ABL §§ 21-22 (lovbek. nr. 89 af 25. januar 2010, ) samt § 27 omhandler den skattemæssige behandling af gevinst og tab investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger omfattet af LL § 16 C.

Udloddende investeringsforeningOm definitionen af udloddende investeringsforeninger se den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.10.9.

Om beskatning af udbytte fra udloddende investeringsforeninger se afsnit S.F.3.

Ingen udlodningI tilfælde hvor den opgjorte minimumsudlodning ikke udbetales, anses den manglende udlodning for en forhøjelse af anskaffelsessummen for den oprindelige andel, anskaffet på samme tidspunkt som den oprindelige andel og med en anskaffelsessum, der svarer til den manglende betaling, jf. ABL § 27 stk. 1. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at ejeren af andelen beskattes af minimumsudlodningen som udbytte, jf. LL § 16 A stk. 2 nr. 3, selv om minimumsudlodningen ikke udbetales.

Den manglende effektive udbetaling anses for tillagt den oprindelige andel på tidspunktet for investeringsforeningens årlige godkendelse af regnskabet, dog senest 6 måneder efter udløbet af investeringsforeningens indkomstår, jf. ABL § 27, stk. 1, 2. pkt., som er indsat ved § 1 nr. 40 i lov nr. 525 af 12. juni 2009. Bestemmelsen har virkning fra og med indkomståret 2010, dog ikke for afståelser, der er foretaget inden den 22. april 2009.

Reglerne i ABL § 27, stk. 1, gælder dog kun, såfremt den manglende udbetaling ikke af foreningen behandles som et nyt indskud, der forøger ejerens nominelle andel i foreningen, jf. ABL § 27 stk. 2 nr. 1. Reglen gælder heller ikke, hvor der er tale om en likvidationsudlodning, der kun medtages med det udloddede beløb, jf. LL § 16 A stk. 3 nr. 1 samt ABL § 27 stk. 2 nr. 2.  

Hvis anskaffelsessummen ikke kan fastslås, ansættes den til kr. 0, jf. ABL § 27, stk. 3.

Reglen om forhøjelse af anskaffelsessummen finder også anvendelse på investeringsforeningsbeviser, der beskattes efter lagerprincippet, selv om investeringsforeningen ikke er omfattet af Rådets direktiv nr. 85/611/EØF, jf. ABL § 27 stk. 4. Hvis andelen er anskaffet før indkomstårets begyndelse forhøjes primoværdien med den manglende effektive betaling. Hvis andelen er anskaffet efter indkomstårets begyndelse forhøjes anskaffelsessummen med den manglende effektive betaling.

Beskatning af avance på investeringsforeningsbeviserBestemmelsen i LL § 16 B, stk. 1 finder ikke anvendelse på investeringsforeningsbeviser, jf. LL § 16 B, stk. 2 nr. 4 (i den ved § 12 nr. 8 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 fastsatte formulering).

Når investeringsforeningsbeviser, omfattet af ABL § 21 eller 22, tillige er omfattet af ABL § 17 (vedrørende næringsaktier), går beskatning efter denne  bestemmelse forud for beskatning efter ABL § 21 eller 22.

Beskatning af avance på investeringsforeningsbeviser afhænger af hvilken type forening beviset giver medejerskab i. For en definition af udloddende investeringsforeninger henvises til afsnit S.G.12.1 

Investeringsforeningers skattemæssige klassifikation fremgår af SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab

Skatterådet har i bindende svar (SKM2010.193.SR ) fastslået, at nettokurstab , omfattet af ABL § 43, stk. 3, kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL § 20 A.

Nye regler fra 2011 Sondringen mellem aktiebaserede og obligationsbaserede udloddende investeringsforeninger er ændret ved § 3 nr. 9-11 i lov nr. 724 af 25. juni 2010. Ifølge samme lovs § 20, stk. 10, har de nye regler virkning for investeringsforeningsbeviser, der afstås den 1. januar 2011 eller senere.   

Aktiebaserede investeringsforeninger

er offentliggjort på SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab 

Vedrørende en situation, hvor en investeringsforening foretog udlån af aktier, se Skatterådets afgørelse i SKM2009.65.SR.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber opgøre gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1 og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.

