Harmonisering af afgifterVed gennemførelsen af EUs indre marked skete der en harmonisering af visse told- og afgiftsregler. For punktafgifter blev harmoniseringen gennemført ved, at Rådet i løbet af 1992 vedtog en række direktiver, der trådte i kraft den 1. januar 1993, og som omfatter afgifterne på

 • mineralolieprodukter (fra 1. januar 2004 udvidet til energiprodukter og elektricitet) 
 • alkohol og alkoholholdige drikkevarer
 • forarbejdede tobaksvarer.

Det betyder, at danske punktafgiftslove for disse afgifters vedkommende er undergivet bestemmelserne i EUs direktiver samt de med hjemmel i disse direktiver udstedte forordninger.

Der skelnes derfor mellem ovennævnte EU-harmoniserede punktafgifter (EU-punktafgifter) og ikke-harmoniserede punktafgifter (nationale afgifter).

Det er således kun varer omfattet af EU-punktafgifterne, der er fastsat fællesskabsregler for. For alle andre varer kan EU-landene med respekt for traktatens øvrige regler opretholde eller indføre nationale afgifter i den udstrækning, som de måtte ønske.

GennemførelseEU-direktiverne er gennemført i dansk lovgivning ved de respektive danske punktafgiftslove for afgifter af mineralolieprodukter, kul, naturgas, elektricitet, spiritus, vin, øl og tobaksvarer samt toldloven.

I vejledningen indgår direktiverne derfor som en integreret del af beskrivelsen af punktafgiftslovgivningen, dels i del A, dels i kapitlerne for de enkelte punktafgifter, medens reglerne for handel med og transport af varer inden for EU efter (cirkulationsdirektivet) og kommissionsforordningerne er beskrevet i dette kapitel.

LinksLinks til EU-Kommissionens hjemmeside med oplysning om de EU-harmoniserede afgifter, se A.15.4

EU-reglerne om det afgiftspligtige vareområde, de enkelte afgifters struktur, afgiftssatser og afgiftsfritagelser er fastsat i de såkaldte rammedirektiver. Disse direktiver er delt op, så bestemmelserne for hver af de tre hovedvaregrupper findes dels i strukturdirektiverne, dels i satsdirektiverne.

Strukturdirektiverne fastsætter reglerne for afgiftsstrukturen, dvs. afgrænsning af vareområde, definitioner og fritagelser, medens satsdirektiverne fastlægger, dels hvorledes selve afgiften skal opbygges, dels efter hvilke satser afgiften skal opkræves.

Afgiftssatserne er karakteriseret ved at være minimumssatser. Det betyder, at medlemslandene skal opkræve afgifter, der er højere eller lig med den af EU fastsatte minimumssats. Minimumssatserne kan være meget lave og endog nul.

I direktiverne er der endvidere fastsat bestemmelser om afgiftsfritagelser og afgiftslempelser, hvoraf nogle er frivillige. EU-landene kan desuden opretholde visse nationale særregler.

De fælles regler for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter er fastlagt i Rådets direktiv 2008/118 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt kontrol hermed, også kaldet "cirkulationsdirektivet". Direktivet har virkning fra d. 1. april 2010 og ophæver direktiv 92/12 (RDIR 92/12).

Cirkulationsdirektivet er implementeret i dansk lovgivning ved lov nr.1385 af 21.december 2009.

Efter reglerne i direktiv 2008/118 skulle EU-landene have hver deres respektive del af det elektroniske system (EMCS) klar til at håndtere modtagelse af varer fra den 1. april 2010 og til at håndtere afsendelse af varer fra den 1. januar 2011. Danmark er forsinket i forhold til fristen den 1. april 2010 for elektronisk håndtering af modtagelse af varer. Enkelte andre EU-lande er også forsinkede, og det er nu vedtaget i EU-Punktafgiftsudvalg, at de forsinkede lande, herunder Danmark, kan opretholde en papirbaseret procedure til udgangen af 2010 

 • Autoriseret oplagshaver (tidligere benævnt Registreret oplagshaver)
 • Registreret varemodtager
 • Registreret vareafsender (ny registreringtype)
 • Midlertidigt registreret varemodtager (tidligere benævnt Ikke-registreret varemodtager).

Overordnet følger det af cirkulationsdirektivet, at virksomheder inden for EU, der fremstiller eller indbyrdes handler med punktafgiftspligtige varer, kan gøre dette, uden at afgiften skal betales (afgiftssuspension). Afgiften af varerne betales først i forbindelse med forbrug. Fremstilling af og handel med varer under afgiftssuspension forudsætter, at virksomhederne er godkendt og autoriseret eller registreret hos landenes punktafgiftsmyndigheder.

Hovedprincipperne i cirkulationsdirektivet omfatter bl.a.:

SuspensionsordningenSuspensionsordningen er en afgiftsordning, hvor punktafgifterne i forbindelse med fremstilling, forarbejdning, opbevaring og forsendelse af de punktafgiftspligtige varer er suspenderet.

