Anskaffelsessummen for aktier m.v. opgøres som udgangspunkt som det beløb, for hvilket den pågældende aktie er erhvervet med tillæg af omkostninger ved erhvervelsen. Når aktier erhverves ved konvertering af gæld vil aktiernes anskaffelsessum således normalt være fordringens værdi. Såfremt fordringens værdi på konverteringstidspunktet er mindre end pålydende, opgøres fortjeneste eller tab på grundlag af en anskaffelsessum svarende til fordringens handelsværdi jf. UfR 1977, 964. HRD.

 

Bestemmelsen om nedsættelse af anskaffelsessummen for aktier anskaffet ved kapitaludvidelse ved gældskonvertering, jf. ABL § 28 stk. 1, blev indsat, fordi underskudsbegrænsning i visse tilfælde blev undgået ved at en kreditor i stedet for at eftergive selskabet gælden, konverterede sin nødlidende fordring på selskabet til aktier til overkurs. Umiddelbart efter anvendte selskabet overkursen, der er skattefri for selskabet, til at indfri kreditors fordring. Formelt er der tale om indfrielse, men reelt er der tale om gældseftergivelse, men uden at selskabet må lide en underskudsbegrænsning.

Samtidig fik kreditor konverteret et (truende) ikke-fradragsberettiget tab på sin fordring til et fradragsberettiget tab på aktier. Der blev derfor indført underskudsbegrænsning for debitorselskabet i tilfælde, hvor der sker en hel eller delvis indfrielse af en fordring, men hvor dette sker i forbindelse med, at fordringens kreditor foretager et kapitalindskud i selskabet, dvs. hvor der er en tæt sammenhæng mellem kapitalindskuddet og gældsindfrielsen. Se LL § 15, stk. 4. Samtidig indførtes bestemmelsen om nedsættelse af anskaffelsessummen for aktier anskaffet ved kapitaludvidelse ved gældskonvertering. ABL § 28 foreskriver, at aktiernes anskaffelsessum i en sådan situation skal nedskrives med forskellen på den indfriede fordrings nominelle værdi og fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet.

Se endvidere afsnit S.G.5.4.

Reglen gælder ved opgørelse af fortjenester og tab på alle aktieafståelser omfattet af ABL. Anvendes realisationsprincippet, anvendes reglen ved opgørelsen af fortjenesten eller tabet ved afståelsen af aktierne. Anvendes lagerprincippet, anvendes reglen ved opgørelsen af gevinst eller tab i erhvervelsesåret, idet anskaffelsessummen i det år, hvor aktierne er erhvervet, træder i stedet for primoværdien.  

ABL § 28 Efter ABL § 28, reduceres anskaffelsessummen for aktier m.v., når aktierne m.v. er erhvervet i forbindelse med et kapitalindskud foretaget i tilknytning til nedbringelse af en fordring, indfrielse af en fordring eller sikkerhedsstillelse for en fordring.

Det er en forudsætning for anvendelse af reglen, at indskuddet skal være foretaget i det selskab, der er debitor for den indfriede fordring, eller i et selskab, hvori debitor ejer mere end 10 pct. af selskabskapitalen - i kalenderårene 2006, 2007 og 2008 dog mere end henholdsvis 20 pct., 15 pct. og 15 pct. af selskabskapitalen, jf. ABL § 28 stk. 1 som ændret ved § 2 i lov nr. 308 af 19. april 2006. (Før den nævnte lovændring udgjorde ejerandelen 25 pct.).

Reglen er endvidere afgrænset med hensyn til, hvem der har foretaget indskuddet. Denne afgrænsning svarer til den tilsvarende afgrænsning i LL § 15, stk. 4, se herom afsnit S.C.1.2.2.9.

Det er endelig en forudsætning, at indskuddet anvendes til at betale gælden til indskyderen m.fl. Der er dog ingen faste grænser for den tidsmæssige sammenhæng mellem indskuddet og gældsindfrielsen eller gældsnedbringelsen. Se nærmere afsnit S.C.1.2.2.9, om den tilsvarende afgrænsning i LL § 15, stk. 4.

Til forskel fra reglerne i LL § 15, stk. 4 og 5, er det ikke nogen forudsætning for anvendelsen af reglen i ABL § 28, at nedbringelsen eller indfrielsen svarer til en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer.

Reduktionen af anskaffelsessummen opgøres som det beløb, hvormed den indfriede fordrings pålydende overstiger fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet. Er der tale om en nedbringelse af en fordring, opgøres reduktionen som det beløb, den nominelle værdi af den nedbragte del af fordringen overstiger kursværdien på indfrielsestidspunktet af denne del af fordringen. Ved opgørelsen af fordringens eller delfordringens kursværdi ses bort fra det foretagne indskud, jf. ABL § 28 stk. 1. Der ses således bort fra den forøgelse af debitorselskabets indre værdi, som forårsages af indskuddet.

