Fonde og foreninger er ligeledes omfattet af kursgevinstloven.

Fonde og foreninger er generelt skattepligtige af gevinster og tab på fordringer og gæld. Dette gælder også fordringer og gæld i fremmed valuta, jf. KGL § 2.

Konvertible obligationer omfattes ikke af kursgevinstloven, jf. KGL § 1, stk. 4, men derimod af aktieavancebeskatningsloven og LL § 16 B.

Uddeling af nettokursgevinst Erhvervsdrivende fonde har altid haft mulighed for at uddele kursgevinster. Efter FL § 9, stk. 2 har også ikke-erhvervsdrivende fonde adgang til at uddele nettokursgevinster. Baggrunden for bestemmelsen er blandt andet, at ikke-erhvervsdrivende fonde ikke tidligere havde mulighed for at uddele de kursgevinster, der knyttede sig til den bundne kapital. Fondene kunne således ikke ad denne vej minimere kursgevinstbeskatningen.

Efter gældende ret har såvel de erhvervsdrivende som de ikke-erhvervsdrivende fonde således mulighed for at minimere kursgevinstbeskatningen via fradragsberettigede uddelinger.

Fra og med indkomståret 2010 er FL § 9, stk. 2 udvidet til at gælde aktiver svarende til det foregående regnskabsårs nettokursgevinster, som efter reglerne i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Fonden kan få fradrag for uddeling af nettokursgevinsten, uanset at denne først kan opgøres beløbsmæssigt efter indkomstårets udgang. Det er dog en betingelse, at fonden ved den foretagne uddeling må anses for endeligt at have forpligtet sig til uddeling, jf. nærmere afsnit S.H.21.2.

NettokurstabMed hensyn til kurstab er der i FBL § 3, stk. 2, 4. og 5. pkt. indsat en særlig regel om underskudsfremførsel, jf. nedenfor under afsnit S.H.19. Særligt bemærkes, at der ved opgørelsen af det fradragsberettigede nettokurstab skal tages højde for prioriteringsreglen i FBL § 6, jf. TfS 1992, 409 DEP.

Uanset udgangspunktet om fradragsret for tab på alle fordringer indeholder KGL § 4 en regel om, at bl.a. fonde og foreninger som udgangspunkt ikke kan fradrage tab på fordringer på koncernforbundne selskaber.

Koncernforbundne selskaberKoncernforbundne selskaber er efter KGL § 4, stk. 2, nr. 3 og 4, en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab, eller en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Såfremt kreditors fradragsret er omfattet af den nævnte begrænsning, skal debitor ikke medregne den modsvarende gevinst på sin gæld. Dette gælder dog ikke ved eftergivelse af gæld, i det omfang gælden nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen. I disse tilfælde sker der beskatning af den del af gældseftergivelsen, som udgør forskellen mellem gældens aktuelle værdi, og det beløb hvortil gælden nedskrives, jf. KGL § 8.

Det bemærkes endvidere, at der ikke er skattepligt af gevinst på gæld som følge af tvangsakkord eller aftale om en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer om bortfald eller nedsættelse af gælden (frivillig akkord), jf. KGL § 24. Dette gælder dog ikke i det omfang, gælden nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor.

Om kursgevinstloven i øvrigt henvises til afsnit C.B.1.