Afgiftens forfaldDet fælles system bygger på, at punktafgifterne først forfalder ved varernes overgang til forbrug, dvs. i det land, hvor varerne overgår til forbrug. Ifølge cirkulationsdirektivet overgår varerne til forbrug ved import fra lande uden for EU og/eller ved at forlade det, der i direktivet bliver kaldt en suspensionsordning

Oplagshavere

Det betyder for eksempel, at når en godkendt oplagshaver sælger afgiftspligtige varer til en anden godkendt oplagshaver, skal denne ikke betale afgiften ved modtagelsen, idet denne virksomhed - som godkendt oplagshaver - er berettiget til at modtage varer uden, at det medfører, at der skal betales afgift.

VaremodtagereVirksomheder, der ikke er som oplagshavere, kan få bevilling, så de som registrerede varemodtagere kan modtage varer, der er undergivet suspensionsordningen under forsendelsen fra det andet EU-land. Disse virksomheder må imidlertid hverken opbevare eller afsende varer under suspension. Det betyder, at varerne, i modsætning til hvis de var tilgået en oplagshaver, forlader suspensionsordningen, når de modtages af den registrerede varemodtager, som derfor skal betale punktafgiften ved varemodtagelsen.

Virksomheder, som lejlighedsvist modtager varer fra andre EU-lande eller lande uden for EU (3.-lande), skal registreres som midlertidigt registrerede varemodtagere. Registreringen sker hos SKAT, og hver varetransport skal forhåndsanmeldes til SKAT. Den midlertidigt registrerede varemodtager, skal indbetale afgiften af varerne til SKAT samtidig med registrering og anmeldelse af varetransporten.

SKAT kan fastsætte, at registreringen alene skal gælde for en nærmere bestemt mængde varer, eventuelt en enkelt varetransport, en enkelt leverandør eller en nærmere bestemt periode. Hvis den midlertidigt registreret varemodtager opfylder SKATs krav, sker transport af varer fra andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen.

Disse pligter og rettigheder finder kun anvendelse for midlertidigt registrerede varemodtagere efter afgiftslovene for mineralolieprodukter, spiritus, tobak øl og vin, mineralvand, chokolade og emballage.

Virksomheder, der ikke er registreret som varemodtager, kan mod at stille fuld garanti for afgiftens betaling ligeledes modtage varer fra andre EU-lande under suspension af afgiften. Virksomhederne kan ikke opbevare eller afsende varer under suspension.

Registreret vareafsender

Godtgørelse af afgiftI situationer, hvor varerne allerede er overgået til forbrug i et medlemsland og dermed afgiftsbelagt med dette lands afgifter, vil disse varer, hvis de oplægges til erhvervsmæssige formål i et andet medlemsland, skulle afgiftsbelægges med dette lands afgifter. De oprindelig betalte punktafgifter kan efter anmodning godtgøres af det land, hvortil de er betalt, se A.15.6.

LedsagedokumentFor at sikre at vareforsendelser under suspension kan identificeres og den skyldige afgift, som forsendelsen giver anledning til, kan fastslås, skal handel med varer undergivet harmoniserede afgifter foregå med et ledsagedokument for varerne, se A.15.5.

FjernsalgCirkulationsdirektivet indeholder endvidere regler for fjernsalg. De virksomheder, der fra et EU-land sælger varer for eksempel ved postordre til modtagere i et andet EU-land, skal betale afgifterne i bestemmelseslandet. Herved følges princippet om, at afgifterne betales i det land, hvor varerne forbruges. For at sikre, at den udenlandske sælger betaler afgifterne i bestemmelseslandet, kan medlemslandene træffe bestemmelser om, at virksomheden skal være registreret i bestemmelseslandet ved en repræsentant, se A.5.5.

RejsendeSom det fremgår af ovenstående, skal der som hovedregel betales afgift i det land, hvor varerne forbruges og med de satser, der er fastsat i dette land.

Dette gælder dog ikke for varer, som rejsende selv medbringer, og som er til den rejsendes personlige forbrug. I sådanne tilfælde skal der som hovedregel betales afgift i det land, hvor varerne er anskaffet, se A.9.2.

Punktafgiftsområdet Cirkulationsdirektivet finder anvendelse på EUs punktafgiftsområde, der er EU-landenes samlede punktafgiftsområder, som fastsat i direktivets art. 2, herunder det danske punktafgiftsområde. De områder, der ikke er omfattet af EU-landenes punktafgiftsområder, betragtes som steder uden for EU.

EU-punktafgiftsområdet omfatter

 • Belgien
 • Bulgarien 
 • Cypern
 • Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland
 • Estland
 • Finland, ekskl. Ålandsøerne
 • Frankrig, inkl. Monaco, men ekskl. De oversøiske Departementer, herunder Fransk Guyana, Martinique, Guadaloupe og Réunion
 • Grækenland, ekskl. bjerget Athos
 • Holland
 • Irland
 • Italien, inkl. San Marino, men ekskl. Livigno, Campione d'Italia og Luganosøens nationale farvande
 • Letland
 • Litauen 
 • Luxembourg
 • Malta
 • Polen
 • Portugal, inkl. Azorerne og Madeira
 • Rumænien 
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien, ekskl. Ceuta, Melilla og De kanariske Øer
 • Storbritannien, inkl. Isle of Man, men ekskl. Kanaløerne (Jersey, Guernsey, Alderney og Sark)
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland, ekskl. Büsingen og øen Helgoland
 • Ungarn 
 • Østrig.

