Der skal indeholdes A-skat af dagpenge, der udbetales ved ledighed, sygdom eller barsel efter lovgivningen herom, jf. KSL § 43, stk. 2, litra d, jf. KSLbek. § 18, nr. 5, 6 og 8.

Der skal derimod ikke indeholdes AM-bidrag af dagpengene, idet der i AMBL's forstand er tale om offentlig overførselsindkomst, der ikke har karakter af vederlag for personligt arbejde. Dagpengene er derfor ikke omfattet af AMBL § 2, stk. 1, nr. 1.

Arbejdsgivere, der betaler dagpengegodtgørelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring § 84, dagpenge efter barselsloven eller sygedagpenge i den såkaldte arbejdsgiverperiode (30 dage) jf. lov om sygedagpenge § 30 , skal således indeholde A-skat, jf. KSLbek. § 18 nr. 6 og 8, men ikke AM-bidrag.

Der skal indeholdes A-skat af feriedagpenge, sygeferiedagpenge, supplerende dagpenge, jf. KSLbek. § 18, nr. 5, samt af kontanthjælp m.v., jf. KSLbek. § 18, nr. 3, der udbetales til ledige. Men der skal ikke indeholdes AM-bidrag.

Der skal indeholdes A-skat af orlovsydelser som udbetales til personer, der er på børnepasningsorlov, jf. KSLbek. § 18, nr.  19 x 41x x33x og x42x x34x ,  eller modtager efterløn og overgangsydelse efter lovgivningen herom, jf. KSLbek. § 18, nr. 5. Af de her nævnte dagpenge mv. skal der ikke indeholdes AM-bidrag.

Der skal ikke indeholdes A-skat af dagpenge, der erstatter B-indkomst eller som efter lov om sygedagpenge § 45 ydes som frivillig sikring ved sygdom eller fødsel, jf. KSLbek. § 18, nr. 8.

Udbetaler arbejdsgiveren i henhold til kollektiv overenskomst, individuel aftale eller lov løn under sygdom og barsel mv. og ikke blot dagpenge i den såkaldte arbejdsgiverperiode, skal der indeholdes A-skat, jf. KSL § 43, stk. 1. Af lønnen  skal der videre indeholdes AM-bidrag, jf. AMBL § 2, stk. 1, nr. 1. Det gælder, uanset om den løn, der udbetales ligger under, over eller svarer til de maksimale dagpenge og uanset om lønnen  kaldes dagpenge eller lignende, og uanset om arbejdsgiveren modtager dagpengerefusion fra det offentlige. For så vidt angår spørgsmålet om bidragspligt ved sygdom og barsel, må det således konkret undersøges , om personen har krav på fuld løn under sygdom eller blot har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 3 uger.

 

Eventuel dagpengerefusion må ikke modregnes, inden der indeholdes A-skat og AM-bidrag. Hvis en ansat, der får udbetalt dagpenge fra det offentlige, af arbejdsgiveren får udbetalt forskellen mellem dagpengene og den almindelige løn, skal arbejdsgiveren indeholde A-skat og AM-bidrag af den supplerende løn.

Arbejdsgivere, der dels udbetaler dagpenge, dels løn under sygdom, skal indeholde A-skat og AM-bidrag af den samlede udbetaling.

Syge- og barselsdagpenge, der udbetales til selvstændigt erhvervsdrivende blev oprindeligt behandlet som virksomhedsindkomst og blev dermed medregnet ved opgørelsen af overskuddet fra selvstændig erhvervsvirksomhed. De nævnte ydelser var derfor oprindeligt anset for omfattet af bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende i den dagældende AMBL § 10, se TfS 1995, 201 (DEP).  I SKM2003.416.ØLR har landsretten imidlertid fastslået, at der ikke skal betales AM-bidrag af sygedagpenge, der udbetales til en selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen. Der er udsendt et genoptagelsescirkulære, tidligere TSS-cirkulære 2004-23 , hvor der er taget stilling til dommens rækkevidde, herunder vedrørende personkreds og andre lignende overførselsindkomster. Af cirkulæret fremgår, at for selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller skal hverken sygedagpenge eller andre lignende overførselsindkomster anses for indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed men som bidragsfri personlig indkomst uden for virksomheden. Det gælder, ud over sygedagpenge, for barselsdagpenge, forældre- og uddannelsesorlovsydelser, iværksætterydelse og etableringsydelse. Se endvidere SKM2005.18.TSS om fortolkningsbidrag til TSS-cirkulære 2004-23. Se C.C.8.3. Se endelig SKM2005.231.TSS, hvor Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt, om ydelser udbetalt ved sygdom og barsel til læger i almen praksis og praktiserende speciallæger samt praktiserende tandlæger er omfattet af genoptagelsescirkulæret. Styrelsen er ligeledes blevet spurgt om tilskud til fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet af cirkulæret. Det er styrelsens opfattelse, at udbetalinger ved sygdom og barsel fra private aftalebaserede ordninger ikke er omfattet af genoptagelsescirkulæret, hvorimod tilskud til fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende anses for bidragsfri indkomst uden for virksomheden. Om sygedagpenge mv. til en ægtefælle, der deltager i driften, se afsnit B.7.2 og B.7.3.