Bekendtgørelse nr. 8 af 12. februar 2003 af DBO af 5. maj 1999. DBO'en fik virkning fra 1. januar 2004. Artikel 19, stk. 1, litra b, har dog virkning fra 1. januar 1993 i medfør af artikel 31, stk. 2, litra a).

Bekendtgørelse nr. 81 af 30. juli 1968 af DBO af 10. marts 1966 (arvemidler).

Selskabsskatteprocenten i Italien er 33 pct. plus en lokal skat (IRAP) på 4,25 pct. Der er ingen carryback-regler for tilbageførsel af underskud til tidligere år med positiv indkomst.

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1: De af DBO`en omfattede personer

Artikel 2: De af DBO`en omfattede skatter

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artikel 5: Fast driftssted

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artikel 9: Forbundne foretagender

Artikel 10: Udbytte

Artikel 11: Renter

Artikel 12: Royalties

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artikel 14: Frit erhverv

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artikel 18: Pensioner og lignende betalinger

Artikel 19: Offentligt hverv

Artikel 20: Professorer og lærere

Artikel 21: Studerende

Artikel 22: Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter

Artikel 23: Andre indkomster

Artikel 24: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artikel 25: Ikke-diskriminering

Artikel 26: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artikel 27: Udveksling af oplysninger

Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder

Artikel 29: Territorial udvidelse

Artikel 30: Tilbagebetaling

Artikel 31: Ikrafttræden

Artikel 32: Opsigelse

Særlige bemærkninger - afvigelser fra OECD-modellen og praksis:

Artikel 3Begge landes kontinentalsokkel er omfattet af DBO`en. Artikel 7Efter pkt. 2 i tillægsprotokollen betyder udtrykket i stk. 3 "omkostninger, som er afholdt for det faste driftssted" omkostninger, som er direkte forbundet med det faste driftssteds virksomhed. 

Artikel 8Punkt 3 i tillægsprotokollen vedrører artikel 8, stk. 1, og det anføres, at fortjeneste ved driften af skibe eller luftfartøjer i international trafik skal omfatte fortjeneste ved brug, rådighedsstillelse, eller udleje af containere (herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af varer i international trafik). Det bemærkes, at det ikke er en forudsætning for anvendelsen af denne bestemmelse, at aktiviteten er et led i skibs- eller luftfartsvirksomheden. Bestemmelsen er af betydning, idet artikel 12 (om royalties) i nærværende aftale også omfatter udleje af industrielt og kommercielt udstyr.

Artiklen omfatter ikke fortjeneste ved transport i indre farvande, der derfor er omfattet af artikel 7.

Danmark har beskatningsretten til den danske andel af fortjenesten, som oppebæres af SAS.

Artikel 10Kildestaten kan efter bestemmelserne i stk. 1 og 2 ikke beskatte udbytter, som udloddes fra et datterselskab i den ene stat til et moderselskab i den anden. Dette følger allerede af bestemmelserne i EU´s moder-/datterselskabsdirektiv. I andre tilfælde kan kildestaten beskatte udbyttet med 15 pct. I alle tilfælde gælder begrænsningen i kildestatens beskatning kun, når den retmæssige ejer af udbytterne er hjemmehørende i den anden stat. 

SEL § 2, stk. 1, litra c, bevirker, at der i videre omfang, end hvad der følger af artiklens stk. 2, litra a, skal ske fritagelse for dansk beskatning af udbytte i moder-/datterselskabsforhold, idet det i forhold til ejerforholdet alene kræves, at det udbyttemodtagende selskab ejer mindst 20 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab.

Artikel 11Kildelandet kan beskatte renter med 10 pct. Der er dog i stk. 3 og 4 gjort en række undtagelser, således at kreditsalgsrenter, renter fra statsobligationer o.l. og renter af eksportkreditlån kun kan beskattes i bopælsstaten. 

Artikel 12Kildelandet har beskatningsretten til royalty med op til 5 pct. af royaltybeløbet med de begrænsninger, der fremgår af stk. 3.

Begrebet "royalties" er defineret i stk. 4, og omfatter også "anvendelsen af eller retten til at anvende industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr" - dvs. leasing - som således kan pålægges 5 pct. kildeskat. Det bemærkes, at leasing af containere vil være omfattet af artikel 8, hvor kun bopælsstaten kan beskatte.

Stk. 6 angiver, hvornår royalties skal anses for at hidrøre fra en aftalestat. 

Artikel 13Stk. 5 og stk. 6 indeholder bestemmelser om aktieavancebeskatning i tilfælde, hvor en person flytter fra Danmark til Italien eller omvendt. Efter stk. 5 kan Italien beskatte avancer ved afhændelse af aktier i italienske selskaber, når aktierne afhændes af en person, som er hjemmehørende i Danmark, og som har været hjemmehørende i Italien inden for fem år forud for afhændelsestidspunktet.

