Nye regler om fraflytningsbeskatningBemærk at reglerne om fraflytningsbeskatning i KGL er blevet ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2010.
Se LV 2010-1 for en beskrivelse af de hidtil gældende regler i KGL § 37 om fordringer, gæld og finansielle kontrakter, herunder reglerne om henstand.

PersonerPersoner omfattet af KGL § 12 er omfattet af reglerne om fraflytningsbeskatning i KGL. Se nærmere afsnit A.D.2.19.1

Selskaber mv.Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 med virkning fra indkomståret 2010 blev KGL § 37 ændret, således at reglen ikke længere omfatter selskaber mv. Reglen omfattede for selskabers vedkommende faste driftssteder i Danmark af udenlandske selskaber. Sådanne faste driftssteder er mht. overførsel af aktiver og passiver, så disse aktiver og passiver ikker længere er omfattet af dansk skattepligt og det faste driftssteds ophør er omfattet af SEL § 8, stk. 4, hvorefter der sker beskatning som ved afståelse.
Hvis ledelsen for et dansk registreret aktieselskab flytter til udlandet, skal flytningen anses for opløsning af selskabet efter SEL § 5, stk. 5, hvorefter aktiver og passiver anses for afståede. For selskaber mv. der ikke er registreringspligtige, fx selskaber mv. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 6, skal en flytning anses for overgang til skattefri virksomhed. Overgang til skattefri virksomhed anses for ophør efter SEL § 5, stk. 4 og dette indebærer at selskabet mv. anses for at have afstået sine aktiver med eventuel avancebeskatning til følge. Se A.D.2.19.2, hvor der er en henvisning til en beskrivelse af de hidtil gældende regler for selskabers vedkommende.

Hensigten med reglerneKGL § 37 omhandler beskatning af visse urealiserede gevinster og tab på fordringer og finansielle kontrakter ved fraflytning m.v. Hensigten med bestemmelsen er at sikre dansk beskatning af gevinster og tab, som er optjent i forbindelse med skattepligt til Danmark, men ikke realiseret ved skattepligtsophør m.v. Dette sker ved, at fraflytning ligestilles med realisation. Se dog nedenfor om henstand med betaling af fraflytningsskat.

Ved lov nr. 312 af 17. maj 1995 om ændring af forskellige skattelove (international beskatning) blev der i selskabsskatteloven og kildeskatteloven indført generelle regler om beskatning ved skattepligtens ophør for selskaber og personer. Disse regler har ingen selvstændig betydning for beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter, der reguleres af kursgevinstlovens særregler i § 37.

Ikrafttrædelse mv. for de nye reglerLov nr. 724 af 25. juni 2010 der ændrer reglerne i KGL om fraflytningsbeskatning har virkning fra 1. juli 2010, se nævnte lovs §§ 1, nr. 36 og 20, stk. 8.
Dvs. personer hvis skattepligt til Danmark ophører pga. fraflytning eller som følge af flytning af skattemæssigt hjemsted den 1. juli 2010 eller senere omfattes af de nye regler. Se nærmere afsnit A.D.2.19.3.

Personer fraflyttet mv. før den 1. juli 2010Personer hvis skattepligt er ophørt som følge af fraflytning eller hvis skattemæssige hjemested er flyttet før den 1. juli 2010 og som efter dagældende KSL § 73E har eller vil få henstand med betalingen af fraflytterskatten (henstandsbeløbet), forfalder henstandsbeløbet til betaling, når aktiverne afstås, gælden indfries eller personen dør.
Der skal gives meddelelse til told- og skatteforvaltningen om afståelsen senest den 1. juli i året efter afståelsen eller indfrielsen henholdsvis dødsåret.
Frist for betaling af forfaldne beløb er den 1. oktober i året efter afståelsesåret mv. med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden.
Er der ikke betalt rettidigt forrentes det forfaldne beløb med renten efter § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter med tillæg på 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Se hjemlen i § 20, stk. 16 i lov nr. 724 af 25. juni 2010. 

HenstandDer kan efter de nye regler opnås henstand med betaling af fraflytningsskatten, men i forhold til de hidtil gældende regler i KGL § 37 er der kommet nye betingelser for at få henstand, og der er indført nye regler for, hvornår fraflytterskatten skal betales. Se nærmere afsnit A.D.2.19.3.

