at de pågældende personer ikke vil blive givet de samme rettigheder og immuniteter (herunder skattefrihed) som indrømmes den faste stab af embedsmænd.

Når det drejer sig om sådanne personer eller andre personer, der ikke er en del af den faste stab, indrømmes skattefritagelsen kun på begæring, og under forudsætning af, at der fra den organisation, hvor den pågældende er ansat, foreligger erklæring om, at organisationen anser den pågældende for ansat som embedsmand (official eller staff member) og at vedkommende er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i art ... i konvention af ... vedrørende ... (navnet på den pågældende organisation).

En ansættelse på ekstern basis vil ikke berettige til skattefritagelse. Der kan indrømmes lempelse efter LL § 33 A, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Ansøgningen om skattefritagelse indsendes til told- og skatteforvaltningen, bilagt den foran omtalte erklæring. Et eventuelt afslag kan påklages til skatteankenævnet og videre til Landsskatteretten.

Gives skattefritagelsen som fuld exemption (objektiv fritagelse), kan der ikke fratrækkes driftsudgifter eller befordringsudgifter vedrørende erhvervelsen af den skattefrie løn.

Skattefritagelse kan indrømmes personer ansat ved bl.a. FN og FN's hjælpeorganisationer samt en række internationale organisationer, med hvilke Danmark har underskrevet konventioner eller aftaler.

Skattefriheden for organisationernes embedsmænd gives som fuld exemption (objektiv skattefritagelse) eller som gammel eller ny exemption (dvs. med progression). Den metode, der skal anvendes, fremgår af den pågældende konvention eller aftale.

Ansatte ved internationale organisationer er ikke omfattet af kildeskattelovens § 3, og er derfor ikke omfattet af fritagelsen efter ejendomsværdiskattelovens § 2. De øverste administrative ledere ved internationale organisationer med værtsaftaler og disses stedfortrædere er som følge af Kgl. Anordning nr. 18 af 18. januar 1951 omfattet af Wienerkonventionen, men det giver dem ikke fritagelse for at betale ejendomsværdiskat, da de ikke er omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, og dermed heller ikke af ejendomsværdiskattelovens § 2, jf. SKM2003.135.TSS.

Af SKM2004.479.TSS følger, at ansatte ved internationale organisationer, hvor Danmark har indgået en værtsaftale om fritagelse for betaling af skat til Danmark, ligeledes i medfør af værtsoverenskomsterne er fritaget for arbejdsmarkedsbidrag.

 

Objektiv skattefritagelse kan indrømmes til personer ansat ved følgende internationale organisationer:

ADB - Asian Development Bank - Den asiatiske udviklingsbank. Overenskomst af 4. december 1965, artikel 56(2), dog kan et medlem sammen med ratifikations- eller tiltrædelsesdokumentet deponere en erklæring gående ud på, at det pågældende medlem for sig og sine myndigheder bevarer retten til at beskatte lønninger og emolumenter, der af banken udbetales til personer, som er statsborgere i eller står i andet tilhørsforhold til det.

AFDB - African Development Bank - Den afrikanske udviklingsbank. Overenskomst af 4. august 1965, artikel 57(2).

AFDF - African Development Fund - Den afrikanske udviklingsfond. Overenskomst af 29. november 1972, artikel 40(4).

ARBEJDSMILJØAGENTUR, Det Europæiske (i Bilbao), de ansatte følger EU-protokollens artikel 12-16 om skattefritagelse.

CE - Conseil de l'Europe, Europarådet. Overenskomst af 2. september 1949, artikel 18 for så vidt angår embedsmænd, tillægsprotokol af 6. november 1952 og tillægsprotokol af 15. december 1956 og 18. juni 1990, artikel 1 for så vidt angår medlemmer af kommissionen og medlemmer af domstolen.

CEMT - Conférence Européenne des Ministéres des Transport. Følger OECD lempelsesregler.

CERN - European Organization for Nuclear Research. Protokol om immuniteter og rettigheder af 18 marts 2004 er trådt i kraft d. 22. februar 2007. Skattefrihed jf. artikel 10 for organisationens officials.

DEN FÆLLES RÅVAREFOND - artikel 48: "...som ikke er disse landes indbyggere, statsborgere eller undersåtter".

