Ved § 17 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (ændringer som følge af selskabsloven), er fusionsskattelovens § 14 e ændret, således at der i stedet for henvisningen til aktieselskabslovens § 135, nu er henvist til § 325, jf. §§ 326-337, i selskabsloven.

De selskabsretlige regler for omdannelse af andelsforeninger til aktieselskaber findes herefter i § 325, jf. §§ 326 - 337, i Selskabsloven. Der er her bestemt følgende: "I et andelsselskab med begrænset ansvar kan det organ, der er beføjet til at ændre vedtægterne, vedtage at omdanne selskabet til et aktieselskab, jf. §§ 326-337. Omdannelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke,", jf. § 325, og videre i § 335, "Beslutning om omdannelsen træffes af det organ, der er beføjet til at ændre vedtægterne. Beslutningen træffes med det flertal, der kræves til at træffe beslutning om opløsning af selskabet og med tilslutning af mindst 4/5 af andelshaverne eller disses stemmer, når stemmeafgivning sker på grundlag af kapitalandele, omsætning el.lign."

FUL § 14 e indeholder reglerne for omdannelse af andelsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, det vil sige andelsbeskattede andelsforeninger, til aktieselskaber i medfør af ASL § 135.

Ifølge FUL § 14 e finder reglerne i FUL §§ 9 og 11 tilsvarende anvendelse. Det vil sige, at der sker beskatning af andelshaverne i den indskydende andelsforening i forbindelse med omdannelsen, i det omfang deres andelsbeviser i andelsforeningen vederlægges med andet end aktier i det modtagende aktieselskab, dvs. i det omfang andelsbeviserne vederlægges med kontant indløsningssum. Der sker derimod ikke beskatning af andelshaverne i forbindelse med omdannelsen i det omfang andelsbeviserne i den indskydende andelsforening ombyttes med aktier i det modtagende selskab. Det vil endvidere sige, at aktierne i det nye selskab behandles som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede andele.

Ved omdannelsen opstår overgangsbeskatning, svarende til den, der er fastsat i selskabsskattelovens § 5 B, stk. 3-4, jf. henvisningen til § 12, stk. 2-4. Overgangsskatten påhviler aktieselskabet. Såfremt dette senere indgår i en fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver, overgår overgangsbeskatningen til det eller de modtagende selskaber. Da overgangsbeskatningen har til hensigt at gøre op med andelsbeskatningsperioden, omfattes de modtagne aktiver ikke af beskatningen i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 18, og udbytter mv. der udloddes af aktieselskabet er skattefri for modtagerne, når udlodningen sker af den overgangsbeskattede formue.

SKM2010.206.SR. Succession ved omdannelse af amba til A/S samt den skattemæssige behandling af andelshaverne. Skatterådet kunne bekræfte, at der er fuldstændig succession efter fusionsskattelovens § 11, stk. 1, hvis andelshaverne i A A.m.b.A. tildeles aktier i forbindelse med omdannelse af andelsselskabet til et aktieselskab efter principperne, beskrevet i vedtægterne. Endvidere bekræftede Skatterådet, at der tale om en skattepligtig afståelse af andelen for 0 kr. pr. 1. november 2012 for de andelshavere, der ikke får tildelt nogen aktier, samt at den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne er 0 kr. for de nye aktionærer, som efter principperne i vedtægterne tildeles aktier, uden at de tidligere var andelshavere, og at anskaffelsestidspunktet er generalforsamlingsdatoen i december 2012 for de nye aktionærer.

SKM2006.108.LSR blev et andelsselskab, som ejede to datterselskaber, pr. 1. januar 1999 omdannet til et aktieselskab og derefter som fortsættende selskab fusioneret med de to datterselskaber efter reglerne om skattefri fusion. Merværdi af goodwill, som selskaberne selv havde oparbejdet, blev ansat til 60 mio.kr. pr. 1. januar 1999. Beløbet indgik ved opgørelsen af formuen til overgangsbeskatning og ligeledes som erhvervet goodwill i grundlaget for afskrivning efter afskrivningslovens § 40.

Endvidere finder formforskrifterne i FUL § 13 tilsvarende anvendelse, se afsnit S.D.1.11.1.