Efter stk. 6 kan hver af de kontraherende stater i henhold til sin egen lovgivning beskatte urealiserede aktieavancer ved flytning fra den ene stat til den anden.

Danmark har beskatningsretten til den danske andel af fortjenesten, som oppebæres af SAS.

Artikel 14Indkomst fra frit erhverv som f.eks. selvstændig virksomhed som læge, advokat, ingeniør, arkitekt eller lignende, som en person hjemmehørende i den ene stat udøver i den anden stat, kan beskattes i denne anden stat (kildestaten), hvis den pågældende har et såkaldt fast sted til sin rådighed i kildestaten, og virksomheden udøves derfra.

Begrebet "fast sted" er i modsætning til begrebet "fast driftssted" ikke defineret i overenskomsten, men det vil sædvanligvis omfatte et kontor eller en klinik eller lignende, hvor kunder kan henvende sig.

Artikel 15Stk. 2 gælder ikke indkomst fra arbejdsgivere i 3. lande.

Efter stk. 3 kan lønindkomst ved arbejde om bord på et skib eller luftfartøj i international trafik kun beskattes i den stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Af stk. 4 fremgår, at danske besætningsmedlemmer på SAS-fly kun kan beskattes i Danmark. 

Artikel 17Indkomst erhvervet i forbindelse med et besøg i en stat, når besøget væsentligt er støttet af offentlige midler fra kunstnerens eller sportsudøverens bopælsstat, beskattes ikke i besøgsstaten. 

Artikel 18Sociale pensioner kan kun beskattes i kildelandet, dog forudsat, at de ikke er bidragsfinansierede. 

Kildestaten kan ifølge stk. 3 beskatte private pensioner og bidragsfinansierede sociale pensioner i følgende tilfælde:

  • hvis modtageren har været hjemmehørende i kildestaten i mindst fem år og derefter er blevet hjemmehørende i den anden stat. Dette gælder dog kun, hvis modtageren er statsborger i kildestaten uden også at være statsborger i bopælsstaten.

Der gives et særligt fradrag på 50.000 kr. til personer, som senest den 27. oktober 1999 blev hjemmehørende i Italien, og som på dette tidspunkt modtog private eller sociale pensioner fra Danmark. Fradraget kan dog højest udgøre det beløb, som personen modtager i pension.

I øvrige tilfælde kan pensioner kun beskattes i bopælsstaten.

Artikel 19Offentligt ansatte med dobbelt statsborgerskab kan fra 1. januar 1993 kun beskattes i kildestaten jf. artikel 31, stk. 2 litra a.  

Offentligt ansatte kunstnere og sportsfolk beskattes efter artikel 19.

Artikel 20Gæsteprofessorer m.v., som forsker eller underviser i den anden stat i mindre end ét år, kan kun beskattes i den stat, de var hjemhørende i inden opholdet som gæsteprofessor.

Artikel 22Efter stk. 1 og 2 skal virksomhed i den anden kontraherende stat i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter altid anses for at udgøre et fast (drifts)sted, hvis aktiviteterne strækker sig ud over en bagatelgrænse på 30 dage inden for en 12-måneders periode.

Virksomhed på borerig ud for kysten skal dog efter stk. 3 kun udgøre et fast driftssted, hvis virksomheden udøves i en periode eller perioder, der overstiger 365 dage inden for en 18-måneders periode.

Efter stk. 4 kan fortjeneste ved supply-trafik med skib eller luftfartøj til borerigge ud for kysten kun beskattes i den stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

Det fremgår af stk. 5, at løn og lignende vederlag til skibs- og flybesætninger i forbindelse med supply-virksomhed kan kun beskattes i den stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Dette er i overensstemmelse med bestemmelsen i artikel 15, stk. 3 om international trafik.  

Stk. 6 fastslår regler for beskatning af kapitalgevinster i de tilfælde, hvor en borerig ejet af et foretagende i den ene stat flyttes væk fra den anden stats kontinentalsokkel. I sådanne tilfælde kan kapitalgevinster - værdistigning på borerigge - ikke beskattes i denne anden stat. Dog kan genvundne afskrivninger beskattes. 

Artikel 24DBO`en er en creditoverenskomst, men er der tale om indkomst, som kun kan beskattes i Italien, anvender Danmark som bopælsland exemption med progressionsforbehold.  

Artikel 26Der gælder en 2 års frist for indbringelse af sag om en stedfunden beskatning, der ikke er i overensstemmelse med DBO`en.

Det er i en protokolbestemmelse præciseret, at den gensidige aftaleprocedure ikke træder i stedet for de nationale klagebehandlingsprocedurer.