Andorra, Gibraltar og Vatikanstaten er ikke omfattet af EUs punktafgiftsområde.

EU-Tidende mv.
Links
Direktiver og forordninger mv. offentliggøres i EU-Tidende og kan ses på EU-Kommissionens hjemmeside (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm), se i øvrigt link til

Direktiver, forordninger mv.Direktiver og forordninger mv. om de harmoniserede punktafgifter er nedenfor oplistet emnevis og med anførsel af evt. ændringsdirektiver og -forordninger.

Der bruges følgende forkortelser:

 • RDIR, RFO og RBE for henholdsvis Rådets direktiver, forordninger og beslutninger.
 • KFO, KBE, KHE og KME for henholdsvis Kommissionens forordninger, beslutninger, henstillinger og meddelelser
 • EP for Europa-Parlamentet.

Cirkulationsdirektivet (generelle ordning)RDIR 92/12 af 25.02.92 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (senest ændret ved RDIR 2004/106 af 16.11.04).

RDIR 2008/118 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF har virkning fra d. 1. april 2010

KFO 2719/92 af 11.09.92 om det administrative ledsagedokument ved omsætning af punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordninger (ændret ved KFO 2225/93 af 27.07.93).

KFO 3649/92 af 17.12.92 om et forenklet ledsagedokument med henblik på omsætning inden for Fællesskabet af punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug i afgangsmedlemsstaten.

KFO 31/96 af 10.01.96 om attest for punktafgiftsfritagelse.

KME 1999/C99/08 af 10.4.99 om de moms- og punktafgiftsregler, der fra den 1. juli 1999 skal anvendes ved salg af varer til rejsende om bord på færger og fly eller i lufthavne inden for Den Europæiske Union.

KHE 2000/789 af 29.11.00 om retningslinier for godkendelse af oplagshavere henhørende under RDIR 92/12 med hensyn til punktafgiftspligtige varer.

EP/RBE 1152/03 af 16.06.03 om edb-mæssig registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (EMCS-systemet).

Alkohol og alkoholholdige drikkevarerRDIR 92/83 af 19.10.92 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

RDIR 92/84 af 19.10.92 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

KFO 3199/93 af 22.11.93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift (senest ændret ved KFO 2205/04 af 21.12.04).

EnergiprodukterRDIR 2003/96 af 27.10.03 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (ændret ved RDIR 2004/74 og 2004/75 af 29.04.04).

RDIR 95/60 af 27.11.95 om afgiftsmærkning af gasolier og petroleum.

KBE 2001/574 af 13.07.01 om et fælles stof til afgiftsmærkning af gasolier og petroleum (ændret ved KBE 2002/269 af 08.04.02).

TobaksvarerRDIR 95/59 af 27.11.95 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (ændret ved RDIR 99/81 af 29.07.99 og RDIR 2002/10 af 12.02.02).

RDIR 92/79 af 19.10.92 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne (ændret ved RDIR 99/81 af 29.7.99, RDIR 2002/10 af 12.2.02 og RDIR 2003/117 af 05.12.03)).

RDIR 92/80 af 19.10.92 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter (ændret ved RDIR 99/81 af 29.7.99, RDIR 2002/10 af 12.02.02 og RDIR 2003/117 af 05.12.03).

Administrativt samarbejdeRFO 2073/2004 af 16.11.04 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet.

Inddrivelse af afgifterRDIR 76/308 af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger (senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003).

RDIR 92/12,
art. 18-19, og
KFO 2719/92
Ved forsendelse af ubeskattede EU-punktafgiftspligtige varer, herunder også vareprøver, mellem EU-lande eller gennem EU-lande til ikke-EU-lande (tredjelande), fx til Norge via Sverige, skal afsenderen udstede et ledsagedokument.

Ledsagedokumentet har til formål under transporten dels at kunne identificere varerne, dels at give grundlag for beregning af punktafgiften af varerne (afgiftsskylden).

Ledsagedokumentet er dog ikke påkrævet ved forsendelse af varer:

 • mellem danske virksomheder (oplagshavere)
 • direkte fra Danmark til et tredjeland, fx med skib til Norge eller Rusland
 • til EFTA-lande via et en andet EU-land, hvis varerne (T2-varer) allerede i Danmark underlægges en toldforsendelsesordning, se Toldvejledningen, afsnit B.1 eller B.2, afhængig af, om der anvendes EU-forsendelse eller forsendelse efter TIR-konventionen
 • der toldmæssigt ikke er i fri omsætning, dvs. ufortoldede varer (T1-varer), og som derfor er underlagt en toldforsendelsesordning, se Toldvejledningen, afsnit B.1 eller B.2, afhængig af, om der anvendes EU-forsendelse eller forsendelse efter TIR-konventionen.

