Såfremt SKAT vurderer, at en udenlandsk skattemyndigheds forhøjelse ikke er berettiget, vil en korresponderende nedsættelse i Danmark blive afvist.

Er forhøjelsen sket i et land, med hvilket Danmark har indgået en DBO indeholdende en bestemmelse om en gensidig aftaleprocedure (mutual agreement), jf. OECD's modeloverenskomst artikel 25, kan skatteyderen rette henvendelse til den kompetente myndighed og anmode om, at der bliver rettet henvendelse til den udenlandske kompetente myndighed.

Told- og skatteforvaltningen er bemyndiget til at træffe afgørelser efter DBO'er som kompetent myndighed, jf. bekendtgørelse nr. 1029 af 24. oktober 2005 om den kompetente myndighed. Kompetencen er administrativt tillagt SKAT, Store Selskaber, Kontoret for International Selskabsbeskatning. 

I den enkelte DBO kan være indsat en frist for, hvornår denne henvendelse skal ske. I OECD's modeloverenskomst er fristen således angivet som ".. inden 3 år efter den første meddelelse om de foranstaltninger, der resulterer i beskatning, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst". I Danmark regnes kendelsen for at være den første meddelelse.

Såfremt Kontoret for International Selskabsbeskatning finder, at den udenlandske forhøjelse vedrørende den kontrollerede transaktion er uberettiget, retter kontoret henvendelse til den udenlandske kompetente myndighed med henblik på at forsøge at undgå en dobbeltbeskatning via en gensidig aftaleprocedure, jf. OECD's modeloverenskomst artikel 25. Er det SKAT, som har lavet den primære regulering, kan skatteyderen på tilsvarende vis rette henvendelse til SKAT, Store Selskaber, Kontoret for International Selskabsbeskatning og anmode om, at kontoret starter en gensidig aftaleprocedure med den udenlandske kompetente myndighed.

Efter den gensidige aftaleprocedure er landene kun forpligtede til at forhandle. De er ikke forpligtede til at nå til enighed og dermed ophæve den opståede dobbeltbeskatning.

Som nævnt i afsnit S.I.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 9 kan det forekomme, at to foretagender er forbundne efter definitionen heraf i OECD's modeloverenskomst artikel 9, men ikke efter LL § 2 og SKL § 3 B. Det kan således ske, at Danmark må indgå i en gensidig aftaleprocedure og give en korresponderende nedsættelse, selvom der ikke er bestemmende indflydelse efter LL § 2 og SKL § 3 B.

Tilsvarende gælder for så vidt angår EF-voldgiftskonventionen, se afsnit S.I.2.12.2, hvis definition af forbundne foretagender også afviger fra begrebet bestemmende indflydelse i LL § 2 og SKL § 3 B.