Der henvises ligeledes til Juridisk Vejledning "Beregning af personlige indkomstskatter m.v. afsnit C.3.3.5."

Ved overførsel efter PSL § 13, stk. 2 eller 4, af underskud mellem ægtefæller ses der ved opgørelsen af ægtefællernes skattepligtige indkomst og personlige indkomst i denne forbindelse bort fra personlig indkomst, der beskattes i udlandet og ikke her i landet , jf. PSL § 13, stk. 5. Den del af underskuddet, der svarer til udgifter, som den skattepligtige får fradrag for i udlandet, kan ikke overføres til ægtefællen, jf. PSL § 13, stk. 5, 2. pkt. Den personlige indkomst reduceres med fradragsberettigede udgifter, der vedrører denne indkomst, uanset om disse udgifter er omfattet af PSL § 3, stk. 2. Den udenlandske personlige indkomst, der kan bortses fra, er således nettoindtægten, dvs. bruttoindtægten i vedkommende land reduceret med fradrag, der har direkte tilknytning til erhvervelsen af den udenlandske indkomst,  f.eks. fradrag for arbejde i udlandet. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse, hvor skatten af den udenlandske indkomst er nedsat i henhold til bestemmelsen i LL §§ 33 A eller efter § 5 eller § 8 i lov om beskatning af søfolk, jf. PSL § 13, stk. 5, 5. pkt.

Reglen i PSL § 13, stk. 5, bestemmer, hvorledes det underskud, der kan overføres til ægtefællen efter PSL § 13, stk. 2 eller 4, skal beregnes, idet det fastslås, at der i denne relation skal ses bort fra udenlandsk personlig indkomst. Kapital- og aktieindkomst, der beskattes i udlandet, indgår derimod på normal vis ved beregningen af det underskud, der overføres til ægtefællen.

Reglen i PSL § 13, stk. 5, bevirker endvidere, at en ægtefælles underskud ikke skal modregnes i den anden ægtefælles udenlandske indkomst omfattet af bortseelsen, og at skatteværdien af en ægtefælles underskud ikke skal modregnes i den del af den anden ægtefælles bund-, mellem- eller topskat, som kan henføres til denne anden ægtefælles udenlandske indkomst omfattet af bortseelsen.

Ved underskudsopgørelsen ses der bort fra udenlandsk personlig indkomst, for hvilken der kan opnås skattefritagelse eller skattelempelse i henhold til en DBO eller LL § 33. Det er uden betydning, om en skattefritagelse i en DBO beror på en exemption- eller creditlempelse. Se SKM2006.459.LSR.

PSL § 13, stk. 5, finder derimod som nævnt ikke anvendelse, hvor skatten af den udenlandske indkomst er nedsat i henhold til LL §§ 33 A eller § 5 eller § 8 i lov om beskatning af søfolk. I disse tilfælde medregnes indkomsten således ved beregningen af underskuddet.

Det er dog en betingelse for, at der kan bortses fra udenlandsk personlig indkomst, at udlandet kan beskatte indkomsten i sin helhed. Er beskatningsretten f.eks. delt mellem Danmark og udlandet, er denne betingelse ikke opfyldt. For så vidt angår personlig indkomst, forekommer delt beskatningsret i visse DBO'er med hensyn til royalties, jf. herom afsnit D.E.

Virkningen af reglen i PSL § 13, stk. 5, kan nærmere belyses ved følgende eksempel:

  Ægtefælle 1  Ægtefælle 2
Personlig indkomst (dansk) 75.000 220.000
Personlig indkomst(udenlandsk) 350.000 0
Personlig indkomst i alt 425.000 220.000
Renteindtægter (danske) 20.000 10.000
Renteindtægter (udenlandske) 10.000 0
Renteudgifter (danske) 50.000 40.000
Renteudgifter (udenlandske) 200.000 0
Kapitalindkomst i alt -220.000 -30.000
Ligningsmæssige fradrag 5.000 10.000
Skattepligtig indkomst 200.000 180.000

Indkomstgrundlag m.h.t. kommunale skatter i relation til PSL § 13, stk. 5:

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
Skattepligtig indkomst 200.000 180.000
Udenlandsk personlig indkomst  -350.000            0
  - 150.000 

(overføres)

30.000
Indkomstgrundlag 200.000 30.000

Indkomstgrundlag m.h.t. bundskat i relation til PSL § 13, stk. 5:

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
Personlig indkomst 425.000 220.000
Udenlandsk personlig indkomst  - 350.000  0
  75.000

(intet at overføre)

