Når der udelukkende er tale om udenlandske indkomster fra samme land, er udgangspunktet for lempelsesberegningerne de nedenfor angivne brøker.

Se endvidere afsnit D.4 i Juridisk vejledning, Beregning af personlige indkomstskatter m.v.

Beregning af nedslag i bundskatNedslag i bundskat beregnes således:

bundskat x udenlandsk nettoindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Den skat, der indgår i tælleren, er skatten efter fradrag af skatteværdien af personfradraget.

Den udenlandske indkomst, der indgår i tælleren, er den udenlandske indkomst, der indgår i beregningsgrundlaget for bundskatten.

Såfremt der skal foretages særskilt beregning af lempelsen for de indkomstarter, der indgår i den skattepligtige indkomst, indgår hver del af den udenlandske indkomst, der skal foretages lempelsesberegning for, som udenlandsk indkomst i brøkens tæller.

Har den skattepligtige f.eks. en udenlandsk lønindkomst og en særskilt beskattet renteindkomst, beregnes den maksimale creditlempelse således:

bundskat x udenlandsk nettolønindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst -
 
bundskat x udenlandsk nettorenteindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst -

 

Beregning af nedslag i topskatNedslaget beregnes for en ugift således:

topskat x udenlandsk nettoindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst der overstiger 40.000 kr.

Den topskat, der indgår i tælleren, er topskatten efter modregning af eventuel resterende skatteværdi af personfradraget.

Hvis der ved opgørelsen af den personlige indkomst er fradraget eller ikke medregnet beløb omfattet af beløbsgrænsen vedrørende kapitalpensionsindskud i PBL § 16, stk. 1 (46.000 kr. i 2011, 46.000 kr. i 2010) skal disse beløb lægges til den personlige indkomst i nævneren, da beløbene indgår i beregningsgrundlaget for topskatten, jf. PSL § 7. I det omfang ikke medregnede beløb vedrører den udenlandske indkomst, skal de lægges til den beregningsmæssige personlige indkomst. Se Juridisk Vejledning "Beregning af personlige indkomstskatter mv." Afsnit D.4.1 og D.4.4.

Beregning af nedslag i de kommunale skatter, sundhedsbidrag og kirkeskat Nedslaget beregnes således: 

kommuneskat/sundhedsbidrag/kirkeskat x udenlandsk nettoindkomst  
skattepligtig indkomst  

Den skat, der indgår i tælleren, er skatten efter fradrag af skatteværdien af personfradraget. Den udenlandske indkomst, der indgår i tælleren, er den udenlandske indkomst, der indgår i den skattepligtige indkomst.

Beregning af nedslag i AM-bidragNedslaget beregnes således:

 Arbejdsmarkedsbidrag x udenlandsk bidragspligtig indkomst
 Bidragspligtig indkomst

Udenlandske aktieudbytter og fortjeneste/tab ved afståelse af udenlandske aktier mv..

Efter PSL § 4 a, stk. 1, nr. 1-2, er aktieudbytte og afståelsessummer, som modtages fra udenlandske selskaber som hovedregel aktieindkomst for modtageren. Er aktierne omfattet af ABL § 19 (tidligere § 2 a) er udbytterne eller afståelsessummerne kapitalindkomst for modtageren, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 4 og 5, og LV S.F.1.2.Fortjenester ved afståelse af udenlandske aktier mv. vil i øvrigt kun undtagelsesvis være lempelsesberettigede, idet beskatningsretten til sådanne fortjenester som hovedregel alene tilkommer bopælslandet. En vigtig undtagelse herfra er den nordiske DBO, hvor kildestaten bl.a. har beskatningsretten til fortjeneste ved afhændelse af aktier mv. i selskaber, der er hjemmehørende i kildestaten. Se i øvrigt herom under afsnit D.E.