De i FBL § 1, stk. 1, nr. 2, nævnte andre foreninger, ofte betegnet som brancheforeninger eller interesseforeninger, består herefter af foreninger omfattet af fondsloven, der alene varetager medlemmernes faglige og økonomiske interesser af merkantil og servicebetonet art. En faglig forening, der hverken forhandler overenskomst eller yder konfliktunderstøttelse, men som derimod arbejder til fremme af omsætningen af branchens produkter eller ydelser, beskattes således efter FBL § 1, stk. 1, nr. 2.

Foreningens aktiviteter kan også bestå i at tilbyde undervisning og kurser, udgive faglitteratur eller yde konsulenttjenester m.v. Som eksempel på foreninger med sådanne aktiviteter kan nævnes brancheforeninger, erhvervsorganisationer, handelsstandsforeninger, handelsforeninger, landbrugs- og husmandsorganisationer, kvægavlerforeninger og lign.

Ny tekst startSKM2011.599.LSR vedrørte en forening, der havde som formål at varetage medlemmernes fælles interesser som erhvervsdrivende virksomheder, at danne grundlag for medlemmernes fælles fremtid som en landsdækkende enhed, at forestå fælles markedsføring af medlemskontorerne som en enhed, at etablere og eje serviceselskaber samt at formidle samarbejde og vidensudveksling mellem medlemmerne. Der kunne alene være et medlem inden for et bestemt større afgrænset geografisk område. Medlemskab af Foreningen var således begrænset til bestemte "distributionsområder", der var lokalt og geografisk afgrænset. Endvidere havde man som virksomhed ikke krav på at blive medlem af Foreningen, uanset at der ikke allerede var et medlem i et bestemt område. Foreningen ansås af Landsskatteretten for ikke at være omfattet af FBL § 1, stk. 1, nr. 2, da den hverken havde til formål eller var forpligtet til at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder eller at optage samtlige potentielle medlemmer.Ny tekst slut

Afgrænsning overfor arbejdsmarkedssammenslutninger
Udbetalinger fra en brancheforening til en arbejdsmarkedssammenslutning medfører ikke i sig selv, at den udbetalende forening bliver en arbejdsmarkedssammenslutning. Hertil kræves, enten at foreningen selv har til formål at føre eller faktisk fører overenskomstforhandlinger og understøtter under konflikt, eller at foreningen selv besidder kapital til konfliktunderstøttelse, jf. ovenfor under afsnit S.H.3.2.