Små vinproducenter
RDIR 92/12, art. 29
Vinproducenter, der i gennemsnit producerer under 1.000 hl vin om året, kan af egen myndighed fritages for at bruge det administrative ledsagedokument mv. ved salg af vin. I stedet bruges EU-vinmarkedsordningens ledsagedokument, jf. Kommissionens forordning nr. 884/01 om gennemførelsesbestemmelser for dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og om til- og afgangsbøger i vinsektoren, se i øvrigt B.2.6.

Vinproducenten skal selv forestå salget af vin, men transporten kan udføres af vinproducenten selv, køberen eller evt. en tredje part på vegne af producenten.

Sælgerens brug af markedsordningens ledsagedokument ændrer ikke på betingelserne om, at den danske varemodtager skal været registreret mv. før varernes afsendelse.

Det ændrer heller ikke på betingelsen om, at der altid skal foreligge et "afgiftsledsagedokument". Det betyder, at art. 4 i KFO 884/01, hvorefter brug af vinmarkedsledsagedokument kan undlades i visse tilfælde, fx for forsendelser på højst 100 liter vin, ikke kan udnyttes af vinproducenten, når dokumentet også skal bruges som afgiftsdokument.

Følgende EU-lande har fritaget mindre vinproducenter for brug af det administrative ledsagedokument:

 • Belgien
 • Cypern
 • Grækenland
 • Italien
 • Luxembourg
 • Malta 
 • Portugal
 • Slovakiet
 • Storbritannien
 • Ungarn
 • Tyskland
 • Østrig.

Reglerne om ledsagedokument gælder også for varer, der sendes mellem Bornholm og det øvrige Danmark via Sverige.

For varer, der sendes ubeskattet, dvs. mellem registrerede virksomheder (oplagshavere), skal afsender bruge ledsagedokument (blanket 22.068/A 125), se A.15.5.3

Hvis der er tale om beskattede varer, fx levering til detailhandlere, skal afsenderen bruge et forenklet ledsagedokument (blanket 22.069/A 129), se A.15.6.2.

Ledsagedokumentet kan udfærdiges på en SKAT-blanket (EU-blanket) eller være et handelsdokument, fx faktura, men det forudsætter, at fakturaen indeholder mindst samme oplysninger med tilhørende rubrikker (numre og overskrifter) som SKAT-blanketten.

Hvis der benyttes et handelsdokument, skal dette tydeligt mærkes med følgende meddelelse: "Erhvervsmæssigt ledsagedokument for omsætning af punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordninger".

UnderskriftI tilfælde, hvor ledsagedokumentet udarbejdes elektronisk, kan SKAT give tilladelse til, at afsenderen ikke underskriver dokumentet, men erstatter underskriften med et særlig stempel.

Køb af blanket SKAT-blanketten (22.068/A 125) kan fås elektronisk eller købes i boghandlen.

Antal eksemplarerBlanketten er i 4 eksemplarer, hvor

 • eksemplar 1 - opbevares af afsenderen
 • eksemplar 2 - sendes sammen med varerne til modtageren og opbevares af denne
 • eksemplar 3 - sendes sammen med varerne til modtageren, som returnerer det til afsenderen med kvittering for varernes modtagelse (samt i visse EU-lande, men ikke i Danmark, med et myndighedsstempel
 • eksemplar 4 - sendes sammen med varerne til modtageren og er til evt. brug for afgiftsmyndigheden i bestemmelseslandet.

Punktafgiftsnummer
Sikkerhedsstillelse
Vareafsenderen skal, inden varerne sendes, sikre sig, at modtageren er berettiget til at få varerne tilsendt uden afgift, dvs. at varemodtageren

 • enten er en punktafgiftsregistreret virksomhed for varekategorien
 • eller har stillet sikkerhed for afgiften af varerne hos egen myndighed. 

Varemodtageren skal derfor over for afsenderen oplyse sit punktafgiftsnummer eller fremlægge dokumentation for sikkerhedsstillelse for afgiften af varerne.

Kontrol af varemodtagerDet er vareafsenderens ansvar, at modtageren opfylder betingelserne om punktafgiftsregistrering/sikkerhedsstillelse.

Hvis vareafsenderen er usikker med hensyn til rigtigheden af varemodtagerens oplysning om punktafgiftsregistrering eller fortsatte registrering, bør afsenderen sikre sig skriftlig oplysning om registreringsforholdet fra varemodtageren og evt. kræve, at varemodtageren fremlægger en skriftlig bekræftelse herom fra varemodtagerens afgiftsmyndighed, se A.15.5.6.

Vareafsenderen bør specielt være opmærksom på rigtigheden af oplysninger, hvor der er tale om en ny kunde eller om en fast kunde, der pludselig foretager et usædvanligt indkøb (mængde/vareart).

