Nyplantning af fredskov, plantning af juletræer og frugttræer, læhegn, flerårige energiafgrøder m.v. behandles efter LL § 8 K.
 
LL § 8 K følger det almindelige skatteretlige periodeafgrænsningsprincip.I SKM2002.226.HR fandt Højesteret, at arbejdsydelsen i forbindelse med udplantning og genplantning af træer var en væsentlig del af, hvad en planteskole havde påtaget sig at udføre, og at arbejdsydelsen ikke var udført i 1992. Herefter påhvilede der ikke kommanditselskabet en endelig retlig betalingspligt i 1992, og skatteyderen kunne derfor ikke afskrive på udgifter til plantning af træer og udgifter til etablering af læhegn i indkomståret 1992. Af samme grund kunne skatteyderen ikke foretage fradrag for sin andel af udgifterne til vedligeholdelse af beplantning og læhegn af træer, idet arbejdet hverken kunne udføres eller blev udført i 1992. Skatteyderen kunne heller ikke fortage fradrag for en såkaldt renteudgift, som vedrørte tiden forud for, at han havde påtaget sig en aktuel gældsforpligtelse.

SKM2001.587.LSR: En interessents deltagelse i et investeringsarrangement vedrørende skovplantning anerkendtes ikke i skattemæssig henseende, og der godkendtes ikke fradrag for driftsomkostninger, afskrivninger og renteudgifter. Se også SKM2005.309.ØLR

NyplantningNyplantning foreligger, når et ikke tidligere tilplantet areal beplantes, og dette ikke sker til erstatning for et tilsvarende areal på samme ejendom. Nyplantninger betragtes som udgangspunkt som en ikke fradragsberettiget etableringsudgift.

Vedligehold-
elsesplant-
ning
Der foreligger vedligeholdelsesplantning, når beplantingen sker til erstatning for et eller flere træer plantet i tidligere år, og disse træer er blevet syge eller er døde. Vedligeholdelsesplantning betragtes som udgangspunkt som en fradragsberettiget driftsudgift, jf. SL § 6, stk. 1, litra a.

GenplantningGenplantning foreligger, når et areal beplantes til erstatning for et tilsvarende areal på samme ejendom. Dette gælder, selv om der plantes en anden art træer etc. Det er dog en forudsætning for, at en tilplantning kan betragtes som genplantning, at tilplantningen ikke i stedet må betragtes som overgang til en anden driftsform. Er dette tilfældet, må tilplantningsudgiften i stedet betragtes som udgift til nyplantning. Udgifter til genplantning betragtes som udgangspunkt som fradragsberettigede driftsudgifter, jf. SL § 6, stk. 1, litra a, jf. LSRM 1980, 77.
Se E.E.3.6.1.

PlantningUdgifter til plantning af træer, der er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse som juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift, samt frugttræer og frugtbuske kan ifølge LL § 8 K, stk. 2, 1. pkt., fradrages med indtil 20 pct. årligt. Overstiger udgifterne ikke 25.000 kr. pr. år pr. ejendom, kan beløbet fradrages straks. Se TfS 1998, 174 LSR. Ved kort omdrift forstås, at en beplantning af grantræer er bestemt til juletræs- og pyntegrøntsproduktion, hvor træerne afdrives væsentligt før, der er tale om tømmerproduktion. Fradragsretten efter LL § 8 K, stk. 2, 1. pkt., for plantningsudgifter gælder ved såvel nyplantning som genplantning uden for skov. Udgifter til genplantning i skov af træer, der er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse som juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift, kan dog fradrages straks, jf. SL § 6, stk. 1, litra a. Fradragsretten efter LL § 8 K, stk. 2, gælder uafhængigt af, om der efter de hidtil gældende regler er opnået fradrag for den hidtidige beplantning.
Hvis ejendommen afhændes eller det tilplantede areal ryddes, kan udgifter, der endnu ikke er fradraget efter LL § 8 K, stk. 2, 1. pkt., fratrækkes i samme indkomstår, som ejendommen afhændes eller rydningen sker, jf. LL § 8 K, stk. 2, 4. pkt.
 
