Efter LL § 7 M, stk. 1, kan der udbetales skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt af, at godtgørelsen ikke overstiger satser, der er fastsat af Skatterådet , jf. bekendtgørelse nr. ►961 af 25. september 2012◄ x1023 af 21. august 2007 x. Der kan udbetales skattefri godtgørelse for udgifter til befordring, rejse, telefon, internetforbrug og administration samt for udgifter til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning.

►Bekendtgørelse nr. 961 trådte i kraft den 1. oktober 2012, og satserne for godtgørelserne er forhøjet i forhold til den tldligere bekendtgørelse nr. 1023. Der henvises i øvrigt til Den juridiske Vejledning, afsnit C.A.3.4.13◄.

De foreninger, der kan udbetale skattefri omkostningsgodtgørelse, er foreninger, der udøver skattefri virksomhed. Der er således tale om en bred kreds af foreninger spændende fra idrætsforeninger, spejderorganisationer og foreninger med et almenvelgørende eller almennyttigt formål, herunder humanitære organisationer og religiøse samfund, til fx arbejdspladsklubber. Fagforeninger falder uden for kredsen af foreninger, der er omfattet af LL § 7 M, jf. SKM2001.446.LR. Se endvidere skatteministerens besvarelse i TfS 1999, 801 om ulønnet arbejde, der udføres for en politisk forening eller for et politisk parti. Se også SKM2009.281.SR, hvor Skatterådet bekræfter, at et politisk parti kan udbetale skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til ulønnede medlemmer, medhjælpere og ledere, jf. LL § 7 M. Skatterådet har videre vejledende oplyst, at udbetalinger omfattet af Ligningslovens § 7M til dækning af rejse og befordringsgodtgørelse til ulønnede medhjælpere ikke kan anses for udbetalinger af vederlag/honorar. Uanset udbetalingerne kan ske efter fastsatte satser må det antages at udbetalingerne udelukkende er godtgørelse af udgifter. Da godtgørelsen af udgifterne, ikke sker i forbindelse med lønarbejde eller erhvervelse af indkomst, er det SKATs opfattelse at der heller ikke er pligt til at indberette denne som "skattefri rejse og befordringsgodtgørelse.

Der skal ikke svares AM-bidrag af godtgørelser omfattet af LL § 7 M, jf. AMBL § 3 stk. 1 nr. 3. 

Hvis der udbetales godtgørelser, der overstiger de af Skatterådet fastsatte satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt til den pågældende, skattepligtige. Samlede årlige vederlag under 1.500 kr. er dog ikke A-indkomst, men B-indkomst, jf. KSL bek. nr. ►1159 af 3. december 2012◄ x1306 af 15. december 2011x§ 19 , nr. 5.

Af skattepligtige vederlag for personligt arbejde skal der svares AM-bidrag af hele beløbet. . Bidraget opgøres af told-og skatteforvaltningen på grundlag af selvangivelsen og opkræves sammen med årsopgørelsen, jf. KSL § 49 B, stk. 2.

Godtgørelser, der udbetales af Hjemmeværnet til frivilligt ulønnet personel, der deltager i Hjemmeværnets virksomhed, er skattefri for modtageren, når godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet , jf. LL § 7 M, stk. 2. Forsvarsministeriet har tilkendegivet, at der efter ønske fra Hjemmeværnet kun udbetales godtgørelser efter regning. De seneste regler for Hjemmeværnet efter LL § 7 M, stk. 2 fremgår af bekendtgørelse nr. 1293 af 13. december 2005.

Reglerne for udbetaling af skattefri godtgørelser efter LL § 7 M er nærmere beskrevet i DJV afsnit C.A.3.4.13 og C.A.3.4.14.