Ophører en persons skattepligt efter KSL § 1 som følge af fraflytning, eller bliver en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, skal fortjeneste på aktier m.v., som den pågældende ejer på tidspunktet for skattepligtsophøret eller flytningen af skattemæssigt hjemsted, beskattes i samme omfang, som hvis aktierne var afstået på dette tidspunkt. Det er en betingelse for at der skal ske fraflytningsbeskatning, at aktierne efter ændringen af skattemæssigt hjemsted, ikke mere kan beskattes i Danmark. Efter dobbeltbeskatningsaftalen med Grønland og Kina har Danmark fortsat beskatningsretten til danske aktier, hvis personen har dobbeltdomicil, og derfor skal der ikke ske fraflytningsbeskatning af danske aktier, hvis en person bliver hjemmehørende i Grønland eller Kina og har dobbelrtdomicil. Reglerne for den skattemæssige behandling af aktier ved fraflytning fremgår af ABL §§ 38-39B.  

Formålet er at beskatte fortjeneste, der er optjent her i landet. Derfor forudsætter skattepligten tilknytning her til landet af en vis varighed. Se nærmere afsnit S.G.19.4.

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 er der foretaget ændringer i nogle af bestemmelserne. Den væsentligste ændring er, at ABL § 40, som vedrører selskaber, er ophævet. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010. I denne vejledning beskrives de regler, som gælder fra og med indkomståret 2010. Vedrørende de tidligere gældende regler henvises til udgave 2009-2.

Ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 er der foretaget ændringer i ABL § 38-39 A. De fleste ændringer er præciseringer, men der er dog foretaget en væsentlig ændring i ABL § 39 A, stk. 4. Efter denne ændring skal aktionæren, hvis en aktie afstås med tab, beregne en negativ skatteværdi af det opgjorte tab efter reglerne for aktieindkomst i PSL § 8 a, uanset om det opgjorte tab, hvis aktionæren havde boet i Danmark, skulle fradrages i personlig indkomst eller kapitalindkomst. Henstandssaldoen nedskrives med et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi. Kan der efter de udenlandske regler, som personen er omfattet af, opgøres et tab, som personen har fradrag for i det pågældende land, beregnes der også en negativ skatteværdi heraf. Et beløb svarende til den beregnede skatteværdi i det pågældende land forfalder til betaling. Henstandssaldoen kan ikke nedskrives med skatteværdien af det udenlandske tabsfradrag, uanset at der skal afdrages på henstandssaldoen, men alene med den negative skatteværdi der er beregnet efter PSL § 8 a. Grunden til dette er, at personen ellers ville opnå fradrag for samme tab to gange, nemlig både ved opgørelse af tabet efter danske regler og ved opgørelse af tabet efter de udenlandske regler. Se ABL § 39 A, stk. 4. Ændringerne har virkning fra den 27. juni 2010.

 • I ABL § 39 A, stk. 4, foreslås efter 4. pkt. indsat "Der skal dog højst betales et beløb, der svarer til den negative skatteværdi af det opgjorte tab, beregnet på grundlag af reglerne i PSL § 8 a." Efter forslaget, skal der i tilfælde, hvor aktier efter fraflytningen afstås med tab, højst betales et beløb, der svarer til skatteværdien af tabet opgjort efter PSL § 8 a, dvs. det beløb, som henstandssaldoen nedskrives med. Efter lovforslaget skal denne ændring have virkning for afståelser der sker den 1. januar 2011 eller senere. 
 • I ABL § 39 A, stk. 11, forslås efter 1. pkt. indsat "Samtidigt med indsendelsen af denne selvangivelse skal der gives oplysning om adressen på indsendelsesstidspunktet." Efter lovforslaget skal denne ændring have virkning fra dagen efter bekendtgørelse i lovtidende.
 • I ABL § 39 A, foreslås indsat som stk. 13 "Told- og Skatteforvaltningen kan anmode om inden for en rimelig frist at indsende dokumentation til brug for fastsættelse af henstandsbeløb, der forfalder til betaling efter reglerne i stk. 2-10. Indsendes dokumentationen ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Told- og Skattefiorvaltningen kan se bort fra overskridelse af den fastsattet frist. Fristen for betaling af beløb omfattet af 2. pkt. er den anden måned efetr fremsendelse af betalingskravet med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Stk. 12, 2. og 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse." Efter lovforslaget skal denne ændring have virkning for indkomstår, der påbegydes efter lovens ikrafftræden. 
Skattepligtige efter ABL § 38 er fysiske personer, der ved skattepligtens ophør har aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, og hvor fortjeneste ville være skattepligtig efter de øvrige regler i aktieavancebeskatningsloven. Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 er der foretaget ændringer i ABL § 38, stk. 3 og 4. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010.   

For fysiske personer indtræder der skattepligt efter ABL § 38, stk. 1, hvis kursværdien af den samlede beholdning af aktier er på 100.000 kr. eller mere. Indgår der aktier med negativ anskaffelsessum, indtræder der skattepligt, uanset at kursværdien af den samlede beholdning er under 100.000 kr., jf. ABL § 38, stk. 2. For ægtefæller gælder grænsen for hver ægtefælle, og et eventuelt overskydende beløb, kan ikke overføres til ægtefællen.