 

I dette afsnit beskrives reglerne om, hvornår der skal ske fraflytningsbeskatning. Se afsnit A.D.2.19.3, hvor reglerne om opgørelse af gevinst og tab beskrives nærmere.

Personer med længerevarende til knytning til DanmarkBeskatning ved fraflytning sker kun, hvis den pågældende har været skattepligtig til Danmark i én eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år forud for ophøret af skattepligten eller flytningen af hjemstedet, jf. KGL § 37, stk. 3.
Hvis den pågældende inden for de seneste 10 år i en periode har været fuldt skattepligtig og i en anden periode begrænset skattepligtig af fordringer eller finansielle kontrakter som led i erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, sammenlægges disse skattepligtsperioder ved afgørelsen af, om den pågældende har været skattepligtig til Danmark i mindst 7 år. Se desuden nedenfor om beholdningens værdi på fraflytningstidspunktet.
Betingelsen om tilknytning til Danmark efter KGL § 37, stk. 3, 1. pkt. gælder ikke personer, der efter KGL § 38B har fået nedsat handelsværdien af fordringer og kontrakter, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgik i beholdningsoversigten efter KGL § 38A, stk. 1. Dvs. reglen om tilknytning gælder ikke en person, der er blevet fraflytningsbeskattet, og som flytter tilbage til Danmark med sine fordringer og finansielle kontrakter, og som flytter fra Danmark igen (ny fraflytningsbeskatning), hvor de pågældende fordringer og kontrakter indgik på beholdningsoversigten ved den første fraflytning, og hvor der som følge af personens resterende henstand på tilbageflytningstidspunktet er beregnet en indgangsværdi på fordringerne mv. som personen havde med tilbage til Danmark. Se hjemlen i KGL § 37, stk. 3, 4. pkt.
Se afsnit A.D.2.19.3 om reglerne i KGL §§ 38A og 38B. 

Hvis personen har erhvervet fordringer mv. fra sin ægtefælleHar den pågældende erhvervet fordringer eller finansielle kontrakter fra sin ægtefælle, der opfylder betingelsen om længerevarende tilknytning til Danmark, sker der beskatning efter § 37 uanset varigheden af fraflytterens skattepligt, jf. § 37, stk. 3, 2. pkt. Der skal ligeledes ske beskatning ved fraflytning, hvis fraflytteren har erhvervet fordringer, gæld eller finansielle kontrakter efter reglerne om succession ved familieoverdragelse, jf. § 37, stk. 3, 3. pkt. Det er i disse tilfælde uden betydning, hvor længe fraflytteren, som erhvervelsen stammer fra, har været skattepligtig til Danmark.

Værdien af personens beholdning af fordringer og kontrakter på fraflytningstidspunktet - "100.000 kr.-regel"Der indtræder kun fraflytningsbeskatning, hvis personens beholdning af fordringer og kontrakter på tidspunktet for skattepligten ophør mv. har en samlet kursværdi på 100.000 kr. eller mere. Se KGL § 37, stk. 2.
Beholdningens værdi skal opgøres pr. person. For ægtefælle opgøres værdien pr. ægtefælle, og eventuelt uudnyttede beløb kan ikke overføres mellem ægtefællerne.

Fuld skattepligt ophørerFor personer finder reglerne i KGL § 37 anvendelse, når en persons skattepligt efter KSL § 1 ophører på grund af fraflytning. Fraflytningen sidestilles med realisation af fordringer og finansielle kontrakter.

Fuld til begrænset skattepligtHvis personen ved fraflytningen bliver begrænset skattepligtig af erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 4, anses fordringerog finansielle kontrakter, som indgår i denne erhvervsvirksomhed, ikke for realiserede.

En person kan endvidere blive omfattet af bestemmelserne i KGL § 37 ved flytning af skattemæssigt hjemsted. En sådan situation kan foreligge, hvis en person bevarer fuld skattepligt til Danmark efter fraflytning og desuden ved tilflytning bliver fuldt skattepligtig til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland (dobbeltdomicil).

Hvis der er indgået en DBO med den pågældende stat, og personen efter reglerne i DBO'en bliver hjemmehørende i tilflytningsstaten, skal dette ved anvendelsen af reglerne i § 37 ligestilles med ophør af skattepligt efter KSL § 1. Dette betyder, at gevinst og tab på fordringer og finansielle kontrakter anses for realiseret på tidspunktet, hvor personen bliver hjemmehørende uden for Danmark. Dette gælder dog ikke hvis personen har indkomst, som efter reglerne i DBO'en med den pågældende stat kan henføres til erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet som nævnt i KSL § 2, stk. 1, nr. 4.