SKM2006.397.ØLR (tidligere TfS 1999, 735). Skattemyndighederne havde tilsidesat et kommanditselskabs anskaffelsessum for køb af juletræsplantage, der var udbudt som et skatteprojekt. Landsretten bemærkede, at det efter ordlyden af ligningslovens § 8 K, stk. 2, sammenholdt med forarbejderne hertil, alene er udgifter, der har en vis nærmere tilknytning til den fysiske plantning af skov, som kan fradrages efter bestemmelsen. Øvrige beløb, som kommanditisterne havde betalt for andele i et projekt som det omhandlede, måtte derimod anses som etableringsomkostninger, som ikke er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8 K, stk. 2. Se også SKM2010.433.HR (tidligere SKM2008.126.ØLR).

AnpartsregelDer henvises i øvrigt til PSL § 4, stk. 1, nr. 10, hvorefter indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter LL § 8 K, stk. 2, anses for kapitalindkomst, når antallet af personlige ejere er større end 2 og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, se C.C.3.1.4.

SKM2001.587.LSR : En interessents deltagelse i et investeringsarrangement vedrørende skovplantning anerkendtes ikke i skattemæssig henseende, og der godkendtes ikke fradrag for driftsomkostninger, afskrivninger og renteudgifter.

Egentlige juletræsplantager kan ikke pålægges fredskovspligt, men betragtes som en landbrugsafgrøde.
 
I fredskovspligtige skove må dog maksimalt 10 pct. af den enkelte skov drives med juletræer og pyntegrønt i kort omdrift. Ifølge § 8 K, stk. 2, 3. pkt., kan udgifter til genplantning i skov af juletræer og træer til pyntegrønt fradrages straks. I skov behandles genplantningsudgifter således ens, uanset træart. Der foreligger genplantning, selv om der sker en uvæsentlig udvidelse af arealet med frugttræer og frugtbuske, f.eks. i forbindelse med en plantning, der skal erstatte træer, der er ved at være udtjente. En arealudvidelse på indtil 10 pct. kan normalt behandles som genplantning. Det tilsvarende gælder ved plantning af juletræer og træer bestemt til pyntegrønt.
 
SD-cirkulære 1982-36Sælges en ejendom, hvor skatteyderen efter reglerne i SD-cirkulære 1982-36 ved købet har fratrukket den del af købesummen for ejendommen, der kunne henføres til juletræer mv., skal salgssummen for juletræer mv., der findes på ejendommen ved salg af denne, medregnes til indkomsten. For ejendomme, der er købt den 1. september 1986 eller senere, er der ikke adgang til at fratrække den del af købesummen, der kan henføres til juletræer mv. på rod, og der skal derfor heller ikke ved salg af ejendommen med juletræer mv. ske beskatning af salgssummen for juletræer mv. Reglerne om afgivelse af jordbeholdningserklæring, jf. E.E.2.3, gælder således ikke vedrørende juletræer mv. på rod.
Indtægten fra salg af juletræer på rod, der står på lejet eller forpagtet grund, beskattes som almindelig indkomst. Vederlaget anses ikke for vederlag for afståelse af fast ejendom, da der ikke samtidig sker en overdragelse af den faste ejendom.

Ifølge LL § 8 K, stk. 3, kan udgifter til læhegn fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori udgiften afholdes. Det gælder såvel nye læhegn som genplantning af eksisterende læhegn. Fradragsretten gælder for læhegn, der er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 17 af 18. januar 1996 om læhegn og tilskud til læplantning som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 834 af 19. juli 2006. 

I læhegnslovens § 1 defineres læhegn som en sammenhængende plantning af træer eller buske med indtil 7 planterækker og en bredde af ikke over 10 m, der anlægges med det formål at nedsætte vindhastigheden over arealer, herunder arealer med anlæg, der anvendes i forbindelse med jordbrugsmæssig produktion m.v. Definitionen omfatter tillige læplantninger omkring driftsbygninger, tekniske anlæg og lignende, der anvendes i forbindelse med jordbrugsmæssig produktion, og som tillige har en positiv virkning på natur, fauna og landskab. Nedsættelse af vindhastigheden skal dog fortsat være læhegnets formål.