Aktier, der pr. 31. december 2005 indgik i en beholdning under 100.000 kr. grænsen, og som dermed efter reglen i ABL § 44 kan sælges skattefrit efter en ejertid på mindst 3 år, er dog undtaget fra fraflytningsbeskatningen, selv om de pågældende aktier ikke har været ejet i mindst 3 år på fraflytningstidspunktet. De pågældende aktier skal medtages på beholdningsoversigten. Hvis aktierne efter fraflytningen, men stadig før de har været ejet i mindst 3 år, sælges, finder reglerne i ABL § 39, stk. 2-4 anvendelse. Se ABL § 38, stk. 1, 2. pkt.

Ved lov. nr. 525 af 12. juni 2009 er ABL § 40 ophævet. Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2010. Ændringen har ikke virkning for aktier, som er afstået inden den 22. april 2009. Begrundelsen for ophævelsen er, at bestemmelsen er overflødig, da beskatning i de pågældende situationer er reguleret i SEL § 8, stk. 4. Det følger af bestemmelsen i SEL § 8, stk. 4, at overførsel af aktiver, som efter overførslen ikke længere er omfattet af dansk beskatning, internt i selskabet til et fast driftssted eller et hovedkontor i udlandet sidestilles med salg til koncernforbundet selskab til handelsværdien på overførselstidspunktet.   

Fuldt skattepligtige danske selskaber, fonde og foreninger skal ved flytning af virksomhed fra Danmark - bortset fra flytning til Grønland - afmeldes hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og likvideres. Selskaberne vil herefter blive undergivet en afsluttende ansættelse, jf. SEL § 5, og der sker aktieavancebeskatning efter de almindelige regler. Tilsvarende gælder, at der skal ske en afsluttende ansættelse for skattepligtige fonde og foreninger, der opløses eller overgår til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, eller bliver undtaget fra beskatning i medfør af SEL § 3, jf. FBL § 2, stk. 1, og SEL § 5. Ved flytning til Grønland sker der ikke likvidation, men afsluttende ansættelse i henhold til SEL § 5.

Selskaber, der er fuldt skattepligtige til Danmark fordi ledelsens sæde er i Danmark, og som flytter ledelsens sæde ud af Danmark, skal ophørsbeskattes efter selskabsskattelovens § 5.

Begrænset skattepligtigeFor udenlandske selskaber eller foreninger m.v., der efter SEL § 2, stk. 1, litra a er begrænset skattepligtige her til landet af en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, skal der, jf. SEL § 7, ske en afsluttende ansættelse ved opløsning eller ophør af skattepligtig virksomhed her i landet.

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 er ABL § 40 ophævet og der er foretaget ændringer i SEL § 2, stk. 1, litra a. Efter ændringen i SEL § 2, stk. 1, litra a, er skattepligten for udenlandske selskaber, der udøver erhverv med et fast driftssted beliggende i Danmark, udvidet til at omfatte alle gevinster, tab og udbytter på selskabets aktier, når afkastet vedrører det faste driftssted. Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2010. Ændringen har ikke virkning for aktier, som er afstået inden den 22. april 2009. 

.

I henhold til ABL § 38 indtræder skattepligten for fysiske personer i følgende tilfælde:

 1. Når en persons fulde skattepligt efter KSL § 1, ophører som følge af fraflytning, medmindre personen i stedet bliver begrænset skattepligtig af erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og aktierne indgår som del af denne erhvervsvirksomhed.
 2. Når en person efter bestemmelserne i en DBO bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Dette gælder ikke, hvis personen efter flytningen af sit skattemæssige hjemsted fortsat ejer aktierne som en del af en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet. Det er en betingelse for at der skal ske fraflytningsbeskatning, at aktierne efter ændringen af skattemæssigt hjemsted, ikke mere kan beskattes i Danmark. Efter dobbeltbeskatningsaftalen med Grønland og Kina har Danmark fortsat beskatningsretten til danske aktier, hvis personen har dobbeltdomicil, og derfor skal der ikke ske fraflytningsbeskatning af danske aktier, hvis en person bliver hjemmehørende i Grønland eller Kina og har dobbeltdomicil.
 3. Når aktier - som ejes af en person, som en del af en erhvervsmæssig virksomhed med fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 4 - enten udgår af det faste driftssteds skattepligtige virksomhed, eller aktionæren ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed her i landet gennem det faste driftssted. Dette gælder dog ikke, hvis aktionæren bliver fuldt skattepligtig her til landet.

I de under pkt. 1 og pkt. 2 anførte tilfælde indtræder skattepligten på tidspunktet for skattepligtsophøret hhv. på tidspunktet for flytningen af det skattemæssige hjemsted. I det under pkt. 3 anførte tilfælde indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor aktierne udgår af virksomheden, eller hvor virksomheden ophører.