Ligeledes anses fordringer og finansielle kontrakter, som den skattepligtige overfører fra det faste driftssted til udlandet, for realiserede.

Visse overdragelser af fordringer mv. mellem ægtefællerBemærk at reglen i den hidtil gældende KGL § 37, stk. 10 ved lov nr. 724 af 25. juni §§ 1, nr. 36, § 6, nr. 2 og 3 og 20, stk. 8 med virkning fra den 1. juli 2010 er ophævet i KGL og overført til en ny § 27 i KSL. Den hidtil gældende KGL § 37, stk. 10 fastslog, at KSL §§ 26 og 26A ikke fandt anvendelse på overdragelser mellem ægtefæller, hvor den ene af ægtefællerne er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og at sådanne overdragelser dermed skulle tillægges skattemæssig virkning som realisation. Efter reglerne i KSL §§ 26 A og 26 B har overdragelser af aktiver mellem samlevende ægtefæller, der begge er fuldt skattepligtige her til landet, normalt ingen skattemæssige konsekvenser.

 

KGL § 37 er for selskabers vedkommende er ophævet, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009. Ophævelsen har virkning fra indkomståret 2010. Der henvises til LV 2009-2 afsnit A.D.19.2 for en gennemgang af reglerne, der er gældende for indkomståret 2009.

KGL § 37 omfatter ikke den situation, hvor et selskabs skattepligt til Danmark ophører, fordi ledelsens sæde flyttes til udlandet, Grønland eller Færøerne. I stedet reguleres situationen af reglerne i selskabsskatteloven, jf. SEL § 5, stk. 7. Efter denne bestemmelse anses aktiver og passiver, som ikke efter ledelsens fraflytning fortsat er omfattet af dansk beskatning, for afhændet på fraflytningstidspunktet og salgssummen ansættes til handelsværdien på fraflytningstidspunktet.

I dette afsnit beskrives reglerne i KGL § 37-38 B som affattet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010. Reglerne har virkning fra 1. juli 2010.

Se LV 2010-1 for en beskrivelse af de hidtil gældende regler om henstand og omberegning i KGL § 37.

Betingelser for at der indtræder fraflytningsbeskatningSe afsnit A.D.2.19.1 om betingelserne for, hvornår der efter KGL § 37, stk. 1 indtræder fraflytningsbeskatning af en person omfattet af KGL § 12.

Fraflytningsbeskatning - gevinst og tab anses for realsieret - KGL § 37, stk. 1Som følge af at skattepligten ophører pga. fraflytning eller flytning af skattemæssigt hjemsted, anses gevinst og tab på fordringer, der er er skattepligtige her til landet for realiserede. Se hjemlen i KGL § 37, stk. 1. Se om opgørelsen af gevinst og tab nedenfor.

Omfattede fordringer og kontrakterFølgende fordringer og kontrakter er omfattet af reglerne om fraflytningsbeskatning:

A. Samtlige fordringer og kontrakter, der er skattepligtige efter KGL. Se KGL § 37, stk. 1
B. Aftaler om køb og salg af aktier. Se KGL § 37, stk. 6

Ad A.
Fordringer der er erhvervet før den 27. januar 2010, som var blåstemplede efter de hidtil gældende regler i KGL §§ 14 og 38 vil fortsat kunne afstås skattefrit, og skal derfor heller ikke fraflytningsbeskattes.
Som følge af indførelsen af bagatelgrænsen på 2.000 kr. i KGL § 14, vil der ikke indtræde beskatning vedrørende fordringer erhvervet den 27. januar 2010 eller senere, hvis indkomstårets nettogevinst ikke oversiger 2.000 kr.
Det er uden betydning for indtræden af fraflytningsbeskatning om gevinst og tab på fordringen beskattes efter realisationsprincippet eller lagerprincippet.

