Tab ved afståelse af unoterede aktier, der er ejet i 3 år eller mere, kan efter ABL § 4, stk. 4, jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4, fradrages i aktieindkomsten. Hvis aktieindkomsten herved bliver negativ, beregnes en negativ skat af aktieindkomsten, og denne negative skat modregnes i den skattepligtiges slutskat (skatter, som opkræves efter reglerne i kildeskatteloven) jf. PSL § 8 a, stk. 5. Der henvises til afsnit S.G.3.2, hvor de regler, der gælder for aktieindkomsten, er behandlet.  

Når der er tale om unoterede aktier, foretages opgørelsen af fortjenesten eller tabet på grundlag af gennemsnitsmetoden uanset ejertidens længde, jf. ABL § 6. Denne metode gennemgås nedenfor i afsnit S.G.5.3.

Se TfS 1997, 595 LSR, hvor en aktionær indskød en aktiepost på 150.000 kr. i et interessentskab med to deltagere. Året efter udtog han aktieposten. Ved opgørelsen af tabet ved et senere salg af aktieposten ansås indskud og udtagelse af aktierne for henholdsvis salg og generhvervelse af 75.000 kr. aktier med deraf følgende virkning for beskatningen efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

I TfS 1994, 299 LR, overdrog en aktionær hele kapitalen i et af sine selskaber A A/S til et andet af sine selskaber B ApS. Aktiekapitalen i A A/S blev udvidet af aktionæren for at kunne nedbringe gælden til B ApS, hvorefter kapitalen i A A/S blev nedskrevet. Ligningsrådet udtalte, at hovedaktionærens aktiesalg var omfattet af ABL § 4, stk. 1 og 4, og PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4, og PSL § 4 a, stk. 3.

I SKM2004.282.LSR om avanceopgørelsen i forbindelse med salg af anparter udtalte Landsskatteretten, at der til anskaffelsessummen skulle medtages en kapitalforhøjelse med kontant indskud med samtidig kapitalnedsættelse uden udlodning.

Udenlandske aktier, som ikke kan anses som børsnoterede, jf. ovenfor afsnit S.G.3.2.1, beskattes ved salg efter 3 års ejertid på samme måde som danske unoterede aktier.