En tandlæge ønskede at likvidere sit selskab og flytte til udlandet. Selskabet likvideres pr. 30. december 2002 med endelig udlodning af likvidationsprovenu efter proklamaets udløb (3 måneder). Pr. 30. december 2002 flytter tandlægen med hustru til Frankrig, hvor de har 2 ejendomme, der dels udlejes og dels anvendes til privat beboelse. Parrets eneste ejendom i Danmark er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2003. Ligningsrådet sagde, at beskatning af aktieavancen skal ske på det tidligste tidspunkt af fraflytningstidspunktet den 30. december 2002 og den endelige udlodning af likvidationsprovenuet i 2003. Eftersom parrets skattepligt er ophørt pr. 30. december 2002 er avancen skattepligtig på det tidspunkt, SKM2003.214.LR

En person, der er begrænset skattepligtig her til landet af en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og som ejer aktierne som en del af denne erhvervsvirksomhed, beskattes

Østre Landsret har ved dom af 24.9.2007 (SKM2007.716.ØLR) fastslået, at fraflytterbeskatningen - efter at der ikke længere skal stilles sikkerhed ved fraflytning til et andet EU-land (eller et andet nordisk land) - ikke kan anses at stride mod EU-retten. 

I tilfælde, hvor der indtræder skattepligt efter ABL § 38 (fysiske personer) beskattes fortjeneste eller tab som udgangspunkt efter de generelle beskatningsbestemmelser i ABL.

Reglerne om aktieavancebeskatning ved fraflytning finder anvendelse på såvel danske som udenlandske aktier. Reglerne omfatter samme arter af værdipapirer, som er omfattet af ABLs almindelige bestemmelser.

Reglerne om aktieavancebeskatning ved fraflytning går i hovedtræk ud på følgende:

 1. Aktieavancebeskatningen sker på grundlag af aktiernes værdi på tidspunktet for skattepligtsophøret eller flytningen af skattemæssigt hjemsted, jf. ABL § 38, stk. 4 (fysiske personer). Den beregnede skat af gevinster optjent under skattepligt til Danmark er i princippet endelig. Der vil dog i et vist omfang kunne tages højde for et efterfølgende tab, se nærmere afsnit S.G.19.8.
 2. For fysiske personer kan der ydes henstand med betalingen af pålignede skatter og eventuelt mod sikkerhed. Henstandsreglerne fremgår af ABL § 39, 39 A og 39 B. Henstandsbeløbet forfalder i takt med udbytteudlodninger m.v og aktieafståelser, hvor der er lavere beskatning end efter danske regler. Vedrørende de nye henstandsregler henvises til afsnit S.G.19.8.
 3. Afståelsesbeskatningen er endelig, og skatten kan således ikke kræves omberegnet, når aktionæren sælger aktierne efter skattepligtsophøret. Se afsnit S.G.19.7.
 4. Uanset at skatteyderen påny flytter tilbage til Danmark, opretholdes fraflytterskatten og den almindelige regel i ABL § 37, om indgangsværdier ved flytning til Danmark finder anvendelse. Der sker dog en opgørelse af henstandssaldo, se afsnit S.G.19.8

Det er som hovedregel en betingelse for indtræden af skattepligt efter ABL § 38, at aktionæren har været skattepligtig efter KSL § 1 eller KSL § 2, stk. 1, nr. 4, i en eller flere perioder på i alt 7 år inden for de seneste 10 år før tidspunktet for indtræden af skattepligt, jf. ABL § 38, stk. 3.

Hvis aktionæren inden for de seneste 10 år både har været fuldt skattepligtig og begrænset skattepligtig af en erhvervsvirksomhed med fast driftssted, hvori aktierne er indgået, sammenlægges disse skattepligtsperioder ved afgørelsen af, om aktionæren har været skattepligtig i mindst 7 år. Betingelsen om skattepligt i 7 år ud af de seneste 10 år gælder også i følgende tilfælde:

 1. Når aktierne er erhvervet fra den skattepligtiges ægtefælle, og denne opfylder betingelsen om at have været skattepligtig her til landet i 7 år ud af de seneste 10 år, jf. ABL § 38, stk. 3, 2. pkt.
 2. For aktionærer, der ved erhvervelse af aktier efter ABL §§ 34 og 35 (tidligere ABL § 11 eller 11 a) er indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling, jf. ABL § 38, stk. 3, 3. pkt.
 3. Når aktierne er erhvervet ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor den personligt ejede virksomhed er erhvervet ved succession, jf. ABL § 38, stk. 3, 3. pkt.

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, er der i ABL § 38, stk. 3, indsat et 4. pkt., hvorefter betingelsen i 1. pkt ikke gælder for personer, der efter § 39 B har fået nedsat handelsværdien for aktier, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgår på den beholdningsoversigt, der er nævnt i § 39 A, stk. 1. Den nye regel betyder, at betingelsen om skattepligt i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år før fraflytningen ikke  gælder for personer, der ved tilbageflytning stadig ejer fraflytterbeskattede aktier, og hvor indgangsværdien for disse aktier er blevet nedsat, fordi der på tilbageflytningstidspunktet fortsat resterer en henstandssaldo. Ændringen har virkning fra og med den 22. april 2009.

