Standartsat-
ser, kost og
logi:

lønmodtagere
samt besty-
relsesmedlem-
mer og lign.
Til lønmodtagere - undtagen turistchauffører - og til bestyrelsemedlemmer og lign. kan der i 2010 - 2013 inkl. til dækning af udokumenterede rejseudgifter udbetales skattefri godtgørelse med følgende beløb:

Ved rejse med overnatning i Danmark og i udlandet:

Til kost og småfornødenheder: 455 kr. pr. døgn. og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag.

Til logi: 195 kr. pr. døgn.

 

TuristchaufførerTil turistchauffører kan der ved rejse med overnatning i Danmark og i udlandet til dækning af udokumenterede udgifter til kost og småfornødenheder udbetales skattefri godtgørelse med følgende beløb :

Ved rejse med overnatning i Danmark: 75 kr. pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag.

Ved rejse med overnatning i udlandet: 150 kr. pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag.

Satserne for turistchauffører reguleres ikke årligt.

Der kan ikke udbetales skattefri logigodtgørelse til turistchauffører, jf. LL § 9 A, stk. 2, pkt. 4.

Reduktion af kostgodt-
gørelsen ved fri kost
Hvis en lønmodtager eller en hvervtager (f. eks. et bestyrelsesmedlem) på rejse med overnatning i Danmark eller i udlandet modtager hel eller delvis fri kost, skal der ske reduktion i kostgodtgørelsen med 15 pct., 30 pct. og 30 pct. for henholdsvis fri morgenmad, fri frokost og fri middag, jf. LL § 9 A, stk. 3, 2. pkt.

De særlige kostsatser for turistchauffører skal ikke nedsættes med værdien af fri kost på rejsen, jf. LL § 9 A, stk. 3, 2. pkt.

Uanset reduktionen for fri kost kan arbejdsgiveren/hvervgiveren dog altid til dækning af udgifter til småfornødenheder udbetale et beløb på indtil 25 pct. af kostsatsen. De 25 pct. beregnes for den samlede rejse, dvs. også for evt. påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag.

Hvis lønmodtageren/hvervtageren (f.eks. et bestyrelsemedlem) modtager fri kost på rejsen, skal kostgodtgørelsen reduceres på ovennævnte måde, selvom arbejdsgiveren/hvervgiveren ikke selv har afholdt udgifterne, herunder kompenseret den, der har afholdt udgifterne.

Dæknings-
princip for kost- og logiudgifter
Der kan ikke udbetales skattefri godtgørelse til dækning af kostudgifterne på en rejse, hvis arbejdsgiveren/hvervgiveren helt eller delvist har dækket udgifterne hertil som udlæg efter regning. Arbejdsgiveren/hvervgiveren kan dog i denne situation udbetale et skattefrit beløb til dækning af udgifter til småfornødenheder - den såkaldte 25 pct.-godtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 4.

Skattefri logigodtgørelse kan heller ikke udbetales til dækning af et rejsedøgns logiudgift, hvis arbejdsgiveren/hvervgiveren helt eller delvist har dækket denne udgift som udlæg efter regning eller har stillet frit logi til rådighed i det pågældende døgn, jf. Den juridiske vejledning afsnit C.A.7.2.5.2.

MorgenmadsreglenSe om morgenmadsreglen i Den juridiske vejledning afsnit C.A.7.2.6.

Personer, som ikke kan få nogen form for skattefri rejsegodt-
gørelse
Der kan ikke udbetales nogen form for skattefri rejsegodtgørelse til følgende personer, som er omfattet af eller anvender særlige skatteordninger, jf. LL § 9 A, stk. 11:

  • personer, som arbejder på danske skibe registrede i D.I.S., og som kan anvende reglerne i sømandsbeskatningslovens § 5, stk. 1, jf. stk. 4,
  • personer, som kan tage fradrag efter sømandsbeskatningslovens § 3, jf. § 4, stk. 2,
  • personer, som modtager ydelser efter LL § 7, nr. 15 (ansatte udsendt af den danske stat),
  • personer, som modtager ydelser efter LL § 31, stk. 4 (ansatte under uddannelse mv., der er omfattet af andre, tilsvarende regler) og
  • personer (registrerede erhvervsfiskere), som har valgt at tage fradrag efter ligningslovens § 9 G ved fangstture i det pågældende indkomstår.

Personer, som ikke kan få skattefri logigodtgørelseUd over ovennævnte personkreds, som ikke kan få nogen form for skattefri rejsegodtgørelse, kan der ikke udbetales skattefri logigodtgørelsetil følgende personer, jf. undtagelsesbestemmelserne i LL § 9 A, stk. 2, 4. pkt. om lønmodtagere og stk. 9 om aflønnede eller ulønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign.:

  • personer, som i deres hverv medvirker til transport af varer eller passagerer,
  • personer, som gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskerfartøjer),
  • personer, som arbejder på luftfartøjer, og 
  • personer, som arbejder i fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster.

De nævnte personer, som er omfattet af LL § 9 A, stk. 2, 4. pkt. og stk. 9, kan dog godt få udbetalt skattefri kostgodtgørelse, hvis de ikke samtidig er omfattet af den tidligere nævnte personkreds, der ikke kan få nogen form for skattefri rejsegodtgørelse.

25 pct.-godtgørelse, LL § 9 A, stk. 4Efter LL § 9 A, stk. 4, kan en arbejdsgiver, som afholder en lønmodtagers udgifter til kost mv. på rejsen som udlæg efter regning, supplerende udbetale lønmodtageren et skattefrit beløb på indtil 25 pct. af satsen for kostgodtgørelse beregnet for den samlede rejse. Turistchauffører kan  dog ikke få udbetalt 25 pct.-godtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 4.

25 pct.-godtgørelsen kan endvidere udbetales til såvel aflønnede som ulønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende.

25 pct.-godtgørelsen kan ikke udbetales skattefri, hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn.

Arbejdsgiveren/hvervgiveren kan vælge at udbetale 25 pct.-godtgørelse uden yderligere refusion af de udgifter, som godtgørelsen tilsigter at dække, eller arbejdsgiveren/hvervgiveren kan i stedet vælge at dække alle lønmodtagerens eller hvervtagerens (f. eks. bestyrelsesmedlemmets) udgifter som udlæg efter regning i det omfang, det er muligt, og herudover udbetale en skattefri godtgørelse på op til 25 pct. af kostsatsen. Hvis kun en del af lønmodtagerens eller hvervtagerens regninger refunderes, kan der ligeledes udbetales en skattefri godtgørelse på 25 pct. af kostsatsen.

Om fradragsmuligheder, hvis der er udbetalt godtgørelse beregnet med et lavere beløb end 25 pct. af standardsatserne, eller der slet ikke er udbetalt nogen godtgørelse, se Den juridiske vejledning afsnit C.A.7.3.4.1.

Udbetaler arbejdsgiveren/hvervgiveren godtgørelse med beløb, der overstiger 25 pct. af kostsatsen, skal de almindelige regler for udbetaling af godtgørelse med beløb, der er større end satserne, følges, se afsnit B.1.7.1.1. De personer, som er helt afskåret fra at få nogen form for skattefri rejsegodtgørelse, jf. ovenfor, kan heller ikke få 25 pct.-godtgørelse.