ECA - FN`s Økonomiske kommission for Afrika.

ECB - European Central Bank, de ansatte følger EU-protokollens artikel 12-16 om skattefritagelse.

ECE - FN`s Økonomiske kommission for Europa.

ECLAC - FN`s Økonomiske kommission for Latinamerika og Caribien - tidligere ECCA.

ECO - European Communications Office (indtil 1. juli 2009  ERO - Det europæiske radiokommunikationskontor i København.) Værtsoverenskomst. ToldSkat Nyt 1992.7.213 (TfS 1992, 225).

EIB - Den europæiske investeringsbank. Følger EU lempelsesregler.

EKSF - Det Europæiske Kul og Stål Fællesskab, følger EU protokollens artikel 13-16.

EMBC - European Molecular Biology Conference.

EMBL - European Molecular Biology Laboratory.

EMBO - European Molecular Biology Organisation.

EMI - European Monetary Institute, de ansatte følger EU-protokollens artikel 12-16 om skattefritagelse.

EPTA - FN`s udvidede tekniske bistandsprogram for mindre udviklede lande.

ESCAP - Economic & Social Commission for Asia and The Pacific.

EU - artikel 13 og 14. Se tillige det særlige afsnit nedenfor.

EURATOM - følger EU protokollens artikel 13-16.

Eurofish - artikel VIII, nr. 1 (b), jf Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 35 af 23. oktober 2003 af aftale af 11. marts 2003 med Den Internationale Organisation for Udvikling af Fiskeri i Øst- og Centraleuropa (EUROFISH) vedrørende Organisationens hovedsæde i København. - Værtsoverenskomst.

Europarådet, jf. bekendtgørelse nr. 46 af 10. november 1953 om Danmarks ratifikation af den almindelige overenskomst om Det Europæiske Råds rettigheder og immuniteter af 2. september 1949, artikel 18, b. Kommissionen for Menneskerettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Konvention af 4. november 1950 med efterfølgende ændringer, 5. tillægsprotokol af 18. juni 1990, hvorved immuniteten er udvidet til at omfatte vederlag og diæter til medlemmer af Kommissionen og Domstolen, herunder vederlag til tidligere medlemmer, der efter at være blevet skiftet ud fortsætter behandlingen af en sag. Immuniteten omfatter også ad hoc medlemmer og senest den 6. protokol om immuniteter til dommeren i future Single Court.

FAO - FN`s levnedsmiddels- og landbrugsorganisation.

FN - artikel V, stk. 18 b.

FN`s særorganisationer - artikel VI, stk. 19(b).

IAEA - International Atomic Energy Agency - Den Internationale Atomenergi Organisation - Overenskomst af 1. juli 1959.

IAPSO - Inter-Agency Procurement Services Office.

ICM - Intergovernmental Committee for Migration.

IBRD og IMF - Den internationale bank for genopbygning og udvikling (Verdensbanken) og den internationale valutafond, artikel VI, stk. 19 (b) i bekendtgørelse nr. 26 af 11. april 1950 .

ICAO - Organisationen for international civil luftfart.

ICES - Det internationale havbundsundersøgelsesråd, artikel VIII. Værtsoverenskomst.

ICSID - Konventionen om bilæggelse af investeringstvister mellem stater og andre landes statsborgere, artikel 24,2: "...medmindre modtagerne af ydelserne er statsborgere i det land, hvor de udøver deres funktioner".

IDB - Den interamerikanske udviklingsbank, afsnit 9,b: "Ingen skat må pålægges lønninger og honorarer, der af banken udbetales til bestyrelsesmedlemmer, stedfortrædere, tjenestemænd eller ansatte, som ikke er indlændinge".

ICTY - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - som hører under FN, har den 2. februar 1999 erklæret, at ICTY´s embedsmænd er omfattet af den skattefritagelse, som fremgår af artikel V, stk. 18b, i FN-konventionen.

IEA - Det internationale energi agentur. Følger OECD lempelsesregler.

IFAD - International Fund for Agricultural Development.

IFC - Den Internationale Financieringsinstitution, artikel VI, afsnit 9, i bekendtgørelse nr. 50 af 7. september 1956 om Danmarks ratifikation af overenskomst af 11. april 1955.

