Ved forsendelse af beskattede varer skal der anvendes et forenklet ledsagedokument i papirform, jf. Kommissionens forordning nr. 3649/92. EMCS kan ikke anvendes i disse tilfælde. Ledsagedokumentet for beskattede varer indeholder færre oplysninger end det elektroniske ledsagedokument.

Det betyder, at ved forsendelse af EU-punktafgiftspligtige varer til et andet EU-land, hvor afgiften er betalt i afsenderlandet, skal der udfærdiges et forenklet ledsagedokument. Når afgiften er betalt i afsenderlandet, er disse varer i princippet overgået til frit forbrug i det pågældende EU-land, men hvis varerne efterfølgende sendes til et andet EU-land, med henblik på erhvervsmæssig brug, skal der udstedes et forenklet ledsagedokument, da varernes forbrugssted herved flyttes til modtagerlandet.

Det forenklede ledsagedokument anvendes ved forsendelse af beskattede EU-punktafgiftspligtige varer, herunder også vareprøver, mellem EU-lande eller gennem EU-lande til ikke-EU-lande (tredjelande), f.eks. til Norge via Sverige eller til og fra Bornholm via Sverige.

Det forenklede ledsagedokument skal endvidere bruges ved forsendelse mellem EU-landene af fuldstændig denatureret alkohol, dvs. husholdningssprit og tilsvarende sprit i de øvrige EU-lande.

Eksempel:

Landsretten fandt i SKM2010.304.ØLR, at der som følge af en "cash and carry" virksomheds handelsbetingelser og markedsføringsmateriale, bestod en formodning for, at virksomhedens svenske momsregistrerede kunder indkøbte spiritusvarer med henblik på videresalg i Sverige. Landsretten fandt endvidere, at der var hjemmel i spiritusafgiftslovens § 20, stk. 4 og 5 til at pålægge "cash and carry" virksomheden, at drage omsorg for, at der til virksomheden bliver udleveret eksemplar 1 af det forenklede ledsagedokument ved salg af spiritus til virksomhedens svenske kunder.

Udfærdigelse af det forenklede ledsagerdokument

Det forenklede ledsagedokument kan udfærdiges på en SKAT-blanket nr. 22.069 (EU-blanket) eller være et handelsdokument, fx faktura, men det forudsætter, at fakturaen indeholder mindst samme oplysninger som SKAT-blankettens rubrikker (numre og overskrifter).

Hvis der benyttes et handelsdokument, skal dette tydeligt mærkes med følgende meddelelse: "Forenklet ledsagedokument (punktafgiftspligtige varer) til afgiftskontrol."

SKAT-blanketten (22.069) kan findes på SKATs hjemmeside under virksomheder, blanketter. Blanketten er i 3 eksemplarer:

  • eksemplar 1 - opbevares af afsenderen
  • eksemplar 2 - sendes sammen med varerne til modtageren og opbevares af denne
  • eksemplar 3 - sendes sammen med varerne til modtageren, som returnerer det til afsenderen med kvittering for varernes modtagelse, såfremt vareafsenderen anmoder herom.

Ledsagedokumentets eksemplar 2 og 3 skal fysisk følge varerne, så dokumentet under transporten på forlangende kan forevises myndighederne.

Blanketten til forsendelse af beskattede varer skal udfyldes i overensstemmelse med rubriceringen. På bagsiden af blankettens eksemplar 1 er der optrykte en vejledning om udfyldningen af de enkelte rubrikker.

Forud for afsendelsen af varerne skal der være indgivet angivelse til afgiftsmyndigheden i bestemmelseslandet og stillet sikkerhed for punktafgiften.

Hvis vareafsenderen skal bruge en kvittering til at få afgiftsgodtgørelse hos egne myndigheder, skal varemodtageren tilbagesende eksemplar 3 af ledsagedokumentet med kvittering for varens modtagelse. Der skal samtidig foreligge en påtegning eller attestation fra afgiftsmyndigheden i modtagerlandet på ledsagedokumentet, evt. i et særskilt dokument, at afgiften i modtagerlandet er eller vil blive betalt.