 220.000
Positiv nettokapitalindkomst

 
Indkomstgrundlag 425.000 220.000

Indkomstgrundlag m.h.t. mellemskat og topskat i relation til PSL § 13, stk. 5:

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 
Personlig indkomst 425.000 220.000
Udenlandsk personlig indkomst

- 350.000

0

  75.000

(intet at overføre)

 220.000
Positiv nettokapitalindkomst  0  0
Indkomstgrundlag 425.000 220.000

Det skal fremhæves, at det alene er ved overførsel af underskud mellem ægtefæller, at der kan ses bort fra udenlandsk indkomst efter PSL 13, stk. 5, og altså ikke ved fremførsel af underskud hverken for den ægtefælle, der har den udenlandske indkomst, eller for den anden ægtefælle. Dette kan belyses ved følgende (forenklede) eksempel:

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
Udenlandsk personlig indkomst  300.000  0
Renteudgift -100.000 0
Dansk personlig indkomst  0  75.000
Skattepligtig indkomst 200.000 75.000

I dette tilfælde kan der ved overførsel af underskud mellem ægtefællerne ses bort fra ægtefælle 1's udenlandske indkomst på 300.000 kr., hvorefter 75.000 kr. kan overføres til ægtefælle 2. Det resterende underskud for ægtefælle 1 kan ikke fremføres, hverken af ægtefælle 1 eller ægtefælle 2.

Hvis en lønindkomst både er omfattet af lempelsesreglerne i en DBO og LL § 33 A, kan skatteyderen som nævnt i afsnit D.C.2.5 vælge, at lempelsesreglerne i DBO'en skal anvendes. Dette kan bl.a. have betydning i relation til fremførsel af underskud til senere indkomstår efter PSL § 13, stk. 5.

Fordeling af kapitalindkomstVed en landsskatterets kendelse, jf. ToldSkat Nyt 1992.6.183, TfS 1992, 138 blev der som følge af, at en af ægtefællerne havde udenlandsk indkomst omfattet af LL § 33 A, foretaget en fordeling af overskud og renteudgifter vedrørende fast ejendom med halvdelen til hver ægtefælle i overensstemmelse med KSL § 24 A. Se også afsnit A.A.4.1.

I alle tilfælde, hvor en ægtefælle eller begge har lempelsesberettiget indkomst, skal kapitalindkomsten fordeles mellem ægtefællerne i overensstemmelse med principperne i KSL § 24 A. Det er i denne forbindelse uden betydning, hvorvidt lempelse skal indrømmes efter LL § 33, LL § 33 A eller i medfør af en DBO. Det er ligeledes uden betydning, hvilken lempelsesmetode der skal anvendes (credit, exemption, ny metode eller exemption, gammel metode). Også i tilfælde, hvor en ægtefælle eller begge har indkomst, som er objektivt skattefri (eksempelvis personer ansat ved diverse internationale organisationer, jf. afsnit D.F.1), skal kapitalindkomsten fordeles mellem ægtefællerne i overensstemmelse med principperne i KSL § 24 A.

I henhold til KSL § 24 B skal - i tilfælde, hvor en af ægtefællerne eller begge har lempelsesberettigede udenlandske kapitalindtægter eller indkomst i form af udbytte - den i LL § 33 F nævnte opgørelse foretages på grundlag af ægtefællernes samlede kapitalindtægter eller kapitaludgifter.

Uudnyttet personfradragVed opgørelsen af eventuelt uudnyttet personfradrag, som efter PSL § 10, stk. 3, kan benyttes til nedsættelse af den anden ægtefælles skatter, er der ikke hjemmel til at bortse fra udenlandsk indkomst, jf. ØLD af 14. feb. 1974, skd. 57.160 og Skat 1986.11.655, TfS 1986, 576 LSR.

Fremførsel af underskudHvis en skatteyder, som i år 1 havde en negativ skattepligtig indkomst, og som i år 2 f.eks. har såvel positiv dansk som positiv udenlandsk indkomst, er der ikke hjemmel til ved exemptionberegningen at bortse fra indtægter eller fradrag. Indkomstopgørelsen for år 2 skal foretages således:

Dansk personlig indkomst

50.000 
Udenlandsk personlig indkomst 116.000
Samlet personlig indkomst 166.000 
Underskud for år 1 - 60.000
Skattepligtig indkomst 106.000

og skatteberegningen skal derfor foretages således, at nedslagsbrøken for kommune-, amt- og kirkeskat bliver:

116.000

 

106.000

= ingen skat at betale

og vedrørende bundskat:

                    116.000

                    166.000 = bundskat at betale