Regler for 2010 og tidligere år  

Gevinst ved afståelse af investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 21 stk. 1. Gevinsterne kapitalindkomst, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5,  ikke fradrages, medmindre foreningen valgt, at gevinst og tab behandles efter de regler i ABL, der gælder for almindelige aktier, jf. nedenfor.   

Udloddende aktiebaserede investeringsforeninger vælge, at gevinst og tab opgøres efter de regler i ABL, der gælder for almindelige aktier, jf. ABL § 21 stk. 2. Gevinster i så fald for personer være aktieindkomst, jf. ABL § 4 a stk. 1 nr. 4. 

Valget er offentliggjort på SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab 

udloddende investeringsforening aktiebaseret, såfremt den udelukkende aktivmassen i foreningens administrationsbygning, i aktier m.v, der er omfattet af ABL, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL §§ 19 og 22 og bortset fra konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, samt i andre aktiver inden for en samlet ramme på 25 pct. af foreningens øvrige aktivmasse, jf. ABL § 21 stk. 3.

De nærmere regler for opgørelse af foreningens aktiver i bek. nr. 401 af 26. maj 2009,

Reglerne om udloddende aktiebaserede investeringsforeninger dog ikke investeringsforeninger, der aktier omfattet af ABL § 19, konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, eller investeringsforeningsbeviser i ikke-aktiebaserede, udloddende investeringsforeninger. Efter ABL § 21 stk. 6 en aktiebaseret udloddende investeringsforening dog først sin status som aktiebaseret, når den eller burde vide, at den aktier i et investeringsselskab, der  omfattet af § 19.

Anbringelse på anfordringskonto med kontanter.

Hvis investeringsforeningens anbringelser i aktiver de ovenfor anførte grænser, og det ved overskridelse af den ovenfor nævnte 25 pct.-grænse i mere end 5 på hinanden følgende bankdage, investeringsbeviserne af reglerne i ABL § 22 om investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der ikke aktiebaserede, jf. ABL § 21 stk. 5.

I forbindelse med nyetablering af investeringsforeninger, der dog bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. inden for en periode på en måned efter tegningsperiodens udløb i henhold til prospektet, jf. ABL § 21 stk. 5. Der endvidere bort fra overskridelser af 25 pct.-grænsen hvis det , at overskridelsen ikke tilregnes investeringsforeningen som forsætlig eller uagtsom, jf. ABL § 21 stk. 5.

Ved opgørelserne i relation til 25 pct.-grænsen aktiver som omhandlet i KGL §§ 29-33 med værdien af det underliggende aktiv, jf. ABL § 21 stk. 4.

For en investeringsforening, der efter reglerne i § 83 eller § 84 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som udsat indløsningen af andele, jf. nævnte lovs § 48, stk. 3 eller 4, der bort fra overskridelser af den nævnte grænse på 25 pct. som følge af, at provenuet ved foreningens afståelse af aktier, administrationsbygning og finansielle kontrakter i kontanter, forudsat at overskridelsen sted inden for perioden fra beslutningen om opløsningen og indtil den endelige opløsning, jf. ABL § 21 stk. 5.

Beviser i aktiebaserede udloddende foreninger ved afståelse efter de almindelige regler om afståelse af aktier, når investeringsforeningen valgt dette, jf. ABL § 21 stk. 2. Det for såvel gevinster som tab, se i det hele afsnit S.G.3 til S.G.5 for en gennemgang af disse regler. Tab på omsættelige investeringsforeningsbeviser behandles dog altid efter reglerne i ABL § 13 A for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. ABL § 13, stk. 3.

Bemærk, at reglerne om beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 virkning fra og med indkomståret 2010. De materielle regler for personer dog uændrede.

Efter de nye regler, der er fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber opgøre gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1 og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.

Gevinst ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 22 stk. 1. For personergevinst kapitalindkomsten, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber, foreninger og fonde m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, behandle gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1, og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. De  Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.  

Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

 

Regler for 2010 og tidligere år

Gevinst ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, der ikke aktiebaserede, jf. afsnit S.G.12.1, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 22 stk. 1. For personer gevinsten kapitalindkomst, jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 5.

