Datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes i forbindelse med omdannelsen, anses i skattemæssig henseende for omdannelsesdatoen, jf. VOL § 3, stk. 1. Omdannelsesdatoen er den dag, som følger efter statusdagen for det sidste årsregnskab i den personligt ejede virksomhed. Der kan ikke dispenseres herfra. Reglen er en følge af princippet om skattemæssig succession.

Selskabets første regnskabsperiode skal løbe fra omdannelsesdatoen og skal udgøre 12 måneder. Denne regel gælder også, hvor overdragelse sker til et allerede stiftet selskab. Hvis dette selskabs regnskabsår er forskelligt fra den oprindelige ejers, er det derfor nødvendigt at omlægge selskabets regnskabsår.

Dispensation kan dog i særlige tilfælde fravige kravet om, at selskabets første regnskabsår skal udgøre en periode af 12 måneder, jf. VOL § 3, stk. 3.

Ved vurderingen af om der kan dispenseres, skal der foretages en samlet vurdering af omstændighederne. Det er afgørende for en dispensation, at der sikres kontinuitet i regnskabsaflæggelsen, således at alle indkomstperioder kommer til beskatning, og at intet indkomstår overspringes eller dubleres.

Se som eksempel TfS 1995, 686 LR, hvor Ligningsrådet tillod en opdeling af regnskabsperiode i henholdsvis 6 og 11 måneder, uanset at (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) forlangte en første regnskabsperiode på 17 måneder. Omdannelsen kunne således ske efter reglerne i VOL. Ligningsrådet har tidligere tilladt en første regnskabsperiode på 9 måneder, hvor ansøgningen var begrundet i hensynet til revisors arbejdstilrettelæggelse.

Frist for gennemførelse med tilbagevirkende kraftOmdannelsen kan i skattemæssig henseende tillægges virkning fra et tidspunkt, der ligger forud for overdragelsen af virksomheden. Ifølge VOL § 2, stk. 1, nr. 6, skal overdragelsen dog have fundet sted senest 6 måneder efter omdannelsesdatoen, se herom afsnit E.H.2.1.6.

Er indkomståret f.eks. sammenfaldende med kalenderåret, er omdannelsesdatoen den 1. januar, og omdannelsen - dvs. stiftelsen eller overdragelsen - skal ske inden den 1. juli i det kalenderår, som bliver selskabets første regnskabsår.