Reglerne i SKL § 3 B finder fra og med indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2010 eller senere, anvendelse for udenlandske forsikringsvirksomheder, der driver forsikringsvirksomhed her i landet, jf. at SKL § 3 B, stk. 9, 1. pkt. ved Lov nr. 1534 af 19/12 2007 er ophævet med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2010 eller senere. Ophævelsen skal ses i sammenhæng med den samtidige ophævelse af selskabsskattelovens § 12.