ILO - Den internationale arbejdsorganisation.

IMO - Den internationale rådgivende søfartsorganisation.

INMARSAT - Den internationale maritime satellitorganisation, artikel 26,1.

IOC - Intergovernmental Oceanographic Commission.

IOM - International Organisation of Migration.

ITU - International Telecommunications Union - Den internationale telekommunikations union - Værtsoverenkomst.

IUCN - International Union for Conservation of nature and natural ressources.

MILJØAGENTUR, DET EUROPÆISKE, aftale om hjemsted artikel 4, tjenestemænd og øvrige ansatte følger EU-protokollens artikel 12-16 om skattefritagelse.

MINUGUA - United Nations Verification Mission i Guatemala.

Mekong River Commission. Organisation under ESCAP paraplyen.

Multinational Corps Northeast - fælles dansk-tysk-polsk korps. Skattefrihed for de udenlandske officerer, artikel 8, stk. 1.

NATO, artikel 10,1: "Medlemmer af en styrke eller et civilt element skal nyde skattefritagelse i modtagerlandet med hensyn til de lønninger og emolumenter, de i denne egenskab modtager fra afsenderlandet,... ". Se i øvrigt protokol af 11. august 1955, artikel 7: " ... dog skal nærværende stykke ikke fritage noget sådant medlem eller funktionær for beskatning pålagt af det land, i hvilket den pågældende er statsborger".

En person blev under en udstationering til en Natobase i Tyskland ikke omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i artikel 10, da han ikke direkte var ansat under Nato, jf. Skat 1990.4.226.

Den nordatlantiske traktat mellem regeringerne i DK og USA om forsvaret af Grønland.

OECD - følger FN`s særorganisationer.

OHCHR - United Nations Centre for Human Rights.

SHIRBRIG - UN Stand-by Forces High Readiness Brigade - Skattefrihed af løn fra Planlægningselementet til udenlandske officerer, artikel 9, stk. 1, litra e.

UNAIDS - Joint United Nations Programme on AIDS (UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, WHO and World Bank)

UNCDF - United Nations Capital Development Fund.

UNCHS - United Nations Centre for Human Settlement (Habitat).

UNCTC - United Nations Centre on Transnational Corporations.

UNDCP - United Nations Drug Control Programme.

UNDP - United Nations Development Programme. (skd 55.302).

UNEP - United Nations Environment Programme. (skd 67.374).

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Konvention om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale - Additional protocol to the multilateral convention for the avoidance of double taxation of copyright royalties - 13. december 1979 - Protokol af 26. november 1976 til UNESCO-overenskomst af 22. november 1950 om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale.

UNFPA - United Nations Fund for population activities.

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees. FN`s højkommissariat for flygtninge.

UNIC - United Nations Information Center for the Nordic Countries.

UNIDO - United Nations Industrial Development Organization.

UNIFEM - United Nations Development Fund for Women.

UNIPAC - UNICEF Procurement and Assembly Centre. Artikel VI, e: "Exemption from all taxes, excise duties and other levies, it being understood, however, that UNICEF shall not request exemption from taxes or levies which are, in fact, no more than charges for public utility services." - Værtsoverenskomst.

UNOPS - United Nations Office for Project Services. FN-kontor med ansvar for indkøb af varer og tjenesteydelser samt ansættelse af rådgivere.

UNRWA - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.

UNSO - United Nations Sudano-Sahelian Office.

UPU - Universal Postal Union - Verdenspostunionen - Værtsoverenskomst.

WCO - World Customs Organization, Annex-Legal capacity, privileges and immunities of the council, artikel VI, section 17 b.

WFP - World Food Programe.

WHO, artikel VIII, stk. 22(1): "Embedsmænd ...fritages for beskatning af de lønninger og ydelser, der betales dem af organisationen.. ". Art. 24, generaldirektøren mv.: "Foruden immuniteter og rettigheder, som er angivet i stk. 22 og 23 tilstås der generaldirektøren mv. ... de samme forrettigheder og immuniteter, fritagelser og lettelser, som efter folkeretten tilstås diplomatiske udsendinge". - Værtsoverenskomst. 

