Ledsagedokument om varers ægthedMed henblik på at sikre varernes ægthed skal enhver transport af vin, der er omfattet af EU-vinmarkedsordningen, ledsages af et dokument. Det gælder både EU-varer og varer fra tredjelande.

Vinmarkedsordningen, jf. RFO 479/2008, som senere er indarbejdet i RFO 491/2009 omfatter bl.a. rød-, hvid- og rosévin samt hedvine (toldtarifpos. 2204), men ikke vermouth o.l. (pos. 2205) og frugtvin (pos. 2206).

EU-lande - T2-vinFor vin fra EU-lande opfylder punktafgiftsledsagedokumentet, se E.A.1.6, også kravet om ledsagedokument efter vinmarkedsordningen. Dokumentet skal dog evt. suppleres med yderligere oplysninger bl.a. om

 • referencenummer
 • for vin og druemost i beholdere på over 60 liter: Vinavlszone og de behandlinger varerne har undergået
 • attest om rigtigheden af oprindelsesbetegnelsen for kvbd (kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder) eller den geografiske benævnelse for bordvin.

Dokumentet skal udstedes af den kompetente myndighed, bemyndigede myndigheder eller andre bemyndigede, fx den registrerede virksomhed i det medlemsland, hvor transporten begynder.

Ved transport af tredjelandsvarer, der er overgået til fri omsætning, skal ledsagedokumentet indeholde oplysning om indførselsdokumentet - VI 1-dokument - der har ledsaget varerne, herunder udstedelsesdato og navn og adresse på det udstedende organ i tredjelandet.

Små vinproducenter kan af egne myndigheder få tilladelse til at erstatte punktafgiftsledsagedokumentet med vinmarkedsordningens ledsagedokument, se E.A.1.6.

Tredjelande - T1-vinFor vin fra tredjelande, der ikke er bragt i fri omsætning i EU, skal der ved indførsel fremlægges et indførselsdokument - VI 1-dokument - som er udstedt af et kompetent organ (evt. bemyndigede producenter) i det land, hvor vinen har sin oprindelse. Dokumentet skal indeholde en attest og en analyseerklæring, jf. i øvrigt KFO 883/2001.

EU-Kommissionen offentliggør på grundlag af meddelelser fra tredjelandenes myndigheder en liste med navne og adresser på de organer, laboratorier og vinproducenter, der har beføjelse til at udfærdige VI 1-dokumenter (bilag VII i KFO 883/2001).

For vin fra tredjelande, hvor varepartiet er opdelt i EU, før det er overgået til fri omsætning, skal der fremlægges et VI 2-dokument (uddrag af VI 1-dokument - bilag X i KFO 883/2001). Dokumentet skal være påtegnet af myndighederne i det land, hvor opdelingen er foretaget.

Undtaget fra bestemmelserne om fremlæggelse af indførselsdokument er

 • vin i beholdere, som rummer højst 5 liter og er forsynet med etiket og éngangslukkeanordning, hvis den samlede transporterede mængde ikke overstiger 100 liter
 • rejsegods og gaver med vin til private i partier på højst 30 liter
 • flyttegods og proviant på internationale transportmidler
 • vin til diplomater o.l. (kun told- og afgiftsfrie varer)
 • vin i beholdere på højst 2 liter til varemesser
 • vin til videnskabelige og tekniske forsøg i partier på højst 100 liter
 • vin, der indføres i beholdere med et rumindhold på højst 5 liter, som er forsynet med etiket og éngangslukkeanordning, med oprindelse i Canada, Iran, Libanon, Folkerepublikken Kina,Taiwan, Indien, Bolivia og republikken San Marino. For vine fra disse lande skal der i stedet fremlægges oprindelsescertifikat, se punktet Vermouth o.l.
 • hedvinen Boberg, når der fremlægges et certifikat om oprindelsesbetegnelse.

Vermouth o.l. For vermouth o.l. (toldtarifpos. 2205), der ikke er bragt i fri omsætning i EU, skal fremlægges oprindelsescertifikat, som skal være udstedt af en kompetent myndighed i det pågældende oprindelsesland. Der skal endvidere i givet fald fremlægges omladningsattest.

Manglende dokumenter ved fortoldningen Hvis der ikke kan fremlægges forskriftsmæssig oprindelsesdokumentation ved fortoldningen, kan vinen importeres mod en erklæring fra varemodtageren om, at dokumentet vil blive fremlagt inden 3 måneder fra fortoldningsdagen, og at varepartiet ikke vil blive solgt, udbudt til salg eller udleveret, før dokumentet er godkendt af SKAT.

Hvis dokumentet ikke kan fremlægges, skal varerne genudføres, se i øvrigt Toldvejledningen.