CVR-nr.En dansk virksomhed skal som punktafgiftsnummer anføre/oplyse det 8-cifrede CVR-nr. med landekode DK foran og 3-cifre for lageradresse (løbenr.) bagefter, dvs. i alt 13 karakterer. Hvis virksomhedens løbenr. for lageradresse er 1 angives eksempelvis: DK45236789001, og hvis løbenumret er 10: DK45236789010.

CVR-numret og løbenr. for lageradresse fremgår af virksomhedens registreringsbevis.  Hvis virksomheden har flere registreringsnumre, skal virksomheden bruge det CVR-nummer, der omfatter registreringen for punktafgiftsloven.

Virksomheden kan hos SKAT efter behov få en erklæring (blanket nr. 22.071), der bekræfter virksomhedens punktafgiftsregistrering i Danmark.

Fælles database HARPUNAlle EU-punktafgiftsvirksomheder er registreret i en fælles database, som de respektive EU-landes myndigheder har adgang til. I Danmark benævnes databasen HARPUN-sys (Harmoniseret punktafgiftssystem), medens basen på engelsk benævnes SEED (System for Exchange of Excise Data).

Databasens oplysninger opdateres normalt én gang om ugen, hvilket i få tilfælde kan resultere i, at en virksomhed, der står som registreret, kan være afmeldt fra registrering, og at en virksomhed, der ikke står som registreret, rent faktisk er registreret. Oplysningerne i databasen kan derfor kun betragtes som vejledende.

SKAT-hjælpSKAT kan med forbehold for den tidsmæssige opdatering af databasen være behjælpelig med efter behov at be- eller afkræfte modtagerens oplysning om punktafgiftsregistrering, herunder om registreringen omfatter den aktuelle vareart, dvs. mineralolier, øl, vin, mellemprodukter (hedvin o.l.), spiritus eller tobaksvarer. Oplysningen kan gives telefonisk eller skriftligt (blanket nr. 22.072).

På SEED-on-EUROPA- http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/seedcau_da.htm kan vareafsenderen indtaste varemodtagerens punktafgiftsnummer for at få bekræftet oplysninger om punktafgiftsregistrering. Er nummeret gyldigt på tidspunktet for indtastningen, vil der blive vist en liste over de varekategorier, som varemodtageren er punktafgiftsregistreret for. Varemodtagerens navn og adresse vil ikke blive vist. ISO-landekoden skal indtastes med store bogstaver fx DK.

Er der problemer med indtastningen af et punktafgiftsnummer, kan vareafsenderen kontakte nærmeste Punktafgiftscenter via Kundecentret på tlf. 72 22 18 18.

Udfyldning af blanketLedsagedokumentblanketten skal udfyldes i overensstemmelse med rubriceringen. På bagsiden af blankettens eksemplar 1 er der optrykt en vejledning om udfyldningen af de enkelte rubrikker, dvs. de oplysninger, som vareafsenderen skal anføre om vareforsendelsen.

Vareafsenderen skal ved udfyldningen bl.a. være opmærksom på, at oplysningerne i dokumentet ikke blot omfatter oplysninger om vareafsenderen, varemodtageren og selve varerne, men også oplysninger om transportøren, jf. rubrik 9 og 11, herunder fx oplysning om transportmidlets registreringsnummer. 

Ledsagedokumentets eksemplar 2, 3 og 4 skal fysisk følge varerne, så dokumentet under transporten på forlangende kan forevises myndighederne. Hvis varemodtageren ikke er punktafgiftsregistreret, men i stedet har fremlagt dokumentation for sikkerhedsstillelse, skal en kopi af sikkerhedsstillelsesdokumentet følge varen sammen med ledsagedokumentet.

Ledsagedokumenter, som virksomheden udsteder, skal indtil videre ikke indsendes til eller forevises for SKAT, medmindre denne anmoder om det.

Kvittering for afsendte varerVaremodtageren skal senest den 15. i måneden efter, at varerne er modtaget, tilbagesende eksemplar 3 af ledsagedokumentet. Hvis der ikke kommer nogen kvittering fra varemodtageren, skal afsenderen rykke for kvitteringen.

Har vareafsenderen ikke fået kvitteringen senest 2 måneder efter udgangen af den måned, hvor varen er afsendt, skal SKAT underrettes. Virksomheden skal samtidig fremlægge dokumentation for den foretagne rykkerprocedure. Afgiften beregnes og opkræves af SKAT. Beløbet kan tilbagebetales, hvis virksomheden senere fremlægger modtagelsesbevis for de pågældende varer, se i øvrigt A.15.5.6.

UdførselVed forsendelse af varer gennem EU-lande til ikke EU-lande (udførsel) skal vareafsenderen fremlægge ledsagedokumentet for toldmyndigheden på udpassagetoldstedet, dvs. sidste toldsted inden varerne forlader EU. Toldmyndigheden skal på eksemplar 3 i rubrik C attestere, at varerne har forladt EU. Toldmyndigheden tilbagesender herefter eksemplar 3 til afsenderen (anført i rubrik 1) eller evt. efter ønske udleverer dette til afsenderens repræsentant på udgangstoldstedet.