WHO-pension. Højesteret, SKM2006.486.HR, har stadfæstet Østre Landsrets Dom ifølge hvilken skattefritagelsesbestemmelsen kun omfatter personer, der aktuelt er ansat i en FN organisation (WHO er en organisation under FN), idet skattefriheden alene gælder for gager og ydelser, men ikke for pensioner. Landsretten fandt ikke grundlag for at betragte sagsøgerens pension som en udskudt lønudbetaling. Det fandtes endvidere at være uden betydning, at sagsøgeren under sin ansættelse har betalt skat til FN af den del af hendes løn, som har udgjort hendes egenbetaling til pensionen.Ligeledes fandtes det uden betydning for kvalifikationen af udbetalingerne, om FN's pensionsfond ville kunne drive pensionskassevirksomhed i Danmark.

WMO - World Meteorological Organization - Den Meteorologiske Verdensorganisation - Konvention af 11. april 1947.

PensionerPensionsbidrag til FN er ikke fradragsberettiget, skd. 31.12.

I meddelelse fra SKAT SKM2006.743.SKAT er det oplyst, at medlemmer af United Nations Joint Staff Pension Fund (UNJSPF), der gennem ansættelse på et FN-kontor er indtrådt i ordningen den 18. februar 1992 eller senere hidtil har skullet beskattes af ordningens afkast (værditilvæksten) i medfør af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3. Tilsvarende gælder medlemmer, der er indtrådt før den pågældende dato, og som indenfor de fastsatte tidsmæssige grænser har valgt beskatning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 53 A, jf. lov nr.1388 af 20/12 2004, § 5, nr. 2.

Beskatningen af afkastet er sket uanset om medlemmet var i aktiv tjeneste eller var fratrådt med eller uden pension fra pensionsfonden.

Værtskabsaftalerne mellem den danske regering og FN kontorerne i København er nu ændret vedr. beskatning af værditilvæksten på FN pensionsordningen. Det indebærer, at Danmark ikke længere kan beskatte værditilvæksten hos personer, der er i aktiv tjeneste. Ændringen berører imidlertid ikke tidligere ansatte på et FN kontor, der er fratrådt med eller uden pension.

Ændringen har virkning fra nedenstående tidspunkter afhængigt af hvilken værtskabsaftale, der finder anvendelse for det FN kontor, som medlemmet af UNJSPF er ansat på.

Er FN-kontoret omfattet af 

  • værtskabsaftalen med WFP (World Food Programme), gælder ændringen fra den 20/10 2006
  • værtskabsaftalen med WHO (World Health Organization), gælder ændringen fra den 25/9 2006
  • værtskabsaftalen med UNFPA (United Nations Population Fund), gælder ændringen fra den 23/10 2006

Told og skatteforvaltningerne kan fra de anførte datoer ikke længere beskatte værditilvæksten hos medlemmer af FN pensionsordning, der er ansat på et FN kontor. 

Udenrigsministeriet har overfor SKAT bekræftet, at ansatte hos UNICEF fra d. 29/12 2006 ligeledes er omfattet af fritagelsen for beskatning af værditilvæksten på FN pensionsordningen, SKM2007.158.SKAT.

Pensioner, udbetalt af FN`s pensionsfond, som led i det tidligere ansættelsesforhold, er skattepligtige.

Med lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 5, nr. 2 er der skabt mulighed for, at personer, der har en ordning oprettet eller erhvervet før den 18. februar 1992, i stedet kan vælge, at pensionsbeskatningslovens § 53 A eller 53 B skal finde anvendelse på ordningen.

Told- og Skattestyrelsen er blevet bedt om, se SKM2005.51.TSS, at tage stilling til, hvorledes medarbejderne i WHO i Danmark vil blive beskattet, såfremt de vælger, at deres pensionsordning i United Nations Joint Staff Pension Fund (UNJSPF) skal være omfattet af beskatningsreglerne i pensionsbeskatningslovens afsnit II A.

Lempelse med exemption - ny metode kan indrømmes personer ansat ved:

ECMWF - European Centre for Medium Range Weather Forecast. Artikel 15,1.

ESA - European Space Agency.