Personer og dødsboer fradrage tab ved afståelse af de i ABL § 22 omhandlede investeringsbeviser, såfremt det , at investeringsforeningen udelukkende i fordringer i fremmed valuta omfattet af KGL § 16, jf. ABL § 22 stk. 3.

Der adgang til at fradrage tab, selvom investeringsforeningen anbragt en del af midlerne i aktier i det administrationsselskab. som investeringsforeningens administration, i foreningens administrationsbygning, samt i afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom, hvis investeringsforeningen omfattet af EF-direktivet 85/611/EØF af 20. december 1985, jf. ABL § 22 stk. 3. Se hertil TfS 1999,561 DEP.

Efter de regler, der fastsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, skal selskaber, foreninger og fonde m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, behandle gevinst eller tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger efter samme regler som porteføljeaktier, jf. ABL § 20 A, stk. 1, og afsnit S.G.4. Er investeringsforeningen omfattet af SEL § 1 stk. 8 er det dog en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4 stk. 2, jf. ABL § 20 A stk. 2. De  Selskaber skal altid opgøre gevinst eller tab efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5 og 6. De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010, dog tidligst fra den 22. april 2009.  

Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

Bemærk, at reglerne for beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser ændret ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. De materielle regler for personer

Reglerne for de skattemæssige konsekvenser af, at en investeringsforening ændrer skattemæssig status, findes i ABL § 33.

Hvis en certifikatudstedende forening ændrer sin skattemæssige status, uden at den samtidig opløses, skal medlemmernes beviser behandles som om medlemmerne havde solgt dem

Beviserne anses for at være afstået på tidspunktet for ændringen af foreningen, og til handelsværdien på dette tidspunkt. Handelsværdien opgøres efter fradrag af udlodninger, der efter begyndelsen af første år med ny status betales af indkomsten i sidste år med gammel status, jf. ABL § 33 stk. . Hvis der er tale om et bevis i en udloddende forening, opgøres handelsværdien efter fradrag af mindst den pligtige minimumsudlodning jf. ABL § 33, stk.

Hvis alle medlemmerne indløses sidestilles det med en opløsning af foreningen, jf. ABL § 33 stk. 1.

Ændring af en udloddende aktiebaseret forening til en udloddende  forening anses for en ændring af skattemæssig status,   

Vedrørende medlemmer, der er eller bliver beskattet som deltagere i et interessentskab, se ABL § 33 stk. 7-9.

 

Reglerne om investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger blev indsat i § 2 d i den dagældende ABL ved lov nr. 499 af 27. april 1994. Loven havde virkning fra og med den 19. januar 1994.

For investeringsbeviser, der er erhvervet før den 19. januar 1994, kan skatteyderen vælge at anvende investeringsbevisernes handelsværdi den 19. januar 1994 som anskaffelsessum, såfremt en avance eller et tab ved en afståelse den 18. januar 1994 ikke havde skullet medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ABL § 46 stk. 11. Anskaffelsessummen kan dog ikke udgøre et højere beløb end værdien den 19. januar 1994 eller handelsværdien på afståelsestidspunktet.  

Ifølge ABL § 46, stk. 10, kan personer ved opgørelsen af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser omfattet af § 22, der er erhvervet før den 19. maj 1993, der ved en eventuel afståelse den 18. maj 1993 ikke skulle have opgjort nogen gevinst efter § 6 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992, eller som alene skulle have gjort det i kraft af § 6, stk. 6, i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, dvs. personer, der ikke er omfattet af hovedaktionærbegrebet, anvende investeringsforeningsbevisernes handelsværdi den 19. maj 1993 i stedet for anskaffelsessummen, jf. dog tillige stk. 11. Dette gælder dog ikke, hvis en eventuel afståelse af investeringsforeningsbeviserne den 18. maj 1993 ville have været omfattet af § 2 a, § 2 c eller 3 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992. Valget skal træffes samlet for alle investeringsforeningsbeviser i hver investeringsforening. Et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab kan dog ikke overstige forskellen mellem afståelsessummen og investeringsforeningsbevisernes handelsværdi den 19. maj 1993.