Ved indtræden af skattepligt i forbindelse med fraflytning opgøres fortjeneste eller tab, som om aktierne var afstået på tidspunktet for fraflytningen m.v.

Aktierne anses for afstået for et beløb svarende til værdien af aktierne på dette tidspunkt, jf. ABL § 38, stk. 4 (fysiske personer).Om denne værdiansættelse, se afsnit S.G.2.4.6.

For tegningsretter til aktier kan aktionæren vælge at opgøre den skattepligtige fortjeneste som forskellen mellem udnyttelseskursen og kursen for den underliggende aktie på tidspunktet for fraflytningen m.v., jf. ABL § 38, stk. 4, 2. pkt. Dette alternativ gælder også hvor forskellen mellem udnyttelseskursen og kursen for den underliggende aktie på fraflytningstidspunktet m.v. måtte føre til en lavere skattepligtig fortjeneste end en opgørelse baseret på den almindelige regel. Det har ingen betydning hvorledes tegningsretten er erhvervet. Såfremt en tegningsret er købt og man ønsker, at der skal tages hensyn til købesummen/den tidligere beskattede værdi, må man vælge at foretage opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste efter den almindelige regel, dvs. som forskellen mellem anskaffelsessummen og et beløb svarende til tegningsrettens værdi på fraflytningstidspunktet.

Såfremt en medarbejder endnu ikke har erhvervet endelig ret til tegningsretten skal medarbejderen på dette tidspunkt beskattes af den skattepligtige fortjeneste, som eventualretten til tegningsretten repræsenterer. Se også LV Almindelig del, afsnit A.B.1.12.

Et eventuelt tab kan kun fradrages efter de almindelige regler i ABL, men herudover gælder den begrænsning, at tab kun kan fradrages i fortjeneste på andre aktier, der blev skattepligtige i forbindelse med aktionærens fraflytning, jf. ABL § 38, stk. 4. Fortjeneste og tab opgøres i øvrigt efter de almindelige regler i ABL.

For tab der konstateres den 1. januar 2010 eller senere, på aktier optaget til handel på et reguleret marked eller på investeringsforeningsbeviser omfattet af ABL § 22, stk. 2, er det en betingelse for at kunne anvende tabet til modregning i andre gevinster, at der er sket indberetning. Hvis den nøvendige indberetning ikke er sket, kan tabet heller ikke anvendes til modregning ved fraflytning. Dette blev indført ved lov nr. 462 af 12. juni 2009.

Gevinster optjent under skattepligt til Danmark er i princippet endelig, jf. ABL § 38, stk. 5.

Der vil dog i et vist omfang kunne tages højde for efterfølgende tab. Ved tilbageflytning til Danmark får de i behold værende aktier tillagt ny indgangsværdi.

Vedrørende reglerne om henstand henvises til S.G.19.8.

Den danske skat skal ikke lempes for skat betalt i udlandet, når aktionæren har været begrænset skattepligtig af en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, og aktierne indgår i denne erhvervsvirksomhed. I disse tilfælde skal den danske beskatning ikke lempes, selv om der ved senere afståelse sker beskatning i bopælsstaten.

Fraflytterskatten til Danmark er endelig. Når en person har fået henstand med betaling af skatten, opstår der en henstandssaldo, og efterhånden som der f.eks. sker udlodning og salg af aktier fra beholdning, skal der betales af på henstandssaldoen.

Ved gevinst beregnes der skat af den opgjorte gevinst efter reglerne i personskattelovens § 8 a, det vil sige som aktieindkomst, uanset at indkomsten eventuelt, hvis aktionæren havde boet i Danmark skulle have været opgjort som personlig indkomst eller kapitalindkomst. I den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1. Overstiger den beregnede skat den skat, der er betalt i udlandet, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt, jf. ABL § 39 A, stk. 3.

Ved tab beregnes der en negativ skatteværdi af det opgjorte tab på grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a, det vil sige som aktieindkomst, uanset at indkomsten eventuelt, hvis aktionæren havde boet i Danmark, skulle have været opgjort som personlig indkomst eller kapitalindkomst. Henstandssaldoen nedskrives med et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi. Kan der efter de udenlandske regler, som personen er omfattet af, opgøres et tab, som personen har fradrag for i det pågældende land, beregnes der en negativ skatteværdi heraf. Et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi forfalder til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt, jf. ABL § 39 A, stk. 4.

For personer kan der ved fraflytning m.v. gives henstand for den beregnde skat, jf. ABL §§ 38, stk. 5 og 39, stk. 1.

Henstand er betinget af, at der ved fraflytningen indgives en selvangivelse, som er vedlagt en beholdningsoversigt, jf. ABL § 39, stk. 2. Indgives selvangivelse og beholdningsoversigt ikke rettidigt, bortfalder retten til henstand, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes med renten efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 % pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt, jf. ABL § 39, stk. 4. SKAT kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt, jf. ABL § 39, stk. 5.