Ad B.
Aftaler om køb og salg af aktier er omfattet af reglen om fraflytningsbeskatning i KGL § 37, stk. 1, uanset om sådanne aftaler om køb og salg af aktier er undtaget beskatning som finansiel kontrakt efter KGL § 30, stk. 1, nr. 5 og dermed normalt ikke skal beskattes efter KGL.
Reglen i KGL § 37, stk. 6 omfatter ikke køberetter omfattet af LL § 28, stk. 4 eller 5.
Uden reglen i KGL § 37, stk. 6 ville det være muligt at omgå betingelserne for at være undtaget fra beskatning som finansiel kontrakt i KGL § 30, stk. 3 (kontrakten må ikke afvikles ved differenceafregning eller afstås) ved at fraflytte Danmark og efterfølgende afvikle kontrakten ved differenceafregning.

Gæld omfattet af KGLGevinst og tab på gæld skulle efter den hidtil gældende KGL § 37 anses for realiseret som pga. fraflytning mv. Som følge af lov nr. 724 af 25. juni 2010 er gæld imidlertid ikke længere omfattet af fraflytningsbeskatningen. Ændringen har virkning fra den 1. juli 2010.

Opgørelse af gevinst og tab - KGL § 37, stk. 4Når personens fordringer og kontrakter anses for realiserede som følge af fraflytning mv., skal gevinst og tab på fordringer som hovedregel opgøres efter KGL §§ 25-26 A (se A.D.2.14) og for kontrakter som hovedregel efter KGL §§ 32-34 A (se A.D.2.18.6).
Fordringens henholdsvis kontraktens værdi ved realisation (værdien på fraflytningstidspunktet) træder i stedet for afståelsessummen henholdsvis indfrielsessummen. Se hjemlen i KGL § 37, stk. 4.
Der gælder dog to undtagelser:

A. hvis personen har anvendt lagerprincippet
B. for køberetter til aktier

Ad A.
Hvis fraflytteren (den skattepligtige) anvender lagerprincippet, og fordringens henholdsvis kontraktens værdi er lavere ved indkomstårets udløb end ved fraflytningen (realisationen), træder værdien ved indkomstårets udløb i stedet for værdien på fraflytningstidspunktet.
Hvis fraflytteren anvender lagerprincippet og fordringens henholdsvis kontraktens værdi ved faktisk afståelse eller indfrielse inden indkomstårets udløb er lavere end ved fraflytningen (realisation), træder værdien ved faktisk afståelse eller indfrielse i stedet for værdien på fraflytningstidspunktet. 
Se hjemlen i KGL § 37, stk. 4, 2. og 3. pkt.

Ad B.
For køberetter til aktier, der er omfattet af KGL § 30, stk. 1, nr. 5 kan fraflytteren vælge at opgøre den skattepligtige gevinst efter KGL § 37, stk. 1 som forskellen mellem udnyttelseskursen og kursen på den pågældende aktie på tidspunktet for fraflytningen (skattepligtsophøret). Se hjemlen i KGL § 37, stk. 4, 4. pkt.

Beregning af fraflytninsskat - KGL § 37, stk. 5Der skal beregnes skat af nettogevinsten på fordringer og kontrakter, der anses for realiseret efter KGL § 37, stk. 1.

Henstand med betaling af fraflytningsskatten - KGL § 37, stk. 5Der kan gives henstand med betalingen af den beregnede fraflytningsskat (henstandsbeløbet) efter reglerne i KGL §§ 38 og 38 A i det omfang gevinst og tab på fordringer og kontrakter ved skattepligtsophøret opgøres efter realisationsprincippet. Se hjemlen i KGL § 37, stk. 5. For kontrakters vedkommende kan realisationsprincippet kun anvendes efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen efter KGL § 33, stk. 2.
Henstanden varer indtil de fraflytningsbeskattede fordringer og kontrakter afstås eller indfries mv., indtil personen dør eller ikke opfylder betingelsen i KGL § 38 A, stk. 8. Se nedenfor om betaling af henstandsbeløbet ved afståelse og indfrielse mv. af fraflytningsbeskattede fordringer og kontrakter.

Personer kan efter KGL § 38, stk. 1 få henstand med betaling af fraflytningsskat, hvis realisationsprincippet har være anvendt, jf. ovenfor, og hvis betingelserne nedenfor opfyldes.