Såfremt en plantning ikke falder ind under definitionen, kan udgifterne til plantningen eventuelt afskrives som et accessorium efter AL § 14, stk. 3, jf. således også TfS 1997, 770 LSR.  

LL § 8 K, stk. 3, omfatter også udgifter til supplerende lægivende løvtræplantninger, som er beplantninger af overvejende løvfældende træer og buske, der etableres samtidig med og i tilknytning til anlæg af læhegn for at fremme læhegnets lægivende virkning samt virkning for landskabs- og naturforhold. 

Tilskud til læplantning udbetales i rater af Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger i takt med plantningen af læhegn efter særligt fastsatte regler. Tilskuddet medregnes til den skattepligtige indkomst i samme indkomstår, som den skattepligtige afholder sin udgift til læplantningen. I SKM2002.502.LSR kunne udgifter til beplantning af asketræer med en afstand på 5-10 meter mellem hvert træ langs en landbrugsejendoms matrikel mod offentlig vej fradrages efter reglerne om læhegn.

I SKM2002.422.LSR fandt Landsskatteretten, at en erstatning for tab af levende hegn var skattepligtig, idet erstatningen var ydet til dækning af en udgift som var fradragsberettiget efter LL § 8 K, stk. 3.

Ifølge LL § 8 K, stk. 4, kan udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder i form af ask, el, elefantgræs, hassel, pil, poppel og præriegræs fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori udgiften er afholdt. Det er en betingelse, at den skattepligtiges areal med planter af de arter, som er nævnt i LL § 8 K, stk. 4, 1. punktum, i ren eller blandet bestand er på mindst 0,30 hektar.

Der kan ikke opnås fradrag for udgifter, der afholdes til plantning af flerårige energiafgrøder uden for EU/EØS, Grønland og Færøerne.

Fradraget gælder for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder, der afholdes den 1. januar 2010 eller senere.

Det er ikke et krav, at plantningen er foretaget som led i erhvervsmæssig virksomhed. Lønmodtagere der investerer i plantning af flerårige energiafgrøder kan således også fradrage udgifterne hertil.

Det vil ikke være en hindring for fradraget, hvis det senere viser sig, at der ikke kan findes afsætning for en afgrøde til anvendelse til produktion af energi, eller hvis afgrøden anvendes til andre formål end produktion af energi. I sådanne tilfælde skal der således ikke ske genoptagelse af skatteansættelsen. Hvis den flerårige afgrøde anvendes til fremstilling af energi eller varme til producentens eget private forbrug, skal der skattemæssigt ske indtægtsføring af den udgift, der er blevet fradraget i forbindelse med fremstillingen af den anvendte afgrøde.

I henhold til LL § 8 K, stk. 5, omregnes anskaffelsessummer og afståelsessummer for træer m.v. omfattet af LL § 8 K, stk. 1-4, til kontantværdi. For træer m.v., der er anskaffet før indkomståret 1999, skal der ikke ske kontantomregning af anskaffelsessummen, idet der efter de hidtil gældende regler ikke har været krav herom, jf. lov nr. 434 af 26. juni 1998 § 16, stk. 10, og AL § 56.
I henhold til LL § 8 K, stk. 6, finder LL § 8 K, stk. 1-5, tilsvarende anvendelse på udgifter til plantning på lejet eller forpagtet jord. Det gælder dog ikke adgangen til straksfradrag for udgifter, der ikke overstiger 25.000 kr. pr. år pr. ejendom, samt adgangen til at fratrække udgifter, der endnu ikke er fradraget ved salg af ejendommen. Ophører et leje- eller forpagtningsforhold, kan lejeren eller forpagteren fratrække udgifter, der endnu ikke er fradraget efter LL § 8 K, stk. 2, 1. pkt., i det år, hvori leje- eller forpagtningsforholdet ophører.  
Udgifter, der er fratrukket efter LL § 8 K, stk. 1-5, medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af skattepligtig fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom, jf. LL § 8 K, stk. 7. 
Uanset bestemmelserne i LL § 8 K, stk. 1-4, kan udgifter til anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler samt fast ejendom kun fradrages eller afskrives efter afskrivningsloven, jf. LL § 8 K, stk. 8.