ESO - European Southernhemisphere Observatory.

ESRO - European Space Research Organisation.

ETO - European Telecommunications Office. Det europæiske telekommunikationskontor i København. Værtsoverenskomst. TfS 1994,282.

EUMESAT - European Organisation for the Exploitation of Meterological Satellites, artikel 10 g.

EUROCONTROL Organisationens formål er beskrevet som: "With our partners we serve air traffic in Europe, ensuring safety, fluidity and economy for all airspace users, and developing European solutions to common problems." Additional Protocol, art. 1.

GBIF Aftale (værtsoverenskomst) mellem den danske regering og bestyrelsen for the Global Biodiversity Information Facility, GBIF, vedrørende lokaliseringen af organisationens sekretariat i København. Sekretariatet skal nyde de samme immuniteter og rettigheder som gælder for FN, jf. overenskomstens artikel I. Lønnen til de ansatte ved sekretariatet skal lempes med exemption ny metode, jf. artikel IX, litra d.

Helsingforskommissionen - Konvention om beskyttelse af havmiljøet i Østersø-området af 22. marts 1974 og 2. februar 1998 artikel 8.

Nordisk Ministerråds Sekretariat, artikel 7. Se tillige det særlige afsnit nedenfor.

Nordisk Ministerråds Præsidiesekretariat, artikel 7. Se tillige det særlige afsnit nedenfor.

OSCE - Organisation for Security and Cooperation in Europe. Konferencen for sikkerhed og samarbejde i Europa. Værtsoverenskomst. ToldSkat Nyt 1993.6.224 (TfS 1993, 169).

Østersørådets Kommissær for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, herunder Rettigheder for Personer tilhørende Mindretal, og dennes sekretariat i København. Værtsoverenskomst artikel X. Bestemmelsen har virkning fra 1. oktober 1994. TfS 1995,533.

Lempelse med exemption - gammel metode kan indrømmes personer ansat ved:

Den europæiske bank for genopbygning og udvikling, artikel 53, stk. 6.

Det europæiske universitet i Firenze, artikel 12. (LSR 1981.194)

EPO (European Patent Office) - Den europæiske patentorganisation, artikel 16: "De kontraherende stater kan dog tage de således fritagne lønninger i betragtning ved beskatningen af indkomster fra andre kilder".

EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organisation), artikel 9,2.

Europol, art. 8, stk. 2, jf. art. 10, stk. 1, i protokollen til Europol-konventionen (Protokol udarbejdet på grundlag af art. K. 3 i traktaten om den Europæiske Union og art. 41, stk. 3, i Europolkonventionen, om privilegier og immuniteter for Europol, medlemmerne af Europols organer samt Europols vicedirektører og personale, EF-tidende nr. C 221 af 19/07/1997 s. 0002-0010).

INTELSAT - International Telecommunications Satellite Organization - Den internationale telekommunikationssatellit organisation - Overenskomst af 20. august 1971. Bekendtgørelse nr. 106 af 19. november 1973. Artikel XV, jf. artikel 7e i protokollen om immuniteter og rettigheder.

SpecieltSekretariatet for europæisk politisk samarbejde, artikel 40: "Med hensyn til privilegier og immuniteter sidestilles medlemmerne af sekretariatet for det europæiske politiske samarbejde med medarbejderne ved de høje kontraherende parters diplomatiske repræsentationer på det sted, hvor sekretariatet er placeret".

Særligt vedrørende nedennævnte organisationer og institutioner, eller organisationer og institutioner der ikke er nævnt i listen og som  ikke er FN-hjælpeorganisationer, skal man, forinden der indrømmes skattelempelse, anmode ansøgeren om at fremlægge en kopi af artiklen vedrørende immuniteter og rettigheder i den pågældende aftale eller konvention, for at afgøre den aktuelle lempelsesmetode.

Den internationale domstol.

EAC - European Association for Cooperation.

Europafonden - Protokol om Europafondens Immuniteter.

Haager-konventionen (honorarer til medlemmer af Den Permanente Voldgiftsret).

ITO - Den internationale handelsorganisation.

NORSAD - Fond til støtte for drift af joint-ventures og andre samarbejdsprojekter i SADCC-lande oprettet 31. januar 1990.