Sker en persons fraflytning m.v. til et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979, Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001, er henstand endvidere betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed. Sikkerheden skal stå i passende forhold til henstandsbeløbet og kan stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed efter skatteministerens bestemmelse, jf. ABL § 39, stk. 3.

Ved henstand skal der udarbejdes en beholdningsoversigt over de aktier, som personen ejer på fraflytningstidspunktet. Aktier, hvor den beregnede skat, jf. § 38, stk. 5, er betalt (aktier hvor avanceopgørelsen sker efter lagerprincippet), skal dog ikke medtages i beholdningsoversigten. Ved efterfølgende skattefri aktieombytning, fusion eller spaltning, skal de aktier, der erhverves med succession, indgå på beholdningsoversigten. Endvidere etableres der en henstandssaldo, der udgøres af den samlede beregnede skat (henstandsbeløbet). Henstandsbeløbet forfalder til betaling efter reglerne i § 39 A, stk. 2-10, jf. ABL § 39 A, stk. 1. 

I SKM2009.737.SR bekræfter Skatterådet, at spørger kan omfattes af ABL §§ 38 - 39 B, hvis der indsendes en beholdningsoversigt senest 1. juli 2009, over de aktier, spørger ejede på tidspunktet for flytningen fra Danmark og som spørger stadig ejer pr. 30. maj 2008. Endvidere bekræfter Skatterådet, at henstandssaldoen bortfalder, når skatten af en eventuel gevinst ved likvidation af selskabet er betalt. Skatterådet bekræfter, at selvom, der ved likvidationen efter tyske regler kan opgøres et tab, som kan fremføres til modregning i anden tysk indkomst, så har dette ingen indflydelse på den danske henstandsaldo. Hvis der i stedet, i kraft af likvidationen, konstateres et tab på aktierne efter danske regler, og der samtidig konstateres et tab efter tyske regler og dette tab, i Tyskland, kan modregnes i anden indkomst, så skal der afdrages på henstandssaldoen i takt med, at modregningen sker, og ikke ved selve afståelsen af aktierne.

Ved afståelse af aktier, der indgår på beholdningsoversigten, foretages der en opgørelse af gevinst eller tab. Der skal ikke foretages en opgørelse ved afståelse af aktier, der på fraflytningstidspunket var omfattet af ABL § 44 (vedrørende ABL § 44, om skattefritagelse for visse børsnotede aktier, se afsnit S.G.3.3.1). Opgørelsen sker pr. afstået aktie og foretages på grundlag af aktiens anskaffelsessum og afståelsessummen. Ved aktiens anskaffelsessum forstås den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter § 38, stk. 4, idet tab dog højst kan opgøres til forskellen mellem aktiens værdi på fraflytningstidspunktet og afståelsessummen. Ved afståelse anses de først erhvervede aktier for de først afståede. Ved afståelse med gevinst finder reglen i stk. 3 anvendelse, og ved afståelse med tab finder reglen i stk. 4 anvendelse, jf. ABL § 39 A, stk. 2.

Ved gevinst beregnes der skat af den opgjorte gevinst efter reglerne i personskattelovens § 8 a, det vil sige som aktieindkomst, uanset at indkomsten eventuelt, hvis aktionæren havde boet i Danmark skulle have været opgjort som personlig indkomst eller kapitalindkomst. I den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1. Overstiger den beregnede skat den skat, der er betalt i udlandet, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt, jf. ABL § 39 A, stk. 3.

Ved tab beregnes der en negativ skatteværdi af det opgjorte tab på grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a, det vil sige som aktieindkomst, uanset at indkomsten evetuelt, hvis aktionæren havde boet i Danmark, skulle have været opgjort som personlig indkomst eller kapitalindkomst. Henstandssaldoen nedskrives med et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi. Kan der efter de udenlandske regler, som personen er omfattet af, opgøres et tab, som personen har fradrag for i det pågældende land, beregnes der en negativ skatteværdi heraf. Et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi forfalder til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt, jf. ABL § 39 A, stk. 4. Ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 er ABL § 39 A, stk. 4, 5. pkt ophævet. Det betyder, at henstandssaldoen ikke mere nedskrives med skatteværdien af det udenlandske tabsfradrag, uanset at der skal afdrages på henstandssaldoen, men alene med den negative skatteværdi der er beregnet efter PSL § 8 a. Grunden til dette er, at personen ellers ville opnå fradrag for samme tab to gange, nemlig både ved opgørelse af tabet efter danske regler og ved opgørelse af tabet efter de udenlandske regler. Ændringen har virkning fra

Ligeledes ved afståelse af aktier til det udstedende selskab, jf. ligningslovens § 16 B, og ved modtagelse af udbytte af aktier, jf. ligningslovens § 16 A, der indgår på beholdningsoversigten, beregnes der skat heraf efter reglerne i personskattelovens § 8 a. I den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til Danmark, og fradrag efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1, for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Overstiger den beregnede skat summen af de danske og udenlandske betalte skatter, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt. Endvidere nedskrives henstandssaldoen med skat, der er betalt til Danmark, jf. ABL § 39 A, stk. 5.

