RDIR 92/12,
art. 7, og KFO 3649/92
Der skal ligeledes ved forsendelse af beskattede EU-punktafgiftspligtige varer til et andet EU-land udfærdiges et ledsagedokument. Beskattede varer er varer, der er overgået til frit forbrug i et EU-land, men som efterfølgende med henblik på erhvervsmæssig brug sendes til et andet EU-land.

Ledsagedokumentet for beskattede varer indeholder færre oplysninger end det administrative ledsagedokument.

Det forenklede ledsagedokument skal endvidere bruges ved forsendelse mellem EU-landene af fuldstændig denatureret alkohol, dvs. husholdningssprit og tilsvarende sprit i de øvrige EU-lande.

Ny tekst startLandsretten fandt i SKM2010.304.ØLR, at der som følge af en "cash and carry" virksomheds handelsbetingelser og markedsføringsmateriale, bestod en formodning for, at virksomhedens svenske momsregistrerede kunder indkøber spiritusvarer med henblik på videresalg i Sverige. Landsretten fandt endvidere, at der var hjemmel i spiritusafgiftslovens § 20, stk. 4 og 5 til at pålægge "cash and carry" virksomheden, at drage omsorg for, at der til virksomheden bliver udleveret eksemplar 1 af det forenklede ledsagedokument ved salg af spiritus til virksomhedens svenske kunder.Ny tekst slut 

Det forenklede ledsagedokument kan udfærdiges på en SKAT-blanket (EU-blanket) eller være et handelsdokument, fx faktura, men det forudsætter, at fakturaen indeholder mindst samme oplysninger tilhørende rubrikker (numre og overskrifter) som SKAT-blanketten.

Hvis der benyttes et handelsdokument, skal dette tydeligt mærkes med følgende meddelelse: "Forenklet ledsagedokument (punktafgiftspligtige varer) til afgiftskontrol."

Køb af blanket SKAT-blanketten (22.069/A 129) kan fås elektronisk eller hos SKAT.

Antal eksemplarerBlanketten er i 3 eksemplarer, hvor

  • eksemplar 1 - opbevares af afsenderen
  • eksemplar 2 - sendes sammen med varerne til modtageren og opbevares af denne
  • eksemplar 3 - sendes sammen med varerne til modtageren, som returnerer det til afsenderen med kvittering for varernes modtagelse.

Ledsagedokumentets eksemplar 2 og 3 skal fysisk følge varerne, så dokumentet under transporten på forlangende kan forevises myndighederne.

Udfyldning af blanketBlanketten til forsendelse af beskattede varer skal udfyldes i overensstemmelse med rubriceringen. På bagsiden af blankettens eksemplar 1 er der optrykte en vejledning om udfyldningen af de enkelte rubrikker.

Forud for afsendelsen af varerne skal der være indgivet angivelse til afgiftsmyndigheden i bestemmelseslandet og stillet sikkerhed for punktafgiften.

KvitteringHvis vareafsenderen skal bruge en kvittering til at få afgiftsgodtgørelse hos egne myndigheder, skal varemodtageren tilbagesende eksemplar 3 af ledsagedokumentet med kvittering for varens modtagelse. Der skal samtidig foreligge en påtegning eller attestation fra afgiftsmyndigheden i modtagerlandet på ledsagedokumentet, evt. i et særskilt dokument, at afgiften i modtagerlandet er eller vil blive betalt.