Om manglende kvittering, se ovenfor.

MyndighedsstempelAfgiftsmyndighederne i EU-landene kan kræve, at eksemplar 3 ikke blot, hvor der foreligger uregelmæssigheder ved forsendelsen, men altid (rutinemæssigt) skal påtegnes (stemples) af myndigheden, inden varemodtageren sender eksemplaret tilbage til vareafsenderen, dvs. at kravet kun gælder for varer, der modtages i de pågældende lande.

Eksempel
Danmark (SKAT) kræver ikke nogen rutinemæssig afstempling, men det gør afgiftsmyndigheden i Italien. En dansk virksomhed, der sender fx øl til Italien, skal på eksemplar 3 foruden modtagerens kvittering også have en italiensk myndighedsafstempling. En dansk virksomhed, som køber fx spiritus i Italien, skal på eksemplar 3 kvitterer for modtagelsen, men der skal ikke være nogen SKAT-afstempling.

Følgende EU-lande kræver for tiden, at eksemplar 3 skal afstemples inden tilbagesendelsen:

EU-land Landekode

Altid afstempling

Belgien BE ja
Cypern CY ja
Danmark DK nej
Estland EE nej
Finland FI nej
     
Frankrig FR ja *)
Grækenland EL ja
Holland NL ja
Irland IE ja
Italien IT ja
     
Letland LV ja
Litauen LT ja
Luxembourg LU ja
Malta MT ja
Polen PL ja
     
Portugal PT ja
Slovakiet SK ja 
Slovenien SI ja
Spanien ES ja
Storbritannien GB nej
     
Sverige SE nej
Tjekkiet CZ ja
Tyskland DE ja
Ungarn HU ja 
Østrig AT ja
*) (FR) Fortløbende nummerering af en nummermaskine godkendt af myndighederne og brugt af virksomheden eller et myndighedsstempel. For mineralolieprodukter afstemples dog ikke, når modtageren er en registreret oplagshaver.

Hvis virksomheden får et eksemplar 3 retur uden myndighedsstempel mv., jf. ovenfor, skal virksomheden anmelde dette til SKAT.

RDIR 92/12,art. 6 og 20Vareafsenderen hæfter for punktafgiften ved overtrædelser eller uregelmæssigheder i forbindelse med varernes forsendelse. Afgiften opkræves i sådanne tilfælde

 • af det EU-land, på hvis område overtrædelsen eller uregelmæssigheden er begået, eller
 • af det EU-land, hvor de er blevet konstateret, eller
 • af afgangslandet i tilfælde af, at varen ikke er frembudt i bestemmelseslandet.
Varer, der forsvinderVareafsenderen hæfter således for punktafgiften af varer, der fx forsvinder undervejs til varemodtageren. Afgiften vil blive opkrævet af det EU-land, hvor mankoen er opstået eller konstateret og med dette lands afgiftssats.

EksemplerEt parti varer på 1.000 flasker spiritus sendes med lastbil fra Danmark til Frankrig via Tyskland.

Eksempel 1200 flasker stjæles fra lastbilen under et rasteophold i Tyskland. Inden transporten fortsætter mod Frankrig optages der politirapport. Vareafsenderen skal betale tysk spiritusafgift af de 200 flasker til den tyske afgiftsmyndighed.

Eksempel 2Ved lastbilens ankomst til den franske varemodtager konstateres en manko på 300 fl. Flaskerne er blevet stjålet under et eller flere rasteophold undervejs, men stedet for tyveriet kan ikke fastslås. Da mankoen er konstateret i Frankrig, og eftersom stedet for tyveriet ikke kan fastslås, skal vareafsenderen betale fransk spiritusafgift af de 300 flasker til den franske afgiftsmyndighed.

Eksempel 3Lastbilen med de 1.000 flasker forsvinder sporløst under transporten til Frankrig, og stedet for varesendingens forsvinden kan ikke fastslås. Vareafsenderen skal betale dansk afgift, medmindre det kan dokumenteres, enten at forsendelsen er foregået forskriftsmæssigt, eller at stedet for varesendingens forsvinden påvises (et andet EU-land, fx Tyskland eller Frankrig). Dokumentationen skal fremlægges inden for en frist på fire måneder fra enten datoen for varernes afsendelse eller datoen for SKATs underretning af vareafsenderen om mangelfuld kvittering på ledsagedokumentet, se EF-dom C-395/00 (2002-12-12). 

3 års-fristHvis det senest tre år efter datoen for ledsagedokumentets udarbejdelse påvises, i hvilket EU-land varerne rent faktisk er forsvundet, opkræver dette EU-land punktafgiften til den sats, der gjaldt på datoen for varernes afsendelse. Ved fremlæggelse af dokumentation for, at afgiften er betalt, godtgøres den oprindeligt betalte punktafgift.

