Udgift til grundforbedring af jordbrugsbedrift kan i almindelighed ikke fradrages i indkomstopgørelsen for det år, hvori den afholdes.
 
Drænings- og markvandings-
anlæg på jordbrugs-
bedrifter
Vedrørende drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter henvises til E.C.5.8.
 
 
Udgifter til rørlægning af åbne vandløb kan afskrives som dræningsudgifter, såfremt den skattepligtige er ejer af vandløbet, jf. LSRM 1986, 5.

Andre former for grundforbedring falder i overensstemmelse med hidtidig praksis uden for afskrivningsloven. Udgifter til landvinding kan således ikke afskrives, LSRM 1974, 142.   
 
Omkostning til mergling, kalkning og dybdepløjning kan fradrages som en driftsudgift ved indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvori den er afholdt.
 
Landsskatteretten har i sin kendelse refereret i TfS 1994, 338 godkendt, at en udgift til en markboring var fradragsberettiget, fordi den alene tog sigte på retablering af en ejendoms hidtidige vandforsyning, efter at ejendommens brønd var løbet tør. Landsskatteretten bemærkede, at såfremt klageren havde afholdt udgift til etablering af en ny brønd udelukkende for at fremskaffe samme vandmængde som hidtil oppumpet fra en brønd, der var løbet tør, ville udgiften normalt kunne fradrages ved indkomstopgørelsen for det år, i hvilket den var afholdt, jf. Told- og Skattestyrelsens ligningsvejledning for 1992, pkt. E.K. 2.10. Selv om der i den konkrete sag var tale om udgifter, der vedrørte en særlig form for vandindvinding, og for hvis skattemæssige behandling der var fastsat visse særlige regler i ligningsvejledningen, jf. 1992-vejledningen i pkt. E.E 3.4 og tidligere vejledninger med tilsvarende indhold, fandt Landsskatteretten, at den omtvistede udgift til markboringen i dette tilfælde, hvor bekostningen udelukkende måtte bedømmes som medgået til fremskaffelse af samme mængde vand som hidtil indvundet fra vandløbet, skattemæssigt burde behandles på samme måde som omtalt ovenfor med hensyn til udgifter til ny brøndboring, der alene tog sigte på retablering af en ejendoms hidtidige vandforsyning, efter at ejendommens brønd var løbet tør.