For virksomheder, der er skattepligtige som brugsforeninger efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3 a, opgøres den skattepligtige indkomst principielt efter skattelovgivningens almindelige regler om indkomstopgørelse for selskaber, jf. SEL § 8, stk. 1. Indkomstopgørelsen skal derfor foretages på grundlag af virksomhedens driftsregnskab for indkomstperioden efter reglerne i statsskatteloven, ligningsloven og afskrivningsloven m.fl.

Skatterådet kunne bekræfte i det bindende svar SKM2010.25.SR, at delvis udbetaling af medlemmernes indestående på andelskonti i brugsforeningen vil være skattefrie for medlemmerne. Skatterådet kunne også bekræfte at udbetalingen af indestående på medlemsforeningernes andelskonti samt indestående ansvarlig lånekapital vil være skattefri for medlemsforeningerne. Udbetalingerne vil ikke ændre Spørgerens status som skattepligtig efter selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3a.

Indtil 1. januar 2001 indeholdt SEL § 35 A regler om fastsættelse af afskrivningsgrundlag for bygninger og installationer, i det omfang aktiverne var erhvervet før brugsforeningens overgang til beskatning. SEL § 35 A er ophævet ved Lov nr. 1278 af 20. december 2000, jf. afsnit S.C.2.1, idet de i bestemmelsen nævnte skattesubjekter alle er overgået til skattepligt, hvorfor bestemmelsen har udtømt sin retsvirkning.

Fradrag for dividende m.v.Ifølge SEL § 9, stk. 2, kan de efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3 a, skattepligtige brugsforeninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage dividende, efterbetaling eller bonus, der ydes til medlemmerne i det pågældende indkomstår.

BetingelserDet er en betingelse for fradrag i henhold til SEL § 9, stk. 2, at medlemmerne ikke er skattefri af dividenden m.v. i henhold til LL § 16 A, stk. 4, jf. SEL § 9, stk. 2. Det er endvidere en betingelse , at dividenden m.v. er endeligt fastsat af brugsforeningen senest 6 måneder efter det pågældende regnskabsårs begyndelse. Fastsættelsen af dividende m.v. må være foretaget af det dertil kompetente foreningsorgan og medlemmerne må gøres bekendt med fastsættelsen på samme måde, som brugsforeningen normalt anvender ved meddelelse til medlemmerne om trufne beslutninger, f.eks. ved opslag i butikken, underretning i medlemsblad eller lign. Brugsforeningen må ved selvangivelsens indgivelse vedlægge dokumentation for, at fastsættelsen af dividenden m.v. er sket på behørig måde og meddelt medlemmerne. Hvis dividenden m.v. forhøjes efter udløbet af 6 måneders fristen, kan det beløb, hvormed dividenden m.v. forhøjes, ikke fradrages i brugsforeningens skattepligtige indkomst, hverken for det pågældende eller for et senere regnskabsår. Omvendt kan fradraget ikke overstige den ydede dividende. Hvis generalforsamlingen således ikke mener at kunne yde en dividende, der er så stor, som besluttet inden for de første 6 måneder af regnskabsåret, kan der kun fradrages et beløb svarende til generalforsamlingens vedtagelse.

I SKM2001.21.LSR statueredes det, at en forening, hvis bestyrelse havde vedtaget "at udbetale op til 10 pct. af medlemmernes køb i dividende", ikke var berettiget til fradrag for den endelige dividende, der senere fastsattes til 4 pct., idet betingelsen om, at dividenden skal være endeligt fastsat af foreningen senest 6 måneder efter begyndelsen af regnskabsåret, ikke kunne anses som opfyldt.

Reglen om fradrag for dividende m.v. kan ikke anvendes på beløb, der betales til medlemmerne som forrentning af den kapital, som de har indskudt i virksomheden som andelskapital eller lignende ansvarlig kapital. Sådanne beløb kan ikke fradrages i virksomhedens skattepligtige indkomst. Uanset, om brugsforeningens regnskabsperiode f.eks. på grund af omlægning af regnskabsår er kortere eller længere end 12 måneder, er det en betingelse for fradrag for dividende m.v., at den som ovenfor anført er fastsat senest 6 måneder efter det pågældende regnskabsårs begyndelse. Denne frist gælder, selv om regnskabsperioden er kortere end 6 måneder. For at dividende kan anses for ydet for det pågældende regnskabsår, skal den være fastsat på grundlag af medlemmernes omsætning med foreningen i regnskabsåret. Dividenden behøver dog ikke at kunne rummes i det pågældende års overskud. Beløb, der er henlagt i tidligere år til foreningens reserver, f.eks. som overførselskonto, kan anvendes til supplering af overskuddet, uden at dette begrænser foreningens fradragsret.

Fradrag kan også ske for den del af overskuddet, der henlægges til medlemmernes driftsfonds, driftslån eller lignende, under forudsætning af, at disse fonds efter bestemmelser i virksomhedens vedtægter tilhører medlemmerne på den måde, at de indtager en kreditors stilling med hensyn til indeståendet.

Det anføres udtrykkeligt i SEL § 9, stk. 3, at der ikke gælder nogen begrænsning i brugsforeningens adgang til at fradrage rabatydelser til medlemmerne eller andre. Ved rabat forstås i denne forbindelse en prisreduktion, hvis størrelse er endeligt fastsat og køberen bekendt ved hvert enkelt køb.

Ved LSRM 1982, 125 LSR er der taget stilling til en brugsforenings fradrag for udgifter til afholdelse af en medlemsfest. Landsskatteretten fandt, at udgiften til festen, hvori kun en lille del af foreningens samlede medlemskreds deltog, var afholdt til fremme af salget til medlemmerne og af medlemstilgangen, hvorfor der var tale om en fradragsberettiget reklameudgift og ikke om en udlodning til foreningens medlemmer.