Salg til ikke-registre-rede varemodtagerVareafsenderens hæftelse betyder endvidere, at afsenderen skal betale afgift af varer, der er sendt eller udleveret til en modtager, som ikke er punktafgiftsregistreret eller ikke har stillet sikkerhed for afgiften inden afsendelsen, og hvor modtageren ikke kan eller ikke vil betale punktafgiften.

SikkerhedsstillelsePunktafgiftsregistrerede virksomheder skal for ubeskattede varer, der leveres til andre EU-lande, stille en generel sikkerhed for afgiften, se A.6.

Ved køb af varer i andre EU-lande får varemodtageren sammen med varerne eksemplar 2, 3 og 4 af ledsagedokumentet.

SikkerhedsstillelseVirksomheder, der ikke er registreret som oplagshaver eller varemodtager, og som ønsker at købe varer hos en oplagshaver i et andet , skal til SKAT forudanmelde hvert enkelt køb og stille fuld sikkerhed for punktafgiften. SKAT vil herefter give virksomheden en attest om den stillede sikkerhed (blanket D 104 - Dokumentation for sikkerhedsstillelse for harmoniserede punktafgifter), som virksomheden i forbindelse med varekøbet skal fremlægge over for EU-oplagshaveren (vareafsenderen).

Tilsvarende gælder også for privatpersoner, medmindre den udenlandske virksomhed (sælger) er registreret i Danmark for betaling af dansk afgift af de pågældende varer (fjernsalg).

For ikke-harmoniserede afgifter - chokolade, mineralvand og emballage anvendes blanket D 106 til dokumentation for sikkerhedsstillelse ved ikke-registrerede varemodtageres køb af varer i EU. Se B.4.3.2, D.1.3.4 og G.1.3.2.

MomsPrivatpersoner, der køber varer i andre EU-lande, skal normalt ikke betale dansk moms af købet, se nærmere herom i Momsvejledningen F.1.5 og N.5.3.

Kvittering for
modtagne varer
Modtageren skal senest den 15. i måneden efter, at varerne er modtaget, tilbagesende eksemplar 3 med kvittering for varernes modtagelse. Kvittering skal ske i overensstemmelse med rubrik C (bevis for modtagelse/udførsel) på ledsagedokumentet, dvs. at eksemplar 3 og 4 skal forsynes med modtagelsesbevis om

 • dato og sted for varernes modtagelse
 • evt. uoverensstemmelse mellem afsendte og modtagne varer
 • varemodtagerens underskrift.

Eksemplar 3 og 4 med virksomhedens kvittering skal indtil videre ikke indsendes til eller forevises for SKAT, medmindre denne anmoder om det.

Manko e.l.En evt. manko i varesendingen eller anden uregelmæssighed af afgiftsmæssig betydning skal straks anmeldes til SKAT, og eksemplar 3 af ledsagedokumentet skal påtegnes af SKAT inden tilbagesendelsen til vareafsenderen. Om hæftelse for afgift, se A.15.5.6.

Ingen ledsagedokumentAnkommer en varesending uden ledsagedokument, skal varemodtageren straks anmode afsenderen om at fremsende en kopi (pr. telefax e.l.). Samtidig skal varemodtageren underrette SKAT om det manglende dokument.

Ingen varerHvis en forventet forsendelse af varer ikke ankommer, skal varemodtageren straks underrette vareafsenderen og SKAT. Om hæftelse for afgift, se A.15.5.6.

Hvis varerne ved modtagelsen viser sig at være fejlbehæftede, ikke at svare til de bestilte eller er leveret ved en fejltagelse, kan modtageren nægte at modtage varerne og returnere dem til afsenderen.

Hele forsendelsenVed returnering af hele forsendelsen skal modtageren ikke kvittere i rubrik C, men i stedet

 • i rubrik A (på forsiden) anføre: "TILBAGESENDELSE AF VARER"
 • i rubrik B (på bagsiden) anføre: navn og adresse på afsenderen, der således bliver den nye modtager af varerne, samt
 • i rubrik 9 og 11 ajourføre transportoplysningerne.

Oplysningerne skal anføres i eksemplar 2, 3 og 4, der alle skal følge varerne tilbage til afsenderen.

Del af forsendelsenVed returnering af en del af varerne skal modtageren

 • i rubrik C kvittere for de varer, som modtages (accepteres), samt
 • udfylde dokumentet i øvrigt som anført ved returnering af hele forsendelsen.
Eksemplar 2, 3 og 4 af dokumentet (originalen) følger varerne tilbage til afsenderen, men virksomheden skal kopiere dokumentet (eksemplar 2, 3 og 4) inden tilbagesendelsen. Kopi-dokumentet skal virksomheden bruge til at opfylde procedurereglerne for de varer, hvis modtagelse er godkendt.

RDIR 92/12,
art. 7, og KFO 3649/92
Der skal ligeledes ved forsendelse af beskattede EU-punktafgiftspligtige varer til et andet EU-land udfærdiges et ledsagedokument. Beskattede varer er varer, der er overgået til frit forbrug i et EU-land, men som efterfølgende med henblik på erhvervsmæssig brug sendes til et andet EU-land.

