Afsnit A.F.1.3 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.6 om fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer.

x

I lov nr. 519 af 12. juni 2009 blev der indført regler for beskatning af værdien af et eller flere multimedier, der af en arbejdsgiver stilles til rådighed for en ansat. De  regler har virkning fra og med indkomståret 2010. Reglerne er beskrevet i afsnit C.A.5.2.

I det omfang der inden den 22. april 2009 er indgået en aftale mellem en arbejdsgiver og den ansatte, om at denne betaler sin arbejdsgiver for at få stillet en pc med tilbehør til rådighed, har lovændringen først virkning fra og med indkomståret 2013, jf. lov nr. 519 af 12. juni 2009, § 5, stk. 10. Den ansatte kan derfor til og med indkomståret 2012 fortsat fradrage udgifterne, hvis pc'en er stillet til rådig til brug ved arbejdet, dog højst 3.500 kr. i sin skattepligtige indkomst. Adgangen til at foretage fradraget er betinget af, at arbejdsgiveren afholder mindst 25 % af udgifterne ved at stille computeren med tilbehør til rådighed. Se nærmere om betingelserne under C.A.5.2.4. Fradraget på 3.500 kr. er ikke begrænset af bundfradraget i LL § 9, stk. 1.

Der er ved lov nr. 1382 af 28. december 2011 indført nye regler med virkning fra 1. januar 2012. Se C.A.5.2.4.3

x