Paris-kommission - Konvention til forhindring af landsbaseret havforurening af 4. juni 1974.

UN's International School, New York.

Der foreligger ikke aftaler med følgende organisationer om skattemæssige immuniteter og rettigheder. De ansatte i disse organisationer er således undergivet de skatteregler, der følger af landenes interne skatteregler og eventuelle dobbeltbeskatningsoverenskomster.

ADDA - Agricultural Development Denmark Asia.

CIAT - International Centre of Tropical Agriculture.

CIFOR - Centre for International Research i Forestry.

CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo) - Det internationale Majs- og Hvedeforædlingscenter.

EFTA - European Free Trade Association (4. januar 1960) - Danmark udtrådt 1. januar 1973.

FEDER - European Regional Development Fund - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (oprettet 1. januar 1975) - Spørgsmålet om privilegier er uafklaret.

ICARDA - The International Centre for Agricultural Research in Dry Areas.

ICLARM - International Centre for Living Aquatic Ressources Management.

ICRAF - International Council for Research in Agroforestry.

IIMI - International Irrigation Management Institute.

IITA - International Institute of Tropical Agriculture.

IPGRI - The International Plant Genetic Resources Institute.

IRRI - The International Rice Research Institute

ISNAR - International Services for National Agricultural Research.

METER-KONVENTIONEN - af 20. maj 1875/6. oktober 1921 - Ingen bestemmelser om skattefrihed for personale ved det ved konventionen oprettede internationale Bureau for Mål og Vægt med sæde i Paris - Aftale indgået mellem Bureauet og den franske regering om, at det ved bureauet ansatte personale er fritaget for indkomst- og formueskat til den franske stat.

EU Ansatte i organisationen, Kommissionens medlemmer samt dommere, generaladvokater, justitssekretær og assisterende referenter ved EF-domstolen er objektivt skattefritaget af indtægten fra organisationen (fuld exemption). Der kan ikke fratrækkes driftsudgifter eller befordringsudgifter vedrørende erhvervelsen af den skattefrie løn.

Personer, der er udstationeret af den danske stat til midlertidig tjeneste ved EU-Kommissionen, skal i henhold til LL § 7, nr. 15, 2. pkt. ikke medregne beløb, der udbetales af EU-Kommissionen til dækning af merudgifter i forbindelse med udstationeringer, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

En EU-ansat og dennes ægtefælle samt børn, som nævnte personer tager vare på og forsørger, skal betragtes, som om de har bevaret deres tidligere bopæl i Danmark. Dette gælder dog ikke ægtefæller, der er "selverhvervende", hvilket efter Skattedepartementets opfattelse betyder, at ægtefællen har selvstændig indkomst fra lønarbejde eller liberalt erhverv og lignende.

EU-ansatte, der tager ophold i en anden medlemsstat (end Danmark), skal betragtes som om de har bevaret bopæl her i landet, jf. skd. cirkulære nr. 135 af 4. november 1988, LSR. 1981.106. Det samme gælder ægtefæller, der ikke er selverhvervende samt i visse tilfælde børn, se nærmere herom under D.A.1.1.2.6 (EU). Endelig gælder det tilsvarende for personer, der allerede ved ansættelsen i EU opholder sig i det land, hvori de skal forrette tjeneste og som ved ansættelsen er skattepligtig her til landet i henhold til KSL § 1, jf. skd. 29.174 og 63.349.