Ved andre udlodninger og dispositioner foretaget af et selskab, hvor aktier i selskabet indgår på beholdningsoversigten, og hvor udlodningen eller dispositionen vil kunne påvirke aktiernes kursværdi i nedadgående retning, beregnes der også skat heraf efter reglerne i personskattelovens § 8 a. Dette gælder både udlodninger til personen selv og andre udlodninger og dispositioner, der må antages at være i den pågældendes interesse. Der kan f.eks. være tale om tildeling af fondsaktier og tegning af aktier til favørkurs, eller eftergivelse af gæld. I den beregnede skat gives der fradrag for danske skatter og fradrag efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1, for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Overstiger den beregnede skat summen af de danske og de udenlandske skatter, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt. Endvidere nedskrives henstandssaldoen med betalte danske skatter, jf. ABL § 39 A, stk. 6.

Ved modtagelse af lån m.v. fra et selskab, hvor aktier i selskabet indgår på beholdningsoversigten, forfalder et beløb svarende til det udbetalte låneprovenu til betaling. Tilsvarende gælder, hvis lånet modtages fra et selskab, hvori førnævnte selskab er deltager, idet der da forfalder et beløb svarende til førnævnte selskabs ejerandel. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt. Bestemmelserne i 1.-3. pkt. gælder tilsvarende ved lån til den personkreds, der er nævnt i § 4, stk. 2, og til selskaber m.v., hvori personen selv eller den nævnte personkreds direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af kapitalen. Bestemmelserne i 1.-4. pkt. gælder dog ikke ved lån til selskaber m.v., hvori det långivende selskab ejer hele kapitalen. Endvidere gælder bestemmelserne i 1.-4. pkt. ikke, hvor det långivende selskab er et pengeinstitut og personen ejer mindre end 5 pct. af aktiekapitalen, jf. ABL § 39 A, stk. 7.

 

     

Skatterådet svares nej til, at en fusion vil medføre, at den beregnede fraflytterskat forfalder til betaling.

I SKM2010.356.SR påtænkte en person P at flytte til Schweiz, og i den forbindelse ville hans skattepligt til Danmark ophøre. På fraflytningstidspunktet påtænker P at få henstand med betaling af fraflytterskatten på aktier i A A/S. Skatterådet fandt, at der ikke som følge af at A A/S køber en ejendom til markedspris og fra tredjemand vil skulle afdrages på henstandsaldoen, jf. ABL § 39 A, stk. 6 og PSL § 8 a.

I SKM2010.175.SR var A og hans hustru B i 2008 fraflyttet Danmark. De ejede hver 50 % af anparterne i C Holding ApS. Der hvilede en betydelig fraflytterskat på anparterne i C Holding ApS, som også var med på beholdningsoversigten. A spurgte om de skattemæssige konsekvenser af udlån mellem to selskaber nede i koncernen, som han begge var delvist indirekte ejer af. Skatterådet fandt, at et udlån fra E A/S til F ApS var omfattet af ABL § 39 A, stk. 7. Foretages udlånet medfører dette, at der forfalder et beløb af henstandssaldoen til betaling vedrørende fraflytterskat på personen A´s beholdning af anparter i C Holding ApS. Det samme gør sig gældende under nærmere angivne forudsætninger, hvis henholdsvis låntager eller långiver er et selskab, der indirekte ejes af C Holding ApS.

Ved nedskrivning af henstandssaldo, kan saldoen ikke nedskrives til mindre end 0 kr., jf. ABL § 39 A, stk. 8.

En persons død sidestilles med afståelse af alle aktierne, der indgår på beholdningsoversigten. Reglerne i ABL § 39 A, stk. 2-4 og 10-12 finder tilsvarende anvendelse, jf. ABL § 39 A, stk. 9. Dødsboskatteloven indeholder dog visse muligheder for ægtefællesuccession.

Når alle de aktier, der indgår på beholdningsoversigten, er afstået, bortfalder den eventuelt resterende henstandssaldo. Henstandssaldoen bortfalder dog ikke, hvis personen har uudnyttede realiserede tab, som kan fremføres til fradrag i senere indkomstår, jf. ABL § 39 A, stk. 10.

Der skal indgives selvangivelse for hvert indkomstår, hvor der er en positiv henstandssaldo. Selvangivelsesfristen er den 1. juli året efter indkomstårets udløb. Udløber selvangivelsesfristen en fredag eller en lørdag, kan selvangivelse rettidigt foretages den følgende søndag. Indgives selvangivelse ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse, jf. ABL § 39 A, stk. 11.

Fristen for betaling af beløb omfattet af ABL § 39 A, stk. 3-7, 9 og 11 er den 1. oktober i året efter indkomståret henholdsvis dødsåret med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Falder den sidste rettidige indbetalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, jf. ABL § 39 A, stk. 12.

