åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Det er en betingelse, at det udenlandske datterselskabs CFC-indkomst opgjort efter SEL § 32, stk. 3 og 5, nr. 1-9, for samme periode udgør mere end 1/3 af selskabets skattepligtige indkomst opgjort efter SEL § 32, stk. 3.

CFC-indkomstenIfølge SEL § 32, stk. 5, nr. 1-9, opgøres CFC-indkomsten som summen af:

  1. Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter.
  2. Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab på fordringer, gæld eller finansielle kontrakter som nævnt i KGL § 1, stk. 1.
  3. Provisioner og lignende, der er fradragsberettigede efter LL § 8, stk. 3.
  4. Skattepligtige udbytter og skattepligtige afståelsessummer vedrørende aktier.
  5. Skattepligtig fortjeneste og fradragsberettigede tab ved afståelse af aktier.
  6. Betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende immaterielle aktiver samt fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle aktiver. Dette gælder dog ikke for betalinger fra selskaber, som ikke er koncernforbundne med datterselskabet, jf LL § 2, stk. 2, for anvendelsen af eller retten til at anvende immaterielle aktiver foranlediget af datterselskabets egen forsknings- og udviklingsvirksomhed. Immaterielle aktiver omfatter enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm, ethvert patent, varemærke eller mønster eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer.
  7. Skattemæssige fradrag, der vedrører indtægter som nævnt i nr. 1-6.
  8. Skattepligtige indkomster ved finansiel leasing. Fortjeneste og tab ved afståelse af aktiver, som har været anvendt til finansiel leasing, medregnes tillige.
  9. Skattepligtige indkomster i forbindelse med forsikringsvirksomhed, virksomhed som penge- eller realkreditinstitut eller finansiel virksomhed i øvrigt.

Bestemmelsen i SEL § 32, stk. 5, nr. 1-9 er udtømmende. Se hertil SKM 2004.218 LR i afsnit S.D.5.2.2.

Afgørelsen af, om et udenlandsk selskab anses for et CFC-selskab, skal foretages for hvert indkomstår. Ved salg af aktier i underliggende datterselskaber til et selskab eller en person, der står uden for den kontrollerende ejerkreds i det underliggende datterselskab, skal fiktive avancer som omhandlet i SEL § 32, stk. 8, medregnes ved opgørelsen af, om selskabet opfylder betingelserne for at være omfattet af CFC-beskatning i det pågældende indkomstår. SEL § 32, stk. 8 er ændret fra og med 1. april 2004. Se S.D.5.5.7

Skattemæssige fradragI henhold til SEL § 32, stk. 5, nr. 7, kan der foretages skattemæssige fradrag i CFC-indtægterne, når fradragene vedrører de CFC-indtægter, som er nævnt i SEL § 32, stk. 5, nr. 1-6. Er de aktiver, som medfører CFC-indtægter, afskrivningsberettigede, vil der kunne foretages afskrivninger, i det omfang det i øvrigt følger af SEL § 32. Der vil også kunne foretages fradrag for lønninger, i det omfang medarbejdernes arbejdstid vedrører de i SEL § 32, stk. 5, nr. 1-6, nævnte indtægter.

Typeeksempler på selskaber, der driver CFC-virksomhed, er banker, forsikrings-, finansierings- og investeringsselskaber samt realkreditinstitutter. Det er uden betydning, om de finansielle m.v. aktiviteter er af aktiv eller passiv karakter.

TfS 2000, 532 LR. En dansk koncern ejede nogle selskaber i et lavskatteland. Hvert af disse selskaber ejede ét skib, som blev udlejet til et koncernforbundet selskab på baggrund af såkaldte "bareboat charter"-aftaler. Ligningsrådet fandt ikke, at denne virksomhed i væsentlig grad var af finansiel karakter. Der forelå ikke finansiel leasing, således som dette begreb er defineret i International Regnskabsstandard nr. 17 (IAS 17), og der forelå heller ikke i øvrigt virksomhed af finansiel karakter. Med hensyn til begrebet "finansiel leasing" bemærkede Ligningsrådet, at skattemyndighederne ikke er bundet af IAS 17's definition. Der er tale om en konkret bedømmelse, og det kan således ikke generelt lægges til grund, at tvungen sambeskatning vil være udelukket, alene fordi den konkrete virksomhed falder uden for IAS 17's definition af finansiel leasing. Afgørelsen har efter ændringen af SEL § 32 fortsat betydning i relation til afgrænsningen af begrebet finansiel leasing i SEL § 32, stk. 5, nr. 8.