Bopælen anses også for bevaret i de tilfælde, hvor den ansatte flytter til en anden EU-medlemsstat for at forrette tjeneste for EU, skd. 71.661.    For en person, der kan godtgøre, at han allerede inden sin ansættelse som EU-embedsmand i eksempelvis Bruxelles, havde truffet foranstaltninger til at tage ophold der, vil Belgien blive anset for bopælslandet, jf. EU-dom : 61992J0088, domstolens dom af 17. juni 1993, Jansen van Rosendaal mod Staatssecretaris van Financien, anmodning om præjudiciel afgørelse: Hoge Raad - Nederlandene, protokollen vedrørende fællesskabernes privilegier og immuniteter - EF-tjenestemænds skattemæssige hjemsted, sag C-88/92, samling af Afgørelser 1993 side I-3315.En EU-tjenestemand var i medfør af artikel 14 i protokol om EU''s privilegier fortsat fuldt skattepligtig til Danmark. Dette indebar, at han her skulle beskattes af sin samlede årsindtægt - bortset fra EU-lønnen - uanset dennes art og oprindelsessted. Da lejeværdi af egen bolig efter danske regler anses for indtægt, og beskattes uafhængigt af hvilken lønindkomst, der oppebæres, skulle EU-tjenestemanden her beskattes af lejeværdien af hans bolig i Luxembourg (Skat 1987.1.59). (TfS 1987, 41). Se også SKM2001.326.LSR om en dansk EU-ansat, der var fuldt skattepligtig til Danmark og bosat i Luxembourg, som skulle beskattes af lejeværdi af egen bolig efter de dagældende regler, jf. statsskattelovens § 4 b, af ejendomme beliggende i Luxembourg og Frankrig.En skatteyder var i 1974 tiltrådt en stilling i De europæiske Fællesskaber og havde i den forbindelse afviklet sin bopælmæssige tilknytning til Danmark. Siden 1979 havde skatteyderen som ansat i EU forrettet tjeneste i lande uden for EU. Skattepligten efter art. 14 i protokol vedrørende De europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter vedvarer så længe, den ansatte under sin ansættelse i EU opholder sig på en medlemsstats område (Skat 1987.4.294). (TfS 1987, 200).

En skatteyder deltog som konsulent ved et EF-projekt om undersøgelse af fiskerisektoren i Kina som grundlag for en eventuel EF-støtte til et udviklingsprogram. Skatteyderens deltagelse i projektet var kommet i stand ved en skrivelse fra et rådgivende ingeniørfirma til skatteyderen, hvori det meddelte, at "EF har valgt Dem som kandidat til tjenesterejsen til Kina." Forud for rejsen til Kina deltog skatteyderen i en briefing i Bruxelles. For konsulentarbejdet udbetales der ham et vederlag på 76.500 kr. Skatteyderen fandtes ikke at have godtgjort, at vederlaget var udbetalt ham som led i et ansættelsesforhold i EF, og beløbet fandtes indkomstskattepligtigt i Danmark. TfS 1996. 119 (ØLD).

I SKM2004.264.ØLR fandt Østre Landsret, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at han ved udførelsen af arbejde for Kommissionen i henhold til en kontrakt indgået mellem Kommissionen og skatteyderens personligt drevne virksomhed havde indtaget en stilling som ansat i Kommissionen efter de fælleskabsretlige regler herom. Det var endvidere ikke godtgjort, at skatteyderen havde betalt skat til Fællesskaberne af den oppebårne indkomst. Indkomsten fra A´s arbejde for Kommissionen blev derfor ikke anset for skattefri i Danmark.

Skatterådet har i et bindende svar SKM2008.359.SR meddelt, at honorar fra et EU forligsorgan skal anses for skattepligtig indkomst i Danmark. Der var ikke tale om ansættelse ved EU, der kunne omfattes af bestemmelserne i Artikel 13 i 2. Protokol vedrørende de europæiske fællesskabers privilegier og immuniteter.

Pensioner fra EU er skattefri, jf. Rådets forordning nr. 549/69 af 25. marts 1969, artikel 2.

For så vidt angår Europol-ansatte henvises til afsnittet ovenfor vedrørende organisationer, hvor skattelempelse gives med exemption - gammel metode.

EU-freelancetolkeDe ved Europa-parlamentet beskæftigede freelancetolke er fra og med den 1. marts 1983 fritaget for national beskatning af vederlag for tolkevirksomhed ved parlamentet. Det skattemæssige hjemsted vil som for øvrige EU-ansatte være Danmark, med mindre der i opholdsstaten udøves anden virksomhed.

Freelancetolke ved Kommissionen og freelancetolke ved EF-Domstolen er fritaget for beskatning fra og med 1. januar 1989.

Skattefritagelsen gælder også for freelancetolkes vederlag for skriftligt oversættelsesarbejde, såfremt dette sker som led i ansættelsesforholdet, dvs. der skal være betalt skat til EU.

For at sikre en ensartet behandling af de konferencetolke, der ansættes på vegne af Fællesskabets institutioner og organer, har Rådet for den Europæiske Union udstedt forordning nr. 628/2000 af 20. marts 2000, hvor det anføres, at de betingelser for ansættelse og aflønning, som finder anvendelse på konferencetolke, der ansættes af Europa-Parlamentet, ligeledes finder anvendelse på hjælpeansatte, som Kommissionen ansætter som konferencetolke på vegne af Fællesskabets institutioner og organer. Dette medfører, at de pågældende er undergivet fællesskabsbeskatning og derfor fritaget for national beskatning af deres vederlag, dvs. at indkomsten ikke skal medtages i de pågældende personers danske indkomstopgørelse, jf. artikel 13 i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter. .

Europa-parlamentarikereVed EF-Domstolens afgørelse i en sag 208/80, Lord Bruce of Donington mod Eric Gordon Aspen blev det bestemt, at den nationale beskatningsret begrænses, således at det alene er rejse- og opholdsgodtgørelser, der er urimeligt høje, der kan beskattes i Danmark. Hvorvidt en godtgørelse efter en gennemsnitsbetragtning er urimeligt høj eller ej, afgøres udelukkende efter EU-rettens regler (med EF-Domstolen som sidste instans) og ikke efter Danmarks interne regler. Det samme anses for at være gældende for andre arbejdsrelaterede udgiftsgodtgørelser, som parlamentsmedlemmer måtte få udbetalt af parlamentet.

Dette betyder i praksis, at Danmark ikke kan beskatte rejse- og opholdsgodtgørelser samt arbejdsrelaterede udgiftsgodtgørelser, der udbetales af parlamentet til parlamentsmedlemmerne.

Om beskatning af Danmarks medlemmer af Europa-Paralamentet se endvidere Ligningsvejledning almindelig del afsnit A.B.2.4

For så vidt angår beskatning af EU-parlamentarikeres pensionsordninger henvises til skatteministerens svar til Folketingets Skatteudvalg, Skat Udland 2000, 101.

Europa-skolenDanmark har ved sin tiltrædelse af statutten for Europa-skolen indgået en international overenskomst, som forpligter Danmark til at give afkald på beskatning af de beløb, som skolen udbetaler de enkelte lærere i tilskud til den nationale nettoløn. Den fra hjemlandet udbetalte normale løn er altså fortsat skattepligtig indkomst.

I.A.E.S.T.E. og A.I.E.S.E.C.De internationale organisationer I.A.E.S.T.E. og A.I.E.S.E.C. formidler udenlandske studerendes praktikophold 2-3 sommermåneder i danske virksomheder. Den danske virksomhed yder en mindre løn, som dækker nødvendige leveomkostninger.

De pågældende er skattepligtige efter KSL § 2 og de modtagne ydelser kan ikke henføres til B-indkomst. Visse DBO''er fritager for skattebetaling. Der indrømmes personfradrag efter de almindelige regler.

Det nordiske Ministerråds sekretariater mv.Ved aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Nordisk Ministerråds sekretariat m.v. kan aftalelandene ikke kræve skat (herunder opkrævninger med tilsvarende virkning som direkte skatter) af løn og anden godtgørelse, som sekretariaterne udbetaler deres fast ansatte personale.

Myndighederne i aftalelandene har ret til at tage det fast ansatte personales løn og anden godtgørelse i betragtning ved beregning af skat, som i henhold til landets lov (eller gældende DBO''er) pålægges indtægt fra anden kilde end sekretariatet.

I Danmark er oprettet Nordisk Ministerråds Sekretariatet med adresse: Ved Stranden 18, 1061 København K, tlf. 33 96 02 00.
Skattefritagelsesbestemmelsen vil være at praktisere således:

Vederlag fra sekretariatet medregnes til den her i landet skattepligtige indkomst, hvorefter den del af skatten, der forholdsmæssigt vedrører sekretariatsindkomsten, frafaldes (»ny exemption«), skd. 27.15.

Bestemmelsen i PSL § 13, stk. 5, kan ikke anvendes vedrørende personer ansat ved ministerrådets sekretariat.