I SKM2009.742.SR finder Skatterådet, at afgørende for om en henstand med fraflytterskat på aktier kan opretholdes efter en aktieombytning, er at ombytningen kan ske skattefrit efter de regler, der er gældende hvor spørger er hjemmehørende.

I SKM2010.14.SR fandt Skatterådet, at henstand med betaling af fraflytterskat efter ABL §§ 39 og 39 A ikke bortfalder i forbindelse med en spaltning af selskabet, hvis der gives tilladelse til en skattefri spaltning af selskabet, eller hvis betingelserne for en skattefri spaltning uden tilladelse er opfyldt, jf. FUL §§ 15 a og 15 b. Hvis der sker vederlæggelse med andet end aktier, vil henstanden dog bortfalde for så vidt angår en del af henstandsbeløbet, idet en del af aktierne i så fald anses for afstået, jf. ABL § 39 A, stk. 2. Afgørelsen er påklaget til Landsskatteretten.

På ny skattepligtig til DanmarkFår personen på ny skattemæssigt hjemsted i Danmark, jf. ABL § 39 B, stk. 1, finder reglen i ABL § 37 anvendelse for aktier, der indgik på beholdningsoversigten, og som personen fortsat ejer. Er der på dette tidspunkt fortsat en henstandssaldo, skal der dog ske en nedsættelse af handelsværdien for de aktier, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgår på beholdningsoversigten. Handelsværdien nedsættes med det laveste af følgende beløb:

1) Det resterende skattebeløb, der indgår på henstandssaldoen på tilflytningstidspunktet, omregnet til indkomstgrundlag baseret på reglerne i PSL § 8 a.

2) Den samlede nettogevinst på de aktier, som personen ejer på tilflytningstidspunktet, opgjort på grundlag af handelsværdien på tilflytningstidspunktet og den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter § 38, stk. 4. 

Den ovenfor under nr. 2 nævnte samlede nettogevinst opgøres ved, at der for hver aktie, som fortsat indgår på beholdningsoversigten, foretages en opgørelse af gevinst eller tab, idet opgjorte tab fragår i opgjorte gevinster. Hvis nettoopgørelsen medfører en samlet gevinst på 0 kr. eller et samlet nettotab, skal der ikke ske regulering af handelsværdien, jf. ABL § 39 B, stk. 2.

Det beløb, som handelsværdien efter stk. 1 og 2 skal nedsættes med, fradrages forholdsmæssigt på de pågældende aktier på grundlag af deres handelsværdi, jf. ABL § 39 B, stk. 3.

Når der er foretaget regulering af handelsværdien efter ABL § 39 B, stk. 1-3, bortfalder den resterende henstandssaldo, jf. ABL § 39 B, stk. 4.

Overgangsregel for personer, hvis skattepligt er ophørt før 30. maj 2008Personer, hvis skattepligt er ophørt eller skattemæssige hjemsted er flyttet før den 30. maj 2008, og som har fået henstand med betaling af den skat, der blev beregnet ved skattepligtens ophør henholdsvis flytning af det skattemæssige hjemsted, skal udarbejde en beholdningsoversigt efter ABL § 39 A, stk. 1, som affattet ved lov nr. 906 af 12. september 2008. Beholdningsoversigten skal omfatte de aktier, som personen ejede på fraflytningstidspunktet og fortsat ejer pr. 30. maj 2008, og den skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest den 1. juli 2009. Den henstandssaldo der er nævnt i ABL § 39 A, stk. 1, udgøres af det henstandsbeløb, der resterer pr. 30. maj 2008. Indgives beholdningsoversigten ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling, idet ABL § 39 A, stk. 12, finder tilsvarende anvendelse. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af beholdningsoversigten som nævnt i 2. pkt., jf. 4. pkt. Hvis personen kan dokumentere, at vedkommende på tidspunktet for skattepligtens ophør henholdsvis flytning af skattemæssigt hjemsted opfyldte betingelsen i ABL § 38, stk. 2, (kursenværdien af personens samlede beholdning af aktier er på under 100.000 kr. og der indgår ikke aktier med negativ anskaffelsessum) bortfalder den resterende henstandssaldo. Se § 7, stk. 4 i lov nr. 906 af 12. september 2008.

Personer, hvis skattepligt er ophørt eller skattemæssige hjemsted er flyttet før den 30. maj 2008, og som har betalt den skat, der blev beregnet ved skattepligtens ophør henholdsvis flytning af det skattemæssige hjemsted, og som pr. 30. maj 2008 fortsat ejer aktier, der var ejet på fraflytningstidspunktet, kan vælge i stedet at blive omfattet af de nye regler i ABL §§ 38-39 B som affattet ved lov nr. 906 af 12. september 2008, forudsat at der senest den 30. maj 2009 gives told- og skatteforvaltningen meddelelse herom. Såfremt personen efter 1. pkt. vælger at blive omfattet af de nye regler i ABL §§ 38-39 B, skal personen udarbejde en beholdningsoversigt efter ABL § 39 A, stk. 1.  Beholdningsoversigten skal omfatte de aktier, som personen ejede på fraflytningstidspunktet og fortsat ejer pr. 30. maj 2008, og den skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest den 1. juli 2009. Den henstandssaldo, der er nævnt i ABL § 39 A, stk. 1, udgøres af et beløb svarende til den skat, der blev betalt ved fraflytningen for aktier, som personen fortsat ejer pr. 30. maj 2008. Indgives beholdningsoversigten ikke rettidigt, anses valget efter 1. pkt. for bortfaldet. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af beholdningsoversigten som nævnt i 3. pkt., jf. 5. pkt. Hvis personen kan dokumentere, at vedkommende på tidspunktet for skattepligtens ophør henholdsvis flytning af det skattemæssige hjemsted opfyldte betingelsen i den nye ABL § 38, stk. 2, bortfalder kravet vedrørende den skat, der blev betalt ved fraflytningen. Tilbagebetaling af den resterende skat, der blev indbetalt ved fraflytningen, som følge af, at personen i stedet omfattes af de nye regler i ABL §§ 38-39 B, eller har dokumenteret, at betingelsen i den nye ABL § 38, stk. 2, er opfyldt, skal ske senest den 1. oktober 2009. Der tilkommer personen en rente svarende til renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg på 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober 2009 at regne, hvis tilbagebetalingen sker efter denne dato. Se § 7, stk. 5. i lov nr. 906 af 12. september 2008.

I SKM2008.24.SR afviste Skatterådet at give bindende svar på et spørgsmål om opretholdelse af henstand med betaling af fraflytterskat uden sikkerhedsstillelse. Det var oplyst, at skatteyderen først var fraflyttet til Frankrig og derfra videre til Monaco, men der blev trods anmodning ikke indsendt de nødvendige oplysninger til vurdering af, om fraflytningen til Frankrig havde været reel. 

I SKM2008.75.LSR fandt Landsskatteretten, at der skulle gives henstand med betalingen af fraflytterskat uden sikkerhedsstillelse og uden beregning af tillæg til henstandsbeløbet, da sådanne krav måtte anses for stridende mod EU-retten. Skatteyderen var flyttet til et andet EU-land, men havde oprindeligt fået henstand med skattebetalingen som følge af en klage over skatteansættelsen.

I SKM2008.97.SR fastslog Skatterådet, at en skattefri anpartsombytning efterfulgt af en skattefri spaltning ikke var en afståelse i KSL § 73 E, stk. 4's forstand. Indrømmet henstand med betaling af fraflytterskatten bortfaldt derfor ikke som følge af de nævnte transaktioner.

Ved lov nr. 906 af 12. september 2008, er reglerne ændret således, at fraflytterskatten på aktier som udgangspunkt er endelig. Den tidligere regel i ABL § 40 om bortfalfd af pålignet skat er derfor ophævet. 

Ifølge DBSL § 38 kan udlodningsmodtagere, der ikke er hjemmehørende i Danmark, herunder efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, kun succedere i det omfang, aktiverne efter udlodningen kan beskattes her i landet, herunder efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst.  Se afsnit C.E.3.4.3.6.

Overdragelse af aktier mellem samlevende ægtefæller udløser normalt ikke aktieavancebeskatning, jf. KSL §§ 26 A og 26 B.

I ABL § 41 er fastsat, at KSL §§ 26 A og 26 B ikke gælder for overdragelse af aktier til en ægtefælle, der er hjemmehørende i udlandet, Færøerne eller Grønland, selv om ægtefællerne begge er fuldt skattepligtige og skattemæssigt samlevende efter reglerne i KSL § 4. Den ægtefælle, der modtager aktierne, kan ikke succedere i den overdragende ægtefælles skattemæssige stilling. Der sker derfor efter ABL § 41, stk. 2 beskatning hos den overdragende ægtefælle af den fortjeneste, der er optjent indtil tidspunktet for overdragelsen.

Ved overdragelse af aktier m.v. til ægtefælle i udlandet sker der en faktisk afståelse, herunder når der i forbindelse med separation og skilsmisse sker overdragelse af aktier til en ægtefælle, der er hjemmehørende i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, jf. ABL § 41, stk. 1 og 2. Reglerne i ABL § 38-39B finder derfor ikke anvendelse i disse tilfælde.

Overdragelse af aktier til en samlevende ægtefælle, der er hjemmehørende i udlandet, behandles således i det hele efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler om afståelse af aktier til tredjemand.

Ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 er ABL § 41 ophævet fra og med den 27. juni 2010. Årsagen er, at der i KSL § 27 er indsat en ny general bestemmelse om, at successionsreglerne i KSL §§ 26 A og B ikke finder anvendelse ved overdragelse af aktiver og passiver mellem samlevende ægtefæller, hvor den erhvervende ægtefælle er hjemmehørende i udlandet og ved overdragelser som led i en bodeling i forbindelse med separation og skilsmisse, hvor den erhvervende ægtefælle er hjemmehørende i udlandet.