Udbytte af aktier, som ikke er omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 2 eller stk. 3, medregnes til den skattepligtige indkomst. Hele udbyttet er skattepligtigt, jf. LL § 16 A.

Såfremt der i den skattepligtige indkomst indgår udbytte fra selskaber, som er eller har været hjemmehørende i udlandet, nedsættes det udbyttemodtagende selskabs, moderselskabets, skat med den del, der svarer til forholdet mellem det modtagne udbytte og den skattepligtige indkomst.

Der kan dog ikke ske nedsættelse med et større beløb end det, som det udbyttegivende selskab og ethvert datterselskab på lavere niveau har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet til moderselskabet. Det er en betingelse, at det udbyttemodtagende selskab ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2005 og 2006 ejer mindst 20 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab, ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2007 og 2008 mindst 15 pct. af aktiekapitalen i det udbytteudloddende selskab. Fra og med kalenderåret 2009 udgør ejerandelen 10 pct., jf. SEL § 17, stk. 2.

Såfremt der i den skattepligtige indkomst indgår udbytte fra selskaber, hvis aktier er omfatet af ABL § 19, og som er eller har været hjemmehørende i udlandet  kan told- og skatteforvaltningen efter ansøgning eftergive et udbyttemodtagende selskab en del af skatten.

Der kan dog ikke eftergives et større beløb end det, hvormed summen af det beløb, som det udbyttegivende selskab har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet, og det beløb, som det udbyttemodtagende selskab har udredet i skat af den til udbyttet svarende del af indkomsten, overstiger summen af de beløb, der skulle have været udredet i skat af henholdsvis det udbyttegivende og det udbyttemodtagende selskab, såfremt det udbyttegivende selskabskulle have været beskattet her i landet af den til grund for udbyttet liggende indkomst. 

Om reglens anvendelse for fonde og foreninger jf. afsnit S.H.12.5.