Ledsagedokumentet for beskattede varer indeholder færre oplysninger end det administrative ledsagedokument.

Det forenklede ledsagedokument skal endvidere bruges ved forsendelse mellem EU-landene af fuldstændig denatureret alkohol, dvs. husholdningssprit og tilsvarende sprit i de øvrige EU-lande.

 

Det forenklede ledsagedokument kan udfærdiges på en SKAT-blanket (EU-blanket) eller være et handelsdokument, fx faktura, men det forudsætter, at fakturaen indeholder mindst samme oplysninger tilhørende rubrikker (numre og overskrifter) som SKAT-blanketten.

Hvis der benyttes et handelsdokument, skal dette tydeligt mærkes med følgende meddelelse: "Forenklet ledsagedokument (punktafgiftspligtige varer) til afgiftskontrol."

Køb af blanket SKAT-blanketten (22.069/A 129) kan fås elektronisk eller hos SKAT.

Antal eksemplarerBlanketten er i 3 eksemplarer, hvor

 • eksemplar 1 - opbevares af afsenderen
 • eksemplar 2 - sendes sammen med varerne til modtageren og opbevares af denne
 • eksemplar 3 - sendes sammen med varerne til modtageren, som returnerer det til afsenderen med kvittering for varernes modtagelse.

Ledsagedokumentets eksemplar 2 og 3 skal fysisk følge varerne, så dokumentet under transporten på forlangende kan forevises myndighederne.

Udfyldning af blanketBlanketten til forsendelse af beskattede varer skal udfyldes i overensstemmelse med rubriceringen. På bagsiden af blankettens eksemplar 1 er der optrykte en vejledning om udfyldningen af de enkelte rubrikker.

Forud for afsendelsen af varerne skal der være indgivet angivelse til afgiftsmyndigheden i bestemmelseslandet og stillet sikkerhed for punktafgiften.

KvitteringHvis vareafsenderen skal bruge en kvittering til at få afgiftsgodtgørelse hos egne myndigheder, skal varemodtageren tilbagesende eksemplar 3 af ledsagedokumentet med kvittering for varens modtagelse. Der skal samtidig foreligge en påtegning eller attestation fra afgiftsmyndigheden i modtagerlandet på ledsagedokumentet, evt. i et særskilt dokument, at afgiften i modtagerlandet er eller vil blive betalt.

Virksomheder kan levere punktafgiftspligtige varer til diplomater, internationale organisationer o.l. her i landet uden afgift, hvis disse er berettiget til told- og afgiftsfrihed, se A.7.1.2.5.

RDIR 92/12,
art. 23, nr. 1a
Virksomheder kan endvidere levere EU-punktafgiftpligtige varer uden afgift til diplomater, internationale organisationer o.l. i andre EU-lande, ligesom diplomater o.l. i Danmark kan få varer leveret uden afgift fra punktafgiftsregistrerede virksomheder i andre EU-lande.

Fritagelsesattest
KFO 31/96
Til dokumentation for varemodtagerens status som diplomat o.l. skal der over for virksomheden fremlægges en fritagelsesattest i to eksemplarer.

Fritagelsesattesten er en kombineret attest for moms- og punktafgiftsfritagelse, se nærmere om blanket og momsfritagelse i Momsvejledningen I.1.1.5.

Leverancer til andre EU-landeFritagelsesattesten skal være attesteret af den kompetente myndighed i værtsmedlemslandet. Hvis virksomheden er i tvivl om rigtigheden af den fremlagte attest, herunder attesteringen af den kompetente myndighed, skal virksomheden rette henvendelse til SKAT.

Ved varernes levering skal det ene eksemplar af fritagelsesattesten følge det administrative ledsagedokument, se A.15.5.

Til dokumentation for vareleverancen skal virksomheden i regnskabet opbevare det andet eksemplar af fritagelsesattesten og eksemplar 3 af ledsagedokumentet med modtagerens kvittering, se A.15.5.5.

For øvrige punktafgiftspligtige varer (nationale afgifter) gælder de almindelige regler for dokumentation ved ubeskattet salg af varerne, se A.7.1.2.5.

Leverancer fra andre EU-landeDiplomater o.l. i Danmark, der ønsker at købe EU-punktafgiftspligtige varer hos leverandører i andre EU-lande, skal inden købet have fritagelsesblanketten attesteret af Udenrigsministeriet (Protokollen) eller af Forsvarskommandoen. Efter attestation udleveres fritagelsesblanketten til diplomaten o.l., der herefter sender den til leverandøren i udlandet.

Leverandøren af varerne skal udstede sædvanlig ledsagedokument, der sammen med fritagelsesattesten følger varerne til modtageren. Varemodtageren skal kvittere for modtagelse på ledsagedokumentets eksemplar 3 og straks tilbagesende dette til leverandøren, se A.15.5.5.