Eksempel

Et anpartsselskab har aktiver for 500.000 kr. og en gæld til eneanpartshaveren på 1.500.000 kr. Gælden til eneanpartshaveren er spredt ud på to forskellige gældsposter, en på 1.000.000 kr. og en på 500.000 kr. Begge fordringer er simple fordringer. Eneanpartshaveren foretager et indskud på 1.300.000 kr. i forbindelse med tegning af aktier til overkurs. Umiddelbart herefter indfrier selskabet gældsposten på 500.000 kr. fuldt ud, og gældsposten på 1.000.000 kr. nedbringes til 400.000 kr. Indfrielsen og nedbringelsen sker under anvendelse af de indskudte midler.

Fordringernes kurs opgøres på indfrielsestidspunktet, idet der dog ses bort fra den forøgelse af selskabets indre værdi, der er forårsaget af det foretagne indskud. Kursen opgøres således:

Aktiver 500.000 kr.
Gældspost 1 1.000.000 kr.
Gældspost 2 500.000 kr.
Samlet gæld 1.500.000 kr.

Kursen beregnes som (aktiver : gældsposter) x 100 = (500.000 kr. : 1.500.000 kr.) x 100 = 33 1/3.

Reduktionen af anskaffelsessummen på grundlag af indfrielsen af en del af fordring 1 opgøres således:

Den nominelle værdi af den indfriede delfordring: 600.000 kr.
Kursværdien af delfordringen (600.000 kr. x 33 1/3) : 100 = 200.000 kr.
Reduktion 400.000 kr.

Reduktionen af anskaffelsessummen på grundlag af indfrielsen af fordring 2 opgøres således:

Den nominelle værdi af fordringen: 500.000 kr.
Kursværdien af fordringen (500.000 kr. x 33 1/3) : 100 = 166.667 kr.
Reduktion 333.333 kr.

Den samlede reduktion af anskaffelsessummen for aktierne erhvervet ved indskuddet udgøres af de to reduktioner lagt sammen. Den samlede reduktion udgør således

400.000 kr. + 333.333 kr. = 733.333 kr.

Når en erhverver af en aktie succederer i overdragerens anskaffelsessum, og når der f.eks. i forbindelse med en aktieombytning skal anvendes samme anskaffelsessum for de modtagne aktier, som der skulle anvendes for de ombyttede aktier, er det anskaffelsessummen eventuelt reduceret efter reglerne i ABL § 28, der overføres til erhververen, henholdsvis de modtagne aktier.

Se SKM2008.120.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at overkursen ved et kapitalindskud måtte anses for anvendt til at tilbagebetale selskabets gæld til erhververen af aktierne. Anskaffelsessummen for aktierne skulle derfor reduceres i henhold til den dagældende ABL § 6 stk. 8 (nu ABL § 28 stk. 1). 

ABL § 28, stk. 2 Anvendelsesområdet for ABL § 28, stk. 1, er indskrænket gennem reglen i ABL § 28, stk. 2.

Efter reglen i ABL § 28, stk. 2, sker der kun reduktion af anskaffelsessummen efter ABL § 28, stk. 1, når kreditoren eller kautionisten ikke ville kunne opnå fradragsret for et eventuelt tab på den indfriede eller nedbragte fordring, henholdsvis for et eventuelt kautionstab vedrørende den indfriede eller nedbragte fordring.

Tilsvarende kan der ske reduktion af anskaffelsessummen efter ABL § 28, stk. 1, når en tidligere kreditor eller en tidligere kautionist ikke ville have kunnet opnå fradragsret for et eventuelt tab på den indfriede eller nedbragte fordring henholdsvis for et eventuelt kautionstab vedrørende den indfriede eller nedbragte fordring, jf. ABL § 28, stk. 2. Der kan dog alene ske reduktion af anskaffelsessummen på grundlag af manglende fradragsret for et eventuelt tab på den indfriede eller nedbragte fordring hos en tidligere kreditor eller en tidligere kautionist, når fordringen eller kautionsforpligtelsen må anses for overdraget i forbindelse med kapitalindskuddet.

Ny tekst startVed byretsdom af 11. juni 2010 (SKM2010.471.BR) blev det fastslået, at der skulle ske reduktion af anskaffelsessummen for aktier under hensyn til, at selskabet ansås for at have benyttet overkursen ved et kapitalindskud, foretaget af eneaktionæren, til at tilbagebetale selskabets gæld til aktionæren.Ny tekst slut

Ny tekst startDet bemærkes, at skatteministeren den 24. november 2010 har fremsat lovforslag (L 84), der i § 1, nr. 8, indeholder forslag til ændring af ABL § 28 samt forslag til en ny § 28 A i ABL. Efter lovforslagets § 14, stk. 2 og 6 fastsættes tidspunktet for ikrafttrædelsen af ABL § 28 A af skatteministeren, medens den ændrede affattelse af ABL § 28 efter lovforslaget skal have virkning fra indkomståret 2010.Ny tekst slut