Betingelse for henstand - rettidig indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt - KGL § 38, stk. 2Henstand er betinget af, at personen rettidigt indgiver selvangivelse og sammen hermed en beholdningsoversigt efter KGL § 38 A. Hvis told- og skatteforvaltningen har givet udsættelse med indgivelse af selvangivelsen efter SKL § 4, stk. 4, skal selvangivelse og beholdningsoversigt være indgivet inden denne frist. Se hjemlen i KGL § 38, stk. 2. Se nærmere om beholdningsoversigten nedenfor.
Hvis selvangivelse og beholdningsoversigt ikke er rettidigt indgivet, bortfalder retten til henstand. Fraflytningsskatten anses i den forbindelse for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand.
Skatten forrentes med renten efter § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt. Se hjemlen i KGL § 38, stk. 4. Se dog nedenfor om bortseelse fra fristoverskridelse. 
Bemærk, at så længe der er en positiv henstandssaldo, skal personen hvert år indgive selvangivelse. Se KGL § 38 A, stk. 8. Se nærmere nedenfor.

Betingelse for henstand ved fraflytning til lande uden for EU og Norden - KGL § 38, stk. 3Hvis personen flytter til et land uden for EU og Norden, er henstanden desuden betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed.
Sikkerheden skal stå i passende forhold til henstandsbeløbet. Sikkerheden kan stilles i form af:

  • aktier
  • obligationer optaget til handel på et reguleret marked
  • bankgaranti
  • anden betryggende sikkerhed

Se hjemlen i KGL § 38, stk. 3. Bemærk at betingelserne for henstand er overført, uden materielle ændringer, fra KSL § 73 E til KGL ved lov nr. 724 af 25. juni 2010.

Bortseelse fra overskridelse af frist for indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt - KGL § 38, stk. 5Told- og skatteforvaltningen kan efter en konkret vurdering se bort fra en overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt efter KGL § 38, stk. 2. Se hjemlen i KGL § 38, stk. 5.
En fristoverskridelse kan få ret alvorlige konsekvenser for den skattepligtige, idet retten til henstand bortfalder, og fraflytningsskatten skal betales som anført ovenfor. Told- og skatteforvaltningen kan derfor i konkrete situationer se bort fra en fristoverskridelse, hvis omstændighederne taler herfor. Se bemærkningerne til § 1, nr. 36 i lov nr. 724 af 25. juni 2010.

Beholdningsoversigt - KGL § 38 A, stk. 1Som nævnt ovenfor er det en betingelse for at få henstand efter KGL § 38, stk. 1, at den skattepligtige indgiver en beholdningsoversigt efter reglerne i KGL § 38 A, stk. 1.
Beholdningsoversigten skal som udgangspunkt omfatte samtlige fordringer og kontrakter, som personen ejede på fraflytningstidspunktet, hvor gevinst og tab skal opgøres efter realisationsprincippet.
Beholdningsoversigten skal ikke kun indeholde de fordringer og kontrakter, der konkret er blevet fraflytningsbeskattet, men også fordringer og kontrakter med et latent tab og fordringer og kontrakter med gevinst, hvor der er modregnet tab.
Dog skal følgende fordringer og kontrakter ikke med på beholdningsoversigten:

  • Fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, der på udstedelsestidspunktet opfyldte mindsterentekravet i KGL § 38 (blåstemplede obligationer), jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009.
  • Fordringer og kontrakter hvor fraflytningsskatten er betalt, herunder fordringer og kontrakter, hvor gevinst og tab ved fraflytningen blev opgjort efter lagerprincippet

Henstandssaldo - KGL § 38 A, stk. 1Der skal endvidere etableres en henstandssaldo, der udgør den beregnede skat (henstandsbeløbet). Begyndelsessaldoen på henstandssaldoen er således den beregnede fraflytterskat, hvor der er opnået henstand med betalingen. Se KGL § 38 A, stk. 1. Henstandsbeløbet forfalder til betaling efter reglerne i KGL § 38 A, stk. 2-7, når der fx sker afståelse eller indfrielse mv. af en fordring, der indgår på beholdningsoversigten.

Generelle principper for opgørelse af gevinst og tab, når fordringer og kontrakter på beholdningsoversigten afstås eller indfries mv., herunder personens død - KGL § 38 A, stk. 2 og 6Når en fordring eller kontrakt, der indgår i beholdningsoversigten afstås eller indfries mv., herunder indfrielse af en fordring ved afdragsvis betaling og udnyttelse (manglende udnyttelse) af en finansiel kontrakt, skal der opgøres en gevinst eller et tab. Opgørelsen skal ske pr. fordring (kontrakt), der er afstået eller indfriet mv.
Gevinsten eller tabet opgøres på grundlag af fordringens (kontraktens) anskaffelsessum og afståelsessummen eller indfrielsessummen mv.
Ved anskaffelsessum forstås den anskaffelsessum, der indgik i beregning af gevinst og tab, der anses for realiseret som følge af fraflytningen (opgørelsen af fraflytningsskatten).
Et tab kan dog højest opgøres til forskellen mellem fordringens (kontraktens) værdi på fraflytningstidspunktet og afståelses- eller indfrielsessummen mv. Herved undgås det at samme tab medregnes to gange - først ved fraflytning hvor tabet eventuel kan fradrages i gevinster og dernæst ved afståelse, hvor det kan modregnes i gevinster.
Der gælder et FIFO-princip for fordringer (kontrakter) registreret i en værdipapircentral inden for samme fondskode, samt fordringer (kontrakter) der er udstedt på samme vilkår af samme udsteder. Dvs. de først erhvervede fordringer (kontrakter) anses for de først afståede. Se hjemlem i KGL § 38 A, stk. 2. Se nedenfor om hvordan henstandssaldoen skal nedskrives og betales ved henholdsvis gevinst og tab.
Personens død sidestilles med afståelse mv. af alle fordringer og kontrakter, der indgår i beholdningsoversigten, og reglerne i KGL § 38 A, stk. 2-4 og 7-9 finder tilvarende anvendelse ved død. Ved personens død skal hestandssaldoen således nedskrives og betales efter de regler, der gælder ved afståelse og indfrielse mv. af fordringer (kontrakter), der indgår i beholdningsoversigten. Se hjemlen i KGL § 38 A, stk. 6.

Nedskrivning af henstandssaldoen ved afståelse og indfrielse mv. med gevinst - KGL § 38 A, stk. 3Hvis der efter reglen i KGL § 38 A, stk. 2 er opgjot en gevinst, forfalder der et beløb til betaling, og henstandssaldoen nedskrives, når beløbet er betalt. Se nærmere nedenfor om forfalds- og betalingstidspunkter for det beløb, hvormed henstandssaldoen skal nedskrives.
Beløbet der forfalder opgøres som den skat, der kan beregnes af gevinsten efter PSL § 8 a fratrukket skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne i LL § 33, stk. 1. Hvis den beregnede skat efter PSL § 8 a, således overstiger den betalte skat i udlandet, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives, når beløbet er betalt. Se hjemlen i KGL § 38 A, stk. 3.

Nedskrivning af henstandssaldoen ved afståelse og indfrielse mv. med tab - KGL § 38 A, stk. 4Hvis der efter reglen i KGL § 38 A, stk. 2 er opgjort et tab, skal henstandssaldoen nedskrives.
Der skal beregnes negativ skatteværdi af tabet efter PSL § 8 a, og henstandssaldoen nedskrives med et beløb svarende til den negative skatteværdi.
Hvis der efter de udenlandske regler som personen er omfattet af kan opgøres et tab, som personen har fradrag for i det pågældende land, beregnes der negativ skatteværdi heraf efter udenlandske regler. Der forfalder et beløb, svarende til skatteværdien af tabet efter de udenlandske regler, til betaling, men henstandssaldoen skal ikke nedskrives med et beløb svarende til skatteværdien af tabet opgjort efter udenlandske regler. Se hjemlen i KGL § 38 A, stk. 4.
Hvis der er tab, skal henstandssaldoen således kun nedskrives med et beløb svarende til skatteværdien efter PSL § 8 a. Har tabet efter udenlandske regler en skatteværdi, forfalder der et beløb til betaling svarende til denne skatteværdi, men henstandssaldoen skal ikke nedskrives med dette beløb, idet henstandssaldoen kun skal nedskrives vedr. tabet (skatteværdien) én gang. Se nedenfor om forfalds- og betalingstidspunkter. Se om KGL § 38 A, stk. 7 nedenfor om tab, der efter udenlandske regler kan fremføres til fradrag i senere indkomstår.

Henstandssaldoen kan kun nedskrives til 0 kr. - KGL § 38 A, stk. 5Henstandssaldoen kan kun nedskrives til 0 kr. og det er herved fastslået, at henstandssaldoen ikke kan nedskrives med et større beløb end den ved fraflytningen beregnede skat (henstandssaldoens begyndelsessaldo). Dermed kan der heller ikke forfalde et større beløb til betaling end den ved fraflytningen beregnede skat.

Når alle fordringer og kontrakter på henstandssaldoen er afstået eller indfriet mv. - KGL § 38 A, stk. 7Når alle fordringer og kontrakter i beholdningsoversigten er afstået eller indfriet mv., bortfalder den eventuelt resterende henstandssaldo.
Henstandssaldoen bortfalder dog ikke, hvis personen har uudnyttede realiserede tab på de pågældende fordringer og kontrakter, der efter de udenlandske regler, der gælder for personen, kan fremføres til fradrag i senere indkomstår. Se ovenfor om nedskrivning af henstandssaldoen efter KGL § 38 A, stk. 4 med beløb svarende til tabets skatteværdi, der er fratrukket efter udenlandske regler.

Der skal indgives selvangivelse årligt for at opretholde henstanden - KGL § 38 A, stk. 8Den fraflyttede person skal for hvert indkomstår, hvor der er en positiv henstandssaldo, indgive selvangivelse. Der skal også indgives selvangivelse for et indkomstår, hvor der ikke er afstået eller indfriet mv. fordringer og kontrakter der indgår i beholdningsoversigten.
Selvangivelsesfristen er den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Udløber fristen en fredag eller lørdag, kan selvangivelse foretages rettidigt den følgende søndag.
Indgives selvangivelsen ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen forfalder til betaling. Se nærmere om forfalds- og betalingstidspunkter nedenfor.
Told- og skatteforvaltningen kan efter en konkret vurdering se bort fra en overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelsen, hvis omstændighederne taler herfor. Se hjemlen i KGL § 38 A, stk. 8.

Forfald og betalingsfrister for beløb som henstandssaldoen nedskrives med - KGL § 38 A, stk. 9Fristen for betaling af beløb, der forfalder efter reglerne i KGL § 38 A, stk. 3, 4, 6 og 8, som beskrevet ovenfor, er den 1. oktober i året efter indkomståret henholdsvis dødsåret. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. i forfaldsmåneden. Falder den sidste rettidige indbetalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten efter § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

Tilbageflytning, indgangsværdier og bortfald af resterende henstandssaldo - KGL § 38 BFår personen på ny skattemæssigt hjemsted i Danmark (tilbageflytning), skal fordringer og kontrakter, der indgår i beholdningsoversigten og som personen fortsat ejer ved tilbageflytningen, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilbageflytningstidspunktet efter reglen i KGL § 36, jf. KGL § 38 B, stk. 1.
Hvis der ved tilbageflytningen fortsat er en henstandssaldo, skal handelsværdien på de pågældende fordringer og kontrakter på tilbageflytningstidspunktet dog nedsættes. Handelværdien skal nedsættes med det laveste af to følgende beløb:

  1. Det resterende henstandsbeløb, der indgår på henstandssaldoen, omregnet til indkomstgrundlag baseret på reglerne i PSL § 8 a. Dvs. at den resterende fraflytterskat skal omregnes til gevinst efter PSL § 8 a.
  2. Den samlede nettogevinst på de fordringer og kontrakter som personen ejer på tilflytningstidspunktet, opgjort på grundlag af handelsværdien på tilflytningstidspunktet og den anskaffelsessum, der indgik i beregningen af fraflytningsskatten efter KGL § 37, stk. 4. Nettogevinsten opgøres ved at der for hver fordring og kontrakt opgøres gevinst eller tab, idet tab fragår i gevinster. Hvis nettopgørelsen fører til en samlet gevinst på 0 kr. eller et samlet nettotab, skal handelværdien ikke reguleres. Se KGL § 38 B, stk. 2

Beløbet i 1. ovenfor vil normalt være det laveste, hvis handelsværdien på tilflytningstidspunktet er lige med eller større end handelsværdien på fraflytningstidspunktet.
Beløbet i 2. ovenfor vil normalt være det laveste, hvis handelsværdien på tilflytningstidspunktet er lavere end handelsværdien på fraflytningstidspunktet.

Beløbet efter enten nr. 1 eller 2 ovenfor som skal nedsætte handelsværdien på fordringer og kontrakter, fradrages de pågældende fordringer og kontrakter på grundlag af deres handelsværdi. Se KGL § 38 B, stk. 3. 

Når handelsværdien på fordringer og kontrakter er blevet nedsat med beløb efter enten 1. eller 2. ovenfor, bortfalder den resterende henstandssaldo. Se KGL § 38 B, stk. 4.