F.s.v. angår begrænset skattepligtige grænsegængere medfører bestemmelsen, at selvstændige og bruttobeskattede lønmodtagere får personfradrag efter PSL § 10. Idet der som nævnt under afsnit D.B.8.3.1 ikke skal ske omregning til helårsindkomst efter PSL § 14 følger det, at en person, der opfylder betingelserne for at være grænsegænger, herunder 75 pct. kravet, ved arbejde/virksomhed her i landet i f.eks. 9 måneder, er berettiget til et fuldt personfradrag.

Adgangen til bruttobeskatning for lønmodtagere bortfalder til gengæld. Lønindtægterne vil indgå ved skatteberegningen som personlig indkomst, og der vil skulle foretages almindelig (netto)beskatning, idet der også skal svares kommuneskat.

Tilsvarende vil beskatningen af udbytter og royalties som udgangspunkt ske efter de almindelige regler, og ikke med 28 eller 30 pct. af bruttobeløbet, jf. KSL §§ 65 (udbytter) og 65 C (royalties). Indtægterne vil indgå som henholdsvis kapitalindkomst, aktieindkomst eller personlig indkomst.

Såfremt Danmark efter en indgået DBO helt er afskåret fra at beskatte en dansk royalty- eller udbytteindtægt , indgår denne indtægt ikke ved indkomstopgørelsen.

Kan Danmark beskatte en royaltyindtægt delvist, f.eks. med 10 pct. af bruttobeløbet, vil denne indtægt skulle opgøres særskilt og derfor ikke indgå ved den almindelige indkomstopgørelse.

Danske udbytter, der delvist kan beskattes her i landet efter en DBO, indgår på almindelig vis i aktieindkomsten.

Som nævnt under afsnit D.B.8.1.6 kan 75 pct.s betingelsen være opfyldt, hvis både den kvalificerende indkomst og globalindkomsten er negativ, jf. KSL § 5 A, stk. 1, 3. pkt. Virkningen heraf er, at grænsegængerens driftsunderskud forøges med udgifter, der vedrører personlige og familiemæssige forhold.

Den del af underskuddet, der hidrører fra de private udgifter, jf. KSL § 5 B, stk. 1 (herefter fiktivt underskud), kan kun udnyttes i senere indkomstår, hvor den skattepligtige igen beskattes som grænsegænger på grund af positiv kvalificerende indkomst, mens der ikke er begrænsninger i adgangen til at udnytte selve driftsunderskuddet. Fremførselsadgangen for både det fiktive underskud og driftsunderskuddet følger af LL § 15.

Ved fremførsel af underskud anvendes som efter de almindelige regler de ældste underskud først. Fremføres underskud fra samme indkomstår til et senere indkomstår, hvor 75 pct.s betingelsen igen er opfyldt, og kan hele underskuddet ikke udnyttes, anvendes en